85.SINAV A GRUBU

Ana Sayfa / Soru Arşivi / 85.SINAV A GRUBU

85.SINAV A GRUBU

1. AĢağıdakilerden hangisi özel güvenlik
görevlerinin görevli olduğu yerde
yakalayabileceği kişilerden değildir?
A) Haklarında yakalama emri bulunan
kişiler
B) Hakkında icra takibi bulunan kişiler
C) Suç işlerken rastlanılan kişiler
D) Suçüstü bir fiilden dolayı yakalanması
gereken kişiler
E) Vücudu veya sağlığı mevcut bir
tehlikeden korunması amacıyla
yakalanması gereken kişiler
2. Özel güvenlik görevlisi kimlik kartı
başvurularında aşağıdaki belgelerden
hangisi istenmez?
A) T.C. Kimlik Numarası
B) Dört adet vesikalık fotoğraf
C) Özel güvenlik temel eğitimi sertifikası
D) Temel eğitimden muaf olanlar için sağlık
raporu ve öğrenim durumunu gösterir
belge
E) Adaylardan alınacak senet
3. Özel güvenlik hizmeti sunmak üzere
kurulan şirketlerle ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Şirket hisseleri nama yazılı olmalıdır
B) Valilikten faaliyet izin belgesi alınmalıdır
C) Faaliyet alanı münhasıran koruma ve
güvenlik hizmeti olmalıdır
D) Özel güvenlik eğitim kurumu açmak
isteyen özel güvenlik şirketleri ayrıca
izin almak zorundadır
E) Alarm izleme merkezi kurmak için
valilikten yeterlilik belgesi alınması
zorunludur
4. “Bu Kanunun amacı, kamu
güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki
özel güvenlik hizmetlerinin yerine
getirilmesine ilişkin esas ve usulleri
belirlemektir.”
Yukarıda kanun maddesi hangi
kanunda yazılıdır?
A) 2495 sayılı Kanun
B) 2559 sayılı Kanun
C) 3021 sayılı Kanun
D) 5188 sayılı Kanun
E) 6136 sayılı Kanun
5. Özel güvenlik görevlisinin çalışma
iznini alması için gereken sağlık
raporunda aşağıdakilerden hangisi
aranmaz?
A) Psikiyatri
B) Göz
C) Kulak Burun Boğaz
D) Üroloji
E) Nöroloji
6. Otobüs terminalinde özel güvenlik
görevlisi olarak görev yapan Davut,
terminalin duyarlı kapısından geçen
şahıs üzerinde ruhsatsız silah
olduğunu tespit etmiştir.
Davut’un aşağıdakilerden hangisini
yapması doğrudur?
A) Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda
bulunur
B) Gecikmeksizin polise haber verir, polis
gelinceye kadar silahı ve şahsı muhafaza
altına alır, tutanakla polise teslim eder
C) Silahı muhafaza altına alır, şahsı
gönderir, polise haber vererek, tutanakla
silahı teslim eder
D) Şahsa silahla terminale girilmeyeceğini
söyler ve silahını teslim alarak girmesini
sağlar
E) Silah ruhsatsız olduğundan, ruhsat
alınması için emniyete başvurmasını ister
7. Özel güvenlik görevlileri koruduğu
konutlarda girişte görev yaparlar,
zaman zaman da çevreyi kontrol
ederler. Konutlara girme yetkisi
bulunmamaktadır. Ancak yasa bazı
acil hallerde konuta girme görevi
vermektedir.
Aşağıdaki durumlardan hangisi özel
güvenlik görevlilerine, görev
alanındaki bir konuta girme hakkı
vermez?
A) Yangın çıkması
B) Deprem olması
C) Gürültü yapılması
D) İmdat istenmesi
E) Sel felaketi ile karşılaşma
8. Suç henüz işlenmiş ya da işlenmekte
ise hangi hukuki durum söz
konusudur?
A) Cürüm
B) Kabahat
C) Kusur
D) Suçüstü
E) Taksir
9. Görev yapılan bölgede terk edilmiş
Ģüpheli paket, çanta gibi bir eşya
görülmesi halinde aşağıdaki
seçeneklerden hangileri yapılmalıdır?
I- Metal el detektörü ile cisim teşhis
edilmeye çalışılır
II- Bölgede kapı detektörü var ise kapı
detektöründen geçirilerek teĢhis
edilir
III-Çevresi emniyete alınır
IV-Bölgede X-Ray cihazı varsa cihazdan
geçirilerek teşhis edilir
V- Güvenlik güçlerine bilgi verilir
A) I, II, III
B) II, III
C) III, V
D) IV, V
E) Hepsi
10. Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı
Kanun çerçevesinde yanlış bir
ifadedir?
A) Özel güvenlik şirketleri ihtiyaç
duydukları her türlü ateşli silah ve
teçhizatı alabilir
B) Kanunda sayılan yetkileri, özel güvenlik
görevlileri sadece görevli oldukları süre
içerisinde ve görev alanlarında
kullanabilirler
C) Zor kullanma yetkisinin kullanılmasını
gerektiren olaylar en seri vasıtayla yetkili
genel kolluğa bildirilir
D) Yakalanan kişi ve emanete alınan eşya
genel kolluğa teslim edilir
E) Özel güvenlik görevlileri, silahlarını
görev alanı dışına çıkaramazlar
11. Kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel
güvenlik birimi kurulması veya
güvenlik hizmetinin özel güvenlik
şirketlerine gördürülmesine karar
verme hangi usulle gerçekleşir?
A) Emniyet müdürünün kararı – Valinin izni
B) Özel güvenlik komisyonu kararı –
Valinin onayı
C) Özel güvenlik komisyon kararı – İçişleri
Bakanının onayı
D) Valinin kararı – İçişleri Bakanının izni
E) Özel güvenlik şirketinin kararı – Valinin
onayı
12. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik
görevlisi olacaklarda aranan
şartlardan değildir?
