87.SINAV A GRUBU

Ana Sayfa / Soru Arşivi / 87.SINAV A GRUBU

87.SINAV A GRUBU
ÖZEL GÜVENLİK 87. TEMEL EĞİTİM YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU)

1. Devriye hizmeti sırasında dolaşılması
ve ziyaret edilmesi zorunlu olan
yerlere ne ad verilir?
A) Mahalle
B) Polis bölgesi
C) Devriye güzergahı
D) Belediye sınırları
E) Kontrollü bölge

2. Aşağıdakilerden hangisi AVM’de
devriye görevi yapan ÖGG Cemil ve
Onur’un görevi ile bağdaşmaz?
A) Devriye görevi sırasında görünür olmak,
caydırıcı olmak
B) Proaktif, dikkatli olmak ve olaylara
anında etkili müdahale etmek
C) Olay durumunda, genel kolluğu aramak
ve güvenlik sorumlusuna bilgi vermek
D) AVM ziyaretçilerinden boşalan alışveriş
araçlarını toplamak.
E) Yaşlı ve engelli vatandaşları
yönlendirmek ve yardımcı olmak

3. “Yakalama Tutanağında”
aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Hangi suç şüphesi ile yakalama yapıldığı
B) Yakalamayı yapan görevlilerin kim
olduğu
C) Yakalama tarih ve saati
D) Yakalama yeri
E) Yakalamanın şekli

4. Zor kullanma ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
A) İnsan onuru zedelenmelidir
B) Zorunlu olmalıdır
C) Gereksiz gecikmeler olabilir
D) Denge olmamalıdır
E) Orantısız olmalıdır

5. Şüpheli paket yola yakın bulunuyorsa
davranış şeklimiz hangisi olmalıdır?
A) Paket yoldan uzaklaştırılarak daha
güvenli bir yere taşınır
B) Trafik görevlisi gelene kadar trafiğin
akışı sağlanır
C) Paket kontrol edilir ve sahibine
ulaşılmaya çalışılır
D) Cumhuriyet savcısına bilgi verilir
E) Yol, araç ve yaya trafiğine kapatılmalıdır

6. 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet
Kanunu ile 5188 sayılı Özel Güvenlik
Hizmetlerine Dair Kanun
karşılaştırıldığında, aşağıdaki
yetkilerden hangisi özel güvenlik
görevlileri tarafından kullanılamaz?
A) Suça el koyma yetkisi
B) Olay ve delilleri koruma
C) İkametten ayrılmamayı isteme
D) Zor kullanma
E) Yakalama

7. Aşağıdakilerden hangisi kişilik
haklarının korunması için tavsiye
niteliğinde olup, bağlayıcılığı
bulunmamaktadır?
A) İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
B) Türk Ceza Kanunu
C) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
D) Anayasa
E) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Ek
Protokoller

8. Canlıların vücudundan kopan, düşen
veya akan her türlü delile ………….
denir.
Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi
gereken doğru tanım aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Kimyasal delil
B) Fiziksel delil
C) Biyolojik delil
D) İz delili
E) Parmak izi

9. Alarm merkezi kurma ve izleme izni
kim tarafından verilir?
A) İlgili Komisyon
B) Valilik
C) İl Emniyet Müdürlüğü
D) İl Jandarma Komutanlığı
E) İçişleri Bakanlığı

10. Kişi özgürlüğünün genel kolluk
tarafından hâkim kararı olmadan
geçici olarak sınırlandırılmasına ne
denir?
A) Arama
B) Yakalama
C) Hüküm giydirme
D) İfade alma
E) Tutuklama

11. Hangisi özel güvenlik görevlilerinin
yetki ve sorumluluğunda değildir?
A) Kendisi ve çevresindekiler için tehlike
oluşturan eşyayı denetim altına almak
B) Gerektiğinde zor kullanmak
C) Yakalanan kişinin kaçma ihtimali varsa
kelepçe takmak
D) Kişileri elektronik aletlerle kontrol etmek
E) Yakalanan kişileri mahkemeye çıkarmak

12. Özel güvenlik görevlilerinin hangi
koruma ve güvenlik hizmeti için ne
miktar ve özellikte ateşli silah
bulundurabileceği kim tarafından
belirlenir?
A) Özel Güvenlik Komisyonu
B) İl İdare Kurulu
C) Hakim
D) Kolluk Amiri
E) Belediye Meclisi

13. Özel güvenlik görevlisi olarak
çalıştığınız kurumda meydana gelen
silahla yaralama olayında
aşağıdakilerden hangisini yapmanız
doğru olmaz?
A) Gerekli sağlık birimlerine haber verilir
B) Delillerin değiştirilmesi ve kaybolması
önlenir
C) Olaydan başkalarının zarar görmemesi
için çevre emniyeti alınır
D) Olayla ilgili tutanak tutmaya gerek
yoktur
E) Genel kolluğa derhal bilgi verilir

14. Şüpheli paket ihbarı ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İhbar ciddiye alınmaz
B) Emniyet hattı oluşturulur
C) Paketin bulunduğu bölge tahliye edilir
D) Paketi ilk gören kişi ifadesi alınmak için
olay yerinde tutulur
E) Bomba imha uzmanının talimatlarına
uyulur

15. Özel güvenlik görevlileri hakkında
görev sırasında zor kullanma
yetkilerine dair sınırları aşmaları
durumunda, Türk Ceza Kanununun
256. Maddesinde belirtilen hangi suça
ilişkin hükümler uygulanır?
A) Kasten Yaralama
B) Görevi Kötüye Kullanma
C) Hakaret
D) Tehdit
E) İşkence

