125 Soruluk Büyük Sınav

Ana Sayfa / Soru Arşivi / 125 Soruluk Büyük Sınav

125 Soruluk Büyük Sınav


İş Kanuna’na ‘Gece, en geç 20.00”da başlayarak en erken saat 06.00’a kadar geçen ve her halde en fazla on bir saat süren dönemdir.” İş Kanunu’na göre çalışan bir özel güvenlik görevlisinin gece mesaisi ile ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygulanmaz?
A) İki haftalık (gece-gündüz) nöbetleşme esası uygulanabilir
B) Yurdun değişik bölgelerinde bu saatler yönetmelikle değiştirilebilir
C) Bir çalışma haftası gece çalıştırılan işçi, bunu takip eden hafta gündüz çalışır
D) Bir işçi geceleri yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamaz
E) Çalışma saatlerini işveren kendi takdirine göre belirler
Soru 2
Türk Ceza Kanunu’na göre; “Gece, Güneşin batmasından bir saat sonra başlayan ve doğmasından bir saat evvele kadar devam eden zaman süresidir.” Bu konuda aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?
A) Gece önleme araması yapılamaz
B) Konut ve işyerinde gece arama yapılamaz
C) Gece üst araması yapılamaz
D) Gece araç araması yapılamaz
E) Gece terk edilmiş eşyalara el konulamaz
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi önleyici amaçla kimlik sorma yetkisi kullanamaz?
A) Umuma açık parkın özel güvenlik görevlisi
B) Konut sitesinin özel güvenlik görevlisi
C) Fabrikanın özel güvenlik görevlisi
D) Otelin özel güvenlik görevlisi
E) Kamu kurumunun özel güvenlik görevlisi
Soru 4
“Özel hayatın gizlilik alanına; aranılan suç delilinin hacim ve ağırlığı kadar bakılmalı, ayrıntıya girilmemelidir” ifadesi hangi kavramın tanımıdır?
A) Özel hayatın korunması
B) Anayasal güvence
C) Orantılı arama
D) Önleme araması
E) Arama yasağı
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin yetkilerinden biri değildir?
A) Önleyici üst araması
B) Adli üst araması
C) Konutta adli arama
D) Konutta önleyici arama
E) Önleyici eşya araması
Soru 6
Bir kuruluşun özel Güvenlik kapsamına alınmasında veya çıkarılmasında kimin iradesi esas alınır?
A) Vali
B) İşveren
C) Özel Güvenlik Komisyon Başkanı
D) Bakanlar Kurulu
E) Kolluk Amiri
Soru 7
Saçını atkuyruğu şeklinde bağlamış, kulağında küpe olan ve sakal bırakmış üniformalı bir özel güvenlik görevlisi için ne yapılmalıdır?
A) Özel güvenlik görevlisi bir siyasi partiye üye olabilir
B) Özel güvenlik görevlisi bir dernek kurabilir
C) Özel güvenlik görevlisi bir sendikaya üye olabilir
D) İl özel güvenlik komisyonu disiplin soruşturması başlatır
E) Hakkında hiçbir işlem yapılmaz
Soru 8
Aynı işyerinde veya aynı işverene bağlı işyerlerinde, kesintisiz 12 ay pirimi ödenen özel güvenlik görevlisinin hangi hakkı ortaya çıkar?
A) Kendisini geliştirme hakkı
B) Toplu iş sözleşmesi hakkı
C) Ücretli izin ve kıdem tazminatı
D) Sendika hakkı
E) Mehilsiz fesih hakkı
Soru 9
Özel Güvenlik görevlisi hangisinden yararlanamaz?
A) 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun
B) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
C) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
D) 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
E) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
Soru 10
Aşağıdaki olaylardan hangisini polise bildirmek gerekmez?
A) Kapkaççıyı yakaladıktan sonra
B) Görev alanında bir silah bulununca
C) Engelli bir kadına sarkıntılık yapılınca
D) Görev alanında bulunan çocuğu annesine teslim ederken
E) Görev alanine giren şahsın üzerinde uyuşturucu yakalaması halinde
Soru 11
Aşağıdaki konulardan hangisi özel güvenliğin görev alanına girmez ?
A) Sahne gösterilerinde
B) Sağlık tesislerinde
C) Terörle mücadelede
D) Eğitim ve öğretim kurumlarında
E) Banka güvenliğinde
Soru 12
Özel güvenlik hizmetleri uygulamasıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kuramazlar
B) Kurum ve kuruluşlar güvenlik şirketlerinden hizmet satın alamazlar
C) Kurum ve kuruşlar bünyesinde genel kolluk personeli çalıştırabilir
D) Kurum ve kuruşlar güvenlik konusunda genel kollukla iletişim kuramazlar
E) Kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurabildiği gibi hizmet de satın alabilir
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenliğin uygulama alanı bulduğu alanlardandır?
A) Yol güvenliği
B) Trafik güvenliği
C) Miting güvenliği
D) Konser güvenliği
E) Devlet İstihbarat güvenliği
Soru 14
Özel güvenlik komisyonunun görevlerinden değildir?
A) Koruma ve güvenlik hizmetinin yerine getirileceği alanı belirlemek ve zorunlu hallerde görev alanını genişletmek,
B) Özel güvenlik şirketlerinin yöneticilerini seçmek,
C) Özel güvenlik uygulamasının sona erdirilmesine ilişkin talepleri kararabağlamak,
D) Özel güvenlik faaliyetleriyle ilgili denetim sonucunda, valinin talebi üzerine alınacak tedbirleri kararlaştırmak,
E) Kanun ve Yönetmelikte belirtilen diğer hususlar ile vali tarafından görüşülmesi istenen konuları görüşüp karara bağlamak.
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi arama esnasında en çok kısıtlanan özgürlüktür?
A) Özel hayatın gizliliği
B) Konut dokunulmazlığı
C) İfade özgürlüğü
D) Kişinin dokunulmazlığı
E) Seyahat özgürlüğü
Soru 16
Özel Güvenlik birimleri ve özel Güvenlik şirketleri, bu Yönetmelik kapsamında güvenlik hizmeti verecekleri tesis ve alanlara ilişkin koruma ve güvenlik planlarının bir örneğini ……… gün içerisinde valiliğe verir. Boşluk alana hangi aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekmektedir?