A) Askerliğini yapmış veya tecil etmiş
olmak
B) 18 yaşını tamamlamış olmak
C) Kamu haklarından yasaklı olmamak
D) Görevin yapılmasına engel olacak vücut
ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak
E) Temel eğitimi başarı ile tamamlamış
olmak
13. Görev yapmış olduğu alış veriş
merkezinde silahla öldürme olayı ile
karşılaşan özel güvenlik görevlisi
aşağıdaki davranışlardan hangisini
yapmalıdır?
A) Genel kolluk gelene kadar olay yerindeki
iz ve delilleri kendi imkânları ile toplar
ve bunları genel kolluk geldiğinde onlara
teslim eder
B) Ölen şahsın üzerini arayarak cebindeki
cüzdana bakıp kimliğini tespit etmeye
çalışır
C) Şüphelinin, tanığın ifadesini alıp genel
kolluğa teslim eder
D) Olay yerini muhafaza altına alır ve genel
kolluğu derhal haberdar eder
E) Olay mahallinde maktulün (ölen kişi)
akrabaları varsa ölen kişinin üzerinden
cüzdan, kimlik kartı, para vb. gibi
kıymetli eşyaları almalarına müsaade
eder
14. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine
Dair Kanuna göre; grev yasağına
uymayan, ateşli silahını kanuna aykırı
veya görev alanı dışında kullanan veya
özel güvenlik kimlik kartını başkasına
kullandıran özel güvenlik görevlisine
hangi ceza verilir?
A) İdari para cezası verilir, çalışma izni iptal
edilir, bir daha özel güvenlik görevlisi
olamazlar
B) Hapis ve idari para cezası verilir
C) Para cezası ve ihtar verilir
D) Para cezası verilmez, çalışma izni iptal
edilir
E) Mülki amir tarafından bir defaya mahsus
olmak üzere ihtar verilir
15. Özel güvenlik temel eğitim ve yenileme
eğitimi verecek olan özel eğitim
kurumları faaliyet iznini hangi
makamdan alırlar?
A) Milli Eğitim Bakanlığı
B) Milli Savunma Bakanlığı
C) İçişleri Bakanlığı
D) Valilik
E) Kaymakamlık
16. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine
Dair Kanuna göre aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) Eğitim ve öğretim kurumlarında silahlı
özel güvenlik görevlisi çalıştırılmaz
B) Özel güvenlik görevlisinin görev alanı
içerisinde terkedilmiş veya bulunmuş
eşyayı emanete alma yetkisi vardır
C) Üzerlerinde resmi kimlik kartı olmayan
özel güvenlik görevlileri kanun gereği
resmi kıyafetleri üzerlerinde olduğu
sürece yetkilerini kullanabilirler
D) İçkili yerlerde silahlı özel güvenlik
çalıştırılmasına izin verilmez
E) Özel güvenlik görevlileri spor
müsabakalarında silahlı olarak görev
yapamaz
17. Genel kolluk kuvvetleri
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Polis-Jandarma-Belediye Zabıtası
B) Polis-Jandarma-Sahil Güvenlik
C) Jandarma-Sahil Güvenlik-Gümrük
Muhafaza
D) Polis-Jandarma-Gümrük Muhafaza
E) Polis-Jandarma-Orman Muhafaza
18. Aşağıdakilerden hangisi gözaltına
alma kararı vermesi gereken
makamdır?
A) Polis
B) Özel Güvenlik Görevlisi
C) Kaymakam
D) Cumhuriyet Savcısı
E) Vali
19. Ateşli silah taşımayacak özel güvenlik
görevlilerine verilecek temel eğitim en
az kaç saat olmalıdır?
A) 20 B) 50 C) 80 D) 100 E) 120
20. Ankara şehirlerarası Otobüs
Terminalinde gece görev yapan özel
güvenlik görevlisi hırsızlık ve
dolandırıcılık yaptığından
şüphelendiği bir kişiyi terminal
içerisinde yakalayıp polise haber
vermeden sabaha kadar bekletmiş ve
sabahleyin polise teslim etmiĢtir. Bu
durumda özel güvenlik görevlisi
aşağıdaki hangi suçu işlemiştir?
A) Rüşvet
B) Kişinin dokunulmazlığı, maddi ve
manevi varlığı
C) Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma
D) Hakaret
E) İşkence
21. Fatih, çalıştığı özel güvenlik şirketi
tarafından bir parkta
görevlendirilmiĢtir. Görev esnasında
devriye atarken içi görünen bir poşette
yeni alınmış kıyafetler olduğunu fark
etmiştir. Terkedilmiş bu poşeti alarak
güvenlik kulübesinde bulunan güvenli
kasaya koyarak emniyete almıştır.
Fatih’in yapmış olduğu bu işleme ne
ad verilir?
A) Zapt etme
B) Emanete alma
C) Müsadere
D) El koyma
E) Arama
22.Zor kullanma konusunda
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kademeli olarak artar
B) Şahıs etkisiz hale getirildiğinde son bulur
C) Duruma göre bedeni kuvvet, maddi güç
ve silahı içerebilir
D) Zor kullanma yetkisi kullanıldıysa
kesinlikle olay mahkemeye taşınmalıdır
E) Zor kullanma ölçüsünü aşan memura
cezai sorumluluk vardır
23. Aşağıdakilerden hangisi parmak izinin
özelliklerinden biri değildir?
A) Tasnif edilemez
B) Değişmez
C) Benzetilemez
D) Benzemez
E) Değiştirilemez
24.Eşya tarifi konusunda aşağıdakilerden
hangisi belirleyici hususlardan
değildir?
A) Nesnenin cinsi
B) Nesnenin şekli
C) Nesnenin rengi
D) Nesnenin markası
E) Nesnenin fiyatı
25.Zor kullanmanın, meşru müdafaa
hakkı olarak kabul edilebilmesi için
aşağıda numaralandırılmış şartlardan
hangilerinin yerine gelmesi gerekir?
