90.SINAV A GRUBU

Ana Sayfa / Soru Arşivi / 90.SINAV A GRUBU

90.SINAV A GRUBU
1. Kişi koruma görevi yapan Cemil,
koruduğu kişi olan Ahmet’e ait bazı
ticari sırlara görevi gereği sahip
olmuştur. İstediği zammı alamayan
Cemil, Ahmet’e istediği zammı
vermemesi halinde sırlarını rakip
şirketlere vereceğini söylemiştir. Bunun
üzerine Ahmet, Cemil’in maaşına istediği
zammı yapmıştır. Türk Ceza Kanunu’na
göre özel güvenlik görevlisi Cemil
aşağıdaki hangi suçu işlemiştir?
A) Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma
B) Cebir
C) Şantaj
D) Eziyet
E) Özel hayatın gizliliğini ihlal

2. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik
şirketi kurucusunda aranan şartlardan
birisi değildir?
A) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
B) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl
ve üzerinde hapis cezasına mahkûm
olmamak
C) 18 yaşını doldurmuş olmak
D) Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla
bitirmiş olmak
E) Güvenlik soruşturması olumlu olmak

3. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 47’nci
maddesi “Bu Kanun kapsamına giren
işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda
ulusal bayram ve genel tatil günü olarak
kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir
iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam
olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa,
ayrıca çalışılan her gün için bir günlük
ücreti ödenir” hükmünü amirdir. Buna
göre hiç fazla mesai yapmayan fakat
Kurban Bayramının iki gününde çalışan
bir özel güvenlik görevlisinin maaşına
kaç günlük maaş eklenecektir?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 6 E) 8

4. Yakalama ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) Kimlik sorma yakalama değildir
B) Yakalama, gözaltına veya muhafaza
altına alınma işlemine kadar devam eder
C) Yakalama nedeni ortadan kalkarsa
derhal serbest bırakılır
D) Durdurma bir çeşit yakalamadır
E) Özel güvenlik görevlisi yakalama
işlemini derhal genel kolluğa bildirir

5. “Hale, hastanede özel güvenlik
görevlisi olarak çalışırken, hastanede
doktoru darp edip kaçan şahsı takip
ederek, görev alanı dışında yakalar ve
genel kolluğa teslim eder. Darp eden
şahıs Hale'den şikâyetçi olur.” Olay ile
ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Hale'nin yakalama yetkisi olduğundan
yakalama yapabilir
B) Görev alanı dışında meydana gelen
olayda yakalama yaptığı için suç işlemiştir
C) Darp edilen hastane doktoru olduğu için
yakalama görevi vardır
D) Görev alanı dışına hiç bir şekilde
çıkmamalıdır
E) Hale özel güvenlik görevlisi olduğundan
yakalama yapmamalıdır

6. Özel güvenlik görevlileri ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) İşledikleri tüm suçlar dolayısıyla herkes
gibi yargılanırlar
B) Kendilerine karşı görev dışında suç
işlenirse kamu görevlisine karşı suç
işlenmiş olur
C) Görevi sırasında dokunulmazlık hakları
vardır
D) Görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri
suçlardan dolayı kamu görevlisi gibi
cezalandırılırlar
E) İşledikleri tüm suçlar dolayısıyla kamu
görevlisi gibi yargılanırlar

7. TCK’ya göre, hukuka aykırı olarak
bir kimsenin üstünü veya eşyasını arayan
kamu görevlisine hangi yaptırım
uygulanır?
A) İdari para cezası
B) Hapis cezası
C) Uyarma
D) Kınama
E) Kamu görevlisinin üstü o kişiye
arattırılır

8. Özel güvenlik görevlileriyle ilgili
hangisi yanlıştır?
A) Lokavt dolayısıyla işten uzaklaştırılamaz
B) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
zorunludur
C) Koruma ve güvenlik hizmetleri dışında
çalıştırılabilir
D) Greve katılamaz
E) 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekir

9. Özel güvenlik görevlisi Eylem,
vardiya değişiminde özel güvenlik
görevlisi kimlik kartını evde unutan iş
arkadaşı Asuman’a kendi kimlik kartını
görevde kullanması için vermiştir. Bu
durumun tespiti halinde Eylem’e nasıl
bir yaptırım uygulanır?
A) Hapis cezası, adli para cezasına çevrilir
B) İdari para cezası uygulanarak, özel
güvenlik görevlisi kimlik kartı iptal edilir
C) Adli para cezası uygulanarak, özel
güvenlik görevlisi kimlik kartı iptal edilir
D) Hapis cezası ile adli para cezası
uygulanır
E) Sadece özel güvenlik görevlisi kimlik
kartı iptal edilir

10. “Özel güvenlik izni alarak bünyesinde
özel güvenlik birimi kuranlar veya özel
güvenlik hizmetini şirketlere yaptıranlar, en
az …..….. önce başvurmak şartıyla,
komisyonun kararı ve valinin onayı ile özel
güvenlik uygulamasını sona erdirebilir”
cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir?
A) 1 ay B) 15 gün C) 3 ay
D) 45 gün E) 5 ay

11. Özel güvenlik görevlileri hakkında
yaptırılacak güvenlik soruşturması ve
arşiv araştırması en geç kaç yılda bir
yenilenir?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

12. “Üniversite kampüsünde görevli özel
güvenlik görevlisi Merve, kampüs içinde
devriye görevini yerine getirirken,
bankların yanında bir silah bulur.”
Bu durumda, özel güvenlik görevlisi
Merve’nin yapması gereken işlem
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Suç işlendiğine dair şüphe olmadığı için
silahı kendi dolabında emanete alma yetkisi
kapsamında saklamalıdır
B) Silahın iki gün dolapta bekletilmesi,
özel güvenlik görevlisinin önleyici görevi
gereğidir
C) Üniversiteler özerk olduğu için, silahı
üniversitedeki yöneticiye teslim etmelidir
D) Silahı üniversitenin kayıp ve buluntu
eşya birimine teslim etmelidir
E) Özel güvenlik görevlisi Merve durumu
derhal genel kolluğa bildirmeli ve silahı
tutanakla teslim etmelidir

13. “Özel güvenlik hizmetleri
kapsamında, özel güvenlik birimlerini,
özel güvenlik şirketlerini ve özel güvenlik
eğitimi veren kurumları denetlemeye
……. yetkilidir.” cümlesindeki boşluğa
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) İçişleri Bakanlığı ve valilikler
B) Özel güvenlik komisyonları
C) İl jandarma komutanları ve il emniyet
müdürleri
D) Sahil güvenlik komutanları ve il
emniyet müdürleri
E) Gümrük muhafaza memurları

14. Anayasamızın 19’uncu maddesi
“Tutuklama” kararı yetkisini kime
vermiştir?
A) Savcı B) Polis C) Hakim
D) Vali E) Yetkili amir