A) 10
B) 20
C) 30
D) 35
E) 90
Soru 17
Özel Güvenlik görevlilerinin yakalama yetkisinin esas kaynağı hangi kanundur?
A) Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu (PVSK)
B) Ceza Muhakemesi Kanunu
C) Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
D) Anayasa
E) Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun
Soru 18
Aşağıdaki yerlerden hangisinde toplantı ve gösteri yürüyüşü yapmak kanunlarca serbest bırakılmıştır?
A) Kamu hizmeti görülen bina ve tesislerde
B) Mabetlerde
C) Genel yollar ile parklarda
D) Valilikçe izin alınmış meydanlarda
E) TBMM’de
Soru 19
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre; özel güvenlik görevlilerinin, görevli oldukları süre içinde ve görev alanlarında kullanabilecekleri güvenlik önlem ve tedbirleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Kişilerin üstlerini dedektörle arama
B) Kimlik sorma
C) Kişileri sorgulama
D) Duyarlı kapıdan geçirme
E) Eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme
Soru 20
Yabancıların özel güvenlik alanında Türkiye’de faaliyet gösterebilmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Yabancı şirketin ülkesinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına aynı imkân tanınmalı
B) Yabancı kişiler Türkiye’de özel güvenlik alanında faaliyet gösteremezler
C) Mütekabiliyet esası geçerlidir
D) Dışişleri Bakanlığının görüşü alınır
E) Karşılıklılık olmalıdır
Soru 21
Aşağıdakilerden hangisi özel Güvenlik şirketi yöneticisinde aranan şartlardan değildir?
A) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
B) Dört yıllık yüksekokul mezunu olmak
C) Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak
D) Özel güvenlik şirketinin ortağı olmak
E) Affa uğramış olsa bile kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak
Soru 22
Görev bölgesinde devriye gezerken özel güvenlik görevlisi Ramazan’ın; Güvenlik zafiyeti oluşturmamak, rutinleşmeyi önlemek, suç işlemeye niyetli kişilerin takibini zorlaştırmak ve kafalarını karıştırmak düşüncesiyle, kısa bir süre önce kontrol ettiği arka giriş kapısını beklenmedik, belirsiz ve kısa bir sürede tekrar kontrol etmesi aşağıdaki devriye şekillerinden hangisi ile ifade edilir?
A) Dairesel devriye
B) Olağan devriye
C) Geri dönüşümlü devriye
D) Planlı devriye
E) Rutin devriye
Soru 23
Özel güvenlik görevlileri bu görevi devam ettirirken maç izlemeye gelen aşağıda belirtilen şahıslardan hangisine aranmaları özel hükümlere bağlı şahıslar prosedürü uygulanmaz?
A) Milletvekilleri
B) Büyükelçi
C) Hâkimler - Savcılar
D) Noter
E) Adliye Başkatibi
Soru 24
Kolluk güçlerinin ayrılmaz bir parçası, birçok direnme ve saldırılarda, izinsiz gösteri yürüyüşü ve protestolarda kullanılan en uygun savunma, püskürtme ve dağıtma silahı olan copun kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) Cop kemerde veya elde taşınabilir
B) Tekme ile yapılan saldırılarda cop kullanılabilir
C) Zor kullanma derecelerinde ateşli silah ile aynı orantıda değerlendirilir
D) Sopalı ve taşlı saldırılarda cop kullanılabilir
E) Öncelikli vuruş bölgeleri bel altı kaba etli yerler olmalıdır
Soru 25
Esenboğa Hava Limanı dış hatlar control ve arama noktasında görevli özel güvenlik görevlilerinin yaptıkları kontrol sırasında, bir yolcunun şüpheli tavırları dikkat çeker. X-RAY cihazından geçirilen valizin içinde poşetlenmiş bir madde tespit edilir. Yolcunun beyanı farklı olsa da; görevliler bağımlılık yapan madde olabileceğinden şüphelenirler. Bunun üzerine yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Madde alınıp yolcu gönderilir
B) Şahıs bekletilir, uzman polise haber verilir
C) Yolcunun beyanı esas alınır ve gönderilir
D) Madde kontrol için laboratuvara gönderilir
E) Özel güvenlik görevlileri kendileri kontrol yapar ve karar verir
Soru 26
Sentetik Cannabinoid ismi altındaki birçok maddeden oluşan, tamamen kimyasal olan, bazı bitkilerin yapraklarına karıştırılarak ortaya çıkarılan, halüsinasyon hayal görme, geçici körlük, geçici felçlik, ortam seçememe, nerede olduğunu hatırlayamama gibi zararlı etkileri bulunan, bağımlılık yapan, son zamanlarda medya gündeminde yer alan ve birçok gencin ölümüne neden olan, vücutta ağır hasar meydana getiren madde aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kokain
B) Morfin
C) Hint keneviri
D) Bonzai
E) Afyon
Soru 27
Aşağıdakilerden hangisi olay yerine intikal eden ilk ekip tarafından alınacak koruma tedbirlerinden değildir?
A) Olay yeri “Olay Yeri Girilmez” yazılı şeritle çevrilir
B) Olay yeri kapalı alan ise kapılar kilitleni
C) Delillerin kaybolmasını, bozulmasını, değiştirilmesini önleyici tedbirler alır
D) Olay yerini korumak için takviye personel ihtiyacı varsa istenir
E) Olay yerine mağdur yakınları ve basın mensuplarının girmesine izin verilir.
Soru 28
Zor kullanma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Yasalara uygun olmalı
B) Zorunlu durumlarda kullanılmalı
C) Kademeli olarak artmalı
D) Direnç ve saldırının niteliğine göre hareket edilmeli
E) Direnç ve saldırı niteliği gözetilmeksizin saldırı önlenmeli
Soru 29
Özel güvenlik görevlisinin silah kullanma yetkisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Ö.G.G’nin bu yetkisi 5188 sayılı kanunda belirtilmiştir
B) Bu yetki insan yaşamını ciddi biçimde tehlikeye sokan bir suçun işlenmesini önlemek amacıyla kullanılır
C) Bu yetki tüm şartlar oluştuğunda görev alanına bakılmaksızın kullanılır
D) Silah kullanma zor kullanma yetkisinin en son aşamasıdır
E) Bu yetki kullanılmadan önce; muhakkak, silah kullanma niyetinin oluştuğu açık uyarılarla dile getirilmelidir
Soru 30
Zor kullanmanın meşru müdafaa hakkı olarak kabul edilebilmesi için aşağıda numaralandırılmış şartlardan hangilerinin yerine gelmesi gerekir? I. Haksız bir saldırının olması II. Saldırının devam ediyor olması veya tekrarının muhakkak olması III.Başka bir şekilde de bertaraf edilebilir olması IV.Orantılı karşılık verilmesi
A) Sadece III
B) II ve III
C) I,II ve III
D) I,II ve IV
E) I, II, III ve IV
Soru 31
Delillerle ilgili aşağıdakilerden hangisinin doğru olduğu söylenemez?
