88.SINAV A GRUBU

Ana Sayfa / Soru Arşivi / 88.SINAV A GRUBU

88.SINAV A GRUBU
ÖZEL GÜVENLİK 88. TEMEL EĞİTİM YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU)

1. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair
Kanunun kabul yılı ve sayısı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1994/5188
B) 2004/5188
C) 2012/5188
D) 2006/5442
E) 2010/3201

2. 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine
Dair Kanun’a göre görevli olduğu esnada
bir özel güvenlik görevlisi hırsızlık yapan
bir şüpheliyi yakaladığında
aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A) Şüpheliyi en kısa sürede tutanakla Genel
Kolluğa teslim eder
B) Şüpheliyi amirine teslim eder
C) Gözaltına alır, kolluğa bilgi verir
D) Çalınan malı sahibine teslim ederek
şüpheliyi kolluğa teslim eder
E) Şüpheli şahsın ifadesini alır

3. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik
komisyonu üyesi değildir?
A) İl Jandarma Komutanlığı temsilcisi
B) İl Emniyet Müdürlüğü temsilcisi
C) Sanayi odası temsilcisi
D) Ticaret odası temsilcisi
E) Belediye yetkilisi

4. “Zor kullanma şartları” ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Kanunilik
B) Keyfilik
C) Zorunluluk
D) Ölçülülük
E) Kademelilik

5. Temel eğitimini başarıyla tamamlayan
özel güvenlik görevlilerine kimlik kartları
hangi makamca verilir?
A) Emniyet Genel Müdürlüğü
B) Genel Kurmay Başkanlığı
C) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı
D) Jandarma
E) Valilik

6. Bir kamu kurumu bünyesindeki özel
güvenlik biriminde çalışan özel güvenlik
görevlisi kendisine verilen disiplin cezasına
karşı nereye başvurabilir?
A) İdare Mahkemesine
B) Polise
C) İşçi Sendikasına
D) İş Mahkemesine
E) İşveren Sendikasına

7. Aşağıdakilerden hangisi zor
kullanmanın en son aşamasıdır?
A) Silah kullanma
B) Bedeni kuvvet kullanma
C) Göz yaşartıcı gaz kullanma
D) Polis köpeklerini kullanma
E) Basınçlı su kullanma

8. Yöneticiler sadece bir faaliyet izin
belgesinde yönetici unvanı alabilirler. Özel
güvenlik birimleri veya özel güvenlik
şirketlerinin şubelerinde veya onbeş kişi ve
üzerinde özel güvenlik görevlisi istihdam
edilen yerlerde en az bir güvenlik sorumlusu
belirlenir. Aşağıdakilerden hangisi özel
güvenlik sorumlusunda aranacak şartlardan
değildir?
A) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
B) 18 yaşını doldurmuş olmak.
C) En az ön lisans mezunu olmak.
D) Silahsız olarak görev yapacaklar için en az
sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı
olarak görev yapacaklar için en az lise veya
dengi okul mezunu olmak.
E) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya
daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm
olmamak.

9. Özel güvenlik sorumlusunun
atanabilmesi için özel güvenlik izni verilen
yerde en az kaç özel güvenlik görevlisi
görev yapmalıdır?
A) 10
B) 15
C) 20
D) 25
E) 30

10. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik
görevlisinin tabii olduğu yasaklardan
değildir?
A) Görev dışında çalıştırma yasağı.
B) Grev yasağı.
C) Özel güvenlik kimlik belgesini başkasına
kullandırma yasağı.
D) Silahı görev alanı dışına çıkarma yasağı.
E) Görev saatleri dışında mesaiye kalma
yasağı.

11. Göreve başlayan özel güvenlik
görevlileri, işveren tarafından kaç gün
içinde nereye bildirilmelidir?
A) 15 gün/Valilik
B) 15 gün/Emniyet
C) 15 Gün/Belediye
D) 30 gün/Valilik
E) 30 gün/Emniyet

12. Aşağıdakilerden hangisi, özel güvenliğin
yetkilerinden değildir?
A) Gözaltına alma
B) Yakalama
C) Güvenlik sistem ve cihazlarıyla arama
D) Emanete alma
E) Zor kullanma

13. Kamu güvenliğine, kamu düzenine veya
kişinin vücut ve hayatına yönelik olan bir
tehlikenin giderilmesi için denetim altına
alınması gereken veya suç işlediği yönünde
hakkında kuvvetli iz, eser, emare ve delil
bulunan kişinin göz altına veya muhafaza altına
alma işleminden önce hakim kararı olmaksızın
özgürlüğünün geçici olarak fiilen kısıtlanarak
denetim altına alınması aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Arama
B) Yakalama
C) Zor kullanma
D) Muhafaza altına alma
E) Emanete alma

14. Özel güvenlik görevlileri, Kanunun 7 nci
maddesinde sayılan yetkilerini nerede ve ne
zaman kullanabilirler?
A) Her yerde ve her zaman
B) Görev alanında ve süresinde
C) İl sınırları içerisinde ve her zaman
D) İlçe sınırları içerisinde ve her zaman
E) Belediye sınırları içerisinde ve her zaman

15. “Özel güvenlik görevlilerine karşı
görevleri sırasında ve görevlerinden dolayı
işlenen suçlar ……… karşı işlenmiş
sayılır.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan
yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) Genel kolluk görevlisine
B) Güvenlik görevlisine
C) Kamu görevlisine
D) Emniyet Teşkilatı personeline
E) İşçiye

16. Ceza Muhakemesi Kanununun 90 ıncı
maddesine göre yakalama, özel güvenlik
görevlilerinin hangi görevlerine girer?
A) İdari görevler
B) Adli görevler
C) Yardım görevleri
D) Koruyucu görevler
E) Önleyici görevler

