86.SINAV A GRUBU
1. Kamu kurumunda görev yapan özel güvenlik
görevlisi Mehmet’e, Genel Müdürlerince
“Makamıma gelen herkesin silahını
alacaksınız” sözlü talimatı verilmesi üzerine,
Mehmet’in görevi ile ilgili aşağıdaki
hususlardan hangisi doğrudur?
A) Emanete aldığı silahları çelik dolapta kilitli
tutmalıdır
B) Özel güvenlik görevlilerinin silahları emanete
alma yetkisi yoktur
C) Sadece taşıma ruhsatlı silahları almalıdır
D) Sadece vatandaşlara ait bulundurma ruhsatlı
silahları almalıdır
E) Verilen emri olduğu gibi uygulamalıdır

2. Büyük bir özel güvenlik şirketinde çalışan
özel güvenlik görevlisi Atilla, aynı şirkette
çalışan özel güvenlik görevlisi Onur’u “Özlük
haklarının iyileştirilmesi” amacıyla greve
katılmaya davet eder. Özel güvenlik görevlisi
Onur için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Özel güvenlik görevlileri greve katılamaz
B) Mesai sonrası katılabilir
C) Mülki Amire müracaat ederek alarak katılabilir
D) Emniyetten izin alarak katılabilir
E) Özel güvenlik şirketi yönetiminden izin alarak
katılabilir

3. Özel güvenlik görevlileri aşağıdakilerden
hangisinde silahlı olarak görev yapabilirler?
A) Özel toplantılarda
B) Spor müsabakalarında
C) Sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde
D) İçkili yerlerde
E) Bankalarda

4. Sitede görevli özel güvenlik görevlisi Rıza,
aşağıdaki hangi acil halde ve imdat istenmesi
durumunda görev alanındaki bir konuta girme
yetkisi bulunmamaktadır?
A) Yangın
B) Deprem
C) Gürültü yapılması
D) Toprak kayması
E) Sel felaketi ile karşılaşma

5. Fuar alanında görevli özel güvenlik görevlisi
Mustafa, hırsızlık şüphesiyle yakaladığı, kişiyi,
polise haber vermeden sabaha kadar tutarak
hangi suçu işlemiştir?
A) İrtikâp
B) Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma
C) Amirin emrine muhalefet
D) Görevliye mukavemet
E) Görevini yaptığından suç oluşmamıştır

6. Özel Güvenlik Görevlisi olarak bir konut
sitesinde çalışan Cemil’in acil bir işi çıkmıştır.
Hizmet yerinin boş kalmaması için de ikiz
kardeşi Veli’ye kimlik kartını vererek yerine
nöbete göndermiş Veli de bu kartı kullanarak
nöbete başlamıştır. Ancak yapılan denetimde
bu durum ortaya çıkmıştır. Özel Güvenlik
Görevlisi Cemil 5188 sayılı Özel Güvenlik
Hizmetlerine Dair Kanun’a göre hangi
yaptırıma tabi tutulacaktır?
A) Özel Güvenlik Kimlik Kartı Valilikçe iptal
edilecek ve bir daha özel güvenlik alanında
çalışamayacaktır
B) Valilikçe 1 yıl süreyle özel güvenlik kimlik
kartı geçersiz sayılacaktır
C) Kimlik kartı iptal edilecek ve 1 yıl sonra
yeniden özel güvenlik sınavına girecek
başarırsa kimliği yenilenecektir
D) İkaz veya uyarı cezası verilerek görevine
devam edecektir
E) İdari para cezası verilerek görevine devam
edecektir

7. Ülke içinde genel emniyet ve asayiş işlerinden
birinci derecede kim sorumludur?
A) Emniyet Genel Müdürü
B) İçişleri Bakanı
C) Vali
D) Savunma Bakanı
E) Başbakan

8. Yetkili amir tarafından yapılması istenen
hizmetin, söz veya yazı ile ifade edilmesine ne
denir?
A) Hizmet
B) Yetki
C) Görev
D) Emir
E) Sorumluluk

9. Üniversitede öğrenci yurdunda görevli özel
güvenlik görevlisi Kemal, tornavida ile
yaralama olayına karışan Eren isimli öğrenciyi
yakalamış ve olayda kullanılan tornavidayı
emanet altına almıştır. Bu olaydaki özel
güvenlik görevlisi Kemal hangi görevini yerine
getirmiştir?
A) Adli görev
B) Önleyici görev
C) Özel kolluk görevi
D) İdari görev
E) Koruma görevi

10. Bir alışveriş merkezinde üniformalı koruma
köpeği tarafından ısırılan Ayfer Hanımın
şikâyet üzerine olay yerine gelen polis
memurları, alışveriş merkezinde görevli görev
hayvanı idarecisi özel güvenlik görevlisi Tayfun
ve koruma köpeğini tespit ederler. 5188 sayılı
Kanun kapsamında Polis memurlarınca, bu
görevlilerin yasal olarak çalıştıklarını
anlayabilmek için bakmaları gereken ilk belge
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Görev hayvanı ve idarecisinin il özel güvenlik
komisyonu kararınca alışveriş merkezinde
görev yapmalarına karar verildiğine dair
komisyon kararı
B) Görev hayvanı ve idarecisinin geçerli kimlik
kartlarının olması
C) Görev hayvanı ve idarecisinin geçerli mali
sorumluluk sigortalarının yapılmış olması
D) Görev hayvanı ve idarecisinin çalıştığı özel
güvenlik şirketi ile alışveriş merkezi
yönetiminin yapmış olduğu sözleşme
E) Görev hayvanının aşı kartı

11. Özel güvenlik hizmetleri uygulamasıyla ilgili
olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik
birimi kuramazlar
B) Kurum ve kuruluşlar güvenlik şirketlerinden
hizmet satın alamazlar
C) Kurum ve kuruşlar bünyesinde genel kolluk
personeli çalıştırabilir
D) Kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik
birimi kurabildiği gibi hizmet de satın alabilir
E) Kurum ve kuruşlar güvenlik konusunda genel
kollukla iletişim kuramazlar

12. Toplantı, konser, sahne gösterileri ve spor
müsabakaları gibi faaliyetlerin yapıldığı
yerlerde suç unsuru olmadan yapılan aramaya
ne denir?
A) Önleme araması
B) Adli arama
C) Zapt etme
D) El koyma
E) Şüpheli araması

13. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik
görevlilerinin işleyebileceği bir suç olarak
düzenlenmemiştir?
A) Ateşli silahını kanuna aykırı kullanma
B) Grev yasağına uymama
C) Ateşli silahını görev alanı dışında kullanma
D) Özel güvenlik kimlik kartını başkasına
kullandırma
E) Özel güvenlik mali mesuliyet sigortasını
yaptırmama

14. Aşağıdakilerden hangisinde özel güvenlik
şirketlerinin ateşli silah almaları ve
bulundurmalarına izin verilebilir?
A) Para ve değerli eşya nakli, geçici süreli koruma
ve güvenlik hizmetlerinde kullanılmak üzere
B) İçkili yerlerde hizmet veren özel güvenlik
şirketine
C) Organize sanayi bölgesinde hizmet veren özel
güvenlik şirketine
D) Özel toplantılarda verilen hizmetlerde
kullanılmak üzere
E) Üniversitelerde görev yapan özel güvenlik
şirketine

15. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde
yapılmaması gereken davranışlardandır?
A) Devam eden olaya müdahale etmek
B) Sanık ve tanıkları belirlemek
C) Olay yerini şeritle çevirmek
D) Olay yeri kapalı alan ise kapıları kilitlemek
E) Tanık ve sanıkları bir arada tutmak

16. Görevi esnasında bir suçla karşılaşan Özel
Güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini
yapamaz?
A) Olay yerini koruma altına almak
B) Şüpheliyi yakalamak
C) Suç eşyalarını muhafaza altına almak
D) Genel kolluğa haber vermek
E) Şüphelinin ifadesini almak

17. Özel güvenlik komisyonu ‘Koruma ve
güvenlik hizmetini yerine getirecek personelin,
bulundurabilecek veya taşınabilecek silah ve
teçhizatın azami miktarını ve niteliğini, gerekli
hallerde diğer fiziki ve aletli güvenlik
tedbirlerini belirlemeye yetkilidir.’ Komisyon
görevini yerine getirirken aşağıdakilerden
hangisinde ‘Uluslararası yükümlülükleri’ de
göz önünde bulundurur?
A) Bankalar
B) Üniversiteler
C) Yurtlar
D) Havalimanları
E) Turistik oteller

18. Aşağıdakilerden hangisi Özel Güvenlik
görevlisinin yetkilerindendir?
A) Parmak izi ve fotoğraf Alma
B) Güvenlik sistem ve cihazları ile arama yapmak
C) Soruşturma Yapma
D) Delil İnceleme
E) Kimlik Tespiti

19. I. Bedeni kuvvet
II. Maddi güç
III. Silah kullanılması
Yukarıda sayılan zor kullanma türlerinin
kullanılması hangi sıralama ile olmalıdır?
A) III-I-II
B) II-I- III
C) I-III-II
D) I-II-III
E) III-II-I

20. Özel güvenlik komisyonu ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Çekimser oy kullanılabilir.
B) Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu
taraf çoğunluk sayılır.
C) Komisyon kararlarını oy çokluğu ile alır.
D) Özel güvenlik izni için başvuran kişi ya da
kuruluşun temsilcisi toplantıya katılır.
E) Komisyon başkanı valinin görevlendireceği bir
vali yardımcısıdır.

21. AVM de görev yapan ÖGG Murat, bıçakla
yaralamalı kavgaya karışan şüpheliyi
yakalamıştır. ÖGG Murat’ın yaptığı yakalama
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Önleyici yakalama
B) İdari yakalama
C) Adli yakalama
D) Koruyucu yakalama
E) Tedbir yakalaması

22. Karayolları Genel Müdürlüğü kontrol
noktasında görevli ÖGG Cihan, aşağıda
belirtilen görevleri yerine getirmektedir. Bu
görevlerden hangisi/hangileri ÖGG Cihan
tarafından yapılması uygun değildir?
I.Suç teşkil eden maddelerin girişini engellemek
II.Şüpheli, suçlu ve yetkisiz kişilerin girişlerine
mani olmak
III.Yetkisiz ve şüpheli araçların girişini
engellemek
IV.Gelen ziyaretçilerin kayıtlarını tutmak
V.Gelen ziyaretçilere ziyaret noktalarına kadar
kılavuzluk yapmak
A) I B) II ve III C) I ve III
D) II E) IV ve V

23. Aşağıdakilerden hangisi telsiz konuşma
esaslarından biri değildir?
A) Telsiz dudaklardan 5-10 cm uzakta tutulur
B) Zaman kazanmak için hızlı ve bağırarak
konuşulur
C) Kanalda konuşma yoksa konuşma mandalına
basılarak muhabere sağlanır
D) Konuşma süresi 15-20 saniyeyi geçmemelidir
E) Hafifçe yüksek sesle ağır ve anlaşılır bir
şekilde konuşulur

24. Aşağıdakilerden hangisi, zor kullanma
yetkisi ile ilgili olarak yanlıştır?
A) Zor kullanma sırasında sopa kullanılabilir
B) Direnişi etkisiz hale getirecek şekilde olmalıdır
C) Kademeli olarak artan nispette olmalıdır
D) Direnme ve saldırının, mahiyetine ve
derecesine göre olmalıdır
E) Bedeni kuvvet kullanılabilir

25. Aşağıdakilerden hangisi “suçüstü” kavramı
için söylenemez?
A) Henüz işlenmiş olan suç
B) İşlenmekte olan suç
C) Suç işlendikten sonra suçun failinin takip
edilerek yakalandığı suç
D) Suçu işleyen kişinin polis merkezine giderek
itiraf ettiği suç
E) Suçun pek az evvel işlendiğini gösteren
delillerle yakalanan kimsenin işlediği suç

26.Aşağıdakilerden hangisi, fiziki güvenlik
tedbirlerinden değildir?
A) Duvar
B) Tel Örgüler
C) Aydınlatma sistemleri
D) Turnike geçiş sistemleri ve bariyerler
E) Metal kapı detektörleri ve X Ray Cihazları

27. Aşağıdakilerden hangisi, kontrol noktasında
bulunması gereken özel güvenlik görevliler
arasında yer almaz?
A) Danışman Görevlisi
B) Yönlendirme Görevlisi
C) Kontrol Görevlisi
D) Koruma Görevlisi
E) Kontrol Nokta Amiri