A) Görgü tanıklarının ifadeleri ile hiçbir zaman çelişmez
B) Fail, mağdur ve olay yeri arasındaki ilişkiyi ortaya koyar
C) Şüphelinin suçsuzluğunu ispat edebilir
D) Şüpheli şahsın suçunu kabullenmesini ve itirafını sağlayabilir
E) Mağdurun ifadesinin gerçekliğini belirleyebilir
Soru 32
Beş duyu organımızla alınan bilgilerin, yazılı olarak kâğıtlara geçirilmesine ne ad verilir?
A) Not alma
B) Tutanak
C) Rapor
D) İfade alma
E) Günlük
Soru 33
Aşağıdakilerden hangisi tutanaklar için yanlış bir bilgidir?
A) Tutanakların başlık ve sonuç bölümünde tutanak oldukları belirtilmelidir
B) Tutanaklar, düzgün, kısa ve anlaşılabilir bir dille yazılmalıdır
C) Bir kişinin tutmuş olduğu tutanağın hukuki niteliği yoktur
D) Tutanaklar aksi ispatlanana kadar hukuki olarak geçerli belgelerdir
E) Tutanaklar tarafsız ve objektif olarak yazılmalıdır
Soru 34
Aşağıdakilerden hangisi Özel Güvenlik Görevlisinin yakalama, arama, zor kullanma yetkisine ilişkin doğru ifadedir?
A) Özel Güvenlik Görevlisi yakalama, arama, zor kullanma yetkisini her yerde kullanabilir
B) Özel Güvenlik Görevlisi yakalama, arama, zor kullanma yetkisini her zaman kullanabilir
C) Özel Güvenlik Görevlisi yakalama, arama, zor kullanma yetkisini sadece resmi tatil günlerinde kullanamaz
D) Özel Güvenlik Görevlisi yakalama, arama, zor kullanma yetkisini sadece görevli oldukları süre içinde ve görev alanlarında kullanabilir
E) Hiçbiri
Soru 35
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi açısından “yetki” kavramının özelliklerinden değildir?
A) Yetki çalışılan yerin özelliğine göre değişiklik gösterir
B) Yalnız bir hak değil, aynı zamanda sorumluluktur
C) Yetki zamanında ve yerinde kullanılmalıdır
D) Yetkisi olmadığı halde, bu yetkiyi kullanmamak görevi ihmaldir
E) Yetkiyi amacı dışında kullanmak sorumluluk getirir
Soru 36
Aşağıdakilerden hangisi şüpheli paket olayında yapılması gereken hareket tarzlarından birisidir?
A) Şüpheli paketin bulunduğu yeri insanlardan arındırmadan, insanları telaşa vermeden gözlem yapılmalıdır
B) Basın mensuplarının hiçbir koşulda müdahale edilmemeli, haber alma özgürlüğü kısıtlanmamalıdır
C) Şüpheli paket zaman geçmeden insanlara zarar vermeyecek korunaklı bir yere taşınmalıdır
D) Olayı görenler tespit edilerek sorgulama için hazır bekletilmelidir
E) Hepsi
Soru 37
Devriye görevi yapan özel güvenlik görevlilerinde aşağıdakilerden hangi teçhizat malzemesi bulunmaz?
A) Düdük
B) Not defteri
C) Cop
D) Silah
E) El dedektörü
Soru 38
Aşağıdakilerden hangisi parmak izinin özelliklerinden değildir?
A) Değişmez
B) Benzetilemez
C) Benzemez
D) Değiştirilemez
E) Tasnif edilemez
Soru 39
Güvenlik yapılanmasında aşağıdakilerden hangisi iç halkada bulunur?
A) Jiletli teller
B) Mantar bariyerler
C) Yol kesiciler
D) Biyometrik sistemler
E) Hiçbiri
Soru 40
Önleme aramalarında elde edilen suç unsurları hakkında nasıl bir işlem yapılır?
A) El konulan şey ve yakalanan kişi tutanakla görevli kolluğa teslim edilir
B) Sadece el konulan şey kolluk kuvvetlerine teslim edilir
C) Elde edilen şey adli makamlara teslim edilir
D) Hiçbir şey yapılmaz
E) Şahıs bölgeden uzaklaştırılır
Soru 41
Aşağıdakilerden hangisi bir yerleşkeye tehlikeli veya yasak maddelerin sokulmasını engellemeye yönelik kullanılır? I-Metal dedektörü II-Kartlı geçiş sistemi III-X-ray cihazı
A) A) Ive III
B) II ve III
C) I ve II
D) I, II ve III
E) Hiçbiri
Soru 42
Aşağıdaki sistem veya cihazlardan hangisinin ana kullanım amacı bir yerleşkeye izinsiz giriş-çıkış yapılmasını engellemek veya kontrol etmek için değildir?
A) Fiziksel çevre güvenlik ekipmanları
B) Kartlı geçiş sistemi
C) Biyometrik geçiş sistemi
D) Kapalı devre kamera sistemi
E) Kapı tipi metal detektörü
Soru 43
Kontrol noktasında eşyasını aratmak istemeyen şahısla ilgili aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A) Zorla aranır
B) İçeri alınır
C) Israr edilmez ve içeriye girişine izin verilmez.
D) Sadece eşyaları aranır
E) Hepsi
Soru 44
Baş çene pozisyonu verilirken hangi uygulama yanlıştır?