I. Haksız bir saldırının olması
II. Saldırının devam ediyor olması
veya tekrarının muhakkak olması
III. Başka bir şekilde de bertaraf
edilebilir olması
IV. Orantılı karĢılık verilmesi
A) Sadece III
B) II ve III
C) I,II ve III
D) I,II ve IV
E) I, II, III ve IV
26.Bir olayda düzenlenen tutanakta
sırasıyla bulunması gereken bölümler
tam olarak aşağıdakilerden hangisinde
doğru verilmiştir?
A) Başlık, başlangıç (giriş), metin, sonuç,
tarih ve saat, imza
B) Başlık, tarih ve saat, başlangıç (giriş),
metin, sonuç, imza
C) Tarih ve saat, başlık, başlangıç (giriş),
metin, sonuç, imza
D) Başlık, başlangıç (giriş), metin, sonuç,
imza, tarih ve saat
E) Başlangıç (giriş), başlık, tarih ve saat,
metin, sonuç, imza
27. Devriye hizmeti ile ilgili verilen
cümlelerden hangisi doğrudur?
A) Önleyici güvenlik hizmetinin en etkin
uygulamasıdır
B) Bir çeşit yangın söndürme hizmetidir
C) Adli kolluk hizmetidir
D) Özel güvenlik teşkilatının eğitiminin
yapılmasıdır
E) Gümrük kapılarından giren çıkanların
kontrol hizmetidir
28. Kolluk güçlerinin ayrılmaz bir
parçası, birçok direnme ve
saldırılarda, izinsiz gösteri yürüyüĢü
ve protestolarda kullanılan en uygun
savunma, püskürtme ve dağıtma silahı
olan copun kullanımı ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi doğru
değildir?
A) Cop kemerde veya elde taşınabilir
B) Tekme ile yapılan saldırılarda cop
kullanılabilir
C) Zor kullanma derecelerinde ateşli silah
ile aynı orantıda değerlendirilir
D) Sopalı ve taşlı saldırılarda cop
kullanılabilir
E) Öncelikli vuruş bölgeleri bel altı kaba etli
yerler olmalıdır
29. ÖGG Selçuk’un bir nokta görevi
esnasında yaptığı davranışlardan
hangisi doğru değildir?
A) Nokta civarına yaklaşan kişilerin
davranışlarını izlemesi
B) Nokta civarında meydana gelen olaylara
müdahale etmesi
C) Tanımadığı kişiler tarafından bırakılan
paketleri muhafaza altına alması
D) Zaman zaman noktadan çıkarak etrafı
kontrol etmesi
E) Görevi ile ilgili olarak gerektiğinde
ulaşması gereken önemli kurum ve
şahısların telefonlarını bilmesi
30. ÖGG Osman’ın, AVM girişindeki
kontrol noktasında üstünü ve
eĢyalarını aratmak istemeyen kiĢiye
karşı hangi davranışı doğrudur?
A) Kişinin üstünü ve eşyalarını zorla da olsa
arar
B) Israr etmez ve içeriye girişine izin verir
C) Konuyu genel kolluğa bildirir
D) Kişinin üstünü ve eşyalarını aramak için
ısrar etmez ancak içeriye girişine de izin
vermez
E) Kişinin üstünü aramasa bile eşyalarını
muhakkak arar
31. Nokta görevi sırasında
aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç
duyulmaz?
A) El feneri
B) Televizyon
C) Yağmurluk
D) El dedektörü
E) Düdük
32. "Hareket veya Ģok tesiri ile kimyasal
değişikliğe uğrayan, yüksek derecede
ısı, çok hacimde gaz meydana getiren,
katı, sıvı veya gaz halindeki kimyasal
maddelere ………. denir?
Boşluk için hangi seçenek doğrudur?
A) Patlama
B) Bomba
C) Kapsül
D) Fünye
E) Patlayıcı Madde
33. Aşağıdakilerden hangisi devriye görevi
ifa eden özel güvenlik görevlisinin adli
görevlerindendir?
I. Suç anında şüphelinin yakalanması
II. Sara nöbeti geçiren kişiye müdahale
edilmesi
III. Olay yerinin muhafaza altına
alınması
IV. Devriye bittiği zaman rapor
sunulması
V. Şüpheli gördüğü kişiyi
gözlemlemesi
A) I, IV
B) I, II,
C) I, III
D) III, V
E) I, V
34. Aşağıdakilerden hangisi şüphe
uyandıran şahıs olarak
değerlendirilemez?
A) Tedirgin davranışlar ve aşırı terleme
B) Şahsın aşırı sportif olması
C) Üst üste giyilmiş elbise
D) Mevsimle uyumsuz kıyafet giyilmesi
E) Bakışlarını güvenliklerden kaçırması
35. Özel güvenlik görevlisi Onur, görev
bölgesinde suçüstü halinde hırsız
yakalamış ve genel kolluğa haber
vermiştir. Genel kolluk geldiğinde
hırsızı teslim ederken Onur’un tutmuş
olduğu tutanak hangisidir?
A) İhbar tutanağı
B) Olay yeri inceleme tutanağı
C) Teslim-tesellüm tutanağı
D) Devir teslim tutanağı
E) İfade tutanağı
36.Biyolojik unsur ihtiva etmesinden
şüphe duyulan açılmamış mektup veya
paket bulunduğunda aşağıdakilerden
hangisinin yapılması yanlıştır?
A) Mektup veya paket sallanmamalı ve
açılmamalıdır
B) Odadan çıkılır ve girişi önleyici tedbir
alınır
C) İlgili birime haber verilir
D) Paket elle kontrol edilerek maddenin
sertliği anlaşılmaya çalışılır
E) Paketin yeri değiştirilmemelidir
37. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik
görevlisinin yakalama, arama, zor
kullanma yetkisine ilişkin doğru
ifadedir?
A) Yakalama, arama, zor kullanma yetkisini
her yerde kullanabilir
B) Yakalama, arama, zor kullanma yetkisini
her zaman kullanabilir
C) Yakalama, arama, zor kullanma yetkisini
sadece resmi tatil günlerinde kullanamaz
D) Yakalama, arama, zor kullanma yetkisini
sadece görevli oldukları süre içinde ve
görev alanlarında kullanabilir
E) Yakalama, arama, zor kullanma yetkisi
yoktur
38. Aşağıdakilerden hangisi tutanakla
ilgili olarak yanlıştır?