15. Özel güvenlik görevlilerinde
aşağıdaki şartlardan hangisi aranmaz?
A) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
B) Silahsız olarak görev yapacaklar için en
az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul;
silahlı olarak görev yapacaklar için en az
lise veya dengi okul mezunu olmak
C) 18 yaşını doldurmuş olmak
D) Askerliğini yapmış olmak
E) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl
veya daha fazla süreyle hapis cezasına
mahkûm olmamak

16. Aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Silahlı olarak görev yapılan yerlerde
bulundurulabilecek silahların azami miktarı,
il özel güvenlik komisyonu tarafından
belirlenir
B) Özel güvenlik görevlileri, silahlarını
görev alanı dışına çıkarabilirler
C) Silahla görev yapacak özel güvenlik
görevlileri, özel güvenlik görevlisi kimlik
kartı ile beraber özel güvenlik silah
taşıma/bulundurma belgesini taşır
D) Zorunlu hallerde, görev alanı il özel
güvenlik komisyonu kararıyla
genişletilebilir
E) Hizmetin sabit bir noktada değil, belirli
bir güzergah boyunca devam ettiği hallerde
güzergah boyu, görev alanı sayılır.

17. Aşağıdakilerden hangisi özel
güvenlik görevlisinin haklarından biri
değildir?
A) Grev hakkı
B) Tazminat hakkı
C) Güvenlik ve koruma hizmetleri dışında
çalıştırılmama hakkı
D) Lokavt dolayısıyla işten
uzaklaştırılmama hakkı
E) Sendikaya üye olma hakkı

18. 5188 sayılı Özel Güvenlik
Hizmetlerine Dair Kanun’a göre
aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik
görevlilerinin yetkileri arasında değildir?
A) Güvenliğini sağladıkları alanlara girmek
isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme,
eşyalarını X-ray cihazından geçirme
B) Suçüstü durumunda suça el koyma
C) Suçüstü ve gecikmesinde sakınca
bulunan hallerde yakalama
D) Suç işleyen kişiyi yakalayıp ifadesini
aldıktan sonra genel kolluğa teslim etme
E) Yangın, deprem gibi doğal afet
durumlarında ve imdat istenmesi halinde
görev alanındaki işyeri ve konutlara girme

19. Bursa Otobüs Terminalinde özel
güvenlik görevlisi olarak görev yapan
Furkan, terminalin kapı detektöründen
geçen şahıs üzerinde ruhsatı ibraz
edilemeyen silahı tespit etmiştir. Özel
güvenlik görevlisi Furkan’ın
aşağıdakilerden hangisini yapması
doğrudur?
A) Silahı ve şüpheliyi savcılığa teslim eder
B) Gecikmeksizin polise haber verir, polis
gelinceye kadar silahı ve şahsı muhafaza
altına alır, tutanakla polise teslim eder
C) Silahı muhafaza altına alır, şahsı
gönderir, polise haber vererek tutanakla
silahı teslim eder
D) Şahsa silahla terminale girilmeyeceğini
söyler ve silahını teslim alarak girmesini
sağlar
E) Silahın ruhsatı ibraz edilemediğinden,
ruhsat alınması için emniyete başvurmasını
ister

20. Aşağıdakilerden hangisi devriye
yöntemlerinden biri değildir?
A) Dairesel devriye
B) Geri dönüşlü devriye
C) Rastgele devriye
D) Planlı devriye
E) Yaya devriye

21. Görev bölgesinde devriye gezerken
özel güvenlik görevlisi Tarkan’ın;
güvenlik zafiyeti oluşturmamak,
rutinleşmeyi önlemek, suç işlemeye niyetli
kişilerin takibini zorlaştırmak amacıyla,
kısa bir süre önce kontrol ettiği arka giriş
kapısını beklenmedik sürede tekrar
kontrol etmesi aşağıdaki devriye
yöntemlerinden hangisi ile ifade edilir?
A) Dairesel devriye
B) Olağan devriye
C) Geri dönüşümlü devriye
D) Planlı devriye
E) Rutin devriye

22. Özel güvenlik görevlilerinin, kimlik
sorma yetkilerine dair en doğru ifade
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Özel güvenlik görevlileri şarta bağlı
olmaksızın kimlik sorabilirler ve kimlik
tespiti yapabilir
B) Görev yerine bakılmaksızın, özel
güvenlik görevlileri görevli oldukları süre
içerisinde herkese kimlik sorabilir
C) Özel güvenlik görevlileri, yasalarda
sayılan yer ve görevlerle sınırlı olmak üzere
kimlik sorabilir
D) Özel güvenlik görevlilerinin hiçbir
yerde kimlik sorma yetkileri yoktur
E) Özel güvenlik görevlileri görevli
olmasalar da şüpheli gördükleri kişilere
kimlik sorabilirler

23. Özel güvenlik görevlileri Talha ve
İsmail, gece devriye görevleri sırasında
karşılaştıkları olayları, yaşanan
olumsuzlukları, aldıkları tedbirleri ve
benzeri sıkıntıların bir daha yaşanmaması
için yapılması gerekenleri bir düzen
içerisinde, resmi yazışma kurallarına
uyarak, yetkili amirlerine yazılı bir
şekilde arz etmektedirler.
Özel güvenlik görevlileri Talha ile
İsmail’in yaptığı işlem aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Rapor yazma
B) Dilekçe
C) Görev özeti
D) Tutanak
E) Not alma

24. Şüpheli bomba paketi ile ilgili olarak,
özel güvenlik görevlisi Leyla’nın yapmış
olduğu davranışların hangisi doğru
değildir?
A) Çevre güvenliğini almak
B) Şüpheli bomba paketini imha etmek
C) Gerektiğinde itfaiye ve ambulans
çağırmak
D) Şüpheli bomba paketinin yerini
değiştirmemek
E) Uzman ekip gelinceye kadar şüpheli
bomba paketinin yanına kimseyi
yaklaştırmamak

25. Kontrol noktasındaki özel güvenlik
görevlisi Ayşe Özge rutin bir güvenlik
kontrolü esnasında, aşağıda belirtilen
şahıslardan hangisini kontrol edemez?
A) Çocuklar
B) Yaşlı kimseler
C) Kurum çalışanları
D) Hasta ve fiziksel engelli şahıslar
E) Diplomatlar

26. Yaya devriyenin avantajları ile ilgili
aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru
değildir?
A) Kişileri ve çevreyi çok iyi tanıma imkânı
vardır.
B) Görünür olduğundan caydırıcılık etkisi
oldukça fazladır.
C) Tehlike ve saldırılara karşı güvenlidir,
sürekli dikkatli olmayı gerektirmez
D) İletişimi engelleyecek her hangi bir
durum söz konusu olmadığından, iyi bir
bilgilendirme kaynağı olur
E) Olaylara yakın olduğundan anında bilgi
alma, müdahale etme, olayları büyümeden
önleme şansına sahiptir