17. Henüz mahkeme kararı ile kesinleşmemiş
olsa dahi bazı fiillerden dolayı hakkında
soruşturma veya kovuşturma devam eden
kişilerin özel güvenlik görevlisi olmaları
kanunen mümkün değildir. 5188 sayılı kanunda
aşağıdaki suçlardan hangisi bu kapsamda
sayılmamıştır?
A) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı
işlenen suçlar
B) Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı
suçlar
C) Mala zarar verme suçları
D) Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar
E) Uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından

18. Adli aramaya karar verme yetkisi
kimindir?
A) Hakim
B) Cumhuriyet Savcısı
C) Mülki Amir
D) Kolluk Amiri
E) Hiçbiri

19. 5188 sayılı Kanunun 21. maddesine
göre özel güvenlik görevlilerinin üçüncü
şahıslara verebilecekleri zararların
tazmini amacıyla, özel hukuk tüzel kişileri
ve özel güvenlik şirketlerine getirdiği
yükümlülük aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ek önlemler alma yükümlülüğü
B) Zamanında bildirimde bulunma
yükümlülüğü
C) Temel eğitim alma yükümlülüğü
D) Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası
yaptırma yükümlülüğü
E) Güvenlik sorumluluğu yükümlülüğü

20. Özel güvenlik görevlisi Ahmet ile
Mehmet, görevli oldukları alışveriş merkezi
girişinde yaptıkları kontrolde bir şahsın
üzerinde taşınması yasak ve suç olan bıçak
ele geçirmişlerdir. Bu suç unsuru bıçakla
ilgili olarak hangi tutanağı düzenlemeleri
gerekir?
A) Emanete alma tutanağı
B) Muhafaza altına alma tutanağı
C) Yakalama tutanağı
D) Zor kullanma tutanağı
E) Teslim tesellüm tutanağı

21. Görevli oldukları fabrikada devriye
görevini yerine getiren ÖGG Selçuk ile
Çetin’in hangi davranışı yanlıştır?
A) Fabrikanın hassas bölgelerini kontrol etme
B) Şüpheli şahısları izleme
C) Çevreyle iyi iletişim içinde olma
D) Trafiği tanzim etme
E) Ayrı güzergâh kullanmaları

22. Kontrol noktalarında eşyaların
kontrolleri esnasında aşağıdakilerden
hangisi yapılmamalıdır?
A) Eşyalar X-ray cihazı ile kontrol
edilmelidir.
B) X-ray cihazında görevli personel her
zaman dikkatli olmalıdır.
C) Kontrol sonucunda suç unsuru tespit
edilmesi halinde genel kolluğa bilgi
verilmelidir.
D) Tespit edilen suç unsuruna el konulup
şahıs gözaltına alınmalıdır.
E) Görevli personel kontrol esnasında başka
işlerle ilgilenmemelidir.

23. Aşağıdakilerden hangisi, önleme amaçlı
yakalamadır?
A) Ceza Muhakemesi Kanununun 90’ıncı
maddesine göre yakalama
B) Görev alanında, haklarında yakalama emri
bulunanları yakalama
C) Görev alanında, haklarında mahkumiyet kararı
bulunanları yakalama
D) Kişinin sağlığı bakımından bir tehlikeden
korunması amacıyla yakalama
E) Aramalar sırasında suç unsuru taşıyan kişiyi
yakalama

24. Aşağıdakilerden hangisi nokta
hizmetinin temel amaçlarından birisi
değildir?
A) Çevredeki insanlara güç göstermek.
B) Saldırılara karşı görev yapılan bina ve
tesisleri korumak.
C) Suç işleme eğiliminde olanlara karşı
caydırıcı olmak.
D) Meydana gelebilecek olaylara müdahale
etmek.
E) Bölgede yaşayan insanlara güven vermek.

25. Genel güvenliği korumak, suçları
işlenmeden önce önlemek, işlendikten
sonra müdahale etmek, vatandaşlara
yardımcı olmak üzere sorumluluk
bölgesinde gezerek (dolaşarak) görev
yapan görevlilere ne denir?
A) Nokta görevlisi
B) Devriye bölgesi
C) Devriye
D) Kontrol görevlisi
E) Koruma görevlisi

26. Genel kolluğun denetimi ve
gözetiminde özel güvenlik görevlileri
tarafından hava meydanlarında yapılan
aramaya ne denir?
A) Adli arama
B) Önleme araması
C) Üst araması
D) İdari arama
E) İş yeri araması

27. Kamu düzeninin korunması, suçların
önlenmesi, özel dikkat gösterilmesi gereken
belirli yerlere karşı yapılabilecek saldırıların
önlenmesi ve çevre sakinlerine güven verilmesi
amacıyla özel olarak belirlenmiş, belirli ve
sınırlı bir alanda kurulan görev yeri
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kişi noktası
B) Araç noktası
C) Kontrol noktası
D) Nokta
E) Devriye noktası

28. Suç işlemeye çalışan kişiler ile suç işlemeye
elverişli eşyaları bulmak amacıyla kişilerin
üstünde, araçlarında veya mekanlarında
yapılan araştırma ve kontrol işlemine ne denir?
A) Emanete alma
B) Arama
C) Yakalama
D) Muhafaza altına alma
E) Zor kullanma

29. Aşağıdakilerden hangisi devriye
çeşitlerinden birisi değildir?
A) Yaya devriye
B) Bisikletli devriye
C) Motosikletli devriye
D) Olağan devriye
E) Atlı devriye

30. Aşağıdakilerden hangisi, nokta görevlisinin
görev yerinde dikkat etmesi gereken
hususlardan değildir?
A) Sorumluluk alanında meydana gelen olaylara
hemen müdahale eder
B) Sorumluluk alanı dışında meydana gelen
olayları, amirine ve genel kolluğa bildirir
C) Görev bitiminde devir teslim yapmadan
noktadan ayrılabilir
D) Nokta görevlisi, noktasının civarında yirmişer
adımlık mesafede dolaşabilir
E) Nokta görevlisi, zorunluluk olmadıkça nokta
içine kimseyi alamaz

31. Aşağıdakilerden hangisi tutanağın
bölümlerinden değildir?
A) Giriş B) Başlık C) Tarih
D) Sonuç E) Sunum

32. Aşağıdakilerden hangisi Sporda
Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair
Kanun kapsamında özel güvenliğin spor
alanlarındaki görevlerinden değildir?
A) Genel kollukla birlikte spor alanının iç
güvenliğini sağlamak.
B) Spor alanlarında ateşli silah taşımak.
C) Spor alanı girişinde genel kolluğun
gözetim ve denetiminde arama yapmak.
D) Spor alanlarına sokulması yasak
maddelerin içeri sokulmasına engel
olmak.
E) Spor alanı içerisinde düzeni bozucu
davranışta bulunanları müsabaka güvenlik
amirine bildirmek.