A) Bir el alında, diğer el çenede olmalıdır
B) Alt çene kemiği yere 90 derece dikolmalıdır
C) Baş geriye doğru itilmelidir
D) Çok dikkatli ve hassas davranılmalıdır
E) Alt çene göğüsle temas halinde olmalıdır
Soru 45
Suni solunumla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Erişkinlerde ağız ve buruna birlikte üflenir
B) Erişkinlerde ağız dolusu hava üflenir
C) Bebeklerde ağız ve buruna birlikte üflenir
D) Erişkinlerde her üflemeden sonra solunum kontrolü yapılır
E) Ne kadar çok hava üflenirse o kadar iyidir
Soru 46
Kanama kalp atımları ile uyumlu, kesik kesik ve açık parlak ise ne çeşit bir kanamadır?
A) Toplardamar kanaması
B) Atardamar kanaması
C) Kılcal damar kanaması
D) Mide kanaması
E) Burun kanaması
Soru 47
Kanamalarda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kanayan yere baskı uygulanır
B) Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulanır
C) Hemen turnike uygulanır
D) Kanayan bölge kalp seviyesinden yukarı kaldırılır
E) 112 aranır
Soru 48
Hangi yaranın mikrop kapma ihtimali düşüktür?
A) Delici yaralar
B) Parçalı yaralar
C) İnsan ısırığı ile oluşan yaralar
D) Dikilmiş yaralar
E) Düşme sonucu oluşan yaralar
Soru 49
Hangisi kimyasal yanıklara örnektir?
A) Güneş yanıkları
B) Sürtünme ile oluşan yanıklar
C) Donma sonucu oluşan yanıklar
D) Elektrik çarpması sonucu oluşan yanıklar
E) Asit madde ile oluşan yanıklar
Soru 50
Donmuş bir kişiye aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
A) Donmuş bölge hızla ovularak ısıtılır
B) Soğukla teması kesilir
C) Su toplamış bölgeler patlatılmaz
D) Sıcak içecekler verilir
E) Kuru giysiler giydirilir
Soru 51
Sara krizinde hangi uygulama doğrudur?
A) Krizin kendi kendine sonlanması beklenir
B) Hastanın çenesi ve elleri açılmaya çalışılır
C) Kolonya, alkol, soğan vb. maddeler koklatılır
D) Hastaya şok pozisyonu verilir
E) Hasta sıkıca tutularak kendine zarar vermesi engellenir
Soru 52
Acil taşıma teknikleri ne zaman kullanılmalıdır?
A) Kaza olur olmaz kanaması var ise
B) Süregelen bir tehlike söz konusu ise
C) Yaralının kırığı var ise
D) Yaralıya koma pozisyonu vermek gerekli ise
E) Yaralının solunumu ve dolaşımı varise
Soru 53
Deprem sırasında Market veya alışveriş merkezinde olunduğu zaman yapılacak işlerden aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Büyük kolonların yanına gidip durmak
B) Yangın merdiveni ve çıkışlara koşmak
C) Elleri boş bırakmak ve birşeyler taşınmaya çalışılmamak
D) Baş korunmalı
E) Vitrin veya dolap gibi geniş cam yüzeyleri bulunan mekanlardan uzak durmak
Soru 54
Yanmakta olan çok katlı bir binada aşağıdaki işlevlerden hangisini yapmak risklidir?
A) Yangın merdivenini kullanmak
B) Kapalı bir yerde isek pencere ve kapıyı sıkıcı kapatıp açıklıkları tıkayarak duman girişini önlemek
C) Asansörü kullanmak
D) Alt kata doğru kaçmak
E) Yangın çıkış yollarını takip etmek
Soru 55
İyi bakım ve kontrolü yapılmış modern yangın algılamaalarm ve söndürme sistemleri karşısında; manüel sistemin (elle müdahale) en büyük dezavantajı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Algılama ve ihbar kapasitesinin sınırlı olması
B) Yangın söndürme kapasitesinin yetersizliği
C) Yangından kurtuluş ihtimalinin zayıflığı
D) Günün 24 saatinde zam kapasite çalışamaması
E) Dezavantajı yoktur
Soru 56
Aşağıdakilerden hangisi kuru kimyasal tozunun özelliklerinden değildir?
A) Yanıcı maddeyi ortadan kaldırmak
B) Boğma özelliği
C) Soğutma özelliği
D) Yangını durdurmak
E) Etrafı kirletir
Soru 57
Yoğun dumanlı bir yangın ortamında tahliye işleminde hangi davranışlar yapılır?
A) Ağız ve burun ıslak bez kapatılarak dizler üzerinde emekleyerek çıkılır
B) Koşarak çıkılır
C) Üst katlara kaçılır
D) Camları açarak seslenilir
E) Lambaları yakarak yol aranır
Soru 58
Dumandan etkilenerek yetersiz soluk alan kişiye aşağıdakilerden hangisi doğru uygulanır?
A) Kusturulur
B) Yoğurt yedirilir
C) Tuzlu su içirilir
D) Açık havaya çıkarılır
E) Limonlu su içirilir
Soru 59
Yangın olaylarında itfaiyecilerin çalışmalarını kolaylaştırmak için güvenlik görevlilerinin yapmaması gereken davranış hangisidir?
A) Çevre güvenliğini almak
B) Güvenlik şeridi oluşturmak
C) Meraklıları olay yerine yaklaştırmamak
D) Mağdur yakınlarını olay yerine bırakmak
E) Araç giriş-çıkışlarını düzenlemek
Soru 60
Aşağıdakilerden hangisi Eroin maddesinin vücuttaki etkilerinden değildir?
A) Göz bebeklerinin büyümesi
B) Ayakta durmakta zorluk çekilmesi
C) Vücut ısısının düşmesi
D) İletişim kurma zorluklarının yaşanması
E) Nabız yavaşlaması ve kan basıncında düşme
Soru 61
Esrar maddesi için aşağıdakilerden hangis yanlış değildir?
A) Afyondan elde edili
B) Ülkemizde yasadışı üretimi hiç yoktur
C) Kenevir bitkisinden elde edilir
D) Kullanılması yasak değildir
E) İzin alınarak satışı yapılmaktadır
Soru 62
İletişim sırasında oluşturulan mesajın anlaşılır olmasını aşağıdaki unsurlardan hangisi bozar?
A) Mesajın açık ve net olarak anlatılması
B) Mesajı oluşturan cümlelerin yapıların düzgünlüğü
C) Kelimelerin anlamların açık ve anlaşılır olması
D) Mesajın bütünsel yapısındaki özensizlik
E) Vurgu ve tonlamaların yeterliliği
Soru 63
Özel güvenlik personelinin iletişim becerisinin temel unsurlarından olan mesajları oluşturan kişi ya da kuruma iletişim unsuru olarak ne denir?