27. Aşağıdakilerden hangisinde özel
güvenlik görevlileri kimlik sorma
yetkisine sahip değildir?
A) Düğün törenlerinde
B) Spor müsabakalarında
C) Sahne gösterilerinde
D) Terminallerde
E) Fabrikalarda

28. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal
delil çeşitlerindendir?
A) Kıl B) Lif C) İlaç
D) Kartuş E) Kovan

29. Görme, koklama, dokunma, duyma ve
tat alma duyularından hafızamızda
oluşan bilgilerin kullanılmak üzere
kayıtlara geçirilmesine ne denir?
A) Rapor yazma
B) Tutanak tutma
C) Not alma
D) Otobiyografi
E) Deneme

30. Devriye hizmetinin amaçları ile ilgili
aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru
değildir?
A) Acil tıbbi müdahale, yangın ve benzeri
durumlarda yardım etmek
B) Görev alanında bulunan tesis ve kişilerin
can ve mal güvenliğini korumak
C) Meydana gelebilecek suçları engellemek
D) Aranan şahısları yakalamak
E) Görev alanı içindeki işlenmiş veya
işlenmekte olan suçları derhal Cumhuriyet
Savcısına bildirmek

31. Özel güvenlik görevlisi Başak, görevli
olduğu AVM’de akli dengesi yerinde
olmayan bir kişinin kendi kendisine ve
etrafına zarar verdiğini görmüş, kişiye
müdahale ederek kontrol altına almış ve
kişinin özgürlüğünü fiilen geçici olarak
kısıtlamıştır. Başak hangi yetkisini
kullanmıştır?
A) Yakalama
B) Gözaltına alma
C) El koyma
D) Zor kullanma
E) Emanete alma

32. Aşağıdakilerden hangisi, tutanak
yazarken dikkat edilecek hususlardan biri
değildir?
A) Tutanağın başlık bölümü, kâğıdın üst
ortasına yazılır
B) Tutanak mutlaka kalemle ve el yazısı ile
yazılmalıdır
C) Suçun veya olayın ne şekilde öğrenildiği
belirtilir
D) Tutanak tanzim edilirken olay yerinde
bulunan iz ve deliller tespit edilip tutanağa
geçirilir
E) İlgililerin adı, soyadı ve unvanı yazılarak
imzası alınır

33. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik
görevlilerinin insan hakları ihlallerinden
sayılmaktadır?
I. Haksız üst arama
II. Konut dokunulmazlığı ihlali
III. Zor kullanma sınırının aşılması
IV. Görevi ihmal
A) II, III
B) I, III
C) I, II, III
D) III, IV
E) I, II, III, IV

34. Özel güvenlik görevlisinin, görevleri
ile ilgili olarak yakaladıkları kişileri
kolluk kuvvetlerine teslim ederken
düzenledikleri tutanak aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Teslim tesellüm tutanağı
B) Olay tespit tutanağı
C) Yakalama tutanağı
D) Yangın tutanağı
E) Suçüstü tutanağı

35. Bir kişinin tanınmasında ve diğer
kişilerden ayırt edilmesinde etkin olan
özelliklerin bütününe ne ad verilir?
A) Kimlik
B) Tanımlama
C) Eşkal
D) Farklılık
E) Fiziki özellik

36. Özel güvenlik görevlisi, görev alanı
içerisinde bir otomobilden
şüphelenildiğinde aşağıdaki hareket
tarzlarından hangisini yapmamalıdır?
A) Aracın kaportası göz ile kontrol
edilmelidir
B) Aracın içerisinde görünen yerlere göz ile
bakılmalıdır
C) Araçla ilgili bilgiler not alınmalıdır
D) Aracın içindeki kişilerin davranışlarına
dikkat edilmelidir
E) Aracın bagajı açılarak kontrol edilmelidir

37. X-ray cihazları hangi kurum
tarafından sertifikalandırılmaktadır?
A) TAEK B) DMO C) EGM
D) TÜBİTAK E) MTA

38. Demir, altın ve gümüş gibi metaller,
renkli ekrana sahip X-ray cihazlarında
hangi renk ile tespit edilebilir?
A) Sarı B) Yeşil C) Mavi
D) Siyah E) Gri

39. Bir suç işlemek veya buna iştirak ya
da yataklık etmek makul şüphesi altında
bulunan bir kimsenin yakalanması
amacıyla ikametinde 5271 sayılı Ceza
Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre
yapılan arama niteliği itibariyle
aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
A) Adli arama
B) Denetim
C) Kontrol
D) Önleme araması
E) İnceleme

40. Aşağıdakilerden hangisi devriyenin
dikkat etmesi gereken hususlardan
değildir?
A) Görev bölgesini çok iyi tanımalıdır
B) Tutum ve davranışlarına dikkat etmelidir
C) Görev bölgesinin tamamını kontrol
altında tutmalıdır
D) Görev bölgesinde uzun süre cep telefonu
ile görüşmelidir
E) Soğukkanlı ve sistemli olmalıdır

41. Özel güvenlik görevlisi, görev
alanında meydana gelen bir olay ile ilgili
eşkal tarifinde bulunacaktır.
Aşağıdakilerden hangisi eşkal tarifinde
diğerlerine göre önemli değildir?
A) Cinsiyeti
B) Konuşma bozuklukları
C) Saç rengi
D) Boyu
E) Psikolojik durumu

42. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde
sorumlulukları bulunan görevlilerden
değildir?
A) Cumhuriyet savcısı
B) Basın mensubu
C) Soruşturma ekibi
D) Acil ilk yardım ekibi
E) Olay yeri inceleme ekibi

43. Radyasyonlu ortamlarda görev yapan
özel güvenlik görevlilerinin maruz kaldığı
radyasyon riskini ölçmek için aşağıdaki
kurumlardan hangisine bilgi verilir?
A) Sağlık Bakanlığı
B) En yakın sağlık kuruluşu
C) Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
D) 112 Acil
E) Genel kolluk

44. I-İnorganik maddeler / koyu mavi-siyah
II-Organik maddeler / turuncu-sütlü ya
da koyu kahve
III-Karışık malzemeler / az yoğun
maddeler ise yeşil
IV-Kurşun ve kristaller / fosforlu
pembe-koyu siyah
X-ray cihazından geçen maddelerin ekran
üzerinde göründükleri renklerle ilgili
yukardakilerden hangisi/hangileri
yanlıştır?
A) I-II-III B) I-II C) II-III
D) II-IV E) IV

45. Konveyör bandının geri alınmasını
sağlayan kontrol panelinde yer alan tuş
aşağıdakilerden hangisidir?
A) INORG STRIP
B) EDGE TRACE
C) REW
D) PSEUDO
E) HI-PEN

46. Yılan sokmasında aşağıdakilerden
hangisi yapılmaz?
A) Soğuk uygulama yapılır
B) Yaranın 3-5 cm üstüne bandaj uygulanır
C) Isırılan bölge kesilerek emilir
D) Yaraya yakın bölgedeki takılar çıkarılır
E) Yara su ile yıkanır

47. Kanama kalp atımları ile uyumlu,
kesik kesik ve açık parlak ise ne çeşit bir
kanamadır?
A) Toplardamar kanaması
B) Atardamar kanaması
C) Kılcal damar kanaması
D) Mide kanaması
E) Burun kanaması

48. Kalp masajında göğüs kemiği basısı
ile kaburgalar ne kadar çöktürülür?
A) Göğüs yüksekliğinin 2/3 ü
B) Göğüs yüksekliğinin 2/4 ü
C) Göğüs yüksekliğinin 1/3 ü
D) Göğüs yüksekliğinin 1/4 ü
E) Göğüs yüksekliğinin 3/4 ü

49. Bebeklerde bilinç kontrolü nasıl
yapılır?
A) Adıyla seslenerek
B) Topuğuna hafifçe vurarak
C) Her iki omzundan sarsarak
D) Omzu hafif cimciklenerek
E) Gözlerine ışık tutularak

50. Sıcak su nedeniyle oluşmuş bir
yanıktan hemen sonra ilk ne
yapılmalıdır?
A) Deride oluşan kabarcıklar patlatılmalıdır
B) Zeytinyağı sürülmelidir
C) Diş macunu sürülmelidir
D) Hemen yumuşak akan temiz çeşme suyu
altına tutulmalıdır
E) Yoğurt sürülmelidir

51. Kaza geçirmiş yaralı bir kişiyi
omuriliğine zarar vermeden araçtan
çıkarmada kullanılan yöntem
aşağıdakilerden hangisidir?
A) İtfaiyeci yöntemi
B) Altın beşik yöntemi
C) Rentek manevrası
D) Kaşık tekniği
E) Köprü tekniği

52. Bak - dinle - hisset yöntemi ile ne
yapmaya çalışılır?
A) Hastada dolaşım olup olmadığına bakılır
B) Hastanın bilincinin açık olup olmadığına
bakılır
C) Hastanın solunumunun olup olmadığına
bakılır
D) Hastanın komada olup olmadığına bakılır
E) Hastanın ölüp ölmediğine bakılır

53. Aşağıdakilerden hangisi, şok
belirtilerinden değildir?
A) Kan basıncı yükselir
B) Hızlı ve zayıf nabız vardır
C) Bilinç seviyesinde azalma vardır
D) Hızlı ve yüzeysel solunum vardır
E) Ciltte soğukluk, solukluk ve nemlilik
vardır

54. Nefes alamayan, elleriyle boğazını
tutan, acı çeken ve rengi moraran
hastanın solunum yolunda tam tıkanma
var demektir. Özel güvenlik görevlisi
Melissa böyle biriyle karşılaştığında ne
yapmalıdır?
A) Heimlich manevrası yapmalıdır
B) Su içirmelidir
C) Sırtüstü yatırmalıdır
D) Baş aşağı çevirmelidir
E) Yüzükoyun yatırmalıdır

55. Olay yerinde hayatın kurtarılması ya
da hastanın/yaralının durumunun daha
kötüye gitmesini engellemek amacıyla
ilaçsız yapılan müdahaleye ne ad verilir?
A) İlk değerlendirme
B) Acil yardım
C) Entübasyon
D) İlk yardım
E) İleri yaşam desteği

56. Bulunduğu ortamda gaz kokusu alan
bir özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden
hangisini yapmamalıdır?
A) Ortam havalandırılır
B) LPG ise taban kısmından süpürülerek gaz
tahliye edilir
C) Doğalgaz tavan kısmından süpürülerek
tahliye edilmelidir
D) Yanan lambalar elektrikli cihazlar varsa
kapatılmalıdır
E) Gaz vanaları kapatılmalıdır

57. I- Soğutma II- Boğma
III- Engelleme
Yukarıdaki seçeneklerden hangisi ya da
hangileri yangın söndürme
prensiplerindendir?
A)Yalnız I B) I-III C) Yalnız II
D) I-II E) I-II-III

58. Yangınlarda karşılaşılan can
kayıplarına neden olan yanma ürünü gaz
hangisidir?
A) O2 (oksijen)
B) CO (karbonmonoksit)
C) CO2 (karbondioksit)
D) N2 (azot)
E) H2O (su)

59. Standartlara uygun çalışan bir yangın
söndürme cihazında manometrenin ibresi
hangi boyalı bölgede olmalıdır?
A) Sarı B) Kırmızı C) Lacivert
D) Beyaz E) Yeşil

60. Aşağıdakilerden hangisi deprem
sırasında yapılmaması gereken
davranışlardan biridir?
A) Çök kapan tutun pozisyonu alınmalıdır
B) Deprem çantası hazırlanmalıdır
C) Asansöre binilmemelidir
D) Pencere ve kapı kenarlarından uzak
durulmalıdır
E) Merdivenlere ya da çıkışlara doğru
koşulmamalıdır

61. Telefon santralleri, bilgi işlem odaları,
elektrik panoları, ups odaları vb. hassas
makinelerin bulunduğu yerlerde hangi tip
yangın söndürücü kullanılmalıdır?
A) Halokarbon gazlı söndürücüler
B) Sulu tip söndürücüler
C) Köpüklü tip söndürücüler
D) Tozlu söndürücüler
E) D tozlu söndürücüler

62. Yanabilen hafif metallerin
(alüminyum, magnezyum, sodyum vb.)
oluşturduğu yangınlar hangi yangın
sınıfına girer?
A) A sınıfı yangın
B) B sınıfı yangın
C) C sınıfı yangın
D) D sınıfı yangın
E) F sınıfı yangın

63. Bulunduğu alanlardaki ani ısı
değişiklikleri, duman oluşumu, alev
oluşumu gibi değişiklikleri algılayan
cihazlara ne denir?
A) Yangın butonu
B) Detektör
C) Siren
D) Sprinkler
E) Yangın dolabı

64. Aşağıdakilerden hangisi merkezi sinir
sistemini yavaşlatan uyuşturucu
maddelerdendir?
A) Kokain B) Eroin C) Crack
D) Ecstasy E) Captagon
65. Aşağıdakilerden hangisi madde
bağımlılığının fiziksel belirtilerinden
değildir?
A) Kol bölgelerindeki dövmeye benzeyen
mor ve siyah iğne yerleri
B) Damarlar üzerinde su toplanmasını
andıran iltihaplar
C) Kaşıntı varmış gibi vücudu sık aralıklarla
kaşıma eğilimi
D) Karamsar ve depresyon eğilimli bir
karakter yapısı
E) Gözaltlarında belirgin derecede morluk
ve çöküklük

66. Bilgi, duygu ya da düşünce akımının
gerçekleştirildiği ve davranışta değişiklik
yaratan sürece ne denir?
A) İletişim süreci
B) Geri bildirim süreci
C) Etkin olma süreci
D) Empati süreci
E) Anlama süreci

67. ‘‘Hiç kimse bilgilerinin elvermediği bir
sesi duyacak kulağa sahip değildir.’’
Nietczhe (Niçe) bu sözüyle iletişime ait
hangi kuralı hatırlatmaktadır?
A) İletişim en az iki birey arasında
gerçekleşir.
B) İletişim sözcükler ve beden diliyle
gerçekleşir.
C) İletişimde esas olanın hedefin algı düzeyi
olduğudur.
D) İletişim sayesinde insanlar çevreyi daha
iyi tanıma imkânına sahip olurlar.
E) Her mesaj hedefine ulaşır

68. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İletişim toplumsallaşmayı ifade eder
B) İletişim birlikteliği anlatır
C) İletişim bir paylaşma eylemidir
D) İletişim tek yönlü bir süreçtir
E) İletişim anlamaktır
69. Aşağıdakilerden hangisi iletişim
engellerinden değildir?
A) Algılama farklılıkları
B) İletişim kurmada isteksizlik
C) İletişim sırasında farklı şeyler düşünüp
planlama
D) Empati
E) Tek yönlü düşünme

70. Aşağıdakilerden hangisi eleştiri
sanatının ilkelerinden biri değildir?
A) Kişinin karakteri değil, sadece hatalı olan
davranışı eleştirilmelidir
B) Yanlış davranış hemen değil, birkaç kere
tekrar edildikten sonra eleştirilmelidir
C) Kişi herkesin içinde değil baş başa
kalınacak bir ortamda eleştirilmelidir
D) Eleştiri, saldırganlığa veya bir güç
savaşına dönüşmemelidir
E) Kişinin geçmişteki hataları gündeme
getirilmemelidir

71. İş yerinize gelen bir misafiri ya da size
soru sormak isteyen birini etkili bir
şekilde dinlemek için aşağıdakilerden
hangisini yapmamalısınız?
A) Göz teması kurma
B) Soru sorma
C) Not alma
D) Dinlediğinizi belli etme
E) Hemen sonuç çıkarma

72. İletişimde kişiler arasındaki fiziksel
mesafe çok önemli olup iletişim üzerinde
ciddi etkilere sahiptir.
Kişiler arasındaki mesafenin (en
yakından en uzağa) doğru sıralanışı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kişisel alan - Ortak alan - Sosyal alanMahrem alan
B) Sosyal alan - Mahrem alan - Ortak alanKişisel alan
C) Mahrem alan - Kişisel alan - Sosyal alanOrtak alan
D) Ortak alan - Kişisel alan - Mahrem alanSosyal alan
E) Mahrem alan - Ortak alan - Sosyal alanKişisel alan

73. Karşısındakinin her söylediğini
kendine yöneltilmiş bir saldırı olarak
algılayan ve kendini savunma ihtiyacı
duyan bir kişi aşağıdaki dinleme
türlerinden hangisini uygulamaktadır?
A) Tuzak kurucu dinleme
B) Yüzeysel dinleme
C) Seçici dinleme
D) Savunucu dinleme
E) Ben merkezli dinleme

74. Özel güvenlik görevlisi Mehmet:
 Başkalarının isteklerini ön planda
tutar
 Soru sorar gibi konuşur
 Omuzları öne doğru düşük bir
vaziyette durur
 Elleri ve ayakları sürekli hareket
halindedir
 Ses tonunda huzursuzluk vardır
Yukarıda sıralanan özelliklerine göre
Mehmet ne tür bir davranış
sergilemektedir?
A) Kendinden emin davranış
B) Saldırgan davranış
C) Pozitif davranış
D) Pasif davranış
E) Empatik davranış

75. Aşağıdaki unsurlardan hangisi sözsüz
iletişim (beden dili) davranışlarından
değildir?
A) İletişim sırasındaki beden duruşu
B) İletişim sırasındaki göz teması
C) İletişim sırasındaki jest ve mimikler
D) İletişim anındaki kılık ve kıyafet
E) İletişim sırasında not tutmak

76. “Yapıcı” olmak isteyen özel güvenlik
görevlisi Ömer aşağıdakilerden hangisini
yapmalıdır?
A) Yeni şeyler öğrenmek için çaba
göstermeyenlerle iletişime son vermelidir
B) Kurallara uymayanların
cezalandırılmasını sağlamalıdır
C) Kişilik özelliklerini eleştirerek insanları
motive etmeye çalışmalıdır
D) Yapılan hatalardan yararlanarak doğruya
ulaşmaya çalışmalıdır
E) İletişim fırsatlarını sınırlayarak yanlış
bilginin dolaşmasını engellemelidir

77. Aşağıdakilerden hangisi iletişimi
etkileyen fiziksel özelliklerden değildir?
A) Isı B) Işık C) İnsan sayısı
D) Samimiyet E) Gürültü

78. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal bir
grup oluşturur?
A) Bilet almak için kuyrukta
bekleyen insanlar
B) Sinemada film seyreden insanlar
C) Minibüste birlikte seyahat eden
insanlar
D) Akademik yaşamda gözlük
takanlar
E) Saklambaç oynayan arkadaşlar

79. Toplum ve insan davranışları ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Yiyecek-içecek, barınma ve güvenlik
ihtiyaçları insanlar arasında sosyal
etkileşimine yol açmıştır
B) İnsan davranışları birbirinin tıpatıp aynısı
değildir
C) Toplumsal yaşamda insan davranışlarını
etkileyen ve birbirleriyle ilişkilerini
düzenleyen hukuk, din, ahlak, örf ve gelenek
gibi çok sayıda toplumsal davranış kuralları
mevcuttur
D) Toplumsal davranış kurallarının tümü
toplumsal düzeni sağlamayı hedef edinir
E) İnsanlar birbirlerinden veya toplumdan
olumlu ya da olumsuz olarak etkilenmezler

80. Kolektif davranış içinde hareket
edenlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Bireylerin etkileşimi çok yüksektir
B) Çoğunlukla bireyler inisiyatiflerini
kaybederler
C) Kolektif davranışla hareket eden birey
eylem aşamasında içinde bulunduğu gruptan
etkilenmez
D) Bireylerin heyecan ve huzursuzlukları
artar
E) Bireyler eylem aşamasında aynı söz ve
duyguyla hareket eden bir vücut haline gelir