16. 5188 Sayılı Kanun kapsamında
aşağıdakilerin hangisinde silahlı özel
güvenlik görevlisi çalıştırılmasına izin
verilir?
A) Eğitim ve öğretim kurumlarında
B) Para ve değerli eşya naklinde
C) Sağlık tesislerinde
D) Talih oyunları işletmelerinde
E) İçkili yerlerde

17. Aşağıdakilerden hangisinin aranması
özel hükme bağlı değildir?
A) Öğretmenler
B) Milletvekilleri
C) Diplomatlar
D) Hakimler
E) Avukatlar

18. Aşağıda sayılan haklardan hangisi
İnsan Hakları Evrensel Bildirisinde
sayılan haklardan değildir?
A) Mülkiyet hakkı
B) Yargı yoluna başvurma hakkı
C) Vatandaşlık hakkı
D) Ötenazi hakkı
E) Eğitim öğretim hakkı

19. Özel güvenlik sertifikası alanlar kaç
yıl sonra yenileme eğitimi almak
zorundadır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

20. Özel Güvenlik Şirketleri, Birimleri ve
Özel Eğitim Kurumlarının Bakanlık
ve Valiliklerce yapılan
denetlemelerinde tespit edilen
eksikliklerinin giderilmesi için kurum
ve kuruluşlara asgari kaç gün süre
verilir?
A) 7
B) 10
C) 15
D) 30
E) 60

21. Özel Güvenlik Komisyonu ile ilgili
aşağıda verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?
A) Komisyon kararlarını oy çokluğu ile alır
B) Oyların eşitliği halinde Başkanın
bulunduğu taraf çoğunluk sayılır
C) Çekimser oy kullanılabilir
D) Özel güvenlik izni için başvuran kişi ya
da kuruluşun temsilcisi toplantıya katılır
E) Komisyon başkanı valinin
görevlendireceği bir vali yardımcısıdır

22. Aşağıdakilerden hangisi ana giriş
kontrol noktasında görevlendirilmesi
gerekli personelden değildir?
A) Yönlendirici personel
B) Kontrol personeli
C) Koruma personeli
D) Kontrol noktası amiri
E) Sağlık personeli

23.İşyeri ve konut araması en çok hangi
özgürlüğü kısıtlar?
A) Kişinin dokunulmazlığını
B) Kişi hürriyeti ve güvenliğini
C) Hak arama hürriyeti
D) Konut hakkı
E) Özel hayatın gizliliği

24. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik
görevlilerinin insan hakları
ihlallerinden sayılmaktadır.
I-Haksız üst arama
II-Konut dokunulmazlığı ihlali
III-Zor kullanma sınırının aşılması
IV-Görevi ihmal
A) I, II, III
B)Yalnız III
C) I, III
D) III, IV
E) I, II, III, IV

25. Suç işlendikten sonra özel güvenlik
personelince yakalanan kişi veya
emanete alınan (el konulan) eşya kime
teslim edilir?
A) Yetkili genel kolluğa
B) Adliyeye (C. Savcılığına)
C) Özel güvenlik komisyonuna
D) Yetkili özel güvenliğe
E) Valiliğe

26. Görev alanı içerisinde devriye
hizmetini yerine getiren ÖGG Fatih ve
Selçuk, görev esnasında bir işyerinde
yangın çıkması üzerine işyerine
girerler. Bu davranışlarıyla hangi
görevi yerine getirmiş olurlar?
A) Adli
B) İdari
C) Önleyici
D) Yardım
E) Yargısal

27. “Görgü tanıklarının tanımlamalarına
uygun olarak muhtemel kişilerin kimlik
tespitlerinde ana ayırt edici özellikleri
olan; alın, kaşlar, gözler, burun, ağız,
kulaklar, yanaklar, çene, yüz çizgileri,
yüz şekli ve bunların birleşimlerinden
oluşan resimdir.”
Yukarıdaki tanımda anlatılmak
istenen nedir?
A) İhbar
B) Eşkâl
C) Bombalı paket
D) Biyolojik tehdit
E) Devriye

28. Hangi suçluların emniyet birimlerinde
eşkâl tanımları bulunmaz?
A) Adam öldürme
B) Trafik kural ihlali
C) Gasp
D) Kapkaç
E) Çete oluşturanlar

29. “Özel güvenlik görevlisi Hakan
hastanede gece vardiyasında bina
içerisinde elektrik kontağından küçük
çaplı bir yangın çıktığını görür ve
hemen yangın söndürme cihazı ile
olaya müdahale ederek yangını
kontrol altına alır.”
Bu durum ve olay hakkında üstlerini
ve amirlerini aşağıdakilerden hangi
yazı türü ile bilgilendirir?
A) Mektup
B) Tutanak
C) Çizelge
D) Rapor
E) Dilekçe

30. Aşağıdakilerden hangisi tutanak
çeşitlerinden değildir?
A) Tespit tutanağı
B) İhbar tutanağı
C) Suçüstü tutanağı
D) Müracaat tutanağı
E) Devriye tutanağı

31. ÖGG Faik yağma suçunun failini
suçüstü yakaladığında tutması gereken
tutanak ve şüphelinin bunu
imzalamaması halinde yapması
gereken işlem nedir?
A) Olay Tespit Tutanağı – İmzalaması şart
değildir
B) Arama Tutanağı – İmzadan imtina
edildiği belirtilir
C) Suçüstü Tutanağı – İmzadan imtina
edildiği belirtilir
D) Yakalama Tutanağı – Zorla imzalatılır
E) Suçüstü tutanağı – Yeniden tutanak
düzenlenir