33. Aşağıdakilerden hangisi devriye
görevlilerinde bulunması gerekli araç ve
gereçlerden değildir?
A) Cep telefonu
B) Kelepçe
C) Düdük
D) Cop
E) El feneri

34. Özel güvenlik hizmetlerinin
mahiyetini, 5188 sayılı Kanunda geçen
aşağıdaki kavramlardan hangisi ifade
etmektedir?
A) Kamu güvenliğini sağlayıcı
B) Özel güvenliği sağlayıcı
C) Kamu güvenliğini belirleyici
D) Kamu güvenliğini tamamlayıcı
E) Kişi güvenliğini sağlayıcı

35. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik
görevlilerinin görev alanlarında dikkat
edecekleri hususlardan değildir?
A) Görev alanlarını dikkatli bir şekilde
gözlemlemesi.
B) Şüpheli şahıslara duyarlı olması.
C) Şüpheli paketlere duyarlı olması.
D) Şüpheli araçlara duyarlı olması.
E) Olayın tespiti halinde genel kolluğa bilgi
vermemesi.

36. Devriye görevine çıkmadan önce amirler
tarafından özel güvenlik görevlilerinin, görevle
ilgili genel ve özel olarak bilgilendirilmeleri,
aşağıda belirtilen devriye öncesi hazırlık
aşamalarından hangisine girer?
A) Kişisel hazırlık
B) Fiziksel hazırlık
C) Zihinsel hazırlık
D) Psikolojik hazırlık
E) Sosyolojik hazırlık

37. Aşağıdakilerden hangisi önleme amaçlı
arama değildir?
A) Suç işlemeye çalışan kişileri ele geçirmek
için yapılan arama.
B) Yaralama olayında kullanılan suç aletini
bulmak için yapılan arama.
C) Suç işlemeye yarayan araçları ele geçirmek
için yapılan arama.
D) Suçları önlemek için yapılan arama.
E) Genel asayiş ve emniyeti sağlamak için
yapılan arama.

38. Görev alanı içinde bir olaya müdahale
eden özel güvenlik görevlisi Ahmet, olayla
ilgili aşağıdakilerden hangisini yapamaz ?
A) Olay yerinin ve delillerin korunmasını
sağlar
B) Suç işleyen şüpheliyi yakalar
C) Suç işleyen şüpheliyi gözaltına alır
D) Genel kolluğa bilgi verir
E) Olaya müdahale ederken kişisel güvenliğini
de sağlar

39.Telsiz konuşmalarıyla ilgili hangi ifade
doğrudur?
A) Konuşmalarda rütbe kullanılmalıdır
B) Mesajlar uzun olmalıdır
C) Telsizin sesi fazla açılmalıdır
D) Konuşmalarda isim kullanılmalıdır
E) Konuşmalar kod üzerinden yapılmalıdır

40. Delillerin toplanması yetkisi ve görevi,
aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Olay yerine gelen ilk ekibe
B) Çevre güvenliği sağlayan ekibe
C) Özel güvenlik amirine
D) Özel güvenlik görevlilerine
E) Olay yeri inceleme ekibine

41. Kamera sistemine ait pan-tilt motor ile
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
A) Elektrik kesildiğinde devreye girerek
kameranın görüntü almasına devam
etmesini sağlar.
B) Bu motor kameranın aldığı görüntüyü
kayıt cihazına göndererek, görüntünün
kayıt yapılabilmesini sağlar ve güvenlik
açısından büyük önem arz eder.
C) Kameraya hem yatay hem de dikey
hareket vermek için kullanılan aksama
denir.
D) Görüntülenen bölgenin görüntüsünü video
sinyallerine çevirerek monitöre aktarır.
E) Görüntüyü yakınlaştırma (zoom) işini
yapan aksama denir.

42. Kartlı geçiş sisteminin kullanım amacı
aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) Personelin giriş çıkışını takip ve kontrol
etmek.
B) Yetkisiz kişilerin girişini engellemek.
C) Hızlı ve seri giriş-çıkış kontrolünü
sağlamak.
D) Personelin veya misafirin, bina içerisinde
ne tür faaliyetler içinde olduğunu
öğrenmek.
E) Özel birimlere sadece yetkilendirilmiş
personelin giriş yapmasını sağlamak.