28. Otobüs terminalinde devriye görevini yerine
getiren özel güvenlik görevlileri Samet ile Ali,
devriye esnasında terkedilmiş çanta bulurlar,
çantayı sahibine teslim edilmek üzere emanete
alırlar, bu durum devriyenin hangi görevleri
arasında yer alır?
A) Yardım Görevleri
B) Koruyucu Görevler
C) Önleyici Görevler
D) Adli Görevler
E) Caydırıcı görevler

29. Aşağıdakilerden hangisi, biyolojik delil
çeşitlerindendir?
A) Kovan
B) Kartuş
C) İlaç
D) Tükürük
E) Lif

30. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik
görevlilerinin tanzim edebileceği bir tutanak
değildir?
A) Emanete alma tutanağı
B) Yer gösterme tutanağı
C) İhbar tutanağı
D) Suçüstü tutanağı
E) Nöbet devir teslim tutanağı

31. Kontrol noktasında görevli ÖGG Kemal ile
Cengiz’in hangi davranışı yetki aşımına girer?
A) Kişileri kapı dedektöründen geçirmek
B) Eşyaları x-ray cihazından geçirmek
C) Mahkumiyet kararı olan kişileri yakalamak
D) Suç teşkil etmemekle birlikte tehlike
doğurabilecek eşyaları emanete almak
E) Kişilerin kimlik bilgilerini arşivlemek

32. Aşağıdakilerden hangisi cop ile en son vuruş
yapılabilecek bölgelerden biri değildir?
A) Baldır
B) Böbrek
C) Baş
D) Boyun
E) Omurga

33. ÖGG Mehmet ve Fatih devriye görevi
esnasında hangi durumda iş yerine girebilir?
A) Hırsız girdiğinde
B) Gürültü olduğunda
C) Silahlı yaralama olayı olduğunda
D) Sel olduğunda
E) Kavga olduğunda

34. Olay yerine ulaşan ekibin ilk yapması
gereken davranışlar ve alması gereken
önlemlere ilişkin aşağıda verilen bilgilerden
hangisi doğrudur?
A) Olay yerinde şüpheli bir paketin varlığı
halinde, bundan kaynaklanan tehlikenin
önlenmesi için söz konusu paket ilk ekip
tarafından kontrol edilip yeri değiştirilebilir
B) Olay yerinde yaralı kişilerin bulunması
halinde, yaralı yakınlarının olay yerine
girmelerine ve bu kişilerin yaralı şahıslara
müdahalede bulunmalarına izin verilir
C) Olay yerine ilgisiz, yetkisiz ve görevli olmayan
kişilerin girişine müsaade edilmez
D) Uzman ekibin gelmesi beklenmeden ilk ekip
tarafından olay yerinde gerekli inceleme
yapılabilir ve deliller toplanabilir.
E) Uzman ekipler gelinceye kadar ilk ekip
tarafından olay yerinin korunması için hiçbir
tedbir alınmaz

35. Delillerle ilgili aşağıdakilerden hangisinin
doğru olduğu söylenemez?
A) Görgü tanıklarının ifadeleri ile hiçbir zaman
çelişmez
B) Fail, mağdur ve olay yeri arasındaki ilişkiyi
ortaya koyar
C) Şüphelinin suçsuzluğunu ispat edebilir
D) Şüpheli şahsın suçunu kabullenmesini ve
itirafını sağlayabilir
E) Mağdurun ifadesinin gerçekliğini belirleyebilir

36. Beş duyu organımızla alınan bilgilerin,
yazılı olarak kâğıtlara geçirilmesine ne ad
verilir?
A) Not alma
B) Tutanak
C) Rapor
D) İfade alma
E) Günlük

37. Özel güvenlik görevlisi Kerem, nokta
görevini yerine getirirken, aşağıdaki hareket
tarzlarından hangisi doğrudur?
A) İhtiyacı olduğu zaman noktayı bırakarak,
ihtiyacını giderip gelebilir
B) Sorumluluk alanı dışı bile olsa suçüstü halinde
noktayı terk ederek faili yakalamalıdır
C) İhtiyaç gidermesi gerektiğinde diğer
görevlilere haber vererek yerine gelmelerini
sağlamalı, görev yerini boş bırakmamalıdır
D) Kendini geliştirmek ve güncel tutmak için
televizyon veya bilgisayar gibi kitle iletişim
araçlarını noktada bulundurmalıdır
E) Nokta içerisine, ilgisiz şahısları alabilir

38. Aşağıdakilerden hangisi devriyenin adli
görevlerindendir?
A) Yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmek
B) Suç işlenmesini önlemek
C) Mevcut düzeni korumak
D) Olay yerini muhafaza etmek
E) Delilleri toplayıp genel kolluk gelince teslim
etmek

39. Yakalama tutanağında belirtilmesi gereken
hususlardan, aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Yakalama nedeni belirtilir
B) Elde edilen delillerden bahsedilir
C) Direnme neticesinde zor kullanılmışsa
belirtilmez
D) Yakalama esnasında şahıs yaralandıysa
belirtilir
E) Yer ve zaman belirtilir

40. Aşağıdakilerden hangisi arama esnasında en
çok kısıtlanan özgürlüktür?
A) Özel hayatın gizliliği
B) Konut dokunulmazlığı
C) İfade özgürlüğü
D) Kişi dokunulmazlığı
E) Seyahat özgürlüğü

41. X-ray cihazından geçen kişinin üzerinde
bulunan metal sigara tabakası hangi renkte
ekrana yansır?
A) Mavi ve tonları
B) Kahverengi/Turuncu tonları
C) Siyah/Beyaz
D) Mix
E) Hiçbiri

42. X-ray cihazları hakkında aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Şahısların üzerinde saklı bulunan nesnelerin
tespitinde kullanılır
B) Kapalı kutu, çanta, valiz gibi eşyaların
içeriğinin analiz edilmesinde kullanılır
C) Metal nesnelere otomatik olarak sesli ve
görsel alarm üretir
D) Patlayıcı maddelere otomatik olarak sesli ve
görsel alarm üretir
E) Uyuşturucu maddelere otomatik olarak sesli
ve görsel alarm üretir

43. Doğrudan IP tabanlı ağlara bağlanıp ağ
üzerindeki uygulamalar ile entegre olan
kameralara ……………..kameralar denir.
A) Sabit (CCD)
B) Dom
C) Analog
D) Network
E) Hiçbiri