32. Devriye görevlileri en az kaç kişiden
oluşur?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

33. Havalimanlarında taşıma ruhsatı olan
kişilerin x-ray cihazından geçişinde
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Taşıma ruhsatı bulunduğundan dolayı
kişinin geçişine izin verilir
B) Havalimanları özel alanlar olduğundan
dolayı kişi genel kolluk aracılığıyla
Cumhuriyet Savcılığına teslim edilir
C) Silah taşıma yetkisine sahip olanların
silahları kontrol noktasından usulüne
uygun olarak alınır, sahibine çıkışta
teslim edilmek üzere kilitli kasalarda
saklanır
D) Hiçbir şekilde havalimanına alınmaz
E) Bineceği uçağın pilotuna sorulur

34.Tutanağın bölümlerinin doğru olarak
sıralanmış hali aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Giriş-başlık-gelişme-sonuç-tarih-imza
B) Başlık-giriş-gelişme-sonuç-tarih-imza
C) Tarih-giriş-gelişme-sonuç-imza
D) Giriş-başlık-sonuç-özet-imza-tarih
E) Başlık-gelişme-sonuç

35. Aşağıdakilerden hangisi 6136 sayılı
kanuna göre ruhsatlı silah
taşınamayacak yerler arasında yer
almaz?
A) Mahkeme Salonları
B) Umuma Açık Alanlar
C) Eğitim ve Öğretim Kurumları
D) Akıl Hastaneleri
E) Duruşmalar

36. Olay yeri incelemesi sırasında olay
yeri, fail, mağdur ilişkisini ortaya
koymak amacı ile elde edilen her türlü
materyale ........................ denir?
A) Belge
B) Delil
C) İspat Vasıtası
D) Maddi Delil
E) Bulgu

37.Toplumsal olaylara müdahale
esnasında cop kullanılacaksa vuruş
yeri vücudun neresi olmalıdır?
A) Kafa ve boyun
B) Eklem yerleri
C) Kol ve bacakların etli kısımları
D) Karın ve kasıklar
E) Göğüs

38. Çevre güvenliğini sağlamak amacıyla
aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?
A) X-Ray cihazı
B) Kapalı devre televizyon sistemi
C) Tel örgü
D) Duvar
E) Demir parmaklık

39. Aşağıdakilerden hangisinin yakalama
tutanağında olmasına gerek yoktur?
A) Suç sebebi
B) Yakalanma zamanı ve yeri
C) Bilirkişi ifadesi
D) Ne şekilde yakalandığı
E) Zor kullanılmış ise doktor raporu

40. “Özel güvenlik görevlisi Serkan,
görevde iken koruma ve güvenliğini
sağladığı yerde bıçakla adam
yaralama olayı meydana gelmiş,
şüpheli silahını olay yerine atarak
kaçmıştır.”
Bu olayın meydana geldiği yerde
aşağıdakilerden hangisi Serkan
tarafından yapılması gereken
davranışlardan ve alınması gereken
önlemlerden biri değildir?
A) Olay yeri çevresini kontrol altına alması
B) Suçun delillerinin kaybolmaması ya da
bozulmaması için gerekli tedbirleri
alması
C) Olay yerinde bırakılan suç aleti bıçağı bir
poşete koyarak muhafaza etmesi
D) Olay yerinden kaçan şüpheli kişiyle ilgili
tespit edilen bilgileri not etmesi
E) Olayı en kısa zamanda genel kolluğa
bildirmesi

41. Metal dedektörlerinin ayarlanmasına
ne ad verilir?
A) Motivasyon
B) Stabilizasyon
C) Zoom
D) Kalibrasyon
E) Gramaj ayarı

42. Yangın detektörleri hangi özellikleri
kullanarak çalışırlar?
I-Duman II-Işık III-Isı IV-Alev
A) I, II ve III
B) I, III ve IV
C) II, III ve IV
D) I ve IV
E) I,II, III ve IV

43. Film dozimetre cihazı hangi cihazla
birlikte kullanılır?
A) Kamera ile
B) Kartlı okuyucu ile
C) X-Ray cihazı ile
D) CCTV ile
E) Kapı tipi dedektörü ile

44. Kapı detektörlerinden geçerken kişiler
arasında en az ne kadar mesafe
bulunmalıdır?
A) 0,5 metre
B) 1 metre
C) 1,5 metre
D) 2 metre
E) 3 metre

45. Patlayıcı maddelerden C3 ve C4 adı
verilen plastik patlayıcılar X-Ray
cihazında hangi renk ile tespit
edilebilir?
A) Mavi
B) Mor
C) Gri
D) Fosforik Yeşil
E) Turuncu ve tonları

46.Bak-dinle-hisset yöntemi ile ne
yapmaya çalışılır?
A) Hastada dolaşım olup olmadığına bakılır
B) Hastanın solunumunun olup olmadığına
bakılır
C) Hastanın bilincinin açık olup olmadığına
bakılır
D) Hastanın komada olup olmadığına bakılır
E) Hastanın ölüp ölmediğine bakılır

47. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın
öncelikli amaçlarından değildir?
A) Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak
B) Durumun kötüleşmesini önlemek
C) İyileşmeyi kolaylaştırmak
D) Yaşamın korunması ve sürdürülmesini
sağlamak
E) Hasta veya yaralı için gerekli tedavinin
yapılmasını sağlamak

48.İlkyardımın temel uygulamaları
nelerdir?
A) Koruma, Bildirme, Kurtarma
B) Koruma, Taşıma, Nakil
C) Konuşma, Bildirme, Nakil
D) Kurtarma, Taşıma, Nakil
E) Koruma, Kollama, Nakil