A) Tutanakta düzenleme amacı ve
konusunu ifade edecek başlık olmalıdır
B) Tutanak en az üç görevli tarafından
imzalanmalıdır
C) Giriş bölümüyle başlamalıdır
D) Metin bölümünde olayla ilgisi olmayan
ancak olay hakkında bilgisi ve görgüsü
olan kişilerin açık kimlikleri
yazılmalıdır
E) Tutanakta tarih ve saat bulunmalıdır
39. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik
görevlisinin teçhizatlarından biri
değildir?
A) Kamera
B) Telsiz
C) El feneri
D) Cop
E) Kelepçe
40. Konserde görevli olan özel güvenlik
görevlisi Tarkan, konserde içki içen ve
etrafı rahatsız edici davranışlarda
bulunan bir şahsa hangi mevzuata
göre nasıl bir işlem yapar?
A) CMK’ya göre gözaltına alır
B) CMK’ya göre arama yapar
C) Adli ve Önleme Aramaları
Yönetmeliğine göre arama yapar
D) Kabahatler Kanuna göre men etme ve
genel kolluk gelene kadar bekletme
işlemi yapar
E) CMK’ya göre zor kullanır
41. X-RAY kontrol panelinde FWD tuşu
fonksiyonu aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Görüntüyü büyütme (zoom) işi yapar
B) Koyu bölgelerin içini tespit eder
C) Konveyör bandının ileri hareketini ve
cihaz menülerinin ayarlanmasında
menüler arasında dolaşımı sağlar
D) Cismin kendi çizgilerini tespit eder
E) Görüntüyü karartır
42.El tipi detektörler ile kapı tipi
detektörlerin ortak özellikleri
hangisidir?
A) Uyuşturucu madde ve kaçak sigara
tespitinde kullanılabilir
B) Organik maddeleri tespit edebilirler
C) Yüksek oranda radyasyonla çalışırlar
D) Çok geniş bir alanda elektrostatik alan
oluştururlar
E) Metalle karşılaştıklarında sesli veya ışıklı
sinyal verirler
43.İş yeri sahibi Aras, personelinin
giriş/çıkış saatlerini kontrol etmek ve
iĢ yerinin bazı özel bölümlerini sadece
yetkilendirmiş olduğu personelin giriş
yapmasını sağlamak için aşağıdaki
güvenlik sistemlerinden hangisinden
faydalanır?
A) X-Ray cihazı
B) Kapı Tipi Metal Arama Detektörü
C) Kart kontrollü geçiş sistemi
D) Body Scanner
E) El Tipi Metal Dedektör
44. Radyasyon kaynakları ile çalışan
kişilerin maruz kaldığı radyasyon
dozunun belirlenmesinde kullanılan
cihazlara …………….. denir.
Yukarıdaki boş bırakılan yere
aşağıdaki şıklardan hangisi
gelmelidir?
A) Termometre
B) Radyometre
C) Barometre
D) Ultrasonik dedektör
E) Dozimetre
45.Esenboğa Havalimanında X-Ray
operatörü olarak görev yapan Caner,
bir yolcunun valizinde düzenek
bağlantısı olmayan organik patlayıcı
bir madde tespit etmiştir.
Bahse konu patlayıcı madde X-Ray
cihazının monitöründe hangi renkte
görüntülenmiştir?
A) Yeşil
B) Turuncu ve tonları
C) Kırmızı
D) Siyah
E) Mavi ve tonları
46.İlk yardım ile ilgili aşağıda verilen
şıklardan hangisi yanlıştır?
A) Herhangi bir olay/kaza, hastalık ya da
yaşamın tehlikede olduğu durumda
uygulanır
B) Sağlık personeli tarafından
gerçekleştirilir
C) Olay yerinde uygulanır
D) Profesyonel sağlık ekibi gelene kadar
sürdürülür
E) Ortamda bulunan araç ve gereçlerle
uygulanır
47. “Aşırı soğuk nedeni ile soğuğa maruz
kalan bölgeye yeterince kan gitmemesi
ve dokularda kanın pıhtılaşması ile
dokuda hasar oluşur. Donmalar üç
şekilde derecelendirilir.”
Aşağıdakilerden hangisi üçüncü
derece donmadır?
A) Deride solukluk, soğukluk hissi olur
B) Kızarıklık ve iğnelenme hissi oluşur
C) Zarar gören bölgede gerginlik hissi olur
D) Su toplanması iyileşirken siyah
kabuklara dönüşür
E) Canlı ve sağlıklı deriden kesin hatları ile
ayrılan siyah bir bölge oluşur
48.Temel yaşam desteği sağlanması
gereken yetişkin bir hastada “dış kalp
masajı/suni solunum sayısı oranı”
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 5/2
B) 10/2
C) 30/2
D) 40/2
E) 40/3
49. Kalp damar sisteminin yaşamsal
organlara uygun oranda kanlanma
yapamaması nedeniyle ortaya çıkan ve
tansiyon düşüklüğü ile seyreden akut
dolaşım yetmezliğine ne isim verilir?
A) Bayılma
B) Şok
C) Koma
D) Havale
E) Ataksi
50. Yaşam kurtarmak amacıyla solunum
ve/veya kalbi durmuş kişiye hava yolu
açıklığı sağlandıktan sonra yapay
solunum ile akciğerlerine oksijen
gitmesini, dış kalp masajı ile de
kalpten kan pompalanmasını
sağlamak üzere yapılan ilaçsız
müdahalelere ne denir?
A) İlk yardım
B) Temel yaşam desteği
C) Cerrahi müdahale
D) Kemoterapi
E) Radyoterapi
51.Bebeklerde dış kalp masajı nasıl
yapılır?