43. Aşağıdakilerden hangisi X-Ray
kullanımı için doğru bir uygulama
değildir?
A) Kişilerin yanında taşıdıkları bavul
B) Daha önceden tanıdığınız kargo
kuryesinin getirdiği paket
C) Kişilerin üzerinde bulunan kemer,
cüzdan, el çantası
D) İçinde 6 aylık bebek bulunan çocuk
arabası
E) Kişilerin taşıdığı sırt çantası

44. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri
bir binaya sadece yetkili/izinli kişilerin
giriş çıkışını sağlamak üzere kullanılan bir
cihaz veya sistemdir?
I- Kartlı geçiş sistemi
II- X-ray cihazı
III-Metal dedektörü
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III

45. I.Işık sinyali
II. Ses sinyali
III.Titreşim sinyali
Yukarıdaki özelliklerden hangisi el tipi metal
dedektörü ile kapı tipi metal dedektörünün
ortak özelliklerindendir?
A) I-II-III
B) I-III
C) Yalnız II
D) I-II
E) Yalnız I

46.İlkyardım nedir?
A) Yardım çağırmaktır
B) Olay yerinde ilaç vererek yapılan
müdahaledir
C) Hastanedeki hekimler tarafından yapılan
ilk müdahaledir
D) Olay yerinde, hastanın durumunun daha
da kötüleşmesini engellemek amacıyla
ilaçsız olarak yapılan müdahaledir
E) Ambulansta yapılan müdahaledir

47. Temel Yaşam Desteği ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Solunumu ve/veya kalbi durmuş kişiye
yapılır.
B) Hasta/yaralının solunumu Bak-Dinle-Hisset
yöntemi ile değerlendirilir.
C) Yapay solunum yapmak için hava yolu
açıklığını sağlamaya gerek yoktur.
D) Kalp basısı, hasta sert bir zeminde sırt üstü
yatarken yapılır.
E) 30 kalp basısı ve 2 solunum olmak üzere
dakikada 100 bası yapılır.

48.Bak-Dinle-Hisset sırasında solunum en
fazla kaç saniye dinlenmelidir?
A) 2 saniye
B) 5 saniye
C) 10 saniye
D) 20 saniye
E) 8 saniye

49. Kanamanın durdurulması ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kanama bölgesine en yakın yerdeki baskı
noktasına baskı uygulanır.
B) Turnike uygulamasında ip veya tel gibi
ince malzemeler kullanılır.
C) Vücut içine olan kanamalara iç kanama
denir.
D) Çok sayıda yaralının olduğu yerde tek ilk
yardımcı varsa boğucu sargı uygulanır.
E) Turnike uzvun koptuğu bölgeye en yakın
olan ve deri bütünlüğü bozulmamış olan
yere uygulanır.

50.İlk yardımın temel uygulamaları hangi
şıkta doğru olarak verilmiştir?
A) Kurtarma, Bildirme, Tedavi
B) Koruma, Kurtarma, Tedavi
C) Bildirme, Tedavi, Koruma
D) Koruma, Bildirme, Kurtarma
E) Koruma, Bildirme, Önleme

51. Yaralanmalarla ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) Yaraya saplanan yabancı cisimler
çıkarılmaz.
B) Kafatası ve omurga yaralanmasında bilinç
açıksa ve ikinci tehlike yoksa yaralı
hareket ettirilmez.
C) Yaralının baş-boyun-gövde ekseni
bozulmamalıdır.
D) Yaralının bilinç düzeyi değerlendirilir,
kanamaları durdurulur.
E) Araç içindeki yaralı, tehlike olmasa bile
çıkarılır.

52. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Elektrik yanıklarında öncelikle elektrik
akımı kesilir.
B) Yanık bölgesindeki su toplamış yerler
nazikçe patlatılır ve yanık merhemi sürülür.
C) Kimyasal madde yanıklarında bölge bol
suyla yıkanır.
D) Sıcak çarpmasında hasta/yaralı serin bir
yere alınır.
E) Donmuş bölgeler ovulmaz, kendi kendine
ısınması beklenir.

53. Aşağıdaki organlardan hangisi karın
boşluğunda bulunmamaktadır?
A) Karaciğer
B) Mide
C) Bağırsaklar
D) Safra kesesi
E) Akciğer

54. Bilinç bozuklukları ile ilgili hangisi
yanlıştır?
A) Kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç
kaybına bayılma denir.
B) Sara krizinde hastanın yüzüne soğuk su
dökülür.
C) Sara krizi geçiren bir kişiye ağızdan
herhangi bir yiyecek, içecek verilmez.
D) Sara krizinde kilitlenmiş çene açılmaya
çalışılmaz.
E) Bilinci kapalı hastanın yaşam bulguları
değerlendirilir ve 112 çağırılır.

55. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Göze yabancı cisim battığında çıkarılır
B) Kulağa kaçan yabancı cisim ince bir aletle
çıkarılmaya çalışılır
C) Buruna sokulan yabancı cisim ileri itilerek
boğaza gönderilir
D) Buruna yabancı cisim kaçmasında, kuvvetli bir
nefes verilerek yabancı cisim atılmaya çalışılır,
çıkmıyorsa tıbbi yardım istenir
E) Göze toz kaçmasında, göz yoğun şekilde
ovalanmalıdır

56. Yanıcı gazlardan olan Likit Petrol Gazı
(LPG) için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Sızıntının olduğu ortamda LPG havaya doğru
yükselir ortamı havalandırarak gazı tahliye
etmek mümkündür
B) Sızıntının olduğu ortamda LPG soğuk
etkisinden dolayı açığa çıkan gaz buz
kütlelerine dönüşür
C) Sızıntının olduğu ortamda ısı, ateş kaynağı
veya herhangi bir etken olmaksızın oksijen
teması ile yanmaya başlar
D) Sızıntının olduğu ortamda LPG yerde birikir ve
dağılmaz ortamı havalandırırken bir yandan da
süpürerek gazı dağıtabiliriz
E) LPG gazı çok yanıcı bir gazdır zehirleyici ve
boğucu etkisi yoktur

57. Yangın söndürme cihazlarının tekrar dolum
süresi aşağıdaki şıkların hangisinde doğru
olarak verilmiştir?
A) Her Yıl B) 2 Yılda Bir C) 3 Yılda Bir
D) 4 Yılda Bir E) 5 Yılda Bir

58. Aşağıdakilerden hangisi yangından
kaynaklanan tehlikelerden değildir?
A) Yüksek sıcaklık tehlikesi.
B) Patlama tehlikesi.
C) Yangın safhalarındaki tehlikeler.
D) Mimari ve yapısal özelliklerden
kaynaklanan tehlikeler.
E) Çökme tehlikesi.