49. Sağlıklı yetişkin bir kişide dakikada
olması gereken solunum sayısı sıklığı
kaçtır?
A) 12-20
B) 16-22
C) 18-24
D) 24-30
E) 30-36

50. Aşağıdakilerden hangisi hayat
kurtarma zincirinin ilk halkasıdır?
A) Sağlık kuruluşuna haber verme
B) Olay yerinde yapılan temel yaşam
desteği
C) Ambulans ekiplerince yapılan
müdahaleler
D) Hastane acil servislerince yapılan
müdahaleler
E) Hastanın veya yaralının sedye ile
taşınması

51.İlkyardımın ABC’si şeklinde
isimlendirilen işlemlerden C’nin
tanımı nedir?
A) Hava yolunun açılması
B) Solunumun düzenlenmesi
C) Kas ve iskelet sistemi kontrolü
D) Kan dolaşımının sağlanması
E) Sindirim sisteminin düzenlenmesi

52. Aşağıdakilerden hangisi hasta veya
yaralının ilk değerlendirilmesinde
kontrol edilmelidir?
A) İskelet sistemi
B) Dolaşım sistemi
C) Sindirim sistemi
D) Bilinç Durumu
E) Kas sistemi

53. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardım
yapan kişinin müdahalesi esnasında
yapması gereken işlemlerden değildir?
A) Sakin ve kararlı olmalıdır
B) Kimseden yardım almamalıdır
C) Mevcut imkânları değerlendirmelidir
D) Yaralının endişelerini gidermelidir
E) Çevrede yardımcı olacakları organize
etmelidir

54. Solunum yolu zehirlenmelerinde ilk
önce aşağıdaki ilkyardım
uygulamalarından hangisi yapılır?
A) Hasta temiz havaya çıkarılır ya da ortam
havalandırılır
B) Hastaya hemen damar yolu açılmalıdır
C) Hemen suni solunum ve kalp masajı
uygulanır
D) Temel yaşam desteği yapılmalıdır
E) Zehirlenen kişiye hiç müdahale etmeden
112 aranmalıdır

55. Solunum yolu kısmi olarak tıkanmış
bir kişide aşağıdakilerden hangisi
görülür?
A) Morarır
B) Öksürebilir
C) Konuşamaz
D) Nefes alamaz
E) Göğüs ağrısı olur

56. Yangın söndürme prensiplerinden biri
olan “örtme” prensibinde esas olarak
ne amaçlanmaktadır?
A) Yanan maddenin ısısını düşürmek
B) Yakan maddenin konsantrasyonunu
artırmak
C) Yangın ortamı ile oksijenin temasını
kesmek
D) Yanan maddeyi dağıtmak
E) Sönme sonucu korlaşmayı önlemek

57. Aşağıdakilerden hangisi yangın
söndürücü maddelerden biri değildir?
A) Hidrojenli hidrokarbonlar
B) Kum
C) Toprak
D) Oksijen
E) Karbondioksit

58. I. Nüfus Yoğunluğu
II. İmar Durumu
III. Öğrenim Durumu
IV. Bitki Örtüsü
Yukarıdakilerden hangisi ya da
hangileri bir şehre itfaiye teşkilatı
kurulmasında şehrin dikkate alınan
kriterlerindendir?
A) I. ve II.
B) II. ve III.
C) I. – II. ve III.
D) I. ve IV.
E) I. – II. ve IV.

59. Yanabilen hafif metallerin
(alüminyum, magnezyum, sodyum vb.)
oluşturduğu yangınlar hangi yangın
sınıfına girer?
A) F sınıfı yangın
B) D sınıfı yangın
C) C sınıfı yangın
D) B sınıfı yangın
E) A sınıfı yangın
F) Parlama/patlama

60. Yangında itfaiye olay yerine gelene
kadar, yanıcı maddenin türüne göre
uygun söndürme maddesi kullanarak
yangına ilk müdahaleyi yapan, yangını
söndüren veya genişlemesini önleyen
ekip aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kurtarma ekibi
B) İlkyardım ekibi
C) Koruma ekibi
D) Söndürme ekibi
E) Teknik bakım ekibi

61. Aşağıdakilerden hangisi itfaiye
teşkilatının görevlerinden değildir?
A) Yangınlarda ilkyardım hizmetini
yürütmek
B) Su baskınlarına müdahale etmek
C) Beş kata kadar olan binalarda yangınlara
karşı önlem aldırtmak
D) Kamu binalarında yangınlara karşı
bulundurulması gereken araçların
belirlenmesine yardımcı olmak
E) Afetlerde oluşan enkazlarda can ve mal
kurtarma çalışmalarına katılmak

62. Sıvı madde yangınları yangın sınıfları
içerisinde hangi harf ile gösterilir?
A) Z
B) E
C) C
D) B
E) A

63. Aşağıdakilerden hangisi doğal
afetlerden biri olan sel sırasında
yapılmaması gereken bir davranıştır?
A) Su yatağı gibi su alabilecek bölgeleri terk
etmek
B) Sel sularına girmemek
C) Elektrik kaynaklarından uzak durmak
D) Araç içinden ayrılmamak
E) Suyun ulaşamayacağı güvenli yerlere
geçmek

64. Aşağıdakilerden hangisi “kenevir”
bitkisinden elde edilir?
A) Lsd
B) Eroin
C) Kokain
D) Metadon
E) Esrar

65.Tıbbi kullanımı ihtiyaç olmadığı halde
maddenin yasadışı kullanımına ne ad
verilir?
A) İlaç kaçakçılığı
B) İlaç israfı
C) İlaç zayiatı
D) İlaç ticareti
E) İlaç suistimali