44. 1895 yılında Alman fizikçi Wilhelm
Röntgen tarafından bulunan elektromanyetik
tayfın morötesi bölgesiyle gamma ışınları
arasında yer alan ve gözle görülmeyen yüksek
enerjili ışınıma …………………denir.
A) Radyo dalgası
B) X ışını tüpü
C) Radyasyon
D) X ışını
E) Hiçbir

45. Kumanda konsülünde bulunan konveyör
hareket tuşları aşağıdakilerden hangisidir?
A) FWD-STOP-REW
B) B/W
C) INORG STRIP
D) THREAT
E) ORG STRIP

46. Isı ile oluşan yanıklarda yapılması yanlış
olan hangisidir?
A) Yanık bölgenin nemli bir bezle örtülmesi
B) Su toplamış yerlerin patlatılması
C) Takıların çıkartılması
D) Yanık bölgenin temiz tutulması
E) Yaşam belirtilerinin değerlendirilmesi

47. Donmuş olan bir hastada ilkyardımda
yapılması yanlış olan hangisidir?
A) Hastanın hareket ettirilmemesi
B) Isı kaynaklarından uzak tutulması
C) Donmuş bölgenin ovularak ısıtılması
D) Kuru giysiler giydirilmesi
E) Su toplamış bölgelerin patlatılmaması

48. Hangi çıkıkta, ilkyardımcı çıkan eklemi
yerine oturtmalıdır?
A) Omuz çıkıklarında
B) Ayak bileği çıkıklarında
C) Kalça çıkıklarında
D) Kol çıkıklarında
E) Hiçbirinde

49. Kazazedenin bilinci açık ve olay yerinde
iki ilkyardımcı varsa hangi taşıma şekli daha
uygundur?
A) Altın beşik
B) Sırtta taşıma
C) İtfaiyeci yöntemi
D) Kucakta taşıma
E) Sürükleme

50. Hangisi ilkyardımcının görevlerindendir?
A) Yaralılara soğukkanlılıkla yaklaşmak
B) Yaralıları sıcak tutmak
C) Kanamalara müdahale etmek
D) Yaralılara durumuna uygun pozisyon
vermek
E) Hepsi

51. İlkyardımcının kaza yerini
değerlendirmesinde aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) Kaza yerinin güvenliğini sağlamalıdır
B) Hemen polis çağırmalıdır
C) Kazazedelere kendisini tanıtmalıdır
D) İkincil tehlikelere karşı önlem almalıdır
E) Kendi can güvenliğine öncelik vermelidir

52. Suni solunum için aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
A) Kazazede baş çene pozisyonunda olmalıdır
B) Kazazede şok pozisyonunda olmalıdır
C) Kazazede koma pozisyonunda olmalıdır
D) Kazazede oturur pozisyonda olmalıdır
E) Kazazedenin pozisyonu önemli değildir

53. Kanamalarda baskı noktalarına bası ne
amaçla yapılır?
A) Nabız almak için
B) Kanama kontrolü için
C) Bölgedeki ağrıyı durdurmak için
D) Kazazedeyi yatırmak için
E) Kazazedenin düşmesini önlemek için

54. Hangi yaranın mikrop kapma ihtimali
düşüktür?
A) Delici yaralar
B) Parçalı yaralar
C) İnsan ısırığı ile oluşan yaralar
D) Dikilmiş yaralar
E) Düşme sonucu oluşan yaralar

55. Sindirim yolu ile olan zehirlenmelerde
ilkyardım uygulaması hangisinde yanlıştır?
A) Bilinç kontrolü yapılır
B) Yaşam bulguları değerlendirilir
C) Hasta kusturulmaya çalışılır
D) Tıbbi yardım aranır
E) Bilinç kaybı varsa koma pozisyonu verilir

56. Aşağıdakilerden hangisi itfaiye teşkilatının
görevlerinden değildir?
A) Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek
B) Su baskınlarına müdahale etmek
C) Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda
kurtarma çalışmalarına katılmak
D) Yaralıya serum takmak, vatandaşları olay
yerinden uzak tutmak
E) Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri
ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak
önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda
tatbikatlar yapmak

57. Aşağıdakilerden hangisi yangından
kaynaklanan tehlikelerden değildir?
A) Yüksek sıcaklık tehlikesi
B) Patlama tehlikesi
C) Yangın safhalarındaki tehlikeler
D) Mimari ve yapısal özelliklerden kaynaklanan
tehlikeler
E) Çökme tehlikesi

58. LPG ve doğalgaz yangınları hangi yangın
sınıflaması içerisinde bulunurlar?
A) B sınıfı
B) C sınıfı
C) A sınıfı
D) D sınıfı
E) F sınıfı

59. Paratoner sistemleri aşağıdakilerden
hangisinden dolayı yangın çıkmasına engel
olmayı amaçlar?
A) Yıldırım düşmesi
B) Sıçramalar
C) Bilgisizlik
D) Aşırı hava sıcaklıkları
E) Doğalgaz kaçağı

60. Yangında itfaiye olay yerine gelene kadar,
yanıcı maddenin türüne göre uygun söndürme
maddesi kullanarak yangına ilk müdahaleyi
yapan, yangını söndüren veya genişlemesini
önleyen ekip aşağıdakilerden hangisidir?
A) Söndürme ekibi
B) Koruma ekibi
C) İlk yardım ekibi
D) Teknik destek ekibi
E) Kurtarma ekibi

61. Aşağıdakilerden hangisi sel anında
yapılmaması gereken davranışlardan biridir?
A) Su yatağı ve çukur bölgeler hemen terk
edilmelidir
B) Asla sel sularının bulunduğu bölgelerde araç
kullanılmamalıdır
C) Elektrik çarpılmalarına karşı elektrik
kaynaklarından uzak durulmalıdır
D) Hızla akan su üzerindeki köprülerden uzak
durulmalıdır
E) Sel ve su baskınları için sigorta yaptırılmalıdır

62.Yangınlarda karşılaşılan can kayıplarına
neden olan yanma ürünü gaz hangisidir?
A) O2 (oksijen)
B) CO (karbonmonoksit)
C) CO2 (karbondioksit)
D) N2 (azot)
E) H2O (su)

63. Toprağın aşınmasını önleyen bitki
örtüsünün yok edilmesi sonucu koruyucu
örtüden yoksun kalan toprağın, su ve rüzgârın
etkisiyle aşınması ve taşınması olayına ne
denir?
A) Toprak kayması
B) Erozyon
C) Tsunami
D) Heyelan
E) Çığ