59. Yangınlarda karşılaşılan can kayıplarına
neden olan yanma ürünü gaz hangisidir?
A) O2 (oksijen)
B) CO (karbonmonoksit)
C) CO2 (karbondioksit)
D) N2 (azot)
E) H2O (su)

60. Paratoner sistemleri aşağıdakilerden
hangisinden dolayı yangın çıkmasına engel
olmayı amaçlar?
A) Yıldırım düşmesi
B) Sıçramalar
C) Bilgisizlik
D) Aşırı hava sıcaklıkları
E) Doğalgaz kaçağı

61. Yanabilen sıvıların oluşturduğu yangın
sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?
A) A Sınıfı Yangınlar
B) B Sınıfı Yangınlar
C) C Sınıfı Yangınlar
D) D Sınıfı Yangınlar
E) F Sınıfı Yangınlar

62. Aşağıdakilerden hangisi sel anında
yapılmaması gereken davranışlardan
biridir?
A) Su yatağı ve çukur bölgeler hemen terk
edilmelidir.
B) Asla sel sularının bulunduğu bölgelerde
araç kullanılmamalıdır.
C) Elektrik çarpılmalarına karşı elektrik
kaynaklarından uzak durulmalıdır.
D) Hızla akan su üzerindeki köprülerden uzak
durulmalıdır.
E) Sel ve su baskınları için sigorta
yaptırılmalıdır.

63. Aşağıdakilerden hangisi yangın
söndürücü maddelerden biri değildir?
A) Köpük
B) Kum
C) Asetilen
D) Kuru Kimyevi Toz
E) Karbondioksit

64. Uzun süre madde kullanımı sonrası,
madde kullanımı bırakıldığında fiziksel ve
ruhsal sorunların ortaya çıkmasına ne ad
verilir?
A) Tolerans
B) Manevi bağımlılık
C) Maddi bağımlılık
D) Psikolojik bağımlılık
E) Yoksunluk

65. Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu
maddeler kategori edilirken aralarında yer
almaz?
A) Alkol ve türevleri
B) Kenevir ve türevleri
C) Sentetik uyuşturucular
D) Afyon ve türevleri
E) Kokain ve türevleri

66. “Kişilerin, bilinçli veya bilinçsiz olarak,
duygu, düşünce ve bilgilerini aktardıkları,
aktarılanları da anlamaya ve
yorumlamaya çalıştıkları sürece ………….
denir.”
Yukarıda boşluk olan yere aşağıdaki
ifadelerden hangisi gelmelidir?
A) İletişim
B) Beden dili
C) Mimik
D) Etkileşim
E) Mesaj

67. Karşıdaki kişiyi dinliyormuş gibi
görünüp başka şeyleri düşünmek nasıl bir
dinleme türüdür?
A) Görünüşte dinleme
B) Seçerek dinleme
C) Denetçi dinleme
D) Savunucu dinleme
E) Nezaketen dinleme

68. “Belirlenmiş bir amaca giden yolda,
insanı harekete geçirici, harekete geçtikten
sonra da sonuca ulaşıncaya kadar aynı
heyecanı duymaya………………denir.”
Yukarıda boşluk olan yere aşağıdaki
ifadelerden hangisi gelmelidir?
A) Stres
B) Endişe
C) Etkileşim
D) Motivasyon
E) Kaygı

69. Özel güvenlik görevi sağlıklı bir empati
becerisi gerektirir. Empati aşağıdaki
tanımlardan hangisidir?
A) Empati, iletişime girdiğimiz insana saygı
duymaktır
B) Empati, iletişime girdiğimiz insanın
kişiliğini benimsemektir
C) Empati, iletişime girdiğimiz kişiyi anlamaya
çalışmak ve onun yerine kendimizi
koymaktır
D) Empati, iletişime girdiğimiz insana sevgi
duymaktır
E) Empati, iletişime girdiğimiz insanın
sempatik özelliklerini görmektir

70. “Ne söylediğimizden daha önemlisi, nasıl
söylediğimizdir” cümlesi iletişimde hangi
kavramın önemini vurgulamaktadır.
A) Empati
B) Öğrenme
C) Enformasyon
D) Yaşantı
E) Beden dili

71. Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişimin
önündeki engellerden biri değildir?
A) Ön kabuller
B) Duyarsızlık
C) Alınganlık
D) Kararlılık
E) Ben merkezcilik (egoizm)

72. Aşağıdakilerden hangisi problem
çözmek için uygulanan aşamalardan
değildir?
A) Genel yaklaşım
B) Problemin tanımlanması
C) Seçeneklerin yaratılması
D) Karar verme
E) Probleme problemle yaklaşmak

73. Bir takım bilgilerin / sembollerin bir takım
hedefler tarafından üretilmesi, geniş insan
topluluklarına iletilmesi ve bu insanlar
tarafından yorumlanması sürecine
……………………..adı verilir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi gelir?
A) Kitle iletişimi
B) Bireysel iletişim
C) Empati
D) Geri bildirim
E) Eğitim

74. Aşağıdakilerden hangisi stresi önlemek için
yapılması gerekenlerden biri değildir?
A) Gülümsemek, neşeli olmaya çalışmak
B) Öfke, korku ve endişeden uzak durmak
C) Kendini diğer insanlardan küçük görmek
D) Kendine karşı anlayışlı olmak
E) Yapılan işin önem ve değerini kabul etmek

75. Aşağıdakilerden hangisi mesajın genel
özelliklerinden biri değildir?
A) Mesaj kaynak ve alıcı arasında kalmalıdır
B) Mesajın iletilme zamanı önemli değildir
C) Mesaj açık olmalıdır
D) Mesaj anlaşılır olmalıdır
E) Mesaj uygun kanalı izlemelidir

76. Aşağıdakilerden hangisi beden dilinde
dikkate alınmaz?
A) Düşünceler
B) Bedenin duruşu
C) Bakışlar
D) Başın hareketleri
E) Jestler