66. “Bir insanın kendisini karşısındaki
insanın yerine koyarak onun
duygularını ve düşüncelerini doğru
olarak anlaması” ifadesi aşağıdaki
kavramlardan hangisini
açıklamaktadır?
A) Sempati
B) Dinleme
C) İletişim
D) Psikoloji
E) Empati

67. Sen dili ifadelerinde genellikle
kızmanın gerekçesi belirtilmez,
istenmeyen davranış üzerinde
durulmaz, hemen suçlamaya ve
yargılamaya geçilir. Ben dili ise
karşımızdakinin olumsuz davranışı
karşısında bizde oluşan gerçek
duyguları onu suçlamadan ve
yargılamadan ifade etmektir.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi sen
diline örnektir?
A) Eve geç gelineceği zaman haberdar
edilmek istiyorum
B) Özel günlerin hatırlanmasını ve gerektiği
gibi kutlanmasını istiyorum
C) Raporda bazı eksiklikler buldum,
müsaitsen beraber bakalım
D) Hep böylesin, hem ihmalkâr hem de
sorumsuzsun
E) Sözümün kesilmesi beni rahatsız ediyor

68. “………….. kaynağını ve hedefini
insanların oluşturduğu iletişimdir.
İletişim, bilgi/sembol üreterek bunları
birbirine aktararak ve yorumlayarak
iletişim sürecini gerçekleştirir.”
Yukarıda boş bırakılan yere hangi
iletişim sınıfı gelmelidir?
A) Kişiler arası iletişim
B) Grup iletişimi
C) Örgütsel iletişim
D) Görsel iletişim
E) Toplumsal iletişim

69. Yüz, beden, bedensel temas, mekan
kullanımı gibi çeşitli araçlar
kullanılarak gerçekleştirilen iletişime
ne ad verilir?
A) Kişiler arası iletişim
B) Sözlü iletişim
C) Sözsüz iletişim
D) Öz kişisel iletişim
E) Yatay iletişim

70. Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı
iletişim ilkeleri arasında yer almaz?
A) Her birey biriciktir, bireysel farklılıkları
vardır
B) Tüm insanlar saygıya değerdir
C) Her birey karar verme gücüne ve hakkına
sahiptir
D) Kimi zaman insanları olduğu gibi kabul
etmek yerine, değişime zorlamak gerekir
E) İlişkilerde gönüllülük esastır

71. Mesajı kaynaktan alıcıya götüren öğe
aşağıdakilerden hangisidir?
A) İletişim
B) Geri bildirim
C) Kaynak
D) Kod açma
E) Kanal

72. Duygu, düşünce ve bilgilerin her türlü
yolla başkaları ile paylaşmaya ne
denir?
A) Etkileşim
B) Öğretim
C) Öğrenim
D) İletişim
E) Motivasyon

73.İletişimde kişiler arasındaki fiziksel
mesafe çok önemli olup, iletişim
üzerinde ciddi etkilere sahiptir.
Kişiler arasındaki mesafenin (en
yakından en uzağa) doğru sıralanışı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mahrem alan - Kişisel alan - Sosyal alanOrtak alan
B) Kişisel alan - Ortak alan - Sosyal alan -
Mahrem alan
C) Sosyal alan - Mahrem alan - Ortak alan -
Kişisel alan
D) Ortak alan - Kişisel alan - Mahrem alan -
Sosyal alan
E) Mahrem alan - Ortak alan - Sosyal alan -
Kişisel alan

74. Mevlana’nın “Gel, gel, ne olursan ol
yine gel” sözü aşağıdakilerden
hangisinin önemini vurgulamaktadır?
A) Nezaket
B) Hoşgörü
C) Doğru algılamak
D) Özgüven
E) Benmerkezcilik

75.İletişim esnasında karşı tarafa
gönderilen ses, yazı, söz ya da davranış
gibi bilgiye ne ad verilir?
A) İleti
B) Kod
C) Gösterge
D) Gönderici
E) Kanal

76. Korunan önemli kişiye (VIP) saldırı
anında, saldırının farkına varabilen
korumalar diğerlerine bağırarak
saldırının nerden geldiğini bildirmelidir.
Tehlikenin nereden, hangi yönden
geldiğini belirtmek için saat yöntemi
kullanılır.
VIP’in gidiş yönü daima 12’dir. Bu
yöntemde “saldırgan saat 9’da” ve
“saldırgan saat 6 yönünde kaçıyor”
ifadeleri sırasıyla hangi yönleri ifade
eder?
A) Sağ-Yukarı
B) Yukarı-Sol
C) Aşağı-Sağ
D) Arka-Aşağı
E) Sol-Aşağı

77. Aşağıdakilerden hangisi iletişim
engellerinden değildir?
A) Emir vermek, yönlendirmek
B) Ahlak dersi vermek
C) Göz teması kurmak, dinlemek
D) Öğretmek, nutuk çekmek
E) Ad takmak, alay etmek

78. Aşağıdakilerden hangisi “algılamaseçme-düşünme-yorumlama”
süreçlerinde ürettiği anlamlı iletileri
simgeler aracılığı ile gönderen kişi ya
da kişilerdir?
A) Hedef
B) Kaynak
C) İleti
D) Anlam
E) Kod açma

79. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal bir
grup oluşturur?
A) Bilet almak için kuyrukta bekleyen
insanlar
B) Sinemada film seyreden insanlar
C) Saklambaç oynayan arkadaşlar
D) Minibüste birlikte seyahat eden insanlar
E) Akademik yaşamda gözlük takanlar