A) Gürültü
B) Kodlama
C) Kaynak
D) Kanal
E) Kod açma
Soru 64
Özel güvenlik görevlisine şikayetini ileten bir kimsenin hangi davranış biçimi şikayetinin anlaşılmasını engeller?
A) Şikayetini kavgacı bir üslupla anlatması
B) Şikayetini öfkeli bir biçimde anlatması
C) Sağlıklı ve doğru iletişim kuramaması
D) Şikayetini sakin bir biçimde anlatması
E) Şikayetini kalabalık bir ortamda anlatması
Soru 65
Bir mesajın özel güvenlik personeli tarafından tam olarak anlaşıldığının kontrolü durumuna aşağıdaki kavramlardan hangisine uygundur?
A) Kaynak
B) Kodlama
C) Mesaj vereni tanıma
D) Geri bildirim
E) Mesaj verene sempati duyma
Soru 66
Aşağıdakilerden hangisi yüz yüze iletişim biçimi değildir?
A) Konuşma
B) Bakış
C) Görüntü
D) Jestler
E) Mimikler
Soru 67
Bir özel Güvenlik personelinin kendisine anlatılan şikayeti dinlerken yapmaması gereken hareketler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şikayetçinin konuşması sırasında zaman zaman göz teması kurmak
B) Dinlediğini ifade etmek için konuşmayı başla tasdik etmek
C) İşleri aksatmamak için dinlerken çalışmaya devam etmek
D) Omuz hizasından yüz yüze olmaya dikkat etmek
E) Şikayetleri not almak
Soru 68
Aşağıdaki tanımlardan hangisi empatik dinlemenin tanımlarından değildir?
A) Empatik dinleme karşımızdakini tanımaya çalışmaktır
B) Empatik dinleme karşımızdakini dinlerken kendimizi onun yerine koyarak dinlemektir
C) Empatik dinleme konuşmacının mesajını anlamaya çalışmaktır
D) Empatik dinleme konuşmacıyı dinlerken dinlemenin sonuçlarını düşünmektir
E) Empatik dinleme karşımızdaki ile duygusal ilişki kurmaktır
Soru 69
İletişim sırasında özel güvenlik personelinin mesajı tam ve eksiksiz anlamasını aşağıdaki unsurlardan hangisi etkilemez?
A) Ortamın gürültüsü
B) Özel güvenlik görevlisinin psikolojik durumu
C) O andaki iş akışının yoğunluğu
D) Çalışma saati
E) Fiziksel görünüşü
Soru 70
İletişimin etkisini artıran unsurlardan en önemlisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) İletişim teknolojileri
B) Etkili bir ses tonu
C) Beden dili
D) Mesajın ikna gücü
E) Cümlelerin düzgünlüğü
Soru 71
Etkili iletişim becerisi ile aşağıdaki alanlardan hangisi doğrudan ilgili değildir?
A) Zaman yönetimi
B) Bilgisayar kullanımı
C) Eleştirel düşünme
D) İkna yöntemleri
E) Liderlik
Soru 72
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İletişim insanın en temel ihtiyaçlarından biridir
B) Başarılı iletişim sayesinde müşteri memnuniyetini sağlamak kolaylaşır
C) Ast-üst ilişkileri iletişim esasları dâhilinde yürütülürse başarısız olunur
D) İletişim ihtiyaç duyulan alanlarda yeni bilgiler üretilmesine imkân verir
E) Geri-bildirim iletişim sürecinin önemli bir öğesidir
Soru 73
Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde iletişimin temel öğeleri eksiksiz olarak verilmiştir?
A) Kaynak-Gönderici-Mesaj-Alıcı-Kanal
B) Kaynak-Kanal-Gönderici-Alıcı-Mesaj
C) Kaynak-Mesaj-Kanal-Alıcı-Geribildirim
D) Kaynak-Mesaj-Hedef-Alıcı-Geribildirim
E) Kaynak-Hedef-Gönderici-Alıcı-Kanal
Soru 74
“Davranışların oluşumunda insan zihni az ya da çok rol oynaya bilir. Eğer zihin bu davranışta rol oynuyorsa buna bilinçli davranış, eğer zihin fazla bir rol oynamıyorsa o zaman da bilinçsiz davranış denir.” Aşağıdakilerden hangisi bilinçli davranışa örnek oluşturmaz?
A) Düşünmek
B) Hayal kurmak
C) Hatırlamak
D) Titremek
E) Öğrenmek
Soru 75
Aşağıda grupların fonksiyonları ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Grubun büyüklüğüyle sorumluluk duygusu arasında doğru orantı vardır
B) Gruplar üyelerini disipline eder
C) Tutumlarını, davranışlarını ve değerlerini değiştirme hususunda etkilidirler
D) Gruplar karar alma, müzakere etme üzerinde etkilidirler
E) Anlaşma ve pazarlık etme üzerinde etkilidirler.
Soru 76
Psikolojik açıdan, “Bir biri ile uyuşmayan iki veya daha fazla güdünün aynı anda bireyi etkilediği duruma” ne denir?
A) Çatışma
B) Refleks
C) Dürtü
D) Davranış
E) Motivasyon
Soru 77
Toplumsal Psikolojisi açısından aşağıdakilerden hangisi çatışma nedenleri arasında yer almaz?
A) Güç mücadeleleri
B) Statü Farklılıkları
C) İletişim yollarının açıklığı
D) Yapıya ilişkin nedenler
E) Kişiye ilişkin nedenler
Soru 78
Aşağıdakilerden hangisi kalabalık çeşitlerinden birisi değildir?
A) Seyirci kalabalığı
B) Dinleyici kalabalığı
C) ibadet için toplanan kalabalık
D) Lider kalabalık
E) Saldırgan kalabalık
Soru 79
“Bir toplumsal olayda topluluk içerisindeki provokatör ve atılganların söz ve daha ziyade eylemleri doğrultusunda hareket eden kimselere” ne denir?
A) İhtiyatlılar
B) Destekçiler
C) Seyirciler
D) Karşı eylemciler
E) Tesir altında kalanlar
Soru 80
Aşağıdakilerden hangisi “yasadışı olaylarda güvenlik güçlerine karşı uygulanan eylem taktikleri arasında” yer almaz?