77. Sen dili karşımızdakini suçlamaya
yargılamaya yönelik bir konuşma tarzıdır.
Bu konuşma tarzı, davranışa, duyguya ve
kişiliğe yöneliktir. Bu nedenle
karşımızdaki insanı savunmaya iter.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi sen dilinin
özelliklerinden biri değildir?
A) Suçlayıcıdır
B) Karşımızdaki kişiye yönelik olumlu
değerlendirme içerir
C) Öfke ve nefret gibi olumsuz duygular
uyandırır
D) İletişimi zedeler
E) Çekingen yada saldırgan insanlar yaratır

78. Belli bir amacı ve lideri olmadan
teşkilatsız, sürekli olmayan ve
kendiliğinden oluşan insan yığınlarına ne
denir?
A) Grup
B) Kalabalık
C) Toplum
D) Örgüt
E) Cemaat

79. Bir spor müsabakasını izlemek
amacıyla bir araya gelmiş taraftarların
oluşturdukları kalabalık türü
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Organize pasif kalabalık
B) Organize aktif kalabalık
C) Organize olmayan pasif kalabalık
D) Organize olmayan aktif kalabalık
E) Saldırgan kalabalık

80. Güvenlik görevlilerinin toplumsal
olaylara müdahalesiyle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Eylemin çevreye veya güvenlik
kuvvetlerine karşı tecavüze dönüşmediği
müddetçe huzur ve güven içerisinde
gerçekleşmesi sağlanır
B) Farklı görüşteki grupların karşılaşmaları
halinde müdahale edilmez, sadece uzaktan
takip edilir
C) Dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı
topluluk korunup güvenliği sağlanır
D) Topluluktan dışarıya karşı yapılabilecek
saldırılar engellenir
E) Provokatörler tarafından topluluğun
amacından saptırılması engellenir

81. Aşağıdakilerden hangisi cop ile öncelikli
vuruş bölgelerinden biri değildir?
A) Kalça
B) Baldır
C) Ön kol bölgeleri
D) Belden alt kısmı
E) Boyun

82. Göz yaşartıcı gazların insanlar
üzerindeki fizyolojik etkileri konusunda
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Nefes darlığı, diyaframda kasılma
B) Aşırı derecede göz yaşı ve yanma
C) İşitme kaybı
D) Sürekli öksürme ve aksırma ihtiyacı
E) Göz kapaklarını istemsiz olarak kapama ve
göz yaşına bağlı olarak geçici görememe

83. Aşağıdakilerden hangisi ilgiye dayalı
kalabalıklardan değildir?
A) Sahnede dans edenler
B) Stüdyoda koro halinde şarkı söyleyenler
C) Bilet kuyruğunda bekleyenler
D) Spor salonunda halk oyunları oynayanlar
E) Mahalle sahasında basketbol oynayan
çocuklar

84.Büyük grupları küçük gruplara bölmek,
yanlara doğru dağıtmak, grup içerisindeki
liderleri ve suçluları yakalamak amacıyla
kullanılan düzen aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Hat düzeni
B) Çember düzeni
C) Kama düzeni
D) Yakın koruma düzeni
E) Bariyer düzeni

85. Saldırgan bir grubun etrafını çevirmek
ve topluluk içinden alınan şahsın
muhafazasında kullanılan düzen
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Saldırı düzeni
B) Savunma düzeni
C) Sağa ve sola hat düzeni
D) Çember düzeni
E) Kama düzeni

86. Bir topluluğu suç sayılacak bir eyleme,
harekete itmek için tahrik etmeye ve
kışkırtmaya ne denir?
A) Motivasyon
B) Provokasyon
C) Davranış
D) Atak
E) Etkileşim

87. 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
Kanunu'na göre aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Toplantı ve yürüyüşlere güneş doğmadan
başlanamaz
B) 48 saat önceden mülki amirliğe bildirim gerekir
C) Açık yerlerdeki toplantılar gece vaktinin
başlaması ile biter
D) Kapalı yerlerdeki toplantılar gece 24.00’e kadar
yapılabilir
E) Toplantılar istenilen her yerde yapılabilir

88. Aşağıdakilerden hangisinde kişi
korumada güvenlik halkaları birlikte
verilmiştir?
A) Dış Halka-Basit Halka-Bileşik Halka
B) Dış Halka-Orta Halka-Karmaşık Halka
C) İç Halka-Dış Halka-Girift Halka
D) Dış Halka-Orta Halka-İç Halka
E) Savunma Çizgisi

89. Aşağıdakilerden hangisi, talebine
bakılmaksızın koruma altına alınacak
şahıslardan değildir?
A) Cumhurbaşkanı
B) İçişleri bakanı
C) Milletvekilleri
D) Milli Eğitim Bakanı
E) TBMM Başkanı

90.Belirlenen bir hedefe ve amaca
ulaşabilmek için önceden belirlenmiş plân,
yol, usûl ve yöntemlere ne denir?
A) Davranış
B) Strateji
C) Yöntem
D) Taktik
E) Eylem

91. Koruma görevlisi “Ali” koruduğu
insana yönelik bıçaklı saldırı yapılacağı
ihbarını alır. Ali kalabalıkta öncelikle neye
dikkat etmelidir?
A) İnsanların ellerine
B) İnsanların eşkâline
C) İnsanların kıyafetine
D) İnsanların gözlerine
E) İnsanların yüzüne

92. Korunan kişinin aracı ile koruma aracı
arasındaki mesafe nasıl olmalıdır?
A) Öndeki aracı kaybetmeyecek mesafede
B) Dört araç boyu mesafede
C) Araçların arasına başka bir araç girmeyecek
mesafede
D) Önemli kişiyi görecek mesafede
E) Çok yakın mesafede

93. Aşağıdaki maddelerden hangisi intihar
bombacısının özelliklerinden değildir?
A) Sabit fikirlidir.
B) Ölümü göze almıştır.
C) İnsancıldır.
D) İkna edilmeleri zordur.
E) İçine kapanıktır.