80.Bir toplantı ve gösteri yürüyüşünde
kendi fikrine zıt görüşlü toplulukların
içerisine karışarak, onları eylem
yaptırmaya zorlayan, onları taşkınlığa
ve suç işlemeye iten, sonra buna
mukabil kendi örgütünün misilleme
yapmasını haklı gösterecek uygun bir
ortam hazırlayan kişi tipi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Provakatör
B) Atılgan
C) İhtiyatlı
D) Ajan provakatör
E) Önder

81. Aşağıdakilerden hangisi birincil
(Temel) toplumsal bir gruba örnek
olabilir?
A) Dernekler
B) Stadyumdaki seyirciler
C) Sendikalar
D) Aile
E) Kamu kurumları

82.Toplumsal olaylara müdahalede
aşağıdakilerden hangisi genel
ilkelerden değildir?
A) Caydırıcılık
B) Provokasyona gelmeme
C) Profesyonel olma
D) İnisiyatif kullanma
E) İletişime kapalı olma

83. Kalabalık bir topluluğu ortadan ikiye
bölmek için aşağıdaki toplu
düzenlerden hangisi kullanılır?
A) Çember düzeni
B) Kol düzeni
C) Kama düzeni
D) Hat düzeni
E) Sağa hat düzeni

84. Aynı fikir ve düşünceleri paylaşan,
aynı amaca yönelik eylem birliği içinde
olan, birbirlerini tanıyan, örgütlenmiş
insanların meydana getirdiği kümeye
ne ad verilir?
A) Bölük
B) Grup
C) Seyirci
D) Küme
E) Takım

85. Bireyin biyolojik bir varlık olmaktan
çıkıp içinde bulunduğu toplumun duygu,
düşünce, inanç normları gibi özelliklerini
kabul etmesi ve benimsemesi yoluyla
sosyal bir varlık haline gelmesine ne
denir?
A) Tekamül
B) İrade
C) Kariyer yapma
D) Sosyalleşme
E) Tedbirli olma

86. Güvenlik güçlerinin toplumsal
olaylarda topluluğun suç içermeyen bazı
tavır ve hareketlerini göz ardı etmesi ve
mecbur kalmadıkça müdahale etmemesi
hangi ilke ile doğrudan ilgilidir?
A) İkna edici ve inandırıcı olma
B) Caydırıcılık
C) Profesyonel olma
D) Organizatörlerle diyalog kurma
E) İnisiyatif kullanma

87. “……. gösteri ve eylemlerde savunma,
eylemcileri püskürtme ve dağıtma
amacıyla kullanılan bir silahtır.”
Cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir?
A) Kamera
B) Tabanca
C) Gaz maskesi
D) Kelepçe
E) Cop

88. Aşağıdakilerden hangisi özel koruma
hizmetleri olarak adlandırılan
hizmetlerden değildir?
A) Genel kolluk asayiş hizmeti
B) Terörle mücadele kapsamında koruma
hizmeti
C) Çıkar amaçlı suç örgütleri ile mücadele
kapsamında koruma hizmeti
D) Ceza davaları ve diğer koruma hizmeti
E) Özel güvenlik koruma hizmeti

89. Aşağıdakilerden hangisi korunan
kişiye asansörde uygulanacak
tedbirlerden biri değildir?
A) Öncü koruma asansörü tutmalı ve
korunan kişi bininceye kadar asansör
tutulmalıdır
B) Asansör boşaltılmamış ve içerde başka
şahıslar varsa korunan kişi de asansöre
korumasız binebilir
C) Öncü koruma asansöre en son binmeli ve
korunan personelden sonra inerek iniş
sahasının güvenliğini sağlamalıdır
D) Asansörün taşıma kapasitesinden eksik
sayıda kişi binmelidir
E) Asansör camlı ise, cam tarafına koruma
elemanı konmalıdır

90. Makam ve koruma aracı gidilecek
yere yaklaştıkça güzergah hakkında
koruma amirine bilgi veren ekip
hangisidir?
A) Makam şoförü
B) Protokol ekibi
C) Öncü ekibi
D) Trafik ekibi
E) Koruma ekibi

91. Dört kişi ile koruma düzeni için
aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
A) Koruma amiri dışındaki tüm koruma
görevlilerinin sorumluluk alanı 90
derecedir
B) Her koruma eşit uzaklıkta kare şeklini
alır ve korunan önemli kişiyi aralarına
alırlar
C) Koruma amiri dikkatini korunan önemli
kişiye (VIP) yöneltir, diğer koruma
görevlileri 120 derecelik bir alanda
koruma sağlar
D) Tüm görevliler dikkatini korunan önemli
kişiye (VIP) yönlendirir
E) Düşük seviyede tehdidin algılandığı
durumlarda tercih edilen bir koruma
düzenidir

92. Korunacak kişinin konutunda nokta
nöbeti ifa edilmesi ve konut yakınında
motorlu devriye ile sağlanacak
devamlı koruma tedbiri
aşağıdakilerden hangisidir?
A) İşyeri koruma
B) Özel koruma
C) Konut koruma
D) Çağrı üzerine koruma
E) Yakın koruma

93. Aşağıdakilerden hangisi koruma
şekillerinden biri değildir?
A) Özel koruma
B) Araç koruma
C) Yakın koruma
D) Konut koruma
E) İşyeri koruma

94. Korunan kişinin bir yerden başka bir
yere giderken geçmek zorunda kaldığı
alternatifi olmayan, saldırıların
gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu
saldırı noktasına ne ad verilir?
A) Tehlike noktası
B) Hedef noktası
C) Boğma noktası
D) Koruma noktası
E) Saldırı noktası

95. Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk
ile özel kolluğun görevlerini yerine
getirirken kullanabilecekleri yetkileri
bakımından ortak yetki alanına
girmez?
A) Kimlik sorma
B) Zor kullanma
C) Arama
D) Yakalama
E) Telefon dinleme

96. Koruma organizasyonunda silah
kullanma konusunda aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
A) Koruma organizasyonunda sadece yakın
koruma görevlileri silah kullanır
B) Koruma organizasyonunda her zaman
silah kullanılır
C) Koruma organizasyonu sırasında sadece
koruma amiri silah kullanabilir
D) Koruma organizasyonunda silah
kullanmak son çaredir
E) Koruma organizasyonunda sadece öncü
koruma silah kullanır

97. Polis, kendisine veya polis merkezine
molotof ve benzeri silahlarla
saldıranlara karşı hangi yetkisini
kullanır?
A) Silah kullanma
B) Cop kullanma
C) Üst araması
D) Kimlik sorma
E) İkaz etme

98. Özel güvenlik personeli yetkilerini
nerede ve ne zaman kullanır?
A) Sadece görev alanında ve görevli olduğu
süre içinde kullanır
B) Mülki sınırlar içinde bütün yetkilerini
kullanır
C) Görev alanı dışında bir suçla karşılaşırsa
kullanır
D) Ülke genelinde her zaman kullanır
E) Genel kolluğun izin verdiği ölçüde
kullanır

99. Motorize koruma teknikleri
düşünüldüğünde bir konvoyda
aşağıdaki araçlardan hangisi
bulunmaz?
A) Makam aracı
B) Baştaki güvenlik aracı
C) İkinci güvenlik aracı
D) Kılavuz araba
E) Çekici, kurtarıcı araç

100. İlçe sınırları içerisinde genel ve özel
kolluk kuvvetlerinin mülki amiri
kimdir?
A) Vali
B) Kaymakam
C) İçişleri Bakanı
D) Emniyet Müdürü
E) Garnizon Komutanı
SİLAHSIZ ADAYLAR İÇİN TEST BİTMİŞTİR.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
SİLAHLI ADAYLAR,
SİLAH SORULARINI CEVAPLAYINIZ.

SİLAH BİLGİSİ SORULARI
1. Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setin
işlevlerinden biri değildir?
A) Merminin dönerek ilerlemesini sağlar
B) Ateşleme sonrası boş kovanın dışarıya
atılmasını sağlar
C) Merminin delme ve tahrip gücünün
artmasını sağlar
D) Merminin takla atmadan ilerlemesini
sağlar
E) Merminin azami mesafesini artırır

2. Silahımızın tırnağının kırık, aşınmış
veya tırnak yayının kırık yahut
özelliğini kaybetmiş olması aşağıdaki
olası mekanik arızalardan hangisini
doğurur?
A) İğne kurulamaz
B) Horoz kendiliğinden düşer
C) Fişek barutu alev almaz
D) Silah mandal emniyetine alınamaz
E) Fişek boş kovanı fişek yatağından
çekilemez

3. Fişek çekirdeği veya saçma tabir
edilen özel şekil ve nitelikteki
maddeleri, barut gazı veya bu neviden
patlayıcı ve itici güç ile uzak
mesafelere kadar atabilen silahlara ne
ad verilir?
A) Ateşli silah
B) Kimyasal silah
C) Biyolojik silah
D) Ateşsiz silah
E) Patlayıcı maddeler

4. Ateşli silahlar için taşıma ruhsatı
belgesi kaç yıl geçerlidir?
A) 1 yıl
B) 2 yıl
C) 3 yıl
D) 4 yıl
E) 5 yıl

5. Mermi ve saçma adı verilen özel
nitelikteki cisimleri uzak mesafelere
gönderen silahın parçasına verilen
isim hangisidir?
A) Çerçeve
B) Şarjör
C) Namlu
D) Fişek yatağı
E) Tırnak

6. Silah ile nişan alma sırasındaki en
önemli nişan elemanı hangisidir?
A) Arpacık
B) Atış hocası
C) Hedef
D) Tabanca
E) Gez

7. Aşağıdakilerden hangisi silahın ateş
almamasının nedenlerinden değildir?
A) Tetik arızalı olabilir
B) Fişek arızalı olabilir
C) Tırnak arızalı olabilir
D) İğne kırık olabilir
E) Farklı fişek kullanılmış olabilir

8. Özel güvenlik görevlisi doğru nişan
almada aşağıdakilerden hangisine
uygun hareket etmelidir?
A) Gez ve arpacık bulanık, hedef net
görülmeli
B) Gez net, hedef ve arpacık bulanık
görülmeli
C) Hedef net, gez ve arpacık bulanık
görülmeli
D) Arpacık ve hedef net, gez bulanık
görülmeli
E) Gez ve arpacık net, hedef bulanık
görülmeli

9. Aşağıdakilerden hangisi fişeği
oluşturan parçalar arasında yer
almaz?
A) Barut
B) Çap
C) Çekirdek
D) Kapsül
E) Kovan

10. Poligonda atış yapan özel güvenlik
görevlisinin silahı tutukluk yaptığında
öncelikle yapması gereken hareket
tarzı ne olmalıdır?
A) Tetiğe sert biçimde birkaç defa
basmalıdır
B) Sürgü arka arkaya çekilerek silahın
mermiden arındırılması sağlanmalıdır
C) Silah havaya doğru çevrilerek en yakın
atış yapan özel güvenlik görevlisinden
yardım istenmelidir
D) Silah atış hattına çevrilerek tetiğe daha
sert basılmalıdır
E) Silah olduğu yere bırakılarak atış
gözlemcisine bilgi verilmelidir