A) Göğsün ortasına çift elle
B) Göğsün ortasına tek elle
C) Göğsün ortasına dört parmakla
D) Göğsün ortasına üç parmakla
E) Göğsün ortasına iki parmakla
52. Olay yerinde bilinci açık yaralıya ilk
yardımcı tarafından hangi davranışın
sergilenmemesi gerekir?
A) İlk yardımcı kendini tanıtır
B) Olaydaki ölü ve yaralı durumunu aktarır
C) Hoşgörülü ve nazik davranır
D) Yaralının endişelerini giderir
E) Sakin ve sabırlı davranır
53. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın
amaçlarından biri değildir?
A) İlaçla tedavi etmek
B) Durumun kötüleşmesini önlemek
C) Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak
D) Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini
sağlamak
E) Çevre güvenliğini sağlamak
54. Hangisi uzuv kopmalarında yapılmaz?
A) Kopan parça temiz, su geçirmez, ağzı
kapalı bir torbaya konur
B) Kopan parçanın olduğu torba içi buz dolu
ikinci torbaya konur
C) Kopan parça direkt buzla temas ettirilir
D) Kopan parçanın muhafaza edildiği
torbanın üstüne yaralının adı soyadı
yazılır
E) Torba yaralıyla aynı ambulansa konur
55. Kaza yerinde aşağıdakilerden hangisi
ilk önce taşınmalıdır?
A) Solunum zorluğu çekenler
B) Ölmüş olanlar
C) Ayağı kırık olanlar
D) Karın bölgesi yarası olan
E) Yaşlılar
56. Yer kabuğu içindeki kırılmalar
nedeniyle ani olarak ortaya çıkan
titreşimlerin dalgalar halinde
yayılarak geçtikleri ortamları ve yer
yüzeyini sarsmasına ne denir?
A) Tsunami
B) Sel
C) Erezyon
D) Deprem
E) Toprak kayması
57.Telefon santralleri, bilgi işlem odaları,
elektrik panoları, ups odaları vb.
hassas makinelerin bulunduğu
yerlerde hangi tip yangın söndürücü
kullanılmalıdır?
A) Halokarbonlu söndürücüler
B) Sulu tip söndürücüler
C) Köpüklü tip söndürücüler
D) Tozlu Söndürücüler
E) D tozlu söndürücüler
58. F harfi ile sembolize edilmiş yangın
sınıfı aşağıdakilerden hangidir?
A) Katı madde yangınları
B) Sıvı madde yangınları
C) Gaz madde yangınları
D) Hafif metal yangınları
E) Bitkisel ve hayvansal pişirme yağlarının
yangınları
59. Standartlara uygun çalışan bir yangın
söndürme cihazında manometrenin
ibresi hangi boyalı bölgede olmalıdır?
A) Sarı
B) Kırmızı
C) Lacivert
D) Beyaz
E) Yeşil
60. Portatif yangın söndürme cihazlarının
duvara montajları zeminden ne kadar
yükseklikte yapılmalıdır?
A) 50 cm
B) 75 cm
C) 90 cm
D) 110 cm
E) 150 cm
61.Bir yangının söndürülmesi esnasında
oksijenle temasının kesilmesi
yöntemine ne ad verilir?
A) Boğma
B) Soğutma
C) Üfleme
D) Dağıtma
E) Yakıtı giderme
62. Gaz kaçağından şüphelenilen bir
ortamda aşağıdakilerden hangisi
yapılmaz?
A) Sigara, çakmak, cep telefonu kesinlikle
kullanılmamalıdır
B) LPG taban kısmından süpürülerek gaz
tahliye edilir
C) Doğalgaz kapı ve pencereler açılarak
tahliye edilmelidir
D) Gaz vanaları kapatılmalıdır
E) Elektrikli cihazlar fişten çekilmelidir
63. Aşağıdakilerden hangisi yangın çıkış
sebeplerinden değildir?
A) Bilgisizlik
B) İhmal ve dikkatsizlik
C) Kazalar
D) Yangınlardan korunma önlemlerinin
alınması
E) Tabiat olayları
64. Aşağıdakilerden hangisi esrar
maddesinin vücuttaki etkilerinden
değildir?
A) Göz bebeklerinde büyüme
B) Çevreye karşı ilgisizlik
C) Uykulu bir hal
D) Göz kızarıklığı
E) Canlılık hissi ve yerinde duramama
65. Aşağıdakilerden hangisi hayal
gösteren (halusinojen) sentetik
uyuşturuculardandır?
A) Toz esrar
B) Likit esrar
C) LSD (Lysergic Acid Diethylamide)
D) Amfetaminler
E) Kubar esrar
66.Etkili iletişim becerisine sahip olmak
bir özel güvenlik görevlisine aşağıdaki
hangi psikolojik faydayı kazandırır?
A) Depresyona girmesini önler
B) Bunalıma girmesini önler
C) Panik atak riskini azaltır
D) Şizofreniye iyi gelir
E) Stres yönetimi becerisi kazandırır
67. Özel güvenlik hizmetlerinin
sunumunda iletişimin amacı
aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) Görev alanında bir tehlikenin
gerçekleşmesini önlemek
B) Müşteri memnuniyetini sağlamak
C) Görev alanında gerçekleşen bir
tehlikenin başarılı şekilde sona
erdirilmesini sağlamak
D) Sorun çıkaranlara yaptırım uygulamak
E) Genel işleyişi ve düzeni sağlamak
68. Aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) İletişim insanın en temel ihtiyaçlarından
biridir
B) Başarılı iletişim sayesinde müşteri
memnuniyetini sağlamak kolaylaşır
C) Ast-üst ilişkileri iletişim esasları
dâhilinde yürütülürse başarısız olunur
D) İletişim ihtiyaç duyulan alanlarda yeni
bilgiler üretilmesine imkân verir
E) Geri bildirim iletişim sürecinin önemli
bir ögesidir
69.İletişim sürecinin tamamlanması için
kaynağın hedeften mesajın iletilip
iletilmediği ile ilgili bir tepki alması
gerekir. iletişimde bu tepki biçimine
aşağıdakilerden hangi isim verilir?