94. Aşağıdakilerden hangisi seyyar fiziki
güvenlik engellerinden değildir?
A) Paravanlar
B) Güvenlik şeritleri
C) İstinat duvarları
D) Zincir
E) Kordonlar

95. Aşağıdakilerden hangisi kişi koruma
hizmetlerinde asansör kullanılırken
yapılmamalıdır?
A) Asansördeki herkes indirilmelidir.
B) Asansör içerisinde kapı tarafında
bulunulmalıdır.
C) Asansör önceden mutlaka kontrol
edilmelidir.
D) Asansöre kapasitesinin üzerinde insan
binmesi engellenmelidir.
E) Asansörden önce koruma personeli
inmelidir.

96. Ülke genelinde iç güvenliği sağlamak
ve kamu düzenini korumakla yükümlü
silahlı birer kuvvet olan genel kolluk
aşağıdakilerden hangileridir?
A) Özel Güvenlik
B) Polis-Jandarma-Sahil Güvenlik
C) Ordu Kolluğu
D) Belediye Kolluğu
E) Çarşı ve Mahalle Bekçileri

97. Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması
yönünden 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu
kapsamında ek önlemler aldırmaya kim
yetkilidir?
A) Jandarma Komutanı
B) Emniyet Müdürü
C) Belediye Başkanı
D) Garnizon Komutanı
E) Mülki İdare Amiri

98. Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma
görevi yapan özel güvenlik görevlilerinin
kullandığı ekipmandan değildir?
A) Silah
B) Tornavida
C) Çelik yelek
D) Telsiz
E) El feneri

99. Kontrol sırasında el konulan madde ve
cisimler ne yapılır?
A) Not alıp sahibine verilir
B) Depoda koruma altına alınır
C) Mülki amire teslim edilir
D) Sahibine verip görev alanına girişini
engeller
E) Yasal işlemi yapılmak üzere genel
kolluğa teslim edilir

100. Parkta meydana gelen yaralamalı
kavga olayında olaya ilk müdahale eden
özel güvenlik görevlileri aşağıdakilerden
hangisini yapmamalıdır?
A) Şüpheli ve mağdur aynı yerde
bulundurulur.
B) Kalabalığı ve ilgisiz kişileri olay
yerinden uzaklaştırılır.
C) Olay hemen genel kolluğa bildirerek ve
ilk ekibin gelmesi sağlanır.
D) Olay yerinde bulunan suç delilleri
muhafaza edilir.
E) Güvenlik ve sağlık tedbirleri alınır.
SİLAHSIZ ADAYLAR İÇİN TEST BİTMİŞTİR.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

SİLAH BİLGİSİ SORULARI
1. Silah taşıma ve bulundurma ruhsatları
hangi kanuna göre düzenlenir?
A) 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle
Diğer Aletler Hakkında Kanun
B) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine
Dair Kanun
C) 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri
ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun
D) 2559 sayıl Polis Vazife ve Salahiyet
Kanunu
E) 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu

2. Bir tabancanın tetiğini çektiğimizde
horozu kurup düşüyorsa bu nasıl bir sisteme
sahiptir?
A) Yarı otomatik
B) Tam otomatik
C) Tek hareketli
D) Çift hareketli
E) Makineli

3. Kovan atma boşluğu hangi parça
üzerinde bulunur?
A) Sürgü
B) Namlu
C) Fişek yatağı
D) Gövde
E) Hazne

4. Şarjör tüpü içerisinde bulunan şarjör
yayının uç kısmına takılan ve fişeklerin
üzerine yerleştirildiği parçaya ne denir?
A) Gerdel
B) Şarjör kapağı
C) Rampa
D) Fişek çıkartıcı
E) Fişek yatağı

5. Aşağıdakilerden hangisi tabancanın
emniyet sistemlerinden değildir?
A) Mandal Emniyeti
B) Horoz Emniyeti
C) Şarjör Emniyeti
D) Namlu Emniyeti
E) Kabza Emniyeti

6. Aşağıdaki silahlardan hangisinde emniyet
sistemi yoktur?
A) Mp-5 makineli tabanca
B) Cz-75 tabanca
C) Toplu tabanca
D) Kırıkkale tabanca
E) Yavuz 16 tabanca

7. Aşağıdakilerden hangisi silahın ateş
almasına engel değildir?
A) İğnenin kırık olması
B) Tetiğin arızalı olması
C) Barutun yetersiz veya nemli olması
D) Kapsülün arızalı olması
E) Tırnağın kırık olması

8. Aşağıdakilerden hangisi mermi
çekirdeğinin atış mesafesini etkileyen
faktörlerden biri değildir?
A) Çekirdeğin ağırlığı
B) Horozun darbe gücü
C) Havanın yoğunluğu
D) Havanın ısısı
E) Rüzgâr

9. Silahlarla yapılan kazaların sebepleri
aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) Unutkanlık
B) İhmal
C) Kendine aşırı güven
D) Heyecan
E) Fişek yatağına fişek sürülmemesi

10. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine
Dair Kanun’un ilgili maddesindeki “Silah
bulundurma ve taşıma yetkisi” belirlemede
usul nedir?
A) Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenir
B) İl Emniyet Müdürlüğünce belirlenir
C) İl Özel Güvenlik Komisyonunun kararı ve
Valinin onayıyla belirlenir
D) Bölge Polis Merkezince belirlenir
E) İlgili kurum, kuruluş tarafından belirlenir

11. Rayyür nedir?
A) Çekirdek ağırlığıdır.
B) Kapsül içindeki yanıcı maddedir.
C) Silah markasıdır.
D) Namlu içindeki genişliktir.
E) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı
izlerdir.

12. Aşağıdakilerin hangisinde yarı otomatik
horozlu tabancaların ateşleme tertibatının
işleyiş sırası doğru verilmiştir?
A) Tetik - tetik manivelası - horoz – iğne
B) Horoz – iğne -tetik – tetik manivelası
C) Tetik manivelası -tetik – horoz – iğne
D) İğne -tetik – tetik manivelası – horoz
E) Tetik -iğne – tetik manivelası – horoz

13.(9x19)’luk Fişek denildiği zaman ikinci
rakam olan 19 kovan boyunu ifade ederken,
ilk rakam olan 9 neyi ifade eder?
A) Çekirdek çapını
B) Kovan çapı
C) Fişek uzunluğu
D) Namlu çapı
E) Kalibre olarak fişek çapı

14. Ateşleme iğnesi, fişeğin hangi bölümüne
darbe yaparak ateşlemeyi başlatır?
A) Kovan B) Kapsül C) Barut
D) Çekirdek E) Kovan dip tablası

15. Aşağıdakilerden hangisi silahın
dolduruş yapmasına engel olan
faktörlerden biri değildir?
A) İğne veya yayı kırık olabilir.
B) Fişek yatağı kirli olabilir.
C) Şarjör yerine oturmamış olabilir.
D) Şarjör ağzının kenarları arızalı olabilir.
E) Şarjör içindeki fişek çapı farklı olabilir.

16. Aşağıdakilerden hangisi gez ve
arpacığın birlikte oluşturduğu sisteme
verilen isimdir?
A) Nişangâh sistemi
B) Kabza sistemi
C) Atış sistemi
D) Mandal emniyeti sistemi
E) Nefes tekniği sistemi

17. Şarjör yuvası, horoz, çıkarıcı, tetik gibi
parçalar aşağıdakilerden hangisi üzerinde
bulunur?
A) Gövde(Çerçeve)
B) Sürgü(Kapak takımı)
C) Kabza
D) Nişan Tertibatı
E) Ateşleme Tertibatı

18. Kovan atma tertibatı nelerden oluşur?
A) Tırnak-çıkarıcı-kovan atma boşluğu
B) Tırnak-çıkarıcı
C) Çıkarıcı-kovan atma boşluğu
D) Namlu- iğne-horoz
E) Şarjör- horoz- namlu

19. Hangisi silahın kovanda bıraktığı izlerden
değildir?
A) Tırnak izi
B) Yiv ve Set izi
C) Çıkarıcı izi
D) İğne izi
E) Fişek yatağı

20. “Silahı emniyetli olarak nasıl
kullanacağını öğrenmedikçe hiç kimse silah
kullanmamalıdır” bu bağlamda Genel
Emniyet Kuralları açısından
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Tetiği çekmek istemedikçe asla parmağınızı
tetik korkuluğunun içerisine koymayınız.
B) Zarar vermek istemediğiniz bir nesneye asla
silahı doğrultmayınız.
C) Herkes kullandığı silahın çalışma sistemini
bilmelidir.
D) Silah sürekli dolu halde taşınır.
E) Silah atışa hazır oluncaya kadar emniyette
bulundurulmalıdır.

21. Silahın hangi parçasının eksik olması atışa
engel teşkil etmez?
A) İğne B) Tetik C) Namlu
D) Gez E) Fişek yatağı

22. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar
İle Diğer Aletler Hakkında
Kanun/Yönetmelik kapsamında silah
taşıma/bulundurma ruhsatı almak için kaç
yaşını doldurmuş olmak gerekir ve kaç
yıllığına verilir?
A) 18-7 B) 19-3 C) 21-5
D) 25-2 E) 20-5

23. Silahın sürgü ve namlusunu gövdeye
sabitlemeye yarayan aynı zamanda şarjörde
fişek bittiğinde sürgünün geride kalmasını
sağlayan parçanın adı nedir?
A) Gerdel yayı
B) İcra yayı mili
C) Tetik manivelası
D) Kilitleme dişleri
E) Sürgü tutucu pimi

24. 14’lü Browning tabanca hangi özellikli
emniyet sistemine sahiptir?
A) Tetik
B) Mandal
C) Horoz
D) Şarjör
E) Kabza

25. Sökülmüş silahın takılması işleminde
takip edilecek yol aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Takma işlemine istediğimiz parçadan
başlanır.
B) Takma işlemenin genel kuralı yoktur.
C) Takma işlemi, sökülme işleminin en son
işleminden başlanarak sıra ile yapılır.
D) Önce şarjör takılır.
E) Silahın dolu olup olmadığı kontrol edilir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI
KONTROL EDİNİZ.
CEVAP ANAHTARI
1-B
2-A
3-E
4-B
5-E
6-A
7-A
8-D
9-B
10-E
11-A
12-A
13-B
14-B
15-C
16-B
17-C
18-A
19-D
20-A
21-D
22-D
23-D
24-A
25-C
26-B
27-D
28-B
29-D
30-C
31-E
32-B
33-A
34-D
35-E
36-C
37-B
38-C
39-E
40-E
41-C
42-D
43-D
44-A
45-D
46-D
47-C
48-C
49-B
50-D
51-E
52-B
53-E
54-B
55-D
56-D
57-D
58-D
59-B
60-A
61-B
62-E
63-C
64-E
65-A
66-A
67-A
68-D
69-C
70-E
71-D
72-E
73-A
74-C
75-B
76-A
77-B
78-B
79-A
80-B
81-E
82-C
83-C
84-C
85-D
86-B
87-E
88-D
89-C
90-D
91-A
92-C
93-C
94-C
95-A
96-B
97-E
98-B
99-E
100-A
SİLAH BİLGİSİ VE ATIŞ
1-A
2-D
3-A
4-A
5-D
6-C
7-E
8-B
9-E
10-C
11-E
12-A
13-A
14-B
15-A
16-A
17-A
18-A
19-B
20-D
21-D
22-C
23-E
24-D
25-C