11. 6136 sayılı Kanun çerçevesinde ateşli
silah ruhsatı alacak kişiler en az kaç
yaşını doldurmuş olmalıdır?
A) 15 yaşını
B) 18 yaşını
C) 20 yaşını
D) 21 yaşını
E) 25 yaşını

12. Aşağıdaki şekilde görülen gez ve
arpacık ile ilgili nişan hatası ve
hedefteki sonucu hangi nişan hattı
sebebiyle oluşmuştur?
A) Aşağı arpacık
B) Sola arpacık
C) Yukarı arpacık
D) Sağa arpacık
E) Aşağı sağa arpacık

13. Gez ve arpacık tabancanın hangi ana
parçası üzerinde bulunur?
A) İğne mekanizması
B) Namlu
C) Şarjör
D) Sürgü
E) Gövde

14. Atış yapan özel güvenlik görevlisi
Dursun, silahının şarjöründeki tüm
fişekleri atmasına rağmen silahının
sürgüsünün geride kalmamasının
nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) İcra yayının kırık olması
B) Horozun kırık olması
C) Tırnağın kırık olması
D) Fişeğin arızalı olması
E) Gerdelin arızalı olması

15.Toplu tabancalarda tırnak vazifesini
hangi parça görür?
A) Çıkarıcı yıldızı
B) Top yuvaları
C) Tırnak
D) Horoz örsü
E) Top kilidi


16.İğnesi kırık olan bir silahla ilgili
olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
A) Silahın horoz emniyeti çalışmaz ve horoz
düşmez
B) Silah ateşleme yapmaz
C) Fişek yatağına fişek sürülemez
D) Tetik çalışmaz
E) Namludan boş kovan atılmaz
17. Silahlarda ateşlenen fişek çekirdeği yiv
ve setlere uyarak döner. Çekirdeğin
namlu içinde bir defa dönmesi için
namlu içerisinde ilerlediği mesafeye
……………. denir.
Yukarıda boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Rayyür
B) Çap (Kalibre)
C) Hatve
D) Set
E) Namlu

18. Atış esnasında dinlenmek amacıyla
tabanca namlusu yere ........... derece
açı yapacak şekilde tutulmalıdır.
Yukarıda boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) 15
B) 25
C) 30
D) 45
E) 90

19.Bazı tabancalarda kabzanın gerisinde
bulunan ve üzerine basınç yapılmadığı
sürece tetiğin çekilmesini engelleyen
emniyet sistemi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Tetik emniyeti
B) Horoz emniyeti
C) Kabza emniyeti
D) Şarjör emniyeti
E) Mandal emniyeti

20. Aşağıdakilerden hangisi atış pozisyonu
değildir?
A) Baş üzerinden atış pozisyonu
B) Tek elle atış pozisyonu
C) Çift elle atış pozisyonu
D) Yatarak atış pozisyonu
E) Sütre gerisinden atış pozisyonu

21. MP5 makineli tabancalarda emniyet
sistemi ve ateş etme ayarları için kabza
grubunun sağ yan tarafına işaretlenen
harfler aşağıdakilerden hangisidir?
A) ETS
B) MKE
C) SEMİ
D) NİM
E) SAFE

22. Aşağıda belirtilen kanunlardan
hangisi silah ruhsatlarına dayanak
teşkil eder?
A) 1402
B) 2559
C) 3201
D) 5188
E) 6136

23. Yiv ve setin çekirdek üzerinde,
bıraktığı izlere …...... denir?
A) İz
B) Rayyür
C) Leke
D) Kir
E) Çekirdek izi

24. Atış sırası bekleyen fişeklerin
bulunduğu yere ne denir?
A) Kovan yuvası
B) Fişek yatağı
C) Şarjör yayı
D) Hazne
E) Şarjör yatağı

25. Fişek ve çekirdeklerinin hareketlerini
ve bu hareketleri inceleyen bilim dalı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kriminoloji
B) Kriminilastik
C) Olay yeri inceleme
D) Balistik
E) Toksikoloji
TEST BİTTİ
CEVAPLARINIZI
KONTROL EDİNİZ
CEVAP ANAHTARI
1-C
2-D
3-E
4-B
5-E
6-C
7-A
8-C
9-A
10-B
11-E
12-E
13-D
14-A
15-A
16-B
17-A
18-D
19-D
20-A
21-C
22-E
23-E
24-A
25-A
26-D
27-B
28-B
29-D
30-E
31-C
32-B
33-C
34-B
35-B
36-E
37-C
38-A
39-C
40-C
41-D
42-B
43-C
44-B
45-E
46-B
47-E
48-A
49-A
50-A
51-D
52-D
53-B
54-A
55-B
56-C
57-D
58-E
59-B
60-D
61-C
62-D
63-D
64-E
65-E
66-E
67-D
68-A
69-C
70-D
71-E
72-D
73-A
74-B
75-A
76-E
77-C
78-B
79-C
80-D
81-D
82-E
83-C
84-B
85-D
86-E
87-E
88-A
89-B
90-C
91-C
92-C
93-B
94-C
95-E
96-D
97-A
98-A
99-E
100-B
SİLAH BİLGİSİ VE ATIŞ
1-B
2-E
3-A
4-E
5-C
6-A
7-C
8-E
9-B
10-E
11-D
12-C
13-D
14-E
15-A
16-B
17-C
18-D
19-C
20-A
21-A
22-E
23-B
24-D
25-D