A) Kanal
B) Gürültü
C) Geri bildirim
D) Kaynak
E) Hedef
70. Aşağıdakilerden hangisi dinleme
türlerinden biri değildir?
A) Görünüşte dinleme
B) Seçici dinleme
C) Tuzak kurucu dinleme
D) Yüzeysel dinleme
E) Kişisel dinleme
71. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin
temel işlevleri arasında değildir?
A) Bilgilendirme
B) Eğitme
C) Duyguları dile getirme
D) Yönlendirme
E) Kaygı ve çatışma oluşturma
72.Bir kişinin kendisini karşıdaki kişinin
yerine koyarak olaylara onun bakış
açısıyla bakması, o kişinin duygularını
ve düşüncelerini doğru olarak
hissetmesi ve bu durumu ona
iletmesini ifade eden kavram
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Empati
B) Sempati
C) Anomi
D) Sembolizm
E) Etnosantrizm
73. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim
araçlarından değildir?
A) Radyo
B) Dilekçe
C) Gazete
D) Sinema
E) Televizyon
74. Aşağıdakilerden hangisi iletişimi
etkileyen faktörlerdendir?
A) Kültür
B) Duygular
C) Algı
D) Değerler
E) Hepsi
75. Vardiya amiri Mehmet, özel güvenlik
görevlisi Ali`yi kış aylarında sıklıkla
dıĢ mekan nöbetine göndermekte ve
fazla mesai puantajını eksik
girmektedir. Ali bunlara itiraz
ettiğinde ise hiçbir çözüm önerisine
sıcak bakmayarak sürekli tartışma
çıkarmaktadır.
Bu durumu anlatan kavram
hangisidir?
A) Kişiler arası iletişim
B) Mobbing
C) Empati
D) Duyarsızlık
E) Sempati
76.İnsan ve hayvanların gözlenebilir ve
ölçülebilir hareketlerine ne ad verilir?
A) Düşünce
B) Motivasyon
C) Niyet
D) Davranış
E) İçgüdü
77. Kişiler arası iletişimde karşı tarafa
sürekli eleştirel ve genelleyici olan,
çözüm odaklı olmaktan uzak mesajlar
gönderen bir kişinin, kendini ifade
etme şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ben dili kullanmak
B) Empati
C) Sempati
D) Antipati
E) Sen dili kullanmak
78.İnsanlar, yalnızken farklı, grup
halindeyken farklı davranırlar.
Ġnsanların bu şekilde başkalarından
etkilenmesi durumunu aşağıdaki
kavramlardan hangisi ifade edebilir?
A) Sosyal etki
B) Uyma
C) Benzeşme
D) Güdü
E) Farklılaşma
79. Aşağıdakilerden hangisi bir gruptur?
A) Trafik kazasını seyredenler
B) Belediyenin iş makinesini
seyredenler
C) Tıkanmış olan kanalı açmaya
çalışan belediye görevlileri
D) Tribündeki seyirciler
E) Tiyatroyu seyredenler
80. Aşağıdakilerden hangisi
kalabalıktakilere hakim olan
psikolojik özelliklerden değildir?
A) Anonimlik (isimsizlik)
B) Genellik
C) Tesir altında kalma
D) Duygusallık
E) Rasyonellik
81. Copla ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) Güvenlik güçlerinin kullandığı bir
savunma silahıdır
B) Yeri geldiğinde öldürücü etkiye sahip
olabilir
C) Toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin
kullandığı bir saldırı silahıdır
D) Psikolojik etkisi yoktur
E) Güvenlik görevlisi ile gösterici arasında
kolun bir uzantısıdır
82. Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı
gazların yayılma metodlarından
değildir?
A) Yanma ile yayılma
B) Patlama ile yayılma
C) Sisleme ile yayılma
D) Sıkıştırılmış aerosol ile yayılma
E) Akarak yayılma
83. Aşağıdakilerden hangisi grup
türlerinden değildir?
A) Anlamsız grup
B) Paniğe kapılmış grup
C) Anlamlı grup
D) Saldırgan grup
E) Amaçlı grup
84. Aşağıdakilerden hangisi eylem
biçimlerinden değildir?
A) Komplekse girme
B) Hakaret
C) Tahrik
D) Yağma
E) Silah kullanma
85.Toplantı, konser, sahne gösterileri ve
benzeri etkinliklerde; komisyon kararı
aranmaksızın aşağıdakilerden hangisi
özel güvenlik izni verebilir?
A) Emniyet müdürü B) Savcı C) Hakim
D) Vali E) Vali yardımcısı
86. Psikolojik açıdan, “Bir biri ile
uyuşmayan iki veya daha fazla
güdünün aynı anda bireyi etkilediği
duruma” ne denir?
A) Çatışma B) Refleks C) Dürtü
D) Davranış E) Motivasyon
87.Buharlaşmayan fakat uzun süre
havayı kaplayacak şekilde küçük
zerrelere ayrılan, katı veya sıvı halde
bulunabilen maddelere ne ad verilir?
A) Aerosol
B) Aşındırıcı madde
C) Likit gaz
D) Kimyasal gaz
E) Gaz
88. Yakın koruma hizmetlerini ifa
ederken aşağıdaki maddelerden
hangisi göz önünde bulundurulmaz?
A) Korunan kişinin özellikleri
B) Korunan kişinin talepleri
C) Koruma yapılan mekânın özellikleri
D) Halkın istek ve talepleri
E) Sahip olunan personel sayısı ve mevcut
kaynaklar
89. Önemli kişiye yapılan tehdit saat 9
istikametinden geliyorsa, korunan
kişiyi hangi istikamete doğru
kaçırılması gerekir?
A) 12 B) 3 C) 6 D) 4 E) 8
90. Korunan kişinin aracı ile koruma
aracı arasındaki mesafe nasıl
olmalıdır?
A) Öndeki aracı kaybetmeyecek mesafede
B) Dört araç boyu mesafede
C) Araçların arasına başka bir araç
girmeyecek mesafede
D) Önemli kişiyi görecek mesafede
E) İki araç boyu mesafede
91. Aşağıdakilerden hangisi terörist
saldırının safhalarından biri değildir?