64. En temiz yangın söndürme maddesi olarak
adlandırılır, sistem odaları ve bilgisayar
otomasyon odalarında yangın söndürme
sistemlerinde kullanılır.
Yukarıda bahsi geçen yangın söndürme
maddesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kuru Kimyevi Toz
B) Köpük
C) Kum Taş Çakıl
D) Karbon Di Oksit
E) Halon gazı

65. Bir alışveriş merkezinde görev yapan özel
güvenlik görevlileri, X-Ray cihazında tespit
ettikleri maddeyi incelediklerinde üzerinde “saf
morfin” yazdığını görürler. Özel güvenlik
görevlilerinin tespit ettikleri bu madde hangi
renkte olmalıdır?
A) Siyah B) Kırmızı C) Yeşil
D) Beyaz E) Kahverengi

66. Aşağıdakilerden hangisinde yurdumuzda
ve dünyada en çok karşılaşılan narkotikler bir
arada verilmiştir?
A) Barbitüratlar ve benzodiazepinler
B) Eroin, morfin ve afyon sakızı
C) Kenevir türevleri
D) Kokain ve amfetamin
E) LSD

67. Herhangi bir konuya olaya ilişkin duygu,
düşüncelerimizin kodlanarak, sözlü, sözsüz
veya yazılı olarak alıcıya ulaşması sağlanan
sembollerdir. İfadesiyle iletişimin hangi temel
öğesi tanımlanmaktadır?
A) Alıcı
B) Mesaj
C) Kanal
D) Geri bildirim
E) Kaynak

68. Aşağıdaki tanımlardan hangisi etkili
iletişimin önündeki engellerden birisi olan
“Duyarsızlığın” tanımıdır?
A) Kişi kendisiyle iletişime geçen herkesin her bir
hareketinden, her bir tavır ve sözünde
olumsuzluk aramak.
B) Kişinin kendini herkesten ayrı tutarak her
konuda öne çıkmak istemesi
C) Kişi kendi işine odaklanarak etrafındaki
kişileri ihmal etmesi, tabiri caizse “bana ne”
cilik.
D) Kişi kendinden emin olmadan karşısındaki
insanlarla iletişime geçemez, kendisi için
doğru ve yanlışı ayırt etmekte zorlanmak.
E) Evde okulda, işyerinde çoğu zaman kişilerin
hoşuna gitmeyen bir takım benzetmelerle
kişilere lakap takmak

69. En etkili bir iletişim kanalı olup, insanların
yüz yüze kurdukları ilişkide, kelimeler % 10 ses
tonu %30,…………. %60 önem taşır.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi gelir?
A) Jestler ve mimikler
B) Ellerin kullanımı
C) Göz teması
D) Beden dili
E) Yüz ifadeleri

70. Aşağıdakilerden hangisi stresle başa çıkma
yöntemlerinden biri değildir?
A) Duygularınızı kontrol altına almamak
B) Düşünce ve davranışlarınızı değiştirmek
C) Neyi değiştirebileceğinizi tespit etmek
D) Sinir ve strese sokan nedenleri tespit etmek
E) Fiziksel tepkilerinizi makul hale getirmek

71. “Kişilerin, bilinçli veya bilinçsiz olarak,
duygu, düşünce ve bilgilerini aktardıkları,
aktarılanları da anlamaya ve yorumlamaya
çalıştıkları sürece …………. denir.”
Yukarıda boşluk olan yere aşağıdaki
ifadelerden hangisi gelmelidir?
A) İletişim
B) Beden dili
C) Mimik
D) Etkileşim
E) Mesaj

72. Aşağıdakilerden hangisi iletişimi etkileyen
kişisel özelliklerden değildir?
A) Yaş
B) Cinsiyet
C) Resmiyet
D) Eğitim
E) Kültür

73. “Bireyin sahip olduğu duygulara,
düşüncelere, yaklaşımlara aynen sahip olmaya,
benimsemeye …………… denir.”
Yukarıda boşluk olan yere aşağıdaki
ifadelerden hangisi gelmelidir?
A) Beden dili
B) Sempati
C) Etkileşim
D) Jest
E) Mimik

74. “Belirlenmiş bir amaca giden yolda, insanı
harekete geçirici, harekete geçtikten sonra da
sonuca ulaşıncaya kadar aynı heyecanı
duymaya………………denir.”
Yukarıda boşluk olan yere aşağıdaki
ifadelerden hangisi gelmelidir?
A) Stres
B) Endişe
C) Etkileşim
D) Motivasyon
E) Kaygı

75. Bir insanın düşünmesi, duygulanması,
ihtiyaçlarının farkına varması hangi iletişim
tekniğidir?
A) Kişi içi iletişim
B) Kişiler arası iletişim
C) Örgüt içi iletişim
D) Kitle iletişimi
E) Grup iletişimi

76. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel
becerilerinden değildir?
A) Kendini tanımak
B) Kendini açmak
C) Alınganlık
D) Karşımızdakini dinlemek
E) Kendini doğru ifade etmek

77. Aşağıdakilerden hangisi problem çözmek
için uygulanan aşamalardan değildir?
A) Genel yaklaşım
B) Problemin tanımlanması
C) Seçeneklerin yaratılması
D) Karar verme
E) Probleme problemle yaklaşmak

78. “Karşılaşılan engeller ve zorlanmalar
karşısında duyulan ruhsal gerginlik,
huzursuzluk haline ………………denir.”
Yukarıda boşluk olan yere aşağıdaki
ifadelerden hangisi gelmelidir?
A) Heyecan
B) Korku
C) Endişe
D) Utanma
E) Stres

79. Belli bir amacı ve lideri olmadan teşkilatsız,
sürekli olmayan ve kendiliğinden oluşan insan
yığınlarına ne denir?
A) Grup B) Kalabalık C)Toplum
D) Örgüt E) Cemaat

80. Bir spor müsabakasını izlemek amacıyla bir
araya gelmiş taraftarların oluşturdukları
kalabalık türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Organize pasif kalabalık
B) Organize aktif kalabalık
C) Organize olmayan pasif kalabalık
D) Organize olmayan aktif kalabalık
E) Saldırgan kalabalık

