84.SINAV A GRUBU

Ana Sayfa / Soru Arşivi / 84.SINAV A GRUBU

84.SINAV A GRUBU
1. Aşağıdakilerden hangisi özel
güvenlik görevlilerinin yetkilerinden
değildir?
A) Toplantı, konser ve spor müsabakası
gibi etkinliklerde kimlik sormak
B) Duyarlı kapıdan geçirmek
C) Kişilerin üstlerini detektörle aramak
D) Kişileri sorguya çekmek
E) Eşyaları x-ray cihazından geçirmek

2. Aşağıda yer alan şıklardan hangisi
özel güvenlik görevlisi olmak için
alınan sağlık raporunun içeriğinde yer
almaz?
A) Kardiyoloji
B) Psikiyatri
C) Nöroloji
D) Kulak Burun Boğaz
E) Göz

3. Ali silahlı olarak özel güvenlik
görevlisi olmak istemektedir. Silahlı
olarak görev almak için özel güvenlik
eğitim kurumlarında en az kaç saat
ders almak zorundadır?
A) 60 saat
B) 80 saat
C) 100 saat
D) 120 saat
E) 150 saat

4. Yabancıların özel güvenlik alanında
Türkiye‟de faaliyet gösterebilmesi ile
ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Yabancı şirketin ülkesinde Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşlarına aynı
imkân tanınmalı
B) Yabancı kişiler Türkiye’de özel
güvenlik alanında faaliyet
gösteremezler
C) Mütekabiliyet esası geçerlidir
D) Dışişleri Bakanlığının görüşü alınır
E) Karşılıklılık olmalıdır

5. 5188 sayılı Kanunda belirtilen alarm
izleme merkezi aşağıdakilerden
hangisini ifade eder?
A) Haber merkezini
B) Polis 155 ve Jandarma 156'yı
C) Koordinasyon harekât merkezini
D) Konut, işyeri ve tesislerin güvenliğini
sağlamak amacıyla teknik donanım
kullanarak bunları izleyen işletmeleri
E) AFAD kriz merkezini

6. Aşağıdakilerden hangisi silahsız özel
güvenlik görevlisi olmak için aranan
şartlardan değildir?
A) En az lise veya dengi okulu mezunu
olmak
B) Özel güvenlik temel eğitimini
başarıyla tamamlamış olmak
C) 18 yaşını doldurmuş olmak
D) Görevin yapılmasına engel olabilecek
bir engeli olmamak
E) Devletin güvenliğine karşı suçlardan
mahkûm olmamak

7. Aşağıdakilerden hangisi özel
güvenlik görevlisinin adli aramasına
girer?
A) Kişilerin üstlerini dedektörle arama
B) Alışveriş merkezlerine girenleri
cihazla arama
C) Boş ve harabe yerleri kontrol etme
D) Suç işledikten sonra şüpheliyi arama
E) Kişilerin eşyalarını x-ray cihazından
geçirerek arama

8. 5188 sayılı Kanuna göre “Geçici ve
acil durumlarda özel güvenlik izni”
kim tarafından verilir?
A) Vali
B) Kaymakam
C) Emniyet müdürü
D) Jandarma komutanı
E) Bağlı bulunduğu polis merkezi amiri

9. Hırsızlık Ģüphesiyle yakaladıkları
kişiyi, polise haber vermeden sabaha
kadar tutan özel güvenlik görevlileri
hangi suçu ilemiştir?
A) İrtikâp
B) Görevini yaptığından suç oluşmamıştır
C) Amirin emrine muhalefet
D) Görevliye mukavemet
E) Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma

10.Özel güvenlik şirketleri, koruma ve
güvenlik hizmeti verebilmek için
faaliyet izni almak zorundadırlar. Bu
faaliyet izni nereden alınır?
A) Bulunduğu ilin valiliğinden
B) İçişleri Bakanlığından
C) Kaymakamlıklardan
D) Milli Savunma Bakanlığından
E) Ticaret ve Sanayi Odasından

11.Özel güvenlik görevlileri silahlı
olarak aşağıdaki yerlerden hangisinde
görev yapabilir?
I-Sağlık tesislerinde
II-Kişi koruma
III-Spor müsabakalarında
IV-Para ve değerli eşya nakli
A) I,III
B) Yalnız IV
C) II, IV
D) I, IV
E) I, II, IV

12. Sınavlarda yeterli başarıyı
sağlayamayan adaylar, yeniden özel
eğitim kursuna devam etmeksizin bir
yıl içinde toplam kaç sınava girebilir?
A) 7
B) 6
C) 5
D) 4
E) 3

13. Yabancı kişilerin Türkiye‟de özel
güvenlik Ģirketi kurabilmesinde aranan
temel ilke nedir?
A) Mülkilik
B) Şahsilik
C) Mütekabiliyet
D) Evrensellik
E) Koruma

14. 5188 sayılı Kanunda belirtilen özel
güvenlikle ilgili kararları almak üzere
valinin görevlendireceği bir vali
yardımcısının başkanlığında toplanan
özel güvenlik komisyonunda
aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) İl emniyet müdürlüğü
B) İl milli eğitim müdürlüğü
C) İl jandarma komutanlığı
D) Ticaret odası başkanlığı
E) Sanayi odası başkanlığı

15.Göreve başlayan ve görevden
ayrılan özel güvenlik görevlileri kaç
gün içinde valiliğe bildirilir?
A) 7 gün
B) 10 gün
C) 15 gün
D) 20 gün
E) 30 gün

16.Koruma ve güvenlik hizmetinin
yerine getirileceği alanı belirlemek ve
zorunlu hallerde görev alanını
genişletmek kimin görevidir?
A) Emniyet Genel Müdürlüğünün
B) Sahil Güvenlik Komutanlığının
C) Jandarma Genel Komutanlığının
D) Özel Güvenlik Komisyonunun
E) Başsavcılığın

17.İl sınırları içerisinde bulunan genel
ve özel kolluk ile özel güvenlik
görevlilerinin amiri kimdir?
A) Vali
B) Emniyet Genel Müdürü
C) İl emniyet müdürü
D) Garnizon komutanı
E) Alay komutanı

18.Aşağıdakilerden hangisi ceza
sorumluluğunu ortadan kaldırır?
A) Bilinçli olarak alınan alkolün etkisiyle
işlenen suç
B) Haksız tahrik
C) Hata
D) Meşru savunma
E) Akrabalık ilişkisi

19.Aşağıdakilerden hangisi ÖGG‟nin
haklarından değildir?
A) Özel güvenlik çalışma izni hakkı
B) Mesai saatlerini belirleme hakkı
C) Eğitim hakkı
D) Özel güvenlik mali sorumluluk
sigortası hakkı
E) Kıyafet edinme hakkı

20. 5188 sayılı Kanunun 12‟nci
maddesinde düzenlenen “özel güvenlik
kimlik kartı” ile ilgili aşağıdaki
bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Kimlik kartı valilikçe verilir
B) Kimlik kartında görevlinin adı ve
soyadı yazılır
C) Kimlik kartının silahlı ya da silahsız
olduğu belirtilir
D) Kimlik kartı görev alanı ve süresi
içerisinde herkes tarafından
görülebilecek şekilde yakaya takılır
E) Kimlik kartı dört yılda bir değiştirilir

21. Suç işledikten sonra özel güvenlik
görevlilerince yakalanan şüpheli ile
emanete alınan eşya, kime nasıl teslim
edilir?
A) Cumhuriyet savcılığına-tutanakla
B) Yetkili genel kolluğa-tutanakla
C) Valiliğe-tutanakla
D) Özel güvenlik amirine-tutanakla
E) İşyeri sahibine-tutanakla

22. Ana giriş kontrol noktasında,
aşağıdaki personelden hangisinin
görevlendirilmesi gerekli değildir?
A) Kontrol noktası amiri
B) Yönlendirici personel
C) Temizlikçi personel
D) Koruma personeli
E) Kontrol personeli

23. Yerine getirilen görevin önemi ile
bulunulan yerin yüksek tehdit ve suç
riski taşıması durumunda hangi nokta
kurulur?
A) Geçici nokta
B) Sürekli nokta
C) Kişi noktası
D) Araç noktası
E) Devriye noktası

24.Tren garı gişesinde unutulan
telefonun alınarak korunaklı bir yerde
tutması için ÖGG Alper ile Şahin‟in
hangi tutanağı tutması gerekir?
A) İhbar tutanağı
B) El koyma tutanağı
C) Müracaat tutanağı
D) Suçüstü tutanağı
E) Emanete alma tutanağı

25. Otogarda çocuğunu kaybeden
ailenin çocuğunu bularak aileye teslim
eden ÖGG Sedat hangi görevini yerine
getirmiĢtir?
A) Adli
B) Yardım
C) Önleyici
D) Koruyucu
E) Yakalama

26.Aşağıdakilerden hangisi zor
kullanmanın meşru müdafaa hakkı
olarak kabul edilmesi şartlarından biri
değildir?
A) Haksız bir saldırı olmalı
B) Orantısız olmalı
C) Orantılı olmalı
D) Zorunlu olmalı
E) Saldırının acele defi gerekmeli

27.Görevli olduğu bölgede yağma
(gasp) suçunu işleyen şüpheliyi
yakalayan ÖGG Osman hangi görevini
yerine getirmiştir?
A) Yardım görevi
B) Önleyici görevi
C) İdari görevi
D) Koruyucu görevi
E) Adli görevi

28.AĢağıdakilerden hangisi fabrikada
görevli ÖGG Ayşe ile Pınar‟ın yaya
devriye görevini yaparken dikkat
etmeleri gereken davranıĢlardan biri
değildir?
A) Devriye esnasında daima kibar ve
nazik olmalıdırlar
B) Çevre ile iyi iletişim kurmalıdırlar
C) Devriye esnasında duraklayarak etrafı
kontrol etmelidirler
D) Her zaman aynı güzergâhı
kullanmalıdırlar
E) Elektrik, su ve vb. şebekeleri kontrol
etmelidirler

29.Bomba Ģüphesi taĢıyan paket
olayında hangisini yapmak yanlıştır?
A) Paketin etrafını insanlardan
arındırmak
B) Paket yakınında ışık yayan cihazların
kullanılmasına engel olmak
C) Pakete dokunmamak
D) Patlama riskine karşı makul bir
uzaklıkta çevre emniyeti almak
E) Paketin yanında telsiz haberleşme
cihazı kullanmak

30.Özel güvenlik görevlisinin 8 saatlik
nokta görevi sonunda makul bir süre
beklemesine rağmen nöbeti devralacak
görevlinin gelmemesi halinde yapması
gereken doğru davranış biçimi
hangisidir?
A) Görev saati dolduğu için noktaya görev
sonu raporunu bırakıp ayrılmak
B) Görev yerinden ayrılıp güvenlik
amirine bilgi vermek
C) Görev devir teslim defterine nöbetçinin
gelmediğini yazarak ayrılmak
D) Güvenlik amirine haber verip yerine
nöbetçi belirlenip gelinceye kadar ya
da güvenlik amirinin vereceği talimata
kadar beklemek
E) Kimseye haber vermeden nöbete
devam etmek

31. Noktada görevli özel güvenlik
görevlilerinin, devir ve tesliminde hangi
yöntem kullanılmalıdır?
A) Noktada rapor ve devir teslim defteri
doldurularak ve bilgilendirme
yapılarak
B) Noktada sözlü bilgi verilerek
C) Noktada bilgi vermeksizin
D) Noktada defter doldurmaksızın
E) Devir ve teslim gereksizdir, görevi
biten gider yeni görevli nöbete başlar

32.Özel güvenlik görevlileri görev
alanlarında meydana gelen hırsızlık
olayına müdahale etmiş ve genel kolluğa
haber vermişlerdir. Hangi tutanağı
tanzim etmeleri gerekir?
A) Olay tespit tutanağı
B) Olay yeri inceleme tutanağı
C) Emanete alma tutanağı
D) Arama tutanağı
E) Genel tespit tutanağı

33.Hangisi devriyenin yardım
görevlerindendir?
A) Yer ve yol soranlara bilgi vermek
B) Bulunmuş eşyayı emanete almak
C) Terk edilmiş yerleri kontrol etmek
D) Park halindeki araçları kontrol etmek
E) Kilitli olması gereken yerlerin
kilitlerini kontrol etmek

34.Müze ve ören yerlerini korumakla
görevlendirilen özel güvenlik
görevlisinin temel güvenlik görevlerinin
yanı sıra özellikle dikkat etmesi gereken
önleyici görevi hangisidir?
A) Eserlerin müzede yerleşimine yardımcı
olmak
B) Korunan eserlerin zarar görmemesi için
ziyaretçilerin faaliyetlerini takip etmek
C) Müzeye ilişkin broşürleri dağıtmak,
D) Müze giriş ücretlerini almak
E) Müzeye gelenlerin listesini tutmak

35. Spor müsabakaları görevlerinde özel
güvenlik görevlisinin kaçınması gereken
davranış biçimi hangisidir?
A) Kontrol görevi verilen alanı gözlemek
B) Görev verilmiş ise seyircilerin
davranışlarını izlemek
C) Hangi takımı tuttuğunu belli etmek
D) Ait olduğu güvenlik ekibiyle beraber
hareket etmek
E) Emrinde olduğu genel kolluğun
emirlerine uymak

36.Hangi durumda özel güvenlik
görevlileri korumakla görevli oldukları
konut sitesinin bir dairesine giremezler?
A) İmdat istenen konut
B) Uyuşturucu kullanıldığından şüphe
edilen konut
C) Yangın nedeniyle yardım istenen konut
D) Deprem dolayısıyla içinde sıkışmış
insanların olduğu bilinen konut
E) Sel baskını nedeniyle yardım istenen
konut

37.AĢağıdakilerden hangisi olay yerinde
yapılmaması gereken
davranışlardandır?
A) Tanık ve şüpheli şahısları bir arada
tutmak
B) Devam eden olaya müdahale etmek
C) Olay yerindeki iz ve delillere
dokunmayarak olduğu gibi muhafaza
etmek
D) Olay yeri kapalı alan ise kapıları
kilitlemek
E) Olay yerini şeritle çevirmek

38.I-Tutanak düzenlenir.
II-Olay yeri çepeçevre koruma altına
alınır. Ġlk yardım yapılır ve tıbbi
yardım talep edilir.
III-Sıralı amirlere ve kolluk
kuvvetlerine haber verilir ve personel
takviyesi istenir.
IV-ġüpheli şahıs yakalanıp silahla
birlikte muhafaza altına alınır.
Özel güvenlik görevlilerinin sorumlu
oldukları alan içerisinde meydana gelen
bir silahla yaralama olayında suçüstü
hali mevcut ise yapılması gereken iş ve
işlemlerin doğru sıralaması nasıl
olmalıdır?
A) I-II-III-IV
B) I-III-II-IV
C) IV- II -III-I
D) IV-III- I-II
E) III-I- IV-II

39. Aşağıdakilerden hangisi fiziki
güvenlik tedbirlerinden değildir?
A) Duvar ve beton engeller
B) Tel örgüler
C) Bariyerler
D) Metal detektörler
E) Taşıt kapanları

40. Aşağıdakilerden hangisi devriye
görevlisinin görev teçhizatı değildir?
A) Şapka
B) El feneri
C) Kelepçe
D) Silah
E) Telsiz

41.Güvenlik yapılanmasında
aşağıdakilerden hangisi iç halkada
bulunur?
A) Jiletli teller
B) Mantar bariyerler
C) Yol kesiciler
D) Biyometrik sistemler
E) Hiçbiri

42.Radyasyondan temel korunma
yöntemleri üç ana unsur ile
değerlendirilir. Bunlar;
A) Zaman-uzaklık-bariyer(engel)
B) Radyoaktif madde - bariyer –zaman
C) Mesafe-yaş-kilo
D) İyot tabletler-mesafe-kilo
E) Zaman-coğrafi bölge- beşeri durum

43.X ışınının bazı cisimlerden az bazı
cisimlerden geçmemesi aşağıdakilerden
hangisini ifade eder?
A) Bütün maddelerin aynı yapıda
olmalarını
B) X ışını kaynağına uzak geçtiğini
C) Cisimlerin cihaza dik konulduğunu
D) Cisimlerin nötron sayısının farklı
olduğunu
E) Cisimlerin yoğunluklarının farklı
olduğunu

44.CCTV sisteminde quad cihazı ne işe
yarar?
A) Kamerayı hareket ettirmek
B) Anahtarlama yapma
C) Renkli görüntü verme
D) Ekranı bölmelere ayırma
E) S/B görüntü verme

45.Kurum ve işletmelerde güvenlik
sistemlerinden birinin kullanılmasının
nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) Hırsızlık olaylarını izleme ve önleme
B) İnsan tasarrufu sağlama
C) Fiziki güvenlik önlemlerini
desteklemek
D) Satışları artırmak
E) Kurumun güvenliğini sağlamak

46.Burun kanamasında ilk yardımda ne
yapılır?
A) Buruna sıcak su çekilir
B) Başı öne eğilerek 5 dakika burun
kanatlarına baskı uygulanır
C) Başı arkaya eğilerek 5 dakika burun
kanatlarına baskı uygulanır
D) Buruna tampon uygulanır
E) Hasta düz bir yere yatırılır

47. Şokta hangisi görülür?
A) Hızlı ve yüzeysel solunum
B) Soğuk ve soluk cilt
C) Hızlı ve zayıf nabız
D) Endişe ve huzursuzluk
E) Hepsi görülür

48.Bir travma sonucu deri ya da
mukozanın bütünlüğünün bozulmasına
ne denir?
A) Yara
B) İncinme
C) Burkulma
D) Ağrı
E) Şok

49.Bilinç bozukluğu durumunda ilk
yardımla ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) Kişi bayıldıysa sırtüstü yatırılarak
ayakları 30 cm yukarı kaldırılır
B) Kişi bayıldıysa solunum yolu açıklığı
kontrol edilir ve açıklığın korunması
sağlanır
C) Kusma varsa yan pozisyonda tutulur
D) Solunum kontrol edilir
E) Etraftaki meraklı kişilerden yardım
istenir

50.Özel güvenlik görevlisi Murat, kaza
yerinde „Bak-Dinle-Hisset‟ yöntemiyle
yaralıyı değerlendirmiştir. Buradaki
„Bak‟ ne anlama gelmektedir?
A) Kaza bölgesinde yanıcı madde olup
olmadığına bakmak
B) Yaralıda kırık olup olmadığına bakmak
C) Yaralının göğüs kafesinin inip
kalktığına bakmak
D) Kaç yaralı olduğuna bakmak
E) Şah damarından nabız bakmak

51.Kısa mesafede süratli taşıma
teknikleri ile ilgili hangi şık yanlıştır?
A) Kucakta taşıma; bilinci açık çocuklar
ve hafif yetişkinlerde uygulanır
B) İlk yardımcının omzundan destek
alma; hafif yaralı ve yürüyebilecek
hastalarda uygulanır
C) Sırtta taşıma; bilinci kapalı hastalarda
uygulanır
D) Omuzda taşıma; bilinci kapalı veya
yürüyemeyen hastalarda uygulanır
E) Sandalye ile taşıma; özellikle merdiven
inip çıkarken çok kullanışlıdır

52. Sağlıklı yetişkin bir insanda
dakikadaki nabız sayısı hangi
aralıktadır?
A) 40-60
B) 60-100
C) 80-120
D) 90-140
E) 100-200

53.Rentek manevrası nedir?
A) Sedye ile hasta taşıma yöntemidir
B) Araç içinden yaralının omuriliğine
zarar vermeden çıkarılması tekniğidir
C) Acil taşıma tekniğidir
D) Yaralının sedyeye alınma tekniğidir
E) Hava yolunu açma manevrasıdır

54.Nefes alamayan, elleriyle boğazını
tutan, acı çeken ve rengi moraran
hastanın solunum yolunda tam tıkanma
var demektir. Özel güvenlik görevlisi
Zehra böyle biriyle karşılaştığında ne
yapmalıdır?
A) Heimlich manevrası yapmalıdır
B) Su içirmelidir
C) Sırtüstü yatırmalıdır
D) Baş aşağı çevirmelidir
E) Yüzükoyun yatırmalıdır

55.Omurga hasarı olduğundan
Ģüphelenilen bir yaralının taşınması
gerektiğinde nasıl davranılmalıdır?
A) Bir kişi, dikkat ederek sırtında taşır
B) Bir kişi, yaralının hareket etmeyeceği
bir şekilde kucakta taşır
C) En az üç kişiyle hastanın omurga
düzlemi korunarak taşınır
D) Bir çarşaf üzerine konarak taşınır
E) Hiçbir surette böyle hastalar taşınmaz

56.Isı, oksijen ve ….…………, belirli
oranlarda birleşmesi sonucu oluşan
kimyasal reaksiyona yanma denir.
Tanıma göre noktalı alana hangisi
gelmelidir?
A) Yakıcı madde
B) Yanma
C) Duman
D) Yanıcı madde
E) Yangın

57.Paratoner sistemler aşağıdakilerden
hangisinden dolayı yangın çıkmasına
engel olmayı amaçlar?
A) Sıçramalar
B) Bilgisizlik
C) Aşırı hava sıcaklıkları
D) Yıldırım düşmesi
E) Doğalgaz kaçağı

58. Yangın, deprem, sel vb. afet ve acil
durumlarda acil durum ekipleri
kurulmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi
acil durum ekiplerinden değildir?
A) İlk yardım ekibi
B) Kurtarma ekibi
C) Enkaz ekibi
D) Koruma ekibi
E) Söndürme ekibi

59. Doğalgaz kaçaklarında kapalı
ortama dolan gaz nerede birikim
yapar?
A) Zeminde
B) Tavanda
C) Derin yerlerde
D) Askıda kalır
E) Suda birikir

60. Yanma olayının önemli bir bileşeni
olan ısının ortama yayılması
aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri
ile olur?
I. Kondüksiyon (iletim)
II. Konveksiyon (taşınım)
III. Radyasyon (ıĢınım)
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) II, III
D) I, II, III
E) I, II

61. Yanıcı maddenin yetersiz oksijen
nedeniyle, yeteri miktarda ısı, buhar
veya gaz üretemediği durumlarda
meydana gelen yanma şekli
aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Yavaş yanma
B) Kendi kendine yanma
C) Hızlı yanma
D) Parlama ve patlama şeklinde yanma
E) Oksijensiz yanma

62.Aşağıdakilerden hangisi yangın
söndürme sistemlerindendir?
A) Otomatik sprinkler sistemi
B) Duman algılama cihazı
C) Alev algılama cihazı
D) Isı algılama cihazı
E) Dedektör

63.Havada (yaklaşık) yüzde kaç
oranında oksijen bulunur?
A) 35
B) 5
C) 25
D) 78
E) 21

64.Esrar maddesi için aşağıdakilerden
hangisi yanlış değildir?
A) Afyondan elde edilir
B) Ülkemizde yasadışı üretimi hiç yoktur
C) Kenevir bitkisinden elde edilir
D) Kullanılması yasak değildir
E) İzin alınarak satışı yapılmaktadır

65.Endüstriyel alanda yaygın olarak
kullanılmakta olan yapıştırıcılar, tiner,
benzin vb maddeler, madde bağımlıları
tarafından solunum yoluyla alındığında
alkol sarhoşluğuna benzer bir etki
meydana getirmektedirler.
Yukarıda tanımı verilen uyuşturucu
madde grubu aşağıdakilerden
hangisidir?
A) LSD
B) Eroin
C) Uçucular
D) Amfetaminler
E) Trankilizanlar

66.Bir özel güvenlik görevlisi sözlü
iletişime geçmeden önce nelere dikkat
etmelidir?
A) Kişinin beden dilini gözden
geçirmelidir
B) Kişinin kılık kıyafetine dikkat
etmelidir
C) Kişinin yaşına dikkat etmelidir
D) Kişinin yürüyüşüne dikkat etmelidir
E) Kişinin elinde ne taşıdığına dikkat
etmelidir

67.Telefonla iletişimde kendisini özel
güvenlik görevlisine tanıtarak istekte
bulunan kişiye iletişim biliminde ne ad
verilir?
A) Verici
B) Gönderici
C) Kaynak
D) Alıcı
E) Kodlama

68.İletişimin önündeki en büyük
engellerden birisi de gürültüdür.
Gürültünün somut ve soyut olarak
farklı türleri bulunmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi gürültü
türlerinden değildir?
A) Şiddetli gürültü
B) Fizyo-nörolojik gürültü
C) Psikolojik gürültü
D) Toplumsal gürültü
E) Fizyolojik gürültü

69.I-Çift anlamlı olabilir
II-Kesin bir anlamı olmayabilir
III-Sözcüklerden daha az etkilidir
IV-Konuşma ve yazı diline göre daha
evrenseldir.
Yukarıdakilerden hangisi veya
hangileri sözsüz iletiĢimin
özelliklerinden değildir?
A) I ve IV
B) I ve II
C) I, II ve III
D) II ve III
E) Yalnız III

70. “Söylemediklerimiz
söylediklerimizden daha etkilidir.” sözü
ile vurgulanmak istenen iletişim öğesi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sözcükler
B) Kılık kıyafet
C) Sempati
D) Beden dili
E) Empati

71. Aşağıdakilerden hangisi kişiler arası
iletişime etki eden unsurlardan biri
değildir?
A) Algılar
B) Tutumlar
C) Roller
D) Kişilik özellikleri
E) Sosyal Medya

72.Bir özel güvenlik görevlisi ile
görüĢtüğü kişi arasındaki iletişim
mesafesi aşağıdaki ölçülerden
hangisidir?
A) Mümkün olduğu kadar yaklaşmalıdır
B) 1 ile 1,5 metre mesafe koymalıdır
C) 50 cm den fazla yaklaşmamalıdır
D) 75 cm den fazla yaklaşmamalıdır
E) İletişim mesafesi önemli değildir

73.AĢağıdakilerden hangisi iletişim
sürecinin bir öğesi değildir?
A) Mesaj
B) Alıcı
C) Amaç
D) Geri-bildirim
E) Kaynak

74.Hızlı konuşmanın iletişim
süreçlerindeki en önemli sakıncası
aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Hedeften uzaklaşılması
B) Duyguların ifade edilememesi
C) Soruna çözüm üretilememesi
D) Anlaşılırlığın zorlaşması
E) Haksızlık yapılması

75.Empati neden gereklidir?
A) Karşımızdaki kişinin hislerini anlamak
için
B) İsteklerimizi kişilere dikte etmek için
C) Yazılı iletişimde başarılı olmak için
D) Dili etkili şekilde kullanmak için
E) Resmî yazışmalarda başarılı olmak
için

76.Önyargı iletişim sürecini nasıl
etkiler?
A) Sorunların detaylı bir şekilde ele
alınmasını sağlar
B) Aktif dinlemeye imkân verir
C) İletişim engellerinin yok edilmesini
sağlar
D) Yanlış kanal seçimine neden olur
E) Mesajın doğru algılanmasını engeller

77.AĢağıdakilerden hangisinin stresle
mücadele etmeye katkısı vardır?
A) İşleri ertelemek
B) Her zaman mükemmeli aramak
C) Yürüyüş yapmak
D) Sürekli ilaç kullanmak
E) Sorunlarla tek başına mücadele etmek

78.İnsanların ve hayvanların
gözlenebilen veya herhangi bir yolla
ölçülebilen hareketlerine ne denir?
A) Kalıtım
B) Davranış
C) Düşünce
D) Refleks
E) Bilinç

79. Aynı amaç ve hedef doğrultusunda
bir araya gelen, eylem birliği içinde
olan insanların oluşturduğu küme
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Teşkilat
B) Seyirci
C) Grup
D) Küme
E) Hepsi

80. Aşağıdakilerden hangisi doğru
değildir?
A) İnsanda dayanılmaz korku ve
heyecanın etkisiyle ortaya çıkan
kontrolsüz hareketlere panik denir
B) Kültür kuşaktan kuşağa aktarılan
toplumsal kurallardır
C) Geleneksel tören ve şenlikler toplantı
ve gösteri yürüyüşü kapsamına girmez
D) Örf ve adetler kanunla düzenlenir,
şenlikler için mülki amirden 24 saat
önce izin alınır
E) Hiçbiri

81.Kama düzeni için aşağıdakilerden
hangisi doğru değildir?
A) Kama düzeni yol kapaması yapmak
için
B) Topluluğu bölmek için
C) Topluluğu yanlara doğru dağıtmak için
D) Topluluk liderlerini yakalamak,
toplulukla irtibatını kesmek için
E) Topluluğu küçük parçalara bölmek
için kullanılır

82. Aşağıdakilerden hangisi toplu
birliğin gözaltı işlemi yapmak için
kullandığı doğru tekniktir?
A) Hat
B) Kama
C) Çember
D) Hat ve kama
E) Hepsi

83.Kalabalığın tanımı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Genelde ortak bir amacı olmayan,
birbirlerini tanımayan bireylerin
tesadüfen geçici bir süre için bir araya
gelmesidir.
B) Birbirlerini tanıyan 10 ve üzerinde
şahsın bir meydanda buluşmak üzere
toplanması sonucu oluşan gruba
kalabalık denir.
C) Çay içmek üzere bir okul kantininde
toplanan öğrenci grubuna denir.
D) Maç seyretmek için stat içinde bulunan
protokole kalabalık denir.
E) Kalabalık yalnızca nüfusu bir milyon
ve üzerindeki şehirlerde oluşan
topluluklara denir.

84.Aşağıdakilerden hangisi kanunsuz
bir toplantı ya da gösteri yürüyüşünde
kalabalıktakilere hakim olan psikolojik
özelliklerden değildir?
A) Telkine açık olma
B) Anonimlik(isimsizlik)
C) Yayılma
D) Duygusallık
E) Kanunlara riayet etme

85.Aşağıdakilerden hangisi organize
olmayan pasif kalabalıklardır?
A) Spor seyircileri
B) Çarşı pazar kalabalığı
C) Toplantı, miting, grev yapmak için
toplanan kalabalıklar
D) Geleneksel dini inanç etkinliklerinde
bulunanlar
E) Toplantı ve gösteri yürüyüşüne göre
hareket eden kalabalıklar

86. “Bir örgüte girerek veya bir mitinge
bir gösteriye sızarak örgüt üyelerini
veya gösteriye katılanları suç sayılan
bir eyleme, davranışa iten kişiye” ne
denir?
A) Seyirci
B) Provokatör
C) Kamu görevlisi
D) Gönüllü
E) Maceracı

87. Aşağıdakilerden hangisi toplantı
gösteri yürüyüşleri kanununun
istisnasıdır?
A) Sendikal faaliyetler
B) Grev ve lokavtlar
C) Öğrenci eylemleri
D) Geleneklere göre yapılan şenlikler
E) Siyasi partilerin açık hava toplantıları

88. Yakın koruma hizmetlerinde görev
alan öncü istihbarat çalışması yapacak
özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki
özelliklerden hangisinin bulunmasına
ihtiyaç yoktur?
A) Daha önce koruma hizmetlerinde
görev yapmış olmak
B) Çok iyi pazarlık yapmak, ticareti iyi
bilmek
C) Yakın koruma kursu (VIP) almış
olmak
D) Teknolojik cihazları tanımak ve iyi bir
şekilde kullanmak (x-ray, dedektör
vb.)
E) Korunan önemli kişinin (VIP)
özelliklerini, konumunu durumunu iyi
bilmek, tehdit durumu algılamak

89.Boğma (Boğum) noktası tabirini en
iyi tarif eden madde aĢağıdakilerden
hangisidir?
A) Denizde akıntının fazla olduğu,
korumalar ve korunan önemli kişinin
(VIP) boğulabileceği alanlardır
B) Korunan önemli kişinin (VIP) bir
yerden bir yere giderken geçmek
zorunda olduğu, alternatifi olmayan,
saldırıların gerçekleşme ihtimalinin
yüksek olduğu yerlerdir
C) Özellikle kıyı şeridinde normal devam
eden derinliğin aniden artarak
insanların boğulma riskinin arttığı
alanlardır
D) Rutubetli, oksijenin az olduğu
solunumun zorlaştığı noktalardır
E) Ney yapılan kamışlardaki birleşme
alanına verilen addır

90.Bir kişi ile yapılan koruma düzenine
ne denir?
A) Zor koruma
B) Refakat koruması
C) Alan koruması
D) Karo düzeni
E) Baklava formasyonu

91.Aşağıdakilerden hangisi “Temel
Koruma Prensiplerinden” biri olamaz?
A) Koruma işi farkındalık ve çok yönlü
düşünmeyi gerektirir
B) Koruma işi kesintiye uğratılmadan, 24
saat esasına göre yapılmalıdır
C) VIP her türlü tehdit ve saldırıdan,
utandırıcı ve küçük düşürücü
durumlardan korunmalıdır
D) Koruma esnek olmalı VIP’in görevini
engellememelidir
E) Tam koruma (%100) yapılmalıdır

92.Terörist faaliyetler düĢünüldüğünde
aĢağıdaki hangi ifade doğru değildir?
A) Genellikle dış güçlerin taşeronlarıdır
B) Kamuoyunda ses getirecek eylemleri
tercih ederler
C) Korkutma, yıldırma, sindirme amaçlı
eylemlerin (eylemsel şiddet boyutu)
olması gerekir
D) Devlet otoritesini reddeden örgütlü bir
harekettir
E) Temel hak ve hürriyetleri elde etmek
en önemli amaçtır

93.AĢağıdaki maddelerden hangisi
önemli kişiyi (VIP) korumanın
yöntemlerinden biri değildir?
A) Koruma önemli kişiye göre
yapılmalıdır
B) Koruma önemli kişinin özel ve resmi
yaşamını engellememelidir.
C) Koruma planı, araç gereç hazır
olmalıdır
D) Koruma sürekli, düzenli ve sistemli
olmalıdır
E) Koruma görevine hafta sonları ara
verilebilir

94.AĢağıdakilerden hangisi suikastın
safhalarından değildir?
A) Planlama
B) Hedef seçimi
C) Keşif
D) Delillere el koyma
E) Kaçış

95. Aşağıdakilerden hangisi bombalı bir
saldırıda yapılması gerekenlerden
değildir?
A) Bombayı ilk gören kişinin yön
belirterek arkadaşlarını uyarması
B) Saldırının aksi istikamete doğru
uzaklaşmak ve en kısa sürede yere
yatarak hedef küçültmek
C) Mümkünse ilk görenin bombayı alarak
uzak mesafeye atması
D) İkinci bir saldırı ihtimaline karşı
tedbirli ve uyanık olmak
E) Saldırı bölgesinden güvenli bölgeye
geçmek

96.Korunan önemli kişi (VIP), gideceği
yere araçla intikal etmesi halinde
bineceği aracın hangi kısmında
oturmalıdır?
A) Aracın sağ önünde oturur
B) Aracın sol arkasında oturur
C) Aracın sağ arkasında oturur
D) Aracın arkasında ortada oturur
E) Aracın sol önünde oturur

97.Özel güvenlik görevlisinin görevli
olduğu yerlerde bir suç işlenmesi
halinde aĢşağıdakilerden hangisini
yapması yanlıştır?
A) Olaya müdahale etmek
B) İşlenen suçla ilgili soruşturma yapmak
C) Olay yerinden kaçan şüphelileri takip
etmek
D) Genel kolluk olay yerine geldiğinde
olayla ilgili bilgilendirmek
E) Genel kolluğun yasalara uygun olarak
verdiği emirlere göre hareket etmek

98.Genel kolluk suç şüphesi altında
bulunan özel güvenlik görevlisine nasıl
müdahale edebilir?
A) Sadece özel güvenlik şube
müdürlüğünde çalışan polisler
müdahale edebilir
B) Özel güvenlik görevlisine normal
vatandaş gibi müdahale edebilir
C) Özel güvenlik görevlisinin amiri
müsaade etmeden müdahale edilemez
D) Özel güvenlik görevlisinin görevi
bitmeden müdahale edilemez
E) Yazılı emir olmadığı sürece hiçbir şey
yapılamaz

99.Genel kolluk, yasalar gereği bütün
ülke genelinde görevli ve yetkilidir. Özel
güvenlik görevlileri yetkilerini nerede
kullanabilirler?
A) Genel kolluk yanında her yerde
B) Görevli oldukları süre içerisinde her
yerde
C) Görevli oldukları süre içinde ve görev
alanlarında
D) Sadece görev alanlarında her zaman
E) Amirinin söylediği her yerde

100. Aşağıdakilerden hangisi hem genel
kolluk hem de özel güvenlik görevlileri
tarafından kullanılabilen
yetkilerdendir?
A) İfade alma
B) Parmak izi ve fotoğraf alma
C) Olay yerini muhafaza altına alma
D) İstihbarat toplama ve teknik takip
yapma
E) Suç araştırması yapma ve delil
inceleme

SİLAH BİLGİSİ SORULARI
1.Bir tabancanın tetiğini çektiğimizde
horozu kurup düĢüyorsa bu nasıl bir
sisteme sahiptir?
A) Yarı otomatik
B) Tam otomatik
C) Tek hareketli
D) Çift hareketli
E) Makineli

2.Ağır ateŞli silahlar birkaç kişinin
yardımıyla veya başka vasıtaların
yardımıyla kullanılabilen ve tahrip
gücü yüksek olan silahlardır.
Aşağıdakilerden hangisi ağır ateşli silah
değildir?
A) Uzun namlulu silah
B) Obüs
C) Tank
D) Uçak Savar
E) Top

3.Aşağıdaki silahlardan hangisinde
emniyet sistemi yoktur?
A) Mp-5 makineli tabanca
B) Cz-75 tabanca
C) Toplu tabanca
D) Kırıkkale tabanca
E) Yavuz 16 tabanca

4.Kovan atma boşluğu hangi parça
üzerinde bulunur?
A) Sürgü
B) Namlu
C) Fişek yatağı
D) Gövde
E) Hazne

5.Aşağıdakilerden hangisi tabancanın
emniyet sistemlerinden değildir?
A) Mandal emniyeti
B) Horoz emniyeti
C) Şarjör emniyeti
D) Namlu emniyeti
E) Kabza emniyeti

6.Aşağıdakilerden hangisi silahın ateş
almasına engel değildir?
A) İğnenin kırık olması
B) Tetiğin arızalı olması
C) Barutun yetersiz veya nemli olması
D) Kapsülün arızalı olması
E) Tırnağın kırık olması

7.Ateşli silahlarda iğnenin darbesi ile
fişeğin ateşlenen parçası hangisidir?
A) Çekirdek
B) Kapsül
C) Kovan
D) Barut
E) Kovan dip tablası

8.Aşağıdakilerden hangisi şarjörü
oluşturan parçalar arasında yer almaz?
A) Gerdel
B) Şarjör yayı
C) Şarjör tüpü (gövdesi)
D) Şarjör kapağı ve kilidi
E) Emniyet ve ateş ayar mandalı

9.Ateşli silahlarda iğnenin kapsüle
darbe yaparak barutun ateşlenmesini
sağlayan sistemin genel adı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fişek verme tertibatı
B) Namlu
C) Kovan atma tertibatı
D) Emniyet tertibatı
E) Ateşleme tertibatı

10. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve
Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında
Kanun kapsamında aşağıdakilerden
hangisi ateşli silah taşınabilecek
yerlerdendir?
A) Eğitim ve öğretim kurumlarında
B) Karayollarında
C) Hastanelerin psikiyatri bölümlerinde
D) Her türlü spor karşılaşma veya
yarışmalarının yapıldığı yerlerde
E) Türkiye Büyük Millet Meclisi ana
binaları ile Meclis Başkanlığınca
belirlenen yerlerde

11.Ateşli silahlarda namlu içerisindeki
çıkıntılara ne ad verilir?
A) Yiv
B) Set
C) Çap
D) Hazne
E) Rayyür

12.Aşağıdakilerden hangisi mermi
çekirdeğinin atıĢ mesafesini etkileyen
faktörlerden biri değildir?
A) Horozun darbe gücü
B) Çekirdeğin ağırlığı
C) Havanın yoğunluğu
D) Havanın ısısı
E) Rüzgâr

13. Aşağıdakilerden hangisi hareketli
namluda bulunan parçalardan biri
değildir?
A) Fişek rampası
B) Dirsekli kurs
C) Ateşleme iğnesi
D) Yiv
E) Set

14. Aşağıdakilerden hangisi silahın
dolduruş yapmasına engel olan
faktörlerden biri değildir?
A) Fişek yatağı kirli olabilir
B) İğne veya yayı kırık olabilir
C) Şarjör yerine oturmamış olabilir
D) Şarjör ağzının kenarları arızalı olabilir
E) Şarjör içindeki fişek çapı farklı olabilir

15.Tabancalarda tırnağın kırık veya
tırnak yayının deforme olmasından
kaynaklanan tutukluk sonucu
aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
A) Boş kovan fişek yatağından geri
çekilemez
B) Tetik düşmez
C) Kapsül ateşlenmez
D) Silah otomatik olarak çalışır
E) Silah emniyete alınmaz

16.AĢağıdakilerden hangisi silah bakım
ve temizliği türlerinden değildir?
A) Günlük bakım
B) Haftalık bakım
C) Aylık bakım
D) Atış öncesi bakım
E) Atış sonrası bakım

17. “Silahı emniyetli olarak nasıl
kullanacağını öğrenmedikçe hiç kimse
silah kullanmamalıdır” bu bağlamda
genel emniyet kuralları açısından
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Tetiği çekmek istemedikçe asla
parmağınızı tetik korkuluğunun
içerisine koymayınız
B) Zarar vermek istemediğiniz bir
nesneye asla silahı doğrultmayınız
C) Herkes kullandığı silahın çalışma
sistemini bilmelidir
D) Silah sürekli dolu halde taşınır
E) Silah atışa hazır oluncaya kadar
emniyette bulundurulmalıdır

18. Sökülmüş silahın takılma işleminde
takip edilecek yol aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Takma işlemine istediğimiz parçadan
başlanır
B) Takma işlemenin genel kuralı yoktur
C) Takma işlemi, sökülme işleminin en
son işleminden başlanarak sıra ile
yapılır
D) Önce şarjör takılır
E) Silahın dolu olup olmadığı kontrol
edilir

19. 5188 sayılı Özel Güvenlik
Hizmetlerine Dair Kanun‟un ilgili
maddesindeki “Silah bulundurma ve
taĢıma yetkisi” belirlemede usul nedir?
A) Emniyet Genel Müdürlüğünce
belirlenir
B) İl emniyet müdürlüğünce belirlenir
C) İl özel güvenlik komisyonunun kararı
ve valinin onayıyla belirlenir
D) Bölge polis merkezince belirlenir
E) İlgili kurum, kuruluş tarafından
belirlenir

20.MP-5 makineli tabanca da atış anında
elimizin yanmasını önleyen parça
hