89.SINAV A GRUBU

Ana Sayfa / Soru Arşivi / 89.SINAV A GRUBU

89.SINAV A GRUBU
1. Anayasanın 13 üncü maddesindeki
düzenlemeye göre özel güvenlik
görevlilerinin görevlerini yerine
getirirken kişilerin temel hak ve
hürriyetlerini sınırlayıcı bir işlem
yapmaları gerektiğinde hukuki
dayanakları aşağıdakilerden hangisi
olmalıdır?
A) Yönetmelik
B) Kanun
C) Amirinin yazılı emri
D) Genelge
E) Amirinin sözlü emri

2. “Özel güvenlik kimlik kartını
başkasına kullandıran özel güvenlik
yöneticisi ve görevlisine üç bin TL idari
para cezası verilir ve bu kişilerin özel
güvenlik kartı valilikçe iptal edilir. Bu
kişiler bir daha özel güvenlik alanında
çalışamazlar.” şeklindeki düzenleme
özel güvenlik alanındaki hangi
mevzuatta yer almaktadır?
A) 5188 sayılı Özel Güvenlik
Hizmetlerine Dair Kanun
B) Özel Güvenlik Hizmetleri
Birleştirilmiş Genelgesi
C) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair
Kanunun Uygulanmasına İlişkin
Yönetmelik
D) Anayasa
E) 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet
Kanunu

3. Silahsız özel güvenlik görevlisi
olabilmek için özel güvenlik eğitim
kurumlarından en az kaç saat ders
almak zorunludur?
A) 60 saat
B) 80 saat
C) 100 saat
D) 120 saat
E) 150 saat

4. “Aynı veya eşit değerde bir iş için,
cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret
kararlaştırılamaz.” hükmü hangi
kanunda yer almaktadır?
A) Türk Medeni Kanunu
B) Türk Ceza Kanunu
C) 5188 sayılı Özel Güvenlik
Hizmetlerine Dair Kanun
D) 4857 sayılı İş Kanunu
E) Kabahatler Kanunu

5. İl Özel Güvenlik Komisyonu, özel
güvenlik hizmeti verilecek olan yerle
ilgili karar alırken, koruma ve
güvenliğin sağlanabilmesi için
aşağıdakilerden hangisine öncelik
verir?
A) Fiziki önlemlere ve güvenlik
cihazlarına
B) Canlılar üzerinde kalıcı etkisi olmayan
kimyasallara
C) Yarı otomatik tabancalara
D) Av silahlarına
E) Uzun namlulu silahlara

6. 5188 sayılı Özel Güvenlik
Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında
koruma ve güvenlik hizmeti verilecek
yer için aşağıdaki belgelerden hangisi
düzenlenir?
A) Özel Güvenlik İzin Belgesi
B) Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin
Belgesi
C) Çalışma İzin Belgesi
D) Alarm İzleme Merkezi Kurma ve
İşletme İçin Yeterlilik Belgesi
E) Özel Güvenlik Eğitim Kurumu
Faaliyet İzin Belgesi

7. Kişi, kurum ve kuruluşların özel
güvenlik izni için Valiliğe yapacakları
başvuru neticesinde, İl Özel Güvenlik
Komisyonu aşağıdakilerden hangisi
hakkında karar vermez?
A) Özel güvenliğin sağlanmasına ilişkin
yönteme
B) Özel güvenlik hizmetinin süresine
C) Özel güvenlik hizmetini yerine
getirecek azami personel sayısına
D) Özel güvenlik hizmetinde
bulundurulabilecek veya taşınabilecek
silah ve teçhizatın miktar ve niteliğine
E) Gerektiğinde kişiler, özel güvenlik
birimleri veya özel güvenlik şirketleri
tarafından alınacak fiziki ve aletli
güvenlik tedbirlerinin belirlenmesine

8. Para ve değerli eşya nakli veya
cenaze töreni gibi geçici ve acil hallerde
özel güvenlik izni kim tarafından
verilir?
A) Vali
B) Kaymakam
C) İl Emniyet Müdürü
D) İl Jandarma Komutanı
E) Bağlı bulunduğu polis merkezi amiri

9. Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair
Kanun kapsamında değildir?
A) Özel güvenlik izninin verilmesi
B) Özel güvenlik şirketlerine ve özel
güvenlik eğitim kurumlarına faaliyet
izni verilmesi
C) Özel güvenlik eğitiminin niteliği,
müfredatı, eğiticilerde ve eğitim
merkezlerinde aranacak şartlar ve
eğitim sonucu yeterliliğin belirlenmesi
D) Özel güvenlik görevlilerinin alacakları
ücretlerin güvence altına alınması
E) Özel güvenlik hizmetlerinin
denetlenmesi

10. 5188 sayılı Özel Güvenlik
Hizmetlerine Dair Kanun ile aşağıdaki
kanunlardan hangisi yürürlükten
kaldırılmıştır?
A) 2495 sayılı Bazı Kurum ve
Kuruluşların Korunması ve
Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında
Kanun
B) 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve
Güvenlik Bölgeleri Kanunu
C) 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları
Hakkında Kanun
D) 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu
E) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi
Kanunu

11. Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair
Kanun’da öngörülen yakalama
nedenlerinden biri değildir?
A) Görev alanında, haklarında yakalama
emri veya mahkumiyet kararı bulunan
kişileri yakalama
B) Kişinin vücudu veya sağlığı
bakımından mevcut bir tehlikeden
korunması amacıyla yakalama
C) Haklarında adli kontrol kararı bulunan
kişileri yakalama
D) Olay yerini ve delilleri koruma
amacıyla Ceza Muhakemesi
Kanunu’nun 168 inci maddesine göre
yakalama
E) Kişiye suçu işlerken rastlanması
durumunda Ceza Muhakemesi
Kanunu’nun 90 ıncı maddesine göre
yakalama

12. Aşağıdakilerden hangisi özel
güvenlik görevlilerinin kanunlardan
aldıkları yetkilerini kullanabilmeleri
için zorunlu şartlardan değildir?
A) Özel güvenlik eğitim sertifikasını
yanında bulundurmak
B) Görevli oldukları saatler içerisinde
bulunmak
C) Geçerli özel güvenlik kimlik kartı
sahibi olmak
D) Özel güvenlik kimlik kartını
yakasında görünür olarak takmak
E) Görev alanında bulunmak

13. Özel güvenlik görevlilerinin
görevlerini yerine getirirken uyması
gereken temel kurallardan bazıları
aşağıda sayılmıştır. Bu kuralların
hangisinin ihlali özel güvenlik alanında
çalışma hakkının süresiz olarak
kaybedilmesine yol açmaz?
A) Yetkili genel kolluk kuvvetlerine karşı
görevini yapmasını engellemek
amacıyla direnmek
B) Yetkili genel kolluk kuvvetlerine karşı
görevini yapmasını engellemek
amacıyla tehdit etmek
C) Ateşli silahını 5188 sayılı Kanuna
aykırı veya görev alanı dışında
kullanmak
D) Görevi dışında üniforması ile toplantı
ve gösteri yürüyüşlerine katılmak
E) Zorunlu mali sorumluluk sigortası
olmaksızın çalışmak

14. Otobüs terminalinin kapı
detektöründen geçen şahsın üzerinde
ruhsatsız silah olduğunu tespit eden
özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden
hangisini yapması gerekmektedir?
A) Silahı Cumhuriyet Savcılığına teslim
eder
B) Gecikmeksizin polise haber verir,
polis gelinceye kadar silahı ve şahsı
muhafaza altına alır, tutanakla polise
teslim eder
C) Şahsı gönderir, polise haber vererek
tutanakla silahı teslim eder
D) Şahsa silahla terminale
girilmeyeceğini söyler ve silahını
teslim alarak girmesini sağlar
E) Silah ruhsatsız olduğundan, ruhsat
alınması için emniyete başvurmasını
ister

15. 4857 sayılı İş Kanunu’nda “İş
ilişkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet,
engellilik, siyasal düşünce, felsefi inanç,
din ve mezhep ve benzeri sebeplere
dayalı ayrım yapılamaz.” hükmü
amirdir. Bu hükme göre kanunun
hangi ilkesine yer verilmiştir?
A) Sosyal haklar ilkesi
B) Sağlık hakları ilkesi
C) Eşit davranma ilkesi
D) Ekonomik haklar ilkesi
E) İş güvenliği ilkesi

16. Aşağıdakilerden hangisi Polis Vazife
ve Salahiyet Kanununca polise
tanınmış yetkilerden biri değildir?
A) Yakalama
B) Gözaltına alma
C) Zor kullanma
D) Tutuklama
E) Parmak izi ve fotoğrafların kayda
alınması

17. Para ve değerli eşya naklinde
görevlendirilen silahlı özel güvenlik
görevlisi, özel güvenlik kimlik kartı ve
taşıdığı silaha ilişkin ruhsat ile birlikte
hangi geçerli resmi belgeyi de yanında
bulundurmakla zorunlu ve
sorumludur?
A) Görev Belgesi
B) Doktor Raporu
C) Pasaport
D) Mali Mesuliyet Sigorta Poliçesi
E) Sürücü Belgesi

18. “Özel hukuk tüzel kişileri ve özel
güvenlik şirketleri, istihdam ettikleri
özel güvenlik görevlilerinin üçüncü
kişilere verecekleri zararların tazmini
amacıyla ……………… yaptırmak
zorundadır.” cümlesinde boş bırakılan
yere aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?
A) Hizmet içi eğitim
B) Ödenek tahsisi
C) Özel güvenlik malî sorumluluk
sigortası
D) Maaş kesintisi
E) Bireysel emeklilik

19. Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı
Kanun kapsamında özel güvenlik
görevlilerinde aranan şartlardan biri
değildir?
A) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
B) Silahsız olarak görev yapacaklar için
en az lise veya dengi okul; silahlı
olarak görev yapacaklar için en az ön
lisans mezunu olmak
C) 18 yaşını doldurmuş olmak
D) Görevin yapılmasına engel olabilecek
vücut ve akıl hastalığı ile engelli
bulunmamak
E) Güvenlik soruşturması olumlu olmak

20.İllerde Özel Güvenlik Komisyon
Başkanı kimdir?
A) Belediye Başkanı
B) İl Emniyet Müdürü
C) İl Jandarma Komutanı
D) Vali Yardımcısı
E) Ticaret Odası Başkanı

21. Aşağıdakilerden hangisi alışveriş
merkezinde devriye görevini ifa eden
özel güvenlik görevlisinin görevi ile
bağdaşır?
A) Devriye görevi sırasında sabit etrafı
görebileceği bir noktada beklemek
B) Mümkün olduğu kadar görünmez
olmak ve olay olunca meydana
çıkmak
C) Olay durumunda, önce müdahale
etmek ve sonra kolluğu aramak
D) Ziyaretçilerin boşalan alışveriş
araçlarını toplamak
E) Devriye görevini aksatmadan
vatandaşları alışverişe yönlendirmek
ve alışverişlerine yardımcı olmak

22. Aşağıdakilerden hangisi olay yerine
girilmemesinin sebeplerindendir?
I. Delilleri bozmamak
II. Delilleri değiştirmemek
III.Delillerin olay yeri dışına
çıkmasını engellemek
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

23. Aşağılardan hangisi olay yerinde
elde edilen biyolojik bulgudur?
A) Yapıştırıcı madde
B) Kan
C) Parmak izi
D) Kovan
E) Araç lastik izi

24. Özel güvenlik görevlisi görev alanı
içerisinde devriye görevini ifa
ederken şüpheli bir pakete
rastlaması durumunda aşağıdaki
davranışlarından hangisini yapması
yanlıştır?
A) Çevre emniyetini alması
B) Genel kolluğa derhal bilgi vermesi
C) Havanın yağışlı olması nedeniyle
şüpheli paketi kapalı alana alması
D) İlgisiz kişilerin şüpheli pakete
yaklaşmasına engel olması
E) İlgisiz kişilerin görüntü almasına izin
vermemesi

25.İlk ekip olan özel güvenlik
görevlileri Hakan ve Sezgin, görev alanı
içerisinde bir olayla karşılaştıklarında
aşağıda yer alan davranışlardan
hangisini yaptıklarında yetki aşımına
girer?
A) Olaya müdahale ederek devamını
önlemek
B) Olayla ilgili genel kolluğa ivedi bilgi
vermek
C) Olay yerini ve delilleri muhafaza
etmek
D) Olay yerindeki delilleri toplayarak
genel kolluğa teslim etmek
E) Şüpheli şahısları yakalayarak genel
kolluğa teslim etmek

26. Not defteri tutulması ile ilgili verilen
bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Not defterinin kapağının iç tarafına
düzenleme tarihi ve sahibinin ismi
yazılmalıdır
B) Alınan bilginin zamanı, şahısların
güvenilirlik dereceleri yazılır
C) Olaylarda sadece tanığın değil
konuşulan herkesin ismi
kaydedilmelidir
D) Notlar el yazısı ile yazılmalıdır
E) Kişisel düşünce ve yorum katılarak
taraflı not alınabilir

27. Özel güvenlik görevlileri Yasemin
ile Selma, görev alanı içerisinde
meydana gelen bir olay ile ilgili
aşağıdaki hangi tutanağı
düzenleyemez?
A) Olay tespit tutanağı
B) Yakalama tutanağı
C) Arama tutanağı
D) Suçüstü tutanağı
E) Teşhis tutanağı

28. Aşağıdakilerden hangisi zor
kullanmanın ilk aşamasıdır?
A) Boyalı veya basınçlı su kullanma
B) Bedeni kuvvet kullanma
C) Cop kullanma
D) Silah kullanma
E) Gaz kullanma

29. Aşağıdakilerden hangisi tutanağın
bölümlerinden biri değildir?
A) Başlık bölümü
B) Sayı bölümü
C) Tarih bölümü
D) İmza bölümü
E) Giriş bölümü

30. Yakalama tutanağında belirtilmesi
gereken aşağıdaki hususlardan hangisi
yanlıştır?
A) Yakalama nedeni belirtilir
B) Elde edilen delillerden bahsedilir
C) Yakalama esnasında şahıs
yaralandıysa belirtilir
D) Direnme neticesinde zor kullanılmışsa
belirtilmez
E) Yer ve zaman belirtilir

31. Olay yerinde, olayla bağlantısı
olabilecek bir otomobil var ise
aşağıdakilerden hangisi ilk ekibin
bununla ilgili alması gereken
tedbirlerden biri değildir?
A) Gerekirse aracın başında beklemek
üzere bir personel bırakılmalıdır
B) İçi karıştırılmamalıdır
C) Etrafına güvenlik şeridi çekilmelidir
D) Trafiği aksatmayacak şekilde müsait
bir yere çekilmelidir
E) Genel kolluğa bilgi verilmelidir

32.Beş duyu organımızla alınan
bilgilerin, yazılı olarak kâğıtlara
geçirilmesine ne ad verilir?
A) Not alma
B) Tutanak
C) Rapor
D) İfade alma
E) Günlük

33. Aşağıdakilerden hangisi devriyenin
koruyucu görevlerinden değildir?
A) Yardıma ihtiyacı olanlara yardım
etmek
B) Görev alanında bulunan tesisleri
kollamak
C) Kişilerin can ve mal güvenliğini
sağlamak
D) Suça meyilli olan şüpheli kişileri
gözlemlemek
E) Sabotaj yapılabilme ihtimali olan
yerleri kontrol etmek

34. Aşağıdakilerden hangisi nokta
görevi esnasında ihtiyaç duyulacak
malzemelerden değildir?
A) İlk yardım çantası
B) Kayıt defteri
C) Jammer cihazı
D) Güvenlik şeridi
E) Yangın söndürücü

35. Güvenlik hizmeti alan kişiyi veya
alanı korumak ya da tesisin hassas ve
kritik bölgelerinde suçu engellemek bu
bölgede yardım isteyenlere ve yardıma
muhtaç olanlara yardım etmek amacıyla
kurulan her türlü güvenlik tedbirinin
alınıp özel güvenlik görevlisinin
konuşlandığı sabit yere ne ad verilir?
A) Kontrol odası
B) Devriye noktası
C) Acil müdahale odası
D) Personel odası
E) Nokta

36. Aşağıdakilerden hangisi fiziki
güvenlik unsurlarından değildir?
A) Duvar ve beton engeller
B) Tel örgüler
C) Aydınlatma sistemleri
D) Metal detektörler
E) Taşıt kapanları

37. Özel güvenlik görevlisinin nokta
görevi sırasında yaptığı davranışlardan
hangisi doğru değildir?
A) Adres soranlara yardımcı olması
B) Noktanın 20 adım kadar yakın
çevresinde gezinmesi
C) Nokta yakınında dilenci, sarhoş ve
seyyar satıcıların bulunmasına izin
vermemesi
D) Nokta içerisine ziyaretçisini alıp
ağırlaması
E) Nokta alanı ve yakın çevresinde
alakasız araçların park etmesine izin
vermemesi

38. Devriye turu öncesi hazırlık
aşamaları ile ilgili hangisi doğru
değildir?
A) Zihinsel Hazırlık
B) Sosyolojik Hazırlık
C) Teknik Hazırlık
D) Psikolojik Hazırlık
E) Fiziksel Hazırlık

39. Aşağıdakilerden hangisi devriye
görevini ifa eden özel güvenlik
görevlisinde bulunması gereken araç
gereçlerden biri değildir?
A) Cop
B) Kelepçe
C) Radyo
D) Telsiz
E) El feneri

40. Şahsın değişmeyen, benzemeyen ve
tasnif edilebilen özelliklerinden
faydalanılarak, olay mağduru veya
tanıkları ile yapılan mülakatta şüpheli
profilinin belirlenmesi işlemine ne denir?
A) Eşkal tespiti
B) Parmak izi
C) Kimlik
D) Olay tespiti
E) Delil tespiti

41. Aşağıdakilerden hangisi elektronik
güvenlik sistemlerinden sayılmaz?
A) Kapalı devre kamera ve kayıt
sistemleri
B) Kartlı geçiş sistemi
C) İz detektörleri
D) Kapı tipi metal arama detektörleri
E) Jiletli teller

42.Bagaj içinde bulunan patlayıcı
maddeleri tespit eden ve bunu alarm ile
bildirme özelliğine sahip olan sistem
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Elektronik geçiş sistemleri
B) EDS
C) Kart kontrollü geçiş sistemleri
D) Biyometrik geçiş sistemleri
E) CCTV

43. X-Ray cihazından geçen metaller
renkli monitörde hangi renkte
görünürler?
A) Mavi
B) Sarı
C) Kırmızı
D) Beyaz
E) Kahverengi

44. Metal detektörler ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Metal detektörlerin ayarlanma işlemine
kalibrasyon denir
B) El detektörlerinin çalışma prensipleri
metal kapı detektörleri ile aynıdır
C) Metalle karşılaştıklarında sesli veya
ışıklı uyarı sinyali verirler
D) Metal detektörler ısı ve ışık miktarını
algılayabilirler
E) Plastik maddeleri tespit edemezler

45. X-Ray cihazının bulunduğu
ortamdaki radyasyon ölçümü aşağıdaki
cihazlardan hangisi ile yapılır?
A) Alkolmetre
B) Dekametre
C) Dozimetre
D) Barometre
E) Ampermetre

46.İlk yardım görevlisi Ahmet Bey
arabasıyla seyahat halindeyken henüz
yeni olmuş bir trafik kazasına rast
geliyor. Yolun kenarında arabadan
fırlamış bir yaralı bulunmaktadır.
Ahmet Bey bu kazazedenin solunum
değerlendirmesini hangi yöntemle
yapmalıdır?
A) Hisset- Dinle-Bak yöntemi
B) Dinle-Bak-Hisset yöntemi
C) Dinle-Hisset- Bak yöntemi
D) Bak-Dinle-Hisset yöntemi
E) Bak-Hisset-Dinle yöntemi

47. Kırık tespitinde doğru uygulama
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kırık bölge normal şekline
getirilmelidir
B) Açık kırık varsa görünen kemik
parçaları temizlenmelidir
C) Yara varsa üzeri kapatılmamalıdır
D) Tespit yapılırken yaralı bölge sabit
tutulmalıdır
E) Kırıklar tespit edilmeden hastaneye
götürülmelidir

48.Burkulmalarda aşağıdakilerden
hangisi uygulanmaz?
A) Soğuk uygulanır
B) Bölge yukarı kaldırılır
C) Tıbbi yardım istenir
D) Hareket ettirilmez
E) Bölgeye tampon yapılır

49. Yüksek ateş nedeniyle oluşan
havaleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) Herhangi bir ateşli hastalık sonucu
oluşabilir
B) Genellikle 6 yaşından büyük
çocuklarda görülür
C) Vücut sıcaklığının 38° C’nin üstüne
çıkmasıyla oluşur
D) İlkyardımda önce elbiseleri
çıkarılmalıdır
E) Ilık duş aldırılmalıdır

50.Epilepsi krizinde hangi uygulama
doğrudur?
A) Krizin kendi kendine sonlanması
beklenir
B) Hastanın çenesi ve elleri açılmaya
çalışılır
C) Kolonya, alkol, soğan vb. maddeler
koklatılır
D) Hastaya şok pozisyonu verilir
E) Hasta bağlanmaya çalışılır

51. Rentek manevrası nedir?
A) Nefes alamayan, elleriyle boğazını
tutan, acı çeken ve rengi moraran
hastanın solunum yolunun açılması
tekniğidir
B) Araç içinden yaralının omuriliğine
zarar vermeden çıkarılması tekniğidir
C) Acil taşıma tekniğidir
D) Yaralının sedyeye alınma tekniğidir
E) Kanama durdurma tekniğidir

52. Aşağıdakilerden hangisi genel
zehirlenme belirtilerinden birisi
değildir?
A) Bulantı
B) İshal
C) Karın ağrısı
D) Nefes darlığı
E) Deride içi su dolu kabarcıklar

53. Acil taşıma teknikleri ne zaman
kullanılmalıdır?
A) Kaza olur olmaz kanaması var ise
B) Süregelen bir tehlike söz konusu ise
C) Yaralıya koma pozisyonu vermek
gerekli ise
D) Yaralının kırığı var ise
E) Yaralının solunumu ve dolaşımı var ise

54. Sağlıklı bir çocukta dakikadaki
nabız sayısı hangi aralıktadır?
A) 40-60
B) 60-80
C) 80-100
D) 100-120
E) 140-180

55. Kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç
kaybına ne isim verilir?
A) Koma
B) Baş dönmesi
C) Sıcak çarpması
D) Kalp krizi
E) Bayılma

56. Aşağıdakilerden hangisi yangın
söndürücü maddelerden biri değildir?
A) Köpük
B) Kum
C) Asetilen
D) Kuru Kimyevi Toz
E) Karbondioksit

57.Bulunduğu ortamda gaz kokusu
alan özel güvenlik görevlisi
aşağıdakilerden hangisini kesinlikle
yapmamalıdır?
A) Ortam havalandırılır
B) Doğalgaz ise tavan kısmından
süpürülerek tahliye edilir
C) Yanan lambalar, elektrikli cihazlar
derhal kapatılmalıdır
D) Gaz vanalarını kapatmalıdır
E) LPG ise taban kısmından süpürülerek
gaz tahliye edilir

58. Aşağıdakilerden hangisi yangından
kaynaklanan tehlikelerden biri
değildir?
A) Kimyasal tehlike
B) Patlama tehlikesi
C) Çökme tehlikesi
D) Su tehlikesi
E) Yüksek sıcaklık tehlikesi

59. Aşağıda verilen seçeneklerden
hangisi söndürme maddesi olarak
kullanılan suyun avantajlarından biri
değildir?
A) Ahşap, kağıt, tekstil yangınlarında
etkili bir söndürücüdür
B) Zehirleyici etkisi olmayan; kimyasal
olarak nötr bir maddedir
C) Potasyum, kalsiyum, magnezyum,
sodyum vb. kimyasallarla suyun
teması hidrojen oluşmasına,
dolayısıyla patlamalara neden
olur
D) Su, yangın söndürme maddelerinin en
ucuzudur
E) Her yerden kolaylıkla temin edilebilir

60.Toplumun tamamı veya belli
kesimleri için fiziksel, ekonomik ve
sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı
ve insan faaliyetlerini durduran veya
kesintiye uğratan doğal, teknolojik veya
insan kaynaklı olaylara ne denir?
A) Tsunami
B) Deprem
C) Erozyon
D) Sel
E) Afet

61.Elektrik akımının olduğu alanlarda
aşağıdaki davranışlardan hangisi
yanlıştır?
A) Elektrik akımının kontrolü çıplak elle
ve avuç içi ile yapılır
B) Elektrik akımı sigortadan kapatılır
C) Kuru kimyevi tozlu yangın söndürme
cihazı ile yangına müdahale edilir
D) Elektrik akımına kapılan kişi kuru
maddelerle (odun, kuru bez, eldiven)
akımdan uzaklaştırılır
E) Elektrik yangınına asla su ile müdahale
edilmez

62. Özel güvenlik görevlilerinin
korudukları tesiste oluşan yangın
esnasında ilk yapmaları gereken görev
hangisi olmalıdır?
A) İnsanların yangın alanından panik
oluşturmadan tahliyesi
B) Yangının söndürülmesi
C) Değerli eşyanın yangından
kurtarılması
D) Tesiste bulunan kapı ve pencerelerin
açılması
E) Tesisteki otoparktaki araçların
kurtarılması

63. Yanıcı maddenin yapısı itibarı ile
yanıcı buhar-gaz meydana gelmediği,
yeterli ısı ve oksijenin olmadığı
durumlarda oluşan yanma çeşidi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Patlama
B) Hızlı yanma
C) İçin için yanma
D) Parlama
E) Yavaş yanma

64. Aktif maddesi MDMA olan; uyku,
açlık, susuzluk gibi hayati ihtiyaçları
engelleyerek vücudun dengesini bozan
amfetamin türevi madde
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Morfin
B) Kodein
C) Extacy
D) Eroin
E) Esrar

65. Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin
doğrudan etki ettiği organımız
hangisidir?
A) Mide
B) Kalın bağırsak
C) Beyin
D) Pankreas
E) Böbrek

66. Aşağıdakilerden hangisi stresin
kaynaklarından biri değildir?
A) Motivasyon
B) Rol belirsizliği
C) Yoğun işgücü
D) Kişiler arası çatışma
E) Aşırı sorumluluk yüklenmesi

67. Aşağıdakilerden hangisi empatiyi
tanımlar?
A) Kişinin karşısındakine onu çok
sevdiğini söylemesidir
B) Kişinin karşısındaki kişiyi örnek
almasıdır
C) Kişinin karşısındaki kişiye özen
duymasıdır
D) Kişinin karşındaki kişiye aksi tavır
sergilemesidir
E) Kişinin kendisini karşısındaki kişinin
yerine koyarak onun düşünce ve
duygularını doğru anlamasıdır

68. ………… duygu, düşünce ve
bilgilerin her türlü yolla başkaları ile
paylaşılmasıdır. Boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) İletim
B) Öğrenim
C) Etkileşim
D) İletişim
E) Eğitim

69.İletişim sürecinde herhangi bir olaya
ilişkin duygu ve düşüncelerin
kodlanarak sözlü, sözsüz veya yazılı
olarak alıcıya ulaşmasını sağlayan
semboller veya alıcıya iletilmesi istenen
konu, iletişimin hangi temel ögesi ile
tanımlanmaktadır?
A) Mesaj
B) Kanal
C) Alıcı
D) Genel bildirim
E) Kaynak

70. Aslında dinlemeyen, dinliyormuş
gibi yapan ve zihnen çok uzaklarda olan
insanlara hitap edildiğinde uykudan
uyanır gibi sıçrarlar. Bu tür dinlemeler
genellikle konferans, seminer,
kalabalık, ışık ortamı zayıf ve sıcak
ortamlarda daha sık görülür.
Yukarıda anlatılan dinleme türü
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tuzak kurucu dinleme
B) Yüzeysel dinleme
C) Savunucu dinleme
D) Seçerek dinleme
E) Görünüşte dinleme

71. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin
temel becerilerinden biri değildir?
A) Kendini tanımak
B) Kendini doğru ifade etmek
C) Eleştirilere karşı açık olmamak
D) Hoş görülü ve yargısız olabilme
E) Empati kurabilmek

72. “İletişimde ne söylediğimizden çok
nasıl söylediğimiz önemlidir.” sözü ile
aşağıdakilerden hangisinin önemi
vurgulanmaktadır?
A) Empati
B) Sempati
C) Beden dili
D) Yazılı iletişim
E) Antipati

73. Aşağıdakilerden hangisi kitle
iletişiminin fonksiyonlarından değildir?
A) Dış dünyayı görmeyi sağlama
B) Haber verme
C) Eğitme
D) Takdir etme
E) Eğlendirme

74.Birbirlerini tanıyan ve rahat
konuşan kişilerin kullandığı mesafeye
kişisel alan mesafesi denir.
Buna göre iletişimde kişisel alan mesafe
ölçüsü ne olmalıdır?
A) 40-80 cm
B) 0-35 cm
C) 80 cm- 2 m
D) 60-90 cm
E) 2 m ve üzeri

75.İletişimde çok önemli bir öğe olan
“ilk izlenim” karşımızdaki kişinin hangi
özellikleri hakkında bilgi vermez?
A) Eğitim düzeyi
B) Sosyal statüsü
C) Gelir seviyesi
D) Kültür seviyesi
E) Mesleki başarısı

76.Bir insanın düşünmesi,
duygulanması, ihtiyaçlarının farkına
varması hangi iletişim tekniğidir?
A) Kişiler arası iletişim
B) Kişi içi iletişim
C) Örgüt içi iletişim
D) Kitle iletişimi
E) Grup iletişimi

77. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin
başarısını artırır?
A) Karşımızdaki kişiye karşı ön yargılı
olmak
B) Dinleyicilerin ilgisini çekmeden direkt
konuya girmek
C) Kime, nerde, ne söyleyeceğimizi
bilmek
D) Karmaşık uzun cümleler kurmak
E) Mesleki jargonlar, bilinmeyen
kelimeler kullanmak

78. Göz yaşartıcı gazların insanlar
üzerindeki fizyolojik etkileri konusunda
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Nefes darlığı, diyaframda kasılma
B) Göz kapaklarını istemsiz olarak
kapama ve gözyaşına bağlı olarak
geçici görememe
C) İşitme kaybı
D) Sürekli öksürme ve aksırma ihtiyacı
E) Aşırı derecede gözyaşı ve yanma

79. Grup üyelerini bir arada tutan ve
gerçekleştirmeyi amaç edindikleri inanç
ve ideallerin kaynağı olan birlikte
düşünme ve eyleme geçme isteğine ne
denir?
A) Üst kültür
B) Anonimsizlik
C) Alt kültür
D) Takım ruhu
E) Dinamizm

80. Aşağıdakilerden hangisi için kama
düzeni kullanılmaz?
A) Yol kapaması yapmak için
B) Topluluğu bölmek için
C) Topluluğu yanlara doğru dağıtmak için
D) Topluluk liderlerini yakalamak,
toplulukla irtibatını kesmek için
E) Topluluğu küçük parçalara bölmek
için

81. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal
olaylarda güvenlik güçlerinin kullandığı
düzenler arasında yer almaz?
A) Kama düzeni
B) Çember düzeni
C) Sağa veya sola hat düzeni
D) Kademeli düzen
E) Kaçış düzeni

82. Kalabalığa yakın bir noktada
duyulan patlama sesi üzerine şahısların
korku, endişe ve kontrolsüz bir şekilde
hedef gözetmeksizin kaçışmasıyla
başlayan davranış şekli hangisidir?
A) Bilinçli hareket
B) Antisosyal kişilik bozukluğu
C) Panik
D) Saldırganlık
E) Yetersizlik

83. Kalabalığın tanımı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Genelde ortak bir amacı olmayan,
birbirlerini tanımayan bireylerin
tesadüfen geçici bir süre için bir araya
gelmesidir
B) Birbirlerini tanıyan 10 ve üzerinde
şahsın bir meydanda buluşmak üzere
toplanması sonucu oluşan gruba denir
C) Aynı fikir ve düşünceleri paylaşan,
örgütlenmiş ve lideri olan kümeye
denir
D) Maç seyretmek için stat içinde bulunan
protokole denir
E) Kalabalık yalnızca nüfusu bir milyon
ve üzerindeki şehirlerde oluşan
topluluklara denir

84. Aşağıdakilerden hangisi terörist
faaliyetin eyleme dönüşme
safhalarından biri değildir?
A) Hedef seçimi
B) Delil toplama
C) Bilgi toplama
D) Saldırı
E) Kaçış

85. Aşağıdakilerden hangisi
topluluklarda aniden oluşan paniği
önlemek için uygulanan yöntemlerden
biri değildir?
A) Paniğe neden olan olayla ilgili en kısa
sürede topluluğa doğru bilgi vermek
B) Bir an önce topluluğu dağıtmak için
sert müdahalede bulunmak
C) Topluluğun dağılabilecekleri kaçış
yollarını belirlemek ve açık tutmak
D) Topluluğu doğru yönlere dağılmaya
zorlayacak ölçüde yumuşak kuvvet
kullanmak
E) Topluluktaki herkesin duyabileceği
şekilde ses yayın aracıyla yönlendirme
yapmak

86.Bireylerin bir toplumun üyesi olarak
geliştirdiği dil, teknoloji, inanç, örf,
adet, gelenek ve görenek, sanat ve ahlak
gibi ortak değerlerden oluşan, kuşaktan
kuşağa aktarılan toplumsal kuralların
tümüne ne ad verilir?
A) Tutum
B) Kültür
C) Davranış
D) Kanun
E) Yönetmelik

87. Aşağıdakilerden hangisi yasal
olmayan toplumsal olaylarda rastlanan
eylem biçimleri arasında değildir?
A) Bazı maddelerin atılması
B) Yağma ve tahrip
C) Yazılı ve sözlü tahrik
D) Hakaret
E) Siber saldırı

88. Aşağıda yapılan toplantı ve gösteri
yürüyüşlerinden hangisi kanun dışı
olarak değerlendirilemez?
A) Kanun hükümlerine uygun bildirim
verilmeden yapılan
B) Ateşli silahlar ile her türlü kesici,
delici aletler taşınarak yapılan
C) Katılanların kimliklerini gizlemek
amacıyla yüzlerini tamamen veya
kısmen örterek yaptıkları
D) Siyasi parti, dernek ve sendikaların
bildirim yapmadan kendi kanun ve
tüzüklerine göre yapılan
E) Bildirimde belirtilen gün ve saatten
önce yapılan

89. Aşağıdakilerden hangisi kişi koruma
çeşitlerinden değildir?
A) Özel koruma
B) Yakın koruma
C) Uzak koruma
D) Konut ve iş yeri koruma
E) Çağrı üzerine koruma

90. “Koruma şekilleri, korunan
kişinin.................göre belirlenmektedir.”
cümlesinde, boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Yaşına
B) Medeni durumuna
C) Tehdit seviyesine
D) Çocuk sayısına
E) Ev ve işyerinin arasındaki uzaklığa

91. VIP tören alanına geldiğinde silahlı
bir saldırı olması durumunda
korumaların yapması gereken öncelikli
hareket aşağıdakilerden hangisidir?
A) Saldırganın kim olduğunu tespit etmek
B) VIP’i çatışma bölgesinden
uzaklaştırarak güvenli bir alana
götürmek
C) Olay yerini boşaltmak
D) Saldırganı imha edene kadar çatışma
bölgesinde kalmak
E) Takviye kuvvetler gelene kadar
çatışmayı sürdürmek

92. VIP bombalı bir saldırı ile
karşılaştığında aşağıdakilerden
hangisinin yapılması yanlıştır?
A) Bombayı ilk gören kişinin yön
belirterek arkadaşlarını uyarması
B) Saldırının aksi istikamete doğru
uzaklaşmak ve en kısa sürede yere
yatarak hedef küçültmek
C) İkinci bir saldırı ihtimaline karşı
tedbirli ve uyanık olmak
D) Saldırı bölgesinden güvenli bölgeye
geçmek
E) İlk görenin hemen bombayı alarak
uzak mesafeye atması

93. Yakın koruma görevi yapan özel
güvenlik görevlisi bu hizmeti ifa
ederken aşağıdaki maddelerden
hangisini göz önünde bulundurmaz?
A) Korunan kişinin özellikleri
B) Korunan kişinin talepleri
C) Koruma yapılan mekânın özellikleri
D) Sahip olunan personel sayısı ve
mevcut kaynaklar
E) Halkın istek ve talepleri

94. VIP koruma altında olan bir kişi
ziyaret için Adana’dan İstanbul’a
gideceğinden, yapılacak öncü istihbarat
çalışmasında aşağıda verilenlerden
hangisini kontrol etmeye gerek yoktur?
A) İlde bulunan hastaneler ve ambulans
hizmetlerinin durumu
B) Programda kullanılacak güzergâhlar
C) Ziyaret programı
D) Güzergâhta bulunan boğma noktaları
E) Programa katılacak tüm kişilerin kan
grubu bilgileri

95. Genel kolluğa yardımcı olarak görev
yapan özel güvenlik görevlilerinin
yetkileri 5188 sayılı Kanun ile
belirlenmiştir. Bu kapsamda özel
güvenlik görevlileri aşağıdakilerden
hangisini yapabilir?
A) Müsabaka güvenliği ile ilgili polis
nezaretinde üst araması yapabilirler
B) Yakaladıkları suçluları mahkemeye
sevk edebilirler
C) Şüphelilerin ifadelerini avukat
nezaretinde alabilirler
D) Olay yerindeki delilleri toplarlar
E) Trafiği ihlal edenlere ceza kesebilirler

96. Aşağıdakilerden hangisi suikastların
genel amaçlarından değildir?
A) Halkı galeyana getirmek
B) Devletlerarası siyasi ilişkileri
gerginleştirmek
C) Toplumda ikilik yaratmak,
D) Toplumda sevilen ve sayılan bir kişi
haline gelmek
E) Örgütün propagandasını yapmak ve
kendi yandaşlarına moral vermek

97. Aşağıdakilerden hangisi seyyar fiziki
güvenlik engellerinden değildir?
A) Paravanlar
B) İstinat duvarları
C) Güvenlik şeritleri
D) Zincir
E) Kordonlar

98. Genel kolluk-Özel güvenlik ilişkileri
açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Kamu güvenliğinden genel kolluk
sorumludur
B) Özel güvenlik görevlileri, görev
alanlarında emniyet ve asayişle ilgili
tek yetkilidir
C) Özel güvenlik, kamu güvenliğini
tamamlayıcı niteliktedir
D) Özel güvenlik, sınırları belirli görev
alanında sorumludur
E) Genel kolluk, özel güvenlik
görevlilerinin görev alanından da
sorumludur

99. Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk
ile özel kolluğun görevlerini yerine
getirirken kullanabilecekleri ortak yetki
alanına girmez?
A) Kimlik sorma
B) Zor kullanma
C) Yakalama
D) Arama
E) Telefon dinleme

100. Özel güvenlik görevlisinin terk
edilmiş veya bulunmuş eşyaya karşı ne
tür bir yetkisi vardır?
A) Yakalama
B) Kullanma
C) Emanete alma
D) Saklama
E) Zor kullanma

SİLAH BİLGİSİ SORULARI
1.Aşağıdakilerden hangisi silah bakım
ve temizliğinde kullanılan malzeme
değildir?
A) Harbi
B) İnce uçlu ahşap
C) Kıl fırça
D) Havya
E) Temizlik bezi

2.Aşağıdakilerden hangisi atışı
etkileyen temel faktörlerden değildir?
A) Silah takibi
B) Duruş
C) Kabza kavrama (Tutuş)
D) Nefes kontrolü ve nişan hattı kurma
E) Tetik ezme

3.Aşağıdakilerden hangisi silah bakım
türlerinden değildir?
A) Basit bakım
B) Yıllık ve periyodik bakım
C) Zor bakım
D) Kapsamlı bakım
E) Değişik iklim şartlarında bakım

4.Tabancaların parçalarından sürgü
takımında hangi unsur bulunmaz?
A) Rampa
B) İğne ve yayı
C) Tırnak
D) Gez - Arpacık
E) Kovan atma boşluğu

5.Aşağıdakilerden hangisi tabancanın
emniyet sistemlerinden değildir?
A) Tetik emniyeti
B) Horoz emniyeti
C) Şarjör emniyeti
D) Gez emniyeti
E) Kabza emniyeti

6.Nişan tertibatında namlu gerisinde
olan arpacığın şekline göre oyuk kısmı
tam daire yarım daire, dikdörtgen,
üçgen şeklinde olabilen parçaya ne ad
verilir?
A) Alev gizleyen
B) Namlu ucu
C) Horoz
D) Tırnak
E) Gez

7.Silahın güvenli bir şekilde
boşaltılması için sırasıyla izlenmesi
gereken yol aşağıdakilerden hangisidir?
I-Ölü bölgeye tetik düşürülerek silah
kılıfa konulur
II-Sürgü çekilip gözle atım yatağı
kontrol edilir ve bırakılır
III-Şarjör çıkartılır
IV-Tabanca ölü noktaya çevrilir
A) II, IV, III, I
B) III, IV, II, I
C) IV, I,II, III
D) III, II, I,IV
E) IV, III, II, I

8.Ateşli silahlarda iğnenin darbesi ile
fişeğin ateşlenen parçası hangisidir?
A) Çekirdek
B) Kapsül
C) Kovan
D) Barut
E) Kovan dip tablası

9.Aşağıdakilerden hangisi şarjörü
oluşturan parçalar arasında yer almaz?
A) Gerdel
B) Şarjör yayı
C) Şarjör tüpü
D) Şarjör kapağı
E) Emniyet ve ateş ayar mandalı

10. Aşağıdakilerden hangisi namluda
bulunan yiv ve setlerin görevleri
arasında sayılmaz?
A) Çekirdeğin havayı burgu gibi delmesi
B) Kovanın atılması
C) Atış menzilinin uzaması
D) Delme gücünün artması
E) Çekirdeğin hedefe ilk önce uç kısmı ile
varması

11. Nişan hattı nedir?
A) Hedefin alt noktası ile arpacığın alt
noktasını birleştiren hat
B) Göz, gezin üst kenar orta noktasından
arpacığın silme üst tepesi ile hedefin
orta noktasını oluşturan hat
C) Arpacık ve gezin hedef alt noktasına
birleştiren hat
D) Gez, göz ve arpacığın alt noktası ile
hedefin üst noktasını oluşturan
E) Poligon kulvarındaki hedefin gözle
birleştirildiği hat

12. Poligonda atış eğitimi alan özel
güvenlik görevlisinin silahı tutukluk
yaptığı taktirde öncelikli yapması
gereken hareket tarzı hangisidir?
A) “TUTUKLUK ” diye bağırıp yardımcı
el havaya kaldırılarak namluyu
hedeften ayırmadan silahı nezaretçiye
teslim etmelidir
B) Tabancanın sürgüsünü hızlıca çekip
bırakmalıdır
C) Tabancayı yukarı doğrultup olduğu
yerde beklemelidir
D) Şarjörü çıkartmalı ve tabancayı
sökmelidir
E) Tabancayı alarak poligon dışına
çıkmalı ve atış gözlemcisine dışarı
çağırmalıdır

13. Silahlı özel güvenlik görevlilerinin
görev değişiminde birbirlerine silah
teslim ederken dikkat edecekleri en
önemli husus hangisidir?
A) Mermi sayısı zimmet sayısı kadar
olmalıdır
B) Devir teslim defteri imzalanmalıdır
C) Silah teslim alınırken her zaman dolu
olduğu kabul edilmelidir
D) Yedek şarjör ve silah aparatlarının tam
olup olmadığına dikkat edilmelidir
E) Silah üzerinde çizik olup olmadığı
kontrol edilmelidir

14.Bankada görevli özel güvenlik
görevlisi silahı ile ilgili hangi hususlara
uymak zorunda değildir?
A) Silahını emniyetli kullanmayı
öğrenmeli
B) Olası olaylara karşı parmağı tetikte ve
eli silahının üzerinde olmalıdır
C) Fişek yatağının boş olduğundan emin
olmalıdır
D) Atış yapmadan önce veya atış sırasında
asla ilaç ve alkol kullanmamalıdır
E) Silahla ilgili her türlü şakadan
kaçınmalıdır

15. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme
tertibatında yer almaz?
A) Arpacık
B) İğne yayı
C) Horoz
D) İğne
E) Tetik

16. Aşağıdakilerden hangisi silahın
ateşlenmesine engel değildir?
A) İğnenin kırık olması
B) Barutun nemlenmesi
C) Gez ve arpacığın kırık olması
D) Tetiğin arızalı olması
E) Kapsülün hatalı olması

17. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve
Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında
Kanun ve ilgili Yönetmelik kapsamında
bulundurma ruhsatlı silahların atış
poligonu da dahil zorunlu hallerde
bir yerden başka bir yere
nakledilmesindeki usul nedir?
A) Silah sahibi silahını belediye sınırları
içinde istediği yere nakledebilir
B) Bu konuda herhangi bir usul yoktur
C) Sadece genel kolluk tarafından
nakledilebilir
D) Mahallin en büyük mülki amirinin
vereceği “Silah Nakil Belgesi” ile
nakledilebilir
E) Silah sahibi silahını il sınırları içinde
istediği yere nakledebilir

18. Gaz tabancaları hangi silah
grubunda yer alır?
A) Biyolojik silahlar
B) Ezici silahlar
C) Hafif ateşli silahlar
D) Nükleer silahlar
E) Delici silahlar

19. Aşağıdakilerden hangisi tabancanın
parçalarından değildir?
A) Gövde
B) Namlu
C) Fişek
D) Sürgü
E) Şarjör

20. Aşağıdakilerden hangisi temel atış
tekniklerinden değildir?
A) Kabza kavrama
B) Nişan alma
C) Duruş
D) Horoz ezme
E) Nefes kontrolü

21. Atışa hazır fişeğin işgal ettiği ve aynı
zamanda iğnenin kapsüle çarparak
patlamanın meydana geldiği yere ne
denir?
A) Fişek yatağı
B) Hazne
C) Hatve
D) Rampa
E) Şarjör

22.Tabancalarda ateşleme ilk olarak
aşağıdaki parçalardan hangisiyle
başlar?
A) Horoz
B) Yerine getiren yay ve mili
C) Tetik
D) Emniyet mandalı
E) Ateşleme iğnesi

23. Poligonda atışa hazır atıcı neyi
bekler?
A) Silahın ısınmasını
B) Silahın soğumasını
C) Yetkilinin “Atış Serbest” komutunu
D) Poligonun temizlenmesini
E) Beklemez ateş eder

24. Aşağıdakilerden hangisi silahla
yapılan kazaların kişisel sebeplerinden
değildir?
A) Atıcının kendine aşırı güveni
B) Atıcının silahını tanımaması
C) Aşırı unutkanlık
D) Silahla sık sık ve gereksiz oynama
E) Fişek hatası

25. Silah taşıma ruhsatı kç yıl
geçerlidir?
A) 2
B) 5
C) 7
D) 10
E) 12
TEST BİTTİ
CEVAPLARINIZI
KONTROL EDİNİZ.
1-B
2-A
3-C
4-D
5-A
6-A
7-B
8-A
9-D
10-A
11-C
12-A
13-E
14-B
15-C
16-D
17-A
18-C
19-B
20-D
21-C
22-E
23-B
24-C
25-D
26-E
27-E
28-B
29-B
30-D
31-D
32-A
33-A
34-C
35-E
36-D
37-D
38-B
39-C
40-A
41-E
42-B
43-A
44-D
45-C
46-D
47-D
48-E
49-B
50-A
51-B
52-E
53-B
54-D
55-E
56-C
57-C
58-D
59-C
60-E
61-A
62-A
63-E
64-C
65-C
66-A
67-E
68-D
69-A
70-E
71-C
72-C
73-D
74-A
75-E
76-B
77-C
78-C
79-D
80-A
81-E
82-C
83-A
84-B
85-B
86-B
87-E
88-D
89-C
90-C
91-B
92-E
93-E
94-E
95-A
96-D
97-B
98-B
99-E
100-C
SİLAH BİLGİSİ CEVAP ANAHTARI
1-A
2-A
3-C
4-A
5-D
6-E
7-E
8-B
9-E
10-B
11-B
12-A
13-C
14-B
15-A
16-C
17-D
18-C
19-C
20-D
21-A
22-C
23-C
24-E
25-B