81. Göz yaşartıcı gaza maruz kalındığında
aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru
değildir?
A) Gazlı ortam derhal terk edilmeli, temiz havaya
çıkılmalıdır
B) Göz kapakları mümkün olduğunca çok açılıp
kapatılmalıdır
C) Burun temizlenerek, normal nefes almaya
gayret edilmelidir
D) Bol sıcak su ile maddenin bulaştığı yerler
ovuşturularak yıkanmalıdır
E) Vücuda krem, merhem, losyon vb. maddeler
sürülmemelidir

82. Aşağıdakilerden hangisi güvenlik
görevlilerinin toplumsal olaylara
müdahalesinde genel ilkelerden birisi değildir?
A) Göstericilere güvenme
B) Caydırıcılık
C) Provokasyona gelmeme
D) Kuvvet gösterisi
E) Tahriklere engel olma

83. Göz yaşartıcı gazların insanlar üzerindeki
fizyolojik etkileri konusunda aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) Nefes darlığı, diyaframda kasılma
B) Aşırı derecede göz yaşı ve yanma
C) İşitme kaybı
D) Sürekli öksürme ve aksırma ihtiyacı
E) Göz kapaklarını istemsiz olarak kapama ve göz
yaşına bağlı olarak geçici görememe

84. Değişik amaçlar ve düşüncelerle bir araya
gelmiş kişilerin toplumsal yapı içerisinde
duygu, düşünce ve davranışlarıyla, bireylerin
toplumdan etkilenmeleri ve davranışlarındaki
değişikliklere ve bunu inceleyen bilim dalına ne
ad verilir?
A) Psikiyatri
B) Felsefe
C) Toplum Psikolojisi
D) Nöroloji
E) Siyaset bilimi

85. Saldırgan bir grubun etrafını çevirmek ve
topluluk içinden alınan şahsın muhafazasında
kullanılan düzen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Saldırı düzeni
B) Savunma düzeni
C) Sağa ve sola hat düzeni
D) Çember düzeni
E) Kama düzeni

86. Gözleri ve yüzü örterek kullanıcıyı
kimyasal, biyolojik ve radyoaktif maddelerden
koruyan malzemeye ne ad verilir?
A) Gaz süzgeci
B) Gaz maskesi
C) Kask
D) Koruyucu başlık
E) Gaz filtresi

87. Üniversite kampüsü içerisinde izinsiz stand
açmış bir grup için özel güvenlik görevlisi
tarafından aşağıdakilerden hangisinin öncelikli
olarak yapılması uygun değildir?
A) Üniversite yönetiminin bilgilendirilmesi
B) Grubun faaliyetlerine son vermesi için ikaz
edilmesi
C) Mevcut personel ile topluluğun tecrit edilerek
takviye kuvvet talep edilmesi
D) Rektörün bilgisi ve onayı olmaksızın genel
kolluk çağrılması
E) Kalabalık sayısı artmadan dağılımlarının
sağlanması için müdahale edilmesi

88. Aşağıdakilerden hangisi yakın (kişi) koruma
görevinin dört aşamasından biri değildir?
A) Korunan kişinin muhtemel tehlikelerden zarar
görmeden uzaklaştırılabileceği bir güzergah
seçimi
B) Muhtemel tehlikenin varlığı
C) Muhtemel tehlikeyi ortadan kaldırmak
D) Saldırıyı ve saldırganı bertaraf etmek
E) Saldırganı yakalamak ve tutuklamak

89. Aşağıdakilerden hangisi, kişi korumada
öncü istihbarat görevlisinin görevlerinden
değildir?
A) Gerekli hallerde mahallin en büyük mülki
amiri ve kolluk yetkilisi ile görüşerek güvenlik
önlemleri ile ilgili koordinasyonu sağlar
B) Korunan kişinin gideceği güzergahtaki boğma
noktalarını tespit eder
C) Bölgenin ve mevkiinin keşfini yapar
D) Korunan kişinin sağında ve bir adım arkasında
yer alır
E) Görevle ilgili istihbari bilgilerle daha önce
bölge ile ilgili yapılmış olan keşif raporlarını
toplar ve plan yapar

90. “Koruma şekilleri, korunan kişinin
.............................. göre belirlenmektedir.”
Cümlesinde, boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir?
A) Yaşına
B) Medeni durumuna
C) Çocuk sayısına
D) Tehdit seviyesine
E) Ev ve işyerinin arasındaki uzaklığa

91. Aşağıdakilerden hangisi, yaya koruma ve
organizasyonlarında dikkat edilmesi gereken
hususlardan değildir?
A) Koruma organizasyonunda boşluk
bırakılmamalıdır
B) 360 derecelik bir koruma sağlanmalıdır
C) Ekip ruhu önemlidir, başarısızlık ya da başarı
ekibindir, kişisel hareketlerden kaçınılmalıdır
D) Kalabalık ve güvenliksiz bölgelerde koruma
şekli daraltılmalıdır
E) Koruma elemanı silahını teşhir ederek koruma
olduğunu belli etmelidir

92. Talepleri halinde korumaya alınacak
şahıslar, aşağıdaki cevap şıklarının hangisinde
sayılmamıştır?
A) İtirafçılar, tanık ve ihbarcılar
B) Terör odaklarının açık hedefi olanlar
C) Tehdit altında bulunan yabancı misyon
temsilcileri ile diğer yabancı şahıslar
D) Can güvenliği tehdidi altında bulunmayan
şahıslar
E) Korunması istihbari birimlerce talep olunan
şahıslar

93. Aşağıdakilerden hangisi kişi korumada
suikastın (Eylemin) safhalarından değildir?
A) Buluşma
B) Keşif çalışması
C) Hedef seçimi
D) Saldırının planlanması
E) Kaçış planı

94. Konvoyun boyunun ve oluşumunun
belirlenmesinde aşağıdakilerden hangi hususa
dikkat edilmez?
A) Tehlike düzeyi
B) Kişisel saldırı olasılığı
C) Araçlar ve kabiliyeti
D) Yerel güvenlik desteği
E) Koruma görevlilerinin karakteri

95. Aşağıdakilerden hangisi bombalı bir
saldırıda yapılması gerekenlerden değildir?
A) Bombayı ilk gören kişinin yön belirterek
arkadaşlarını uyarması
B) Saldırının aksi istikamete doğru uzaklaşmak ve
en kısa sürede yere yatarak hedef küçültmek
C) Mümkünse ilk görenin bombayı alarak uzak
mesafeye atması
D) İkinci bir saldırı ihtimaline karşı tedbirli ve
uyanık olmak
E) Saldırı bölgesinden güvenli bölgeye geçmek

96. Aşağıdakilerden hangisi kişi koruma
hizmetlerinde asansör kullanılırken
yapılmamalıdır?
A) Asansördeki herkes indirilmelidir
B) Asansör içerisinde kapı tarafında
bulunulmalıdır
C) Asansör önceden mutlaka kontrol edilmelidir
D) Asansöre kapasitesinin üzerinde insan binmesi
engellenmelidir
E) Asansörden önce koruma personeli inmelidir

97. Aşağıdakilerden hangisi Özel Güvenlik
Görevlisinin yetkilerindendir?
A) Parmak izi ve fotoğraf alma
B) Gözaltına alma
C) Güvenlik sistem ve cihazlarıyla arama
D) İfade alma
E) Delil inceleme

98. Aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri
doğrudur?
I) Genel kolluk, yasalar gereği bütün ülke
genelinde görevli ve yetkilidir
II) Polis, görevli bulunduğu mülki sınırlar içinde,
hizmet branşı, yeri ve zamanına bakılmaksızın,
bir suçla karşılaştığında suça el koymak,
önlemek, şüpheli ve suç delillerini tespit,
muhafaza ve yetkili zabıtaya teslim etmekle
görevli ve yetkilidir
III) Genel Kolluk hem genel alanda hem de Özel
Güvenliğin görev alanında yetkilidir
A) I B) II C) III
D) I ve II E) I-II ve III

99. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik-genel
kolluk ilişkileri bakımından yanlıştır?
A) Görev alanında işlenen bir suçu genel kolluğa
en kısa sürede bildirmek
B) Görev alanında bir şuça karışan kişiyi genel
kolluğa teslim etmek
C) Görev alanına bir şuç soruşturması için gelen
sivil kıyafetli polise öncelikle polis kimliğini
sormak
D) Görev alanına gelen genel kolluğun silahını
emanete almak
E) Görev alanında suç önleyici davranışlar
konusunda duyarlı olmak

100. Beşiktaş ilçe sınırları içerisinde genel ve
özel kolluk teşkilatlarının mülki amiri kimdir?
A) Beşiktaş Kaymakamı
B) Beşiktaş Belediye Başkanı
C) Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü
D) Beşiktaş İlçe Jandarma Komutanı
E) Beşiktaş Ticaret Odası Başkanı

SİLAH BİLGİSİ SORULARI
1. I - Sürgü tam çekilerek bırakılır
II - Silahın namlusu ölü bir noktaya çevrilir
III - Şarjör çıkartılır
IV- Sürgü geriye çekilerek fişek yatağı gözle
kontrol edilir, karanlıkta takiben elle de kontrol
edilir
Silah sökülürken dikkat edilecek
yukarıdaki işlemlerin sıralaması hangi şıkta
doğru verilmiştir?
A) III-II-I-IV
B) II-IV-III-I
C) I-II-III-IV
D) II-III-I-IV
E) IV-II-III-I

2.Silahımızın irca yayının kırık veya özelliğini
kaybetmiş olması aşağıdaki olası arızalardan
hangisini doğurur?
A) Soruda geçen yayı görevini yapamayan iğne
kapsülü patlatacak darbeyi yapamayacaktır
B) Soruda geçen yayı görevini yapamayan tırnak
boş kovanı fişek yatağından çekemeyecektir
C) Şarjörde fişek bitmesine rağmen gerdel yukarı
itilemediği için sürgü geride takılı
kalmayacaktır
D) Ezilen tetik geride kalacak ve takip eden atış
yapılamayacaktır
E) Atış sırası bekleyen fişek, fişek yatağına
sürülemeyip atışa hazır fişek haline
gelemeyecektir

3. “Kapsül” silahın hangi unsurları üzerinde
bulunur?
A) Şarjör B) Fişek C)Namlu
D) Gövde E) Rampa

4. Aşağıdakilerden hangisi Silah Temizlik ve
Bakım Türlerinden (zamanlarından) değildir?
A) Atış öncesi bakım
B) Haftalık bakım
C) Aylık bakım
D) Yıllık bakım
E) Günlük bakım

5. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik
görevlisinin poligonda uyması gereken en
önemli kuraldır?
A) Fişek yatağında fişek bulundurularak poligona
girilmesi
B) Atış yapacak özel güvenlik görevlisinin
kendisini hazır hazır hissetmesi
C) Sağ el ile atış yapan özel güvenlik
görevlisinin sol gözünü kapatıp derin nefes
aldıktan sonra ateş etmesi
D) Atış eğitimcisinin verdiği talimatlara uyması
E) Atışa başlarken silah temizliğini yapılıp
yapılmadığını kontrol etmesi

6. Özel Güvenlik Görevlilerinin kullanmış
olduğu tabancalarında kovan atma boşluğu
hangi parça üzerinde bulunur?
A) Tırnak
B) Namlu
C) Tetik
D) Fişek yatağı
E) Sürgü

7. Kimyasal silahların doğru olarak
sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yakıcı-Delici-Ezici-Bayıltıcı
B) Kesici-Yakıcı-Bayıltıcı-Delici
C) Zehirleyici-Kırıcı-Delici- Göz yaşartıcı
D) Bayıltıcı-Zehirleyici-Delici-Göz yaşartıcı
E) Yakıcı-Zehirleyici-Bayıltıcı-Göz yaşartıcı

8. Silahlarda çap ölçüsü hangi husus dikkate
alınarak ölçülür?
A) İki set arasındaki mesafe
B) Yiv set arasındaki mesafe
C) İki yiv arasındaki mesafe
D) Namlunun uzunluğu
E) Fişek Yatağı boyutu

9. Hatve nedir?
A) Silah kapasitesidir
B) Namlu boyudur
C) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izdir
D) Namlu içindeki girintilerdir
E) Mermi çekirdeğinin kendi etrafında bir tur
dönüş esnasında namluda aldığı yoldur

10. Silahlarda ateşleme sisteminde; hem horoz
hem de iğne olan, tetiğin çekilmesiyle tetik
manivelası sayesinde kurulu vaziyetten
kurtulan horozun iğneye, iğnenin de kapsüle
darbe yapması sonucu ateşlemenin
gerçekleşmesini sağlayan sisteme ne ad verilir?
A) Darbeli sistem B) Horozlu iğneli sistem
C) Vurmalı iğneli sistem D) İğneli sistem
E) Horozlu sistem