A) Hedef seçme B) Saldırı C) Plan
D) Bilgi toplama E) Araç seçimi
92. Aşağıdakilerden hangisi koruma
personelinin nitelikleri arasında yer
almaz?
A) İlk yardım bilgisine sahip olmalı
B) Sinirli ve asabi olmalı
C) Fiziki kondisyonu yüksek ve dayanıklı
olmalı
D) Silah bilgisi ve atış kabiliyeti yüksek
olmalı
E) İletişim becerisi iyi olmalı
93. Araçlı koruma düzeni olarak
tanımlanmayan ifade şekli hangisidir?
A) Tek araçlık koruma düzeni
B) İki araçlı koruma düzeni
C) Üç araçlı koruma düzeni
D) Resmi konvoy düzeni
E) Gümrük konvoyu düzeni
94. Aşağıdakilerden hangisi kişi
korumada suikastın nedenlerinden
değildir?
A) Siyasi nedenler
B) Ekonomik nedenler
C) İdeolojik nedenler
D) Bilişsel nedenler
E) Psikolojik nedenler
95. Aşağıdakilerden hangileri hem genel
kolluk hem de özel güvenlik
görevlilerinin kullanabileceği
yetkilerdendir?
I. Zor kullanma
II. Ġfade alma
III. Yakalama
IV. Olay yeri inceleme
V. Gözaltına alma
A) I - III B) II - IV C) IV - V
D) II - IV E) IV - V
96. Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma
personeli sayılmaz?
A) Sağlık Ekibi
B) Koruma Amiri
C) Ekip Amiri
D) Koruma görevlileri
E) Sürücüler
97. Aşağıdakilerden hangisi polisin
önleme araması yapabileceği yerlerden
değildir?
A) Halkın topluca bulunduğu veya
toplanabileceği yerlerde
B) Konutlarda
C) Umumi veya umuma açık yerlerde
D) Yerleşim yerlerinin giriş ve çıkışlarında
E) Her türlü toplu taşıma veya seyreden taşıt
araçlarında
98. Aşağıdakilerden hangisi kişi
korumada suikastın (eylemin)
safhalarından değildir?
A) Buluşma
B) Keşif çalışması
C) Hedef seçimi
D) Saldırının planlanması
E) Kaçış planı
99. Adli Kolluk Yönetmeliğine göre
aşağıdakilerden hangisi adli kolluk
değildir?
A) Polis
B) Özel Güvenlik
C) Jandarma
D) Sahil Güvenlik
E) Gümrük Muhafaza
100. Aşağıdakilerden hangisi genel
kolluğun görevlerinden değildir?
A) Gürültü yaparak çevreyi rahatsız edenleri
men etmek
B) Suç işlenmesini önlemek
C) Pasaport vermek
D) İşlenmiş suçları araştırmak
E) Kamu güvenliğini sağlamak

SİLAH BİLGİSİ SORULARI
1. Kesici silahlar hangi silah grubu
içerisinde yer alır?
A) Ateşli silahlar
B) Ateşsiz silahlar
C) Biyolojik silahlar
D) Hafif ateşli silahlar
E) Harp silahları
2. Aşağıdakilerden hangisinde ateşli
silahın tanımı tam olarak verilmiştir?
A) Barut gazı ile çalışan silahlardır
B) Canlı varlıkları yaralayıp öldürebilen
aletlerdir
C) Mermi adı verilen özel, şekil, ağırlık,
büyüklükteki cisimleri, barut gazının
etkisi ile uzak mesafelere atan silahlardır
D) Cansız varlıkları parçalayan yok eden
silahlardır
E) Suçta kullanılan her türlü aletlerdir
3. Gaz tabancaları hangi grup silahlar
arasında yer alır?
A) Ateşli silahlar
B) Ateşsiz silahlar
C) Biyolojik silahlar
D) Kimyasal silahlar
E) Nükleer silahlar
4. Uzman personel tarafından yapılan ve
gerektiğinde parça değişen bakım
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Günlük bakım
B) Kapsamlı bakım
C) Haftalık bakım
D) Yıllık bakım
E) Atış sonrası bakım
5. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme
tertibatı parçalarından değildir?
A) Tetik
B) İğne
C) Horoz
D) Kapsül
E) İğne yayı
6. Aşağıdakilerden hangisi silahın ateş
almamasının nedenlerinden değildir?
A) Tetik arızalı olabilir
B) Fişek arızalı olabilir
C) İğne kırık olabilir
D) Tırnak arızalı olabilir
E) Farklı fişek kullanılmış olabilir
7. Fişek ve çekirdeklerinin hareketlerini
ve bu hareketleri inceleyen bilim dalı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kriminoloji
B) Balistik
C) Kriminilastik
D) Olay Yeri İnceleme
E) Adli tıp
8. Aşağıdakilerden hangisi silahı
sökmeye baĢlamadan önce yapılması
gereken ilk işlemdir?
A) Sürgü çekilerek fişek yatağı kontrol edilir
B) Silah ölü noktaya tutularak horoz
düşürülür
C) Sürgü çekilerek namlu parmakla da
kontrol edilir
D) Şarjör çıkartılır
E) Sürgü geriye çekilerek namlu gözle
kontrol edilir
9. Bir silahın çekirdeğini gönderebileceği
en uzak mesafeye ne denir?
A) Atış Menzili
B) Mermi yolu
C) Hatve
D) İlk Hız
E) Hiçbiri
10. “Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere
………, atış için sıra bekleyen
fişeklerin işgal ettiği yere de ……..
denir.”
Boş bırakılan yere gelecek ifade
aşağıdaki hangi seçenekte verilmiştir?
A) Fişek yatağı - namlu
B) Namlu - hazne
C) Hazne - şarjör
D) Rampa – fişek yatağı
E) Fişek yatağı - hazne
11.Bir tabancada tetik çekildiğinde hem
horoz kuruluyor, hem de düşüyorsa,
bu nasıl bir sisteme sahiptir?