81. “Harput Mahallesinde yaşayan
15 yaşındaki Fethi Ahmet, mahallede
gerçekleştirilen bir eyleme çevredekilerin
ısrarı üzerine katılır. Eylem esnasında
kalabalığın içerisinde fark edilmeyeceğini
ve tanınmayacağını düşünerek normal
şartlarda yapmayacağı bir hareketi yapar
ve kalabalıktaki bazı kişilerin de yaptığı
gibi kendisinin de okuduğu okulun
camlarını taş atarak kırar.” olaydaki
Fethi Ahmet’in bu davranışı kalabalık
psikolojisi özelliklerinden hangisi ile ifade
edilir?
A) Duygusallık
B) İrade zayıflığı
C) Anonimlik
D) Telkine açık olma
E) Tepkisellik

82. Kare, Baklava ve “V” düzenleri en az
kaç kişilik koruma organizasyonları ile
düzenlenir?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
83. Kızılay Meydanında yapılan
kanunsuz bir toplantıyı dağıtmak için
güvenlik görevlilerince göz yaşartıcı gaz
kullanılmıştır. Gaza maruz kalan
kişilerde genel olarak aşağıda sayılan
belirtilerden hangisi görülmez?
A) Kalıcı sağırlığa neden olur
B) Gözleri yaşartır ve gözyaşına bağlı
olarak bulanık görme yaşanır
C) Göz, burun, boğaz ve ciltte yanma ve
batma etkisi oluşur
D) Öksürük ve mide bulantısı yapar
E) Baş dönmesi, sersemleme ve geçici
olarak koordinasyon bozukluğuna sebep
olur

84. Olayların içinde ani karar veren,
topluluk içinde statü elde etmek için öne
çıkarak eylemi başlatan ve devam ettiren
kişilere verilen ad aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Atılganlar
B) Etkilenenler
C) İhtiyatlılar
D) Seyirciler
E) Karşı eylemciler

85. Bir toplantı ve gösteri yürüyüşünde,
kendi fikrine zıt görüşlü toplulukların
içerisine karışarak, onları eylem
yaptırmaya ve suç işlemeye zorlayan,
sonra buna mukabil kendi örgütünün
misilleme yapmasını haklı gösterecek
uygun bir ortam hazırlayan kişi tipi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Provokatör
B) Atılgan
C) İhtiyatlı
D) Önder
E) Ajan provokatör

86. Aralarında herhangi bir bağ
bulunmayan, otobüs durakları, alışveriş
merkezleri, sinema önleri gibi yerlerde
birbirlerinden haberleri olmadan
bekleyen kalabalıklara verilen ad
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tesadüfi kalabalık
B) Saldırgan kalabalık
C) İlgiye dayalı kalabalık
D) Anlamlı kalabalık
E) Seyirci kalabalık

87. Güvenlik görevlilerinin bir grubu
ikiye bölmek amacıyla kullanıldığı toplu
düzen hangisidir?
A) Kama
B) Çember
C) Hat
D) Çatı
E) Birerli kol

88. Duvarlar, taşıtlar, çitler koruma
çemberlerinden hangi halka içerisinde yer
alır?
A) İç halka
B) Dış halka
C) Orta halka
D) Kenar halka
E) Geniş halka

89. “Genel kolluk ile birlikte havalimanında
görev yapan özel güvenlik görevlileri giriş
kapısı önündeki kalabalığı gözlemlerken
kalabalığa yakın bir noktadan çok kuvvetli
bir patlama sesi gelmiş ve kalabalık
içerisindeki şahıslar hedef gözetmeksizin
şuursuz bir şekilde her yöne doğru
kaçışmaya başlamışlardır.” şahısların bu
davranış nedeni aşağıdakilerden hangisi
ile ilgilidir?
A) Özenti
B) Panik
C) Taklit
D) Toplumsal tepki
E) Psikolojik yetersizlik

90. Korunan önemli kişinin (VIP) görev
yaptığı binaya araçla intikali sağlanmak
üzeredir. Özel kalem müdürü Vehbi bina
girişinde hazır beklemektedir. Öncü
ekibin amirliğini Hasan yapmakta, ekip
aracını ise Hüseyin sürmektedir. Makam
aracının sürücüsü Sedat ve koruma amiri
Adem, VIP ile birlikte makam
aracındadır. Makam aracı durduğunda
önemli kişinin kapısını kim açmalıdır?
A) Makam aracının sürücüsü Sedat
B) Koruma amiri Adem
C) Özel kalem müdürü Vehbi
D) Öncü ekibin amiri Hasan
E) Ekip aracının sürücüsü Hüseyin

91. Aşağıdakilerden hangisi korunan
önemli kişinin (VIP) acil durumda
kullanabileceği güvenli
bölgelerden/yerlerden biri olamaz?
A) Kolluk kuvveti bulunan binalar
B) Hastaneler
C) Bakanlık binaları
D) Parklar
E) Valilik binaları

92. Aşağıdakilerden hangisi öncü
istihbaratın görevlerinden değildir?
A) Gidilecek bölgenin keşfini yapmak
B) Yerel kuvvetlerle irtibata geçmek
C) Alternatif güzergâhları tespit etmek
D) Korunan önemli kişinin (VIP) misafirleri
için otellerde yer ayırtmak
E) Ziyaret öncesi, ziyaret esnası ve ziyaret
sonrası tüm tedbirleri almak

93. Aşağıdakilerden hangisi kişi
korumada korunan kişinin bedensel
bütünlüğüne yapılan saldırılardan
değildir?
A) Bıçak veya kama ile saldırı
B) Sözlü hakaretle saldırı
C) Bomba ile saldırı
D) Tabanca ile saldırı
E) Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif,
Nükleer (KBRN) saldırı

94. I. Siyasi ve ideolojik nedenler
II. Dini ve sosyal inançlar
III. Terör
Yukarıda sayılanlardan hangisi
“Suikastların” nedenlerini tam olarak
kapsar?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) II-III
D) I-III E) I-II-III

95. Aşağıdakilerden hangisi yaya olarak
koruma görevi yapılırken dikkat edilecek
hususlardan biri değildir?
A) 360 derece koruma sağlanmalıdır
B) Kalabalık yerlerde koruma çemberi
daraltılmalıdır
C) Koruma personeli silahını teşhir ederek
koruma olduğunu belli etmelidir
D) Koruma personeli göreve eksiksiz ve
uygun teçhizatla gelmelidir
E) Kişisel hareketlerden kaçınılmalıdır

96. Genel kolluk ile özel güvenlik
görevlileri ilişkilerine dair
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Özel güvenlik görevlisi görevde iken suç
işlenmesi halinde genel kolluğa bilgi
vermelidir
B) Özel güvenlik görevlileri görev alanı ve
görev süresi dışında yetkilerini
kullanamazlar
C) Özel güvenlik görevlileri genel kolluğun
sahip olduğu bilgi ve tecrübeden istifade
edebilir
D) Özel güvenlik görevlileri görev alanları
içerisinde meydana gelebilecek doğal
afetlerde arama ve kurtarma görevlilerine
yardımcı olmakla yükümlü değildirler
E) Özel güvenlik görevlileri mevzuatça
kendilerine verilmeyen bir yetkiyi
kullanamazlar

97. Aşağıdakilerden hangisi koruma
görevinin dört aşamasından biri değildir?
A) Muhtemel tehlikelerden zarar görmeden
önemli kişinin gidebileceği bir yol seçimi
yapmak gereklidir
B) Saldırı ve tehlikeyi uygun usul ile bertaraf
etmek gereklidir
C) Muhtemel tehlikeyi ortadan kaldırmak için
tehlikenin mahiyetini bilmek, tehlikeyi
tanımak ve araştırmak şarttır
D) Daima bir tehlike vardır, suikast veya
saldırının ne zaman yapılacağını önceden
bilmek mümkün değildir
E) Saldırıda kullanılan silahın ateşli veya
ateşsiz silah olmasına bakılmaksızın, ateşli
silahla saldırgan önlenmelidir

98. Kamu güvenliğinin sağlanması
amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi
Kanunu’ndaki yetkilerin kullanılması
sırasında, özel güvenlik görevlileri
kimin/kimlerin emirlerini yerine
getirmekle yükümlüdür?
A) Zabıta amirinin
B) Gümrük muhafaza amirinin
C) Belediye başkanının
D) İl genel meclisinin ve belediye meclisinin
E) Mülki idare amiri ve genel kolluk
amirinin

99. "Özel güvenlik görevlileri ve
yöneticileri görev alanları içerisinde genel
güvenliğin ve kamu düzeninin bozulduğu
hallerde durumu ………………. genel
kolluğa bildirir." cümlesinde boş
bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin
gelmesi uygundur?
A) Yöneticiden izin aldıktan sonra
B) İş yeri sahibine bildirdikten sonra
C) Yatıştırdıktan sonra
D) Derhal
E) İdare ederek

100. Korumakla görevli olduğu siteye
hırsızlık amaçlı giren şahsı bahçede
yakalayan özel güvenlik görevlisi Erdi,
aşağıdakilerden hangisini yapamaz?
A) Suç delillerini muhafaza altına alır
B) Yakalama tutanağını imzalar
C) Şüphelinin ifadesini alır
D) Polise haber verir
E) Olay yerini muhafaza altına alır

SİLAH BİLGİSİ SORULARI
1. Özel güvenlik görevlisi Hasan görevi
esnasında silah kullanması gereken bir
durumla karşılaşır. Görev silahını
kılıfından çıkarır ve sürgüyü çekerek
dolduruş yaptıktan sonra silahını hedefe
doğrultarak tetiğe basar. Ancak horoz
düşmesine ve iğnenin sağlam olmasına
rağmen silahın ateş etmemesi sebebi
aşağıdakilerinden hangisidir?
A) Gez kırıktır
B) Çıkarıcı kırıktır
C) Tırnak kırıktır
D) Fişek arızalıdır
E) Arpacık düşmüştür

2. Aşağıdakilerden hangisi tabancalarda
bulunan emniyet sistemlerinden biri
değildir?
A) Horoz emniyeti
B) Tetik emniyeti
C) Sürgü emniyeti
D) Şarjör emniyeti
E) İkaz pimi emniyeti

3. Aşağıdakilerden hangisinde
tabancanın sökülme sırası doğru olarak
verilmiştir?
I. Kapak takımını çıkart
II. Şarjörü çıkart
III. Yerine getiren yayı çıkart
IV.Namluyu çıkart
V. Fişek yatağını boşalt
A) I-II-III-IV-V
B) V-IV-III-II-I
C) II-V-I-III-IV
D) V-III-IV-II-I
E) III-II-I-V-IV

4. Tek hareketli (single-action)
tabancanın özelliği hangisinde doğru
olarak verilmiştir?
A) Tabancanın toplu veya şarjörlü olma
özelliğidir
B) Tetiğe basıldığında horozun kurulması
özelliğidir
C) Tetiğe bir kez basıldığında horozun hem
kurulması ve hem de düşmesi özelliğidir
D) Tetiğe basıldığında kurulu olan horozun
düşmesi özelliğidir
E) Horozsuz çalışma sistemidir

5. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Karşılıklı iki set arasındaki mesafenin
milimetre olarak ifadesine çap denir
B) Namlu içindeki girintilere yiv denir
C) Kabza, tabancayı elle tutmaya yarayan
bölümdür
D) Çekirdeğin namlu içerisinde bir tur
dönmesi ile aldığı mesafeye hatve denir
E) Yerine getiren yay çerçeveye sabit
şekilde bulunur

6. Ateşleme tertibatı ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Horozun veya iğnenin kapsüle darbe
yaparak barutun ateşlemesini sağlar
B) Fişek yatağının temizlenmesini sağlar
C) Tetiğin kendiliğinden hareket etmesini
engeller
D) Fişek patladığında alevin dışarı çıkmasını
önler
E) Fişek patladığında ortaya çıkan gazın
silahtan dışarı atılmasını sağlar

7. Aşağıdaki cümlede boşluklara gelecek
uygun kelimeler hangileridir?
Namlu içerisinde karşılıklı iki set
(çıkıntı) arasındaki mesafenin milimetre
olarak ifadesine ………….. , inç
olarak ifadesine ……….. denir.
A) Hatve - rayyür
B) Destek - hazne
C) Kalibre - çap
D) Çap - kalibre
E) Yiv - set

8. Kısa namlulu silahlar hangi tip
silahlardır?
A) Biyolojik silahlar
B) Hafif ateşli silahlar
C) Kimyasal silahlar
D) Ağır ateşli silahlar
E) Ateşsiz silahlar

9. Mikrop ve virüslerin yayılması neticesi
kullanıldığı bölgede toplu hastalık ve
ölümlere neden olan silahlara ne ad
verilir?
A) Kimyasal silahlar
B) Nükleer silahlar
C) Ateşli silahlar
D) Biyolojik silahlar
E) Göz yaşartıcı silahlar

10. Aşağıdakilerden hangisinde rayyürün
tanımı doğru olarak verilmiştir?
A) Yiv ve setin mermi çekirdeği üzerinde
bıraktığı izlere denir
B) Yivin set üzerinde bıraktığı izlere denir
C) Yiv ve setin namlu üzerinde bıraktığı
izlere denir
D) Setin yiv üzerinde bıraktığı izlere denir
E) Fişek çekirdeğinin namlu üzerinde
bıraktığı izlere denir

11. Ateşlenen mermi çekirdeğine hız,
dönüş ve yön vererek hedefe göndermeye
yarayan parçaya ne ad verilir?
A) Namlu
B) Şarjör
C) Kovan
D) Gerdel
E) Sürgü

12. “Uzaktan veya yakından canlıları
öldürebilen, yaralayan, etkisiz bırakan, canlı
organizmaları hasta eden, cansızları
parçalayan veya yok eden, ruhsata tabi araç
ve aletlerin tamamına …….. denir.”
cümlesinde boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Silah
B) Tabanca
C) Atış
D) Tüfek
E) Bıçak

13. Silahlar genel olarak
sınıflandırıldığında aşağıdakilerden
hangisi bu sınıflandırmada yer almaz?
A) Biyolojik silahlar
B) Ateşli silahlar
C) Kimyasal silahlar
D) Uzun namlulu silahlar
E) Ateşsiz silahlar

14. Hangisi ateşli silah ile atış pozisyonu
değildir?
A) Ayakta çift el
B) Emekleme
C) Ayakta tek el
D) Yatarak atış
E) Çökerek atış

15. İlhan 15 metre mesafeden tabanca ile
yaptığı atışta atışlarını hedefin orta
noktasında toplamayı başarmıştır. İlhan
için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Silahı fazla sıkmadan iyi bir şekilde
kavramıştır
B) Nefes kontrolünü düzgün yapmış ve atış
esnasında nefes kesmeyi yerinde yapmıştır
C) Tam ve doğru bir nişan hattı
oluşturmuştur
D) Geri tepmeyi en aza indirmek için sağ
omuzunu atış öncesi ileriye doğru hareket
ettirmiştir
E) Dikkatini arpacıkta toplamış ve hedefi flu
olarak görmüştür

16. Meskende bulundurma ruhsatlı silahı
olanlar için aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
A) Silahı her yerde taşıyabilir
B) Meskun mahalde atış yapabilir
C) Silahını yetkili mercilerden izin alarak
yetkili tamircilere götürebilir
D) İşyerine götürebilir
E) Aracında taşıyabilir

17. Kama, hançer, saldırma, oluklu bıçak
vb. silahlar genel olarak hangi isim
altında sınıflandırılır?
A) Ateşli silahlar
B) Hafif ateşli silahlar
C) Ateşsiz silahlar
D) El aletleri
E) Hafif silahlar

18. Aşağıdaki şıklardan hangisinde ilk hız
doğru tanımlanmıştır?
A) Silah ateşlendikten sonra, çekirdeğin
namluyu terk ettiği andan itibaren 1 saniyede
aldığı yol
B) Çekirdeğin namluyu terk ettikten sonra
gittiği en uzak mesafe
C) Çekirdeğin namluyu terk ettiği andan
itibaren hedefe varıncaya kadar izlediği yol
D) Çekirdeğin namlu içerisinde aldığı yol
E) Çekirdeğin namlu içerisinde bir tur
dönmesi için namlu içerisinde ilerlediği
mesafe

19. Aşağıdakilerden hangisi, atıcının tetik
çekme (tetik ezme) hatalarından değildir?
A) Tetiği çok yavaş ve uzun süre bekleyerek
çekmek
B) Tetiği ani çekmek
C) Tetiği düzensiz çekmek
D) Tetiği çekerken istinat boşluğunu
almamak
E) Tetiği çekerken arpacığı yukarıda
görmek

20. Fişeğin ana parçaları hangi seçenekte
doğru olarak verilmiştir?
A) Metal gömlek - çekirdek - alev kanalı -
kurşun
B) Kovan - kapsül - barut - çekirdek
C) Çekirdek - metal gömlek - kurşun - barut
D) Kovan - kovan dip tablası - alev kanalı -
yanıcı ecza
E) Kapsül kabı - kurşun - metal gömlek -
çekirdek

21. Fişekte, kapsül ile barutun arasında
bulunan alev kanalının görevi nedir?
A) Barut gazının dışarı atılmasını sağlar
B) Alevin baruta intikalini sağlar
C) Barut gazının çekirdeğe basınç yaparak
ileri fırlatmasını sağlar
D) Barutun etkisini azaltmaya yarar
E) Çekirdeğin hızını artırır

22. Aşağıdakilerin hangisinde yarı
otomatik horozlu tabancaların ateşleme
tertibatının işleyiş sırası doğru
verilmiştir?
A) Tetik - tetik manivelası - horoz - iğne
B) Horoz - iğne - tetik - tetik manivelası
C) Tetik manivelası - tetik - horoz - iğne
D) İğne - tetik - tetik manivelası - horoz
E) Tetik - iğne - tetik manivelası - horoz

23. Uygun hava şartlarında ve doğru açı
ile yapılan atış sonrasında namlu ucu ile,
çekirdeğin engelle karşılaşmadan düştüğü
son nokta arasındaki mesafe nasıl ifade
edilir?
A) Uzak mesafe
B) Etkili mesafe
C) Azami mesafe
D) Mesafe dışı
E) Tehlikeli mesafe

24. Atış esnasında tetiğin sert çekilmesi
hedef kağıdında nasıl neticelenir?
A) Atışlar vurulacak yerin etrafında toplanır
B) Atışlar vurulacak yerin üst tarafında
toplanır
C) Atışlar vurulacak yerin alt tarafında
toplanır
D) Atışlar vurulacak yerin sağ tarafında
toplanır
E) Atışlar vurulacak yerin sol tarafında
toplanır

25. Özel güvenlik görevlisi Kaan atış
esnasında fişek yatağına fişek süremiyor
ise nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tırnak kırıktır
B) Şarjör veya şarjör yayı arızalıdır
C) İğne kırıktır
D) Tetik veya tetik yayı arızalıdır
E) Çıkarıcı kırıktır
TEST BİTTİ
CEVAPLARINIZI
KONTROL EDİNİZ.
1-C
2-D
3-A
4-D
5-A
6-D
7-B
8-C
9-B
10-A
11-D
12-E
13-A
14-C
15-D
16-B
17-A
18-D
19-B
20-E
21-C
22-C
23-A
24-B
25-E
26-C
27-E
28-A
29-C
30-E
31-A
32-B
33-C
34-A
35-C
36-E
37-A
38-C
39-A
40-D
41-E
42-B
43-C
44-E
45-C
46-C
47-B
48-C
49-B
50-D
51-C
52-C
53-A
54-A
55-D
56-D
57-E
58-B
59-E
60-B
61-A
62-D
63-B
64-B
65-D
66-A
67-C
68-D
69-D
70-B
71-E
72-C
73-D
74-D
75-E
76-D
77-D
78-E
79-E
80-C
81-C
82-E
83-A
84-A
85-E
86-A
87-A
88-B
89-B
90-B
91-D
92-D
93-B
94-E
95-C
96-D
97-E
98-E
99-D
100-C
SİLAH BİLGİSİ CEVAP ANAHTARI
1-D
2-C
3-C
4-D
5-E
6-A
7-D
8-B
9-D
10-A
11-A
12-A
13-D
14-B
15-D
16-C
17-C
18-A
19-E
20-B
21-B
22-A
23-C
24-C
25-B