11. Temel Atış Tekniklerini bilen bir Özel
Güvenlik Görevlisi için aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) Nişan aldıktan sonra tetiği ezerek yavaşça
düşürür
B) Atış esnasında nefesini ayarlar
C) Göz -gez -arpacık prensibiyle nişan alır
D) Hedefi görür görmez süratle tetiği düşürür
E) Duruş pozisyonunu en uygun şekilde alır

12. Özel Güvenlik görevlisinin kullanmış
olduğu silahının tırnağının kırık olması atış
anında nasıl bir sonuç doğurur?
A) Tabanca dolduruş yapmaz
B) Fişek yatağına fişek sürülemez
C) Horoz düşürülemez
D) Tetik Çekilemez
E) Kovan normal olarak dışarı atılamaz

13. Aşağıdakilerden hangisinde silahın tanımı
tam olarak verilmiştir?
A) Saldırı ve savunma aletidir
B) Çeşitli şekillerde kullanılarak cansızları
parçalayan veya yok eden aletlerdir
C) Canlı ve cansızları parçalayan ve yok eden
aletlerdir
D) Yakından ve uzaktan çeşitli şekillerde
kullanılarak canlıları yaralayan veya öldüren
cansızları parçalayan veya yok eden aletlerdir
E) Her türlü olaya veya suça karışan canlıları
yaralayan veya yok eden aletlerdir

14. Aşağıdakilerden hangileri ateşli silahlar
arasında yer almaz?
A) Ağır ateşli B) Hafif ateşli C) Uzun Namlulu
D) Otomatik E) Nükleer silahlar

15. Etkili mesafe nedir?
A) Silahın menzili
B) Merminin delme gücü
C) Fişeğin ilk hızı
D) Merminin kendi ekseninde dönme mesafesi
E) Atıcının görüş mesafesi

16. Aşağıdakilerden hangisinde Rayyür’ün
doğru tanımı verilmiştir?
A) Yiv ve Set’in mermi çekirdeği üzerinde
bıraktığı izlere Rayyür denir
B) Yiv’in set üzerinde bıraktığı izlere Rayyür
denir
C) Yiv ve Set’in namlu üzerinde bıraktığı izlere
Rayyür denir
D) Set’in Yiv üzerinde bıraktığı izlere Rayyür
denir
E) Mermi çekirdeğinin namlu üzerinde bıraktığı
izlere Rayyür denir

17. Aşağıdakilerden hangisi silah arıza
sebeplerindendir?
A) Üretim hata
B) Atıcının kullanım hatası
C) Standart fişek kullanılmaması
D) Arızalı fişek kullanma
E) Hepsi

18. Aşağıdakilerden hangisi hafif ateşli
silahların özelliklerinden değildir?
A) Tek atıcı tarafından kullanılır
B) İsabetli atış için atış kabiliyeti gerektirir
C) Uzun ve kısa namlulu olabilir
D) Hem yivli hem de yivsiz olabilir
E) Hafif ateşli silahların hepsi seri atış yapar

19. İstinat boşluğu aşağıdakilerden hangisi ile
ilgilidir?
A) Tetik
B) Horoz
C) Gez
D) Arpacık
E) Şarjör

20. MP5 Makineli tabanca ile nişan almada
aşağı/yukarı (yükseklik) ayarı aşağıdakilerden
hangisi ile yapılır?
A) Arpacık
B) Göz
C) Döner gez
D) El kundağı
E) Namlu

21. (9x19)’luk Fişek denildiği zaman ikinci
rakam olan 19 kovan boyunu ifade ederken, ilk
rakam olan 9 neyi ifade eder?
A) Çekirdek çapını
B) Kovan çapı
C) Fişek uzunluğu
D) Namlu çapı
E) Kalibre olarak fişek çapı

22.Kurma kolu emniyeti hangi silahta vardır?
A) CZ 75 Tabanca
B) Toplu Tabanca
C) Mp 5
D) Kırıkkale Tabanca
E) Sarsılmaz Tabanca

23. Fişeklerde bulunan alev kanalının görevi
nedir?
A) Barut gazının çekirdeğe basınç yapmasını
sağlar
B) Kapsülün patlaması ile meydana gelen alevin
baruta intikalini sağlar
C) Barut gazının dışarıya atılmasını sağlar
D) Basınçla birlikte çekirdeğin ileri gitmesini
sağlar
E) Çekirdeğin hızını artırır

24. Ateşli silahlarda iğnenin kapsüle darbe
yaparak barutun ateşlenmesini sağlayan
sistemin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fişek verme tertibatı
B) Namlu
C) Kovan atma tertibatı
D) Emniyet tertibatı
E) Ateşleme tertibatı

25. Silahın hangi parçası mermi çekirdeğine
hız, dönüş ve yön vererek hedefe göndermeye
yarar?
A) Yiv
B) Namlu
C) Set
D) Tetik
E) Horoz

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI
KONTROL EDİNİZ.
CEVAP ANAHTARI
1-B
2-A
3-E
4-C
5-B
6-A
7-B
8-D
9-A
10-A
11-D
12-A
13-E
14-A
15-E
16-E
17-D
18-B
19-D
20-A
21-C
22-E
23-B
24-A
25-D
26-E
27-A
28-B
29-D
30-B
31-E
32-A
33-D
34-C
35-A
36-A
37-C
38-D
39-C
40-A
41-E
42-B
43-D
44-D
45-A
46-B
47-C
48-E
49-A
50-E
51-B
52-A
53-B
54-B
55-C
56-D
57-D
58-B
59-A
60-A
61-E
62-B
63-B
64-D
65-D
66-B
67-B
68-C
69-D
70-A
71-A
72-C
73-B
74-D
75-A
76-C
77-E
78-E
79-B
80-A
81-D
82-A
83-C
84-C
85-D
86-B
87-D
88-E
89-D
90-D
91-E
92-D
93-A
94-E
95-C
96-A
97-C
98-E
99-D
100-A

SİLAH BİLGİSİ CEVAP ANAHTARI
1-D
2-E
3-B
4-C
5-D
6-E
7-E
8-A
9-E
10-B
11-D
12-E
13-D
14-E
15-A
16-A
17-E
18-E
19-A
20-C
21-A
22-C
23-B
24-E
25-B