A) Yarı Otomatik
B) Tam Otomatik
C) Tek Hareketli
D) Çift Hareketli
E) Toplu
12.Tabancaların namlusunda bulunan
setlerin çekirdek üzerinde bıraktığı ize
ne denir?
A) Hatve
B) Rayyür
C) Mermi yolu
D) Gerdel
E) Kapsül
13. Çap nedir?
A) Namlu içerisindeki karşılıklı iki set
arasındaki mesafedir
B) Yiv ve set sayısıdır
C) Namlu boyudur
D) Silahın kapasitesidir
E) Çekirdeğin namlu içindeki bir tur
dönüşüdür
14. Özel güvenlik görevlilerine, görevli
oldukları zaman, görev alanlarında
silah taşıma yetkisi hangi kanunla
verilmiştir?
A) 5188 sayılı Özel Güvenlik Kanunu
B) 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu
C) 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu
D) 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle
Diğer Aletler Hakkında Kanun
E) 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi
Hakkındaki Kanun
15. Aşağıdakilerden hangisi MP-5
makinalı tabanca modelidir?
A) AK 47
B) A3
C) SAR
D) MPX
E) 75B
16. Poligonda atış esnasında uyulması
gereken emniyet kuralları ile ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) Mutlaka koruyucu gözlük ve kulaklık
kullanılmalıdır
B) Poligonda atış emniyetinden, birinci
derecede atış amiri sorumludur
C) Atış esnasında atış yapanların
konsantrasyonunu bozacak hareketlerden
kaçınılmalıdır
D) Atış esnasında silahta bir tutukluluk
oluşursa, silah hedefi gösterir vaziyette
beklenir ve atış gözlemcisine bilgi verilir
E) Poligonda talimata gerek yoktur, herkes
ferdi olarak atışını yapar
17. Parmağın tetiğe artan oranda bir
kuvvetle baskı yapmasına ne denir?
A) Horoz düşürme
B) Tetik çekme
C) Tetik ezme
D) Ateş etme
E) Tetik kavrama
18. “Fişek yatağında fişek olup olmadığını
tespite yarayan yardımcı emniyet
tertibatına ……..denir.”
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden
hangisi getirilirse doğru olur?
A) Kabza emniyeti
B) Horoz emniyeti
C) İğne emniyeti
D) Tetik emniyeti
E) İkaz emniyeti
19.I.Gerdelin yıpranması
II. Şarjör ağzının açılması
III. Gerdelin kırılması
IV. Gerdel yayının yıpranması
V. Gerdel yayının ters takılması
Yukarıdaki maddelerin sonucunda
meydana gelen silah arıza yerleri
aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Hazne arızaları
B) Namluda meydana gelen arıza
C) Nişan tertibatı arızaları
D) Fişek arızaları
E) İğne arızaları
20.I. Silahta fişek olmayabilir
II. İğne yayı kırık olabilir
III. Şarjör tutucu pimi arızalı olabilir
IV. Barut miktarı az olabilir
V.Şarjörde hatalı fişek olabilir
Yukarıdakilerden hangileri silahın
dolduruş yapmamasına yol açabilecek
nedenlerdendir?
A) I-II
B) II-IV
C) I-III-V
D) III-IV
E) I-II-IV
21. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kapsülün ana görevi barutun
nemlenmesini önlemektir
B) Mermi çekirdeğinin kendi etrafında bir
tur dönüş esnasında namluda aldığı yola
hatve denir
C) Toplu tabancalarda şarjör yuvası bulunur
D) Kovan atma boşluğu sürgü üzerinde
bulunur
E) Fişeğin, şarjörden fişek yatağına
geçerken tırmandığı yere rampa denir
22. Silah bulundurma ruhsatı almak için
kaç yaşını doldurmuş olmak gerekir?
A) 18
B) 19
C) 20
D) 21
E) 23
23. Silahın iğnesinin kırılması durumunda
aĢağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Tabanca dolduruş yapamaz
B) Tabanca emniyete alınamaz
C) Fişek ateşlenemez
D) Horoz düşmez
E) Tetik çalışmaz
24. Şarjör emniyeti hangi silahta vardır?
A) CZ-75
B) Kırıkkale
C) Yavuz 16
D) Beretta 92 FS
E) 14’lü Browning
25.Toplu tabancalarda tırnak nerededir?
A) Namlunun altında
B) Top yuvalarının önünde
C) Tetik korkuluğunun önünde
D) Namlunun üzerinde
E) Toplu tabancalarda tırnak yoktur
TEST BİTTİ
CEVAPLARINIZI
KONTROL EDİNİZ.
CEVAP ANAHTARI
1-B
2-E
3-B
4-D
5-D
6-B
7-C
8-D
9-C
10-A
11-B
12-A
13-D
14-A
15-C
16-C
17-B
18-D
19-D
20-C
21-B
22-D
23-A
24-E
25-D
26-A
27-A
28-C
29-C
30-D
31-B
32-E
33-C
34-B
35-C
36-D
37-D
38-B
39-A
40-D
41-C
42-E
43-C
44-E
45-B
46-B
47-E
48-C
49-B
50-B
51-E
52-B
53-A
54-C
55-A
56-D
57-A
58-E
59-E
60-C
61-A
62-E
63-D
64-E
65-C
66-E
67-D
68-C
69-C
70-E
71-E
72-A
73-B
74-E
75-B
76-D
77-E
78-A
79-C
80-E
81-D
82-E
83-A
84-A
85-D
86-A
87-A
87-A
88-D
89-B
90-C
91-E
92-B
93-E
94-D
95-A
96-A
97-B
98-A
99-B
100-C

SİLAH BİLGİSİ CEVAP ANAHTARI
1-B
2-C
3-A
4-B
5-D
6-D
7-B
8-D
9-A
10-E
11-D
12-B
13-A
14-A
15-B
16-E
17-C
18-E
19-A
20-C
21-C
22-D
23-C
24-E
25-E