A) Olay çıkararak dikkatleri başka yöne çekme
B) Dağılıyor görünüp tekrar toplanma
C) Kutsal simgeleri kullanma ve marşsöyleme
D) Topluluğun çevresine yaşlı, kadın, çocuk, gazi ve benzerlerin dizilmesi
E) Polisi destekleyen vatandaş kitlesinin oluşması
Soru 81
Aşağıdakilerin hangisi kitlelerin genel özellikleri arasında yer almaz?
A) Kitleler ortak akılla hareket ettikleri için bir bireyden çok daha fazla mantıklıdır
B) Kitleler daima kışkırtılmaya açık bir kızgınlık hâli içerisindedir
C) Kitlelerde telkine açıklık ve çabuk inanma durumu mevcuttur
D) Kitleleri etkisi altına alan duygular basit ve abartılıdır
E) Kitleler doğaları gereği hoşgörüsüzdür ve baskıcıdır
Soru 82
Aşağıdakilerden hangisi Anayasamızın 34.maddesine göre toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin sınırlandırılması nedenleri arasında yer almaz?
A) Genel sağlık veya genel ahlakın korunması
B) Milli güvenliğin korunması
C) Kamu düzeninin korunması
D) Toplantıya katılacak olanların sayısının çok fazla olması
E) Suç işlenmesini önlemek
Soru 83
Grup dinamiği konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Grup içerisinde insan davranışı yalnız iken yapılan davranıştan daha farklıdır
B) Bireyler grup içerisinde kendilerini daha güvende hissedebilirler
C) Grupların gücü, üyelerin tek tek güçlerinin toplamından daha büyüktür
D) Gruplar sayesinde sosyal yaşamın sürekliliği, toplumun değişmesi ve gelişmesi sağlanır
E) Grup üyeleri ortak amacı gerçekleştirmek için söz birliği etmişse, bireyin grup kurallarına uyması azalır
Soru 84
Koruma personelinin amacı; önemli kişiye gelebilecek zararı engellemek ve………………… uzak tutmaktır. Personel yapısı bu görevi eksiksiz yürütebilecek şekilde oluşturulmalı, unvanları ve yürütecekleri görevleri de birbirine………………… şekilde tanımlanmalıdır. Yukarıdaki ifadede boşluklara Aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Kapalı ortamlardan – engel olabilecek
B) Gereksiz – müdahale edecek
C) Her Türlü – etkileyecek
D) Tehlikeli ve rahatsız edici durumlardan - müdahale etmeyecek
E) Fırtınalı – uygun olmayan
Soru 85
Aşağıdakilerden hangisi Ekip Amirininin görevlerinden değildir?
A) Korunan kişinin sağında ve bir adım arkasında yer almak
B) Koruma Amirine taktiksel durumlar hakkında bilgi vermek
C) Günlük koruma planları hazırlamak
D) Korumaların görevlerine sevklerini düzenlemek
E) Kendi vardiyasındaki personelin disiplininden sorumlu olmak
Soru 86
Korunan kişinin yapacağı ziyaret amacına göre öncü ekip ilk olarak kabul ve karşılamayı yapacak yetkili ile irtibata geçer. Programdaki aktiviteler ile ilgili görüş alış verişinde bulunur. Kontrol listesi gözden geçirilerek toplanan bilgiler çerçevesinde koruma planı hazırlanır. Yukarıdaki ifadede boşluklara Aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Öncü ekip – koruma planı
B) Yardımcı ekip – kaza planı
C) Eğitim ekibi – güzergah planı
D) Karşı saldırı ekibi – bomba imha planı
E) Muhabere ekibi – irtibat planı
Soru 87
Yakın koruma organizasyonlarında güvenliği destekleyici ve kontrolü sağlayıcı özellikte olan kimlik kartlarının oluşturulması ve uygulanmasının amacı hizmet veren personelin ve koruma personelinin tanınmasıdır. Aşağıdakilerden hangisi Bu kimlik kartları uygulamasında dikkat edilecek hususlardan değildir?
A) Kimlik kartlarının taklit edilmesi güç olmalıdır
B) Toplantı sonunda kartlar toplanmasa da olur
C) Kimlik kartların toplantı başlamadan hemen önce dağıtılmalıdır
D) Kimlik kartları 6 ay veya yılda bir yenilenmelidir
E) Kimlik kartları belirli ve güvenilir kişi veya kurumlarca verilir
Soru 88
Aşağıdakilerden hangisi kişi korumanın amaçlarından değildir?
A) Korunan kişinin küçük düşmesine engel olmak
B) Korunan kişiyi herhangi bir saldırıdan korumak
C) Korunan kişinin mahremiyetini korumak
D) Korunan kişinin özel hayatını düzenlemek
E) Hepsi
Soru 89
Korunan kişiye bir saldırı gerçekleştiğinde koruma personelinin yapacağı işler öncelik sırasına göre nasıl olmalıdır? I-Saldırı etkisiz hale getirilir II-Korunan kişiye kalkan olunur III-Korunan kişi uzaklaştırılır
A) I, II, III
B) II, III, I
C) III, I, II
D) I, III, II
E) II, I, III
Soru 90
Aşağıdakilerden hangisi kapalı ve kontrollü yer toplantılarında koruma görevlileri için avantaj sağlayan durumlardan değildir?
A) Genellikle davetiye ve bilet ile alana girilmektedir
B) Tehlike anında kaçış noktaları sınırlı ve nettir
C) Toplantı öncesinde alan kontrolü yapılabilmektedir
D) Güvenliği tehdit edebilecek noktalar belirli ve nettir
E) Kontrol noktaları dolayısı ile arındırılma söz konusudur
Soru 91
Aşağıdakilerden hangisi korunan kişiye ait bilinmesi gereken hususlardan değildir?
A) Korunan kişinin önceden aldığı tehditler ve halen devam eden tehditler
B) Korunan kişinin Hastalıkları ve tedavi imkânları ve kan grubu
C) Korunan kişinin sosyal çevresi, ailesi, dostları
D) Korunan kişinin yaşam tarzı ve alışkanlıkları
E) Korunan kişinin aylık kazancı
Soru 92
Aşağıdakilerden hangisi özel kolluk değildir?
A) Köy korucuları
B) Gümrük ve tekel zabıtası
C) Kır bekçileri
D) Çarşı ve mahalle bekçileri
E) Çiftçi malları koruma kolluğu
Soru 93
Komisyon tarafından, özel güvenliğin görev alanı olarak tanımlanmış bölgede emniyet ve asayişle ilgili konularda asıl yetki……………................cümlesini aşağıdakilerden hangisitamamlar?
A) Özel kolluktadır
B) Genel kolluktadır
C) Polisindir
D) Jandarmanındır
E) Savcınındır
Soru 94
Kamu güvenliğinin sağlanması yönünden 5442 sayılı İl İdaresi Kanunundaki yetkilerin kullanılması sırasında özel güvenlik görevlileri kimlerin emirlerini yerine getirmekle yükümlüdürler?
A) Polis ve askerin
B) Jandarmanın
C) Belediye başkanının
D) İl genel meclisinin ve belediye meclisinin
E) Mülki idare amiri ve genel kolluk amirinin
Soru 95
Aşağıdakilerden hangisi Genel Kolluğun görevlerinden değildir?
A) Şüphelileri adli makamlara teslim etmek
B) Suçluları cezalandırmak
C) Suçları aydınlatmak
D) Emniyet ve asayişi sağlamak
E) Bireyin temel hak ve özgürlüklerini korumak
Soru 96
Personelinin tesise girişlerini güvenlik altına almak ve aynı zamanda personelin mesai saatlerine karşı davranışlarını kayıt altına almak isteyen A firması, aşağıdaki hangi güvenlik ve sistem cihazlarını kullanmalıdır?
A) Elektrikli kilit sistemi
B) Biyometrik geçiş kontrol ve kayıt sistemi
C) X-ray bagaj kontrol sistemi
D) Kapı tipi metal arama detektörü
E) Kamera kontrol sistemi (CCTV)
Soru 97
İlkyardımla ilgili yazılanlardan doğru olan hangisidir?
A) İlkyardım sırasında ilaç kullanılır
B) İlkyardım acil tedavi ünitelerinde yapılır
C) İlkyardım eldeki mevcut araç gereçlerle yapılır
D) İlkyardım ambulansta başlar
E) İlkyardım sadece doktor ve sağlık personeli tarafından yapılır
Soru 98
Aşağıdakilerden hangisi başlangıç yangınlarına müdahale eden ekiptir?
A) Söndürme ekibi
B) Koruma ekibi
C) İlk yardım ekibi
D) Teknik onarım ekibi
E) Kurtarma ekibi
Soru 99
Nokta görevlisinin görevine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Nokta görevlisi nokta çevresinde şahit olduğu, herhangi bir hukuki değeri olmayan olayları takip etmek amacı ile görev yerini terk ederek müdahale eder
B) Nokta görevlisi, nokta yerine kendisini meşgul edecek kişilerin girişine müsaade etmez ve zorunlu olmadıkça nokta içine hiç kimseyi almaz
C) Nokta görevlisi keyfi olarak üniformalı veya sivil şekilde görevini yapar
D) Nokta görevlisi her gelenin elle üst aramasını yaparak içeriye alır
E) Hiçbiri
Soru 100
Aşağıdakilerden hangisi bombalı bir saldırıda yapılması gerekenlerden değildir?
A) Bombayı ilk gören kişinin yön belirterek arkadaşlarını uyarması
B) Saldırının aksi istikamete doğru uzaklaşmak ve en kısa sürede yere yatarak hedef küçültmek
C) Mümkünse ilk görenin bombayı alarak uzak mesafeye atması
D) İkinci bir saldırı ihtimaline karşı tedbirli ve uyanık olmak
E) Saldırı bölgesinden güvenli bölgeye geçmek
Soru 101
Aşağıdakilerden hangisi silah temizliğinde gerekli malzemelerden değildir?
A) Harbi
B) Süngü
C) Temizleyici yağ
D) Tel (yumuşak) fırça
E) Temizlik bezi
Soru 102
Aşağıdakilerden hangisi tetik hatalarından birisi değildir?
A) Tetiği aniden düşürme
B) İsnat boşluğunu almayı unutma
C) Tetiği ezerek düşürme
D) Düzensiz tetik düşürme
E) Silahın patlama sesinden etkilenme
Soru 103
Silah taşıma ve kullanma yetkisi olan bir görevlinin aşağıdakilerden hangisini bilmesine gerek yoktur?
A) Hukuk bilgisi (silah taşıma ve kullanmasına yetki veren yasalar vb.)
B) Atış bilgisi
C) Silah mekaniği bilgisi
D) Fişek bilgisi
E) Fizik bilgisi
Soru 104
Tabancada kabza ne işe yarar?
A) Fişekleri içine yerleştirmeye
B) Tabancayı kavramaya ve elle tutmaya
C) Tabanca üzerinde bulunan parçaları sabitlemeye
D) Şarjörün düşmesini engellemeye
E) Tabancanın sessiz çalışmasına
Soru 105
Tabancanın belde çıplak olarak taşınması ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?
A) Tabanca üzerinde boya atması ve solması meydana gelir
B) Metal aksamlar üzerinde ter nedeniyle zamanla pas oluşur
C) Sıcak ve soğuk havalarda vücut olumsuz etkilenir
D) Daha hızlı ve kolay nişan alınır
E) Giyilen kıyafetlerde sürtünme sonucu deformasyon olur
Soru 106
Tam otomatik tabanca ile yarı otomatik tabanca arasındaki fark hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) Tam otomatik tabancalar tek, yarı otomatik tabancalar ise çift hareketlidir
B) Yarı otomatik tabancalar tek, tam otomatik tabancalar çift hareketlidir
C) Yarı otomatik tabancalarda şarjör, tam otomatik tabancalar da ise mayon veya şerit bulunur
D) Tam otomatik tabanca ile seri ve tek, yarı otomatik tabanca ile tek tek atış yapılabilir
E) Yarı otomatik tabanca tam otomatik tabancaya göre daha uzun menzillidir
Soru 107
Aşağıdakilerden hangisi çerçeve (gövde) üzerinde yer almaz?
A) Gez
B) Şarjör yuvası
C) Tetik
D) Tetik korkuluğu
E) Tetik manivelası
Soru 108
Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçalarından değildir?
A) Şarjör yayı
B) Gerdel
C) Şarjör gövdesi
D) Şarjör kapağı
E) Şarjör kilitleme mandalı
Soru 109
MP-5 makineli tabancaile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Sürekli seride atış yapar
B) Atış seçici mandal emniyeti vardır
C) Şarjör veya mayonlu (şeritli) fişek ile atış yapılabilir
D) Kabza emniyeti sayesinde güvenli atış yapılır
E) Sabit gez sayesinde isabetli atış yapılır
Soru 110
Tabancada namlu üzerindeki kilitleme dişlerinin aşınması sonucu aşağıdaki arızalardan hangisi meydana gelir?
A) Tabancada atış esnasında aşırı gürültü olur
B) Tetik çok ağırlaşır ve parmakla baskı yapmak zorlaşır
C) Tabancanın ilk hızı düşer
D) Şarjör yuvasına oturmaz
E) Namlu sürgüye kilitlenmediğinden sağlıklı atış yapılamaz
Soru 111
Tek hareketli (singleaction) tabancanın özelliği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Tetiğe basıldığında tek hareketle seri atar
B) Tetiğe basıldığında horoz kurulur
C) Tetiğe bir kere basıldığında horoz hem kurulur hem de düşer
D) Tabanca yarı veya tam otomatik konuma tek harekette geçer
E) Tetiğe basıldığında horoz düşer
Soru 112
Aşağıdakilerden hangisi silahın ateş almamasının nedenlerinden biridir?
A) Gez ayarsız olabilir
B) Fişek arızalı olabilir
C) Sürgü kilit dişleri aşınmış olabilir
D) Namlu içindeki yiv ve setler aşınmış olabilir
E) Kabza kapakları kırık olabilir
Soru 113
Fişeklerin muhafazası ve kullanımı ile ilgili hangisi yanlıştır?
A) Serin kuru bir yerde muhafaza edilmelidir
B) Raf ömrünü tamamlamış fişekler kullanılmamalıdır
C) İhtiyaç duyulduğunda çekirdeği sökülerek barutu değiştirilmelidir
D) Menşei belli olmayan fişekler kullanılmamalıdır
E) Kullanılan silaha uygun kalibrede fişek kullanılmalıdır
Soru 114
Aşağıdakilerden hangisi nişan hatasına bağlı bir atış hatası değildir?
A) Acele tetik çekme
B) Arpacığı yukarıda görme
C) Arpacığı sağda görme
D) Arpacığı flu hedefi görememe
E) Arpacığı aşağıda görme
Soru 115
Aşağıdakilerden hangisi bir atış hatası olarak değerlendirilemez?
A) Atıcının atış esnasında geriye yatma temayülü
B) Tetik düşürürken kabzanın fazla sıkılmaması
C) Dikkatin arpacık yerine hedefte toplanması
D) Silahın patlama sesi ile silahı ileri itme
E) Acele tetik çekme
Soru 116
Hangisi tabanca ile atış pozisyon değildir?
A) Ayakta çift el
B) Emekleme pozisyonunda
C) Ayakta tek el
D) Yatarak atış
E) Çökerek atış
Soru 117
Aşağıdaki bölümlerden hangisi poligonda yer alan hatlardan değildir?
A) Atış hattı
B) Hazırlık hattı
C) Nişan hattı
D) Hedef hattı
E) Bakım onarım hattı
Soru 118
Silah taşıma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden doğru olanı işaretleyiniz?
A) Silah uygun kılıfta, fişek yatağı boş, emniyeti açık ve şarjör dolu olarak taşınmalıdır
B) Silah çıplak olarak belde, fişek yatağı dolu, emniyet kapalı ve şarjör dolu olmalıdır
C) Silah belde taşınacak ise elbiseleri kirletmemesi için temiz bir beze sarılarak taşınmalıdır
D) Silah devamlı çanta içerisinde ve şarjöründen ayrı olarak taşınmalıdır
E) Silah sürekli emniyeti açık fişek yatağı ve şarjörü dolu olarak taşınması alışkanlık haline getirilmelidir
Soru 119
Aşağıdakilerden hangisinde silahın tanımı tam olarak verilmiştir?
A) Saldırı ve savunma aletidir
B) Çeşitli şekillerde kullanılarak cansızları parçalayan veya yok eden aletlerdir
C) Canlı ve cansızları parçalayan ve yok eden aletlerdir
D) Yakından ve uzaktan çeşitli şekillerde kullanılarak canlıları yaralayan veya öldüren cansızları parçalayan veya yok eden aletlerdir
E) Her türlü olaya veya suça karışan canlıları yaralayan veya yok eden aletlerdir
Soru 120
Gaz tabancaları hangi grup silahlar arasında yer alır?
A) Ateşli silahlar
B) Ateşsiz silahlar
C) Biyolojik silahlar
D) Kimyasal silahlar
E) Nükleer silahlar
Soru 121
Hasan silah kullanması gereken bir durumla karşılaşır. Silahını kılıftan çıkarır ve sürgüyü çekerek dolduruş yaptıktan sonra silahını hedefe doğrultarak tetiğe basar. Ancak horoz düşmesine rağmen silahın ateş etmemesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gez kırık olabilir
B) Çıkarıcı kırık olabilir
C) Tırnak kırık olabilir
D) İğne kırık olabilir
E) Arpacık düşmüş olabilir
Soru 122
6136 sayılı kanun kapsamında, bulundurma ve taşıma ruhsatlarının geçerlilik süresi kaç yıldır?
A) 3 yıl
B) 4 yıl
C) 2 yıl
D) 5 yıl
E) 1 yıl
Soru 123
İğnenin kırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Tabanca dolduruş yapamaz
B) Tetik çalışmaz
C) Tabanca emniyete alınamaz
D) Horoz düşmez
E) Fişek ateşlenemez
Soru 124
Çap nedir?
A) Namlu içindeki helezoni çıkıntılardır
B) Namlu içindeki helezoni girintilerdir
C) Namlu içindeki iki yiv arasındakimesafedir
D) Namlu içindeki iki set arasındaki mesafedir
E) Fişeğin uzunluk ölçüsüdür
Soru 125
Aşağıdakilerden hangisi polimer gövdeli bir tabancadır?
A) Baretta 92 FS
B) CZ-75
C) Canik TP9
D) Sarsılmaz Kılıç 2000
E) Yavuz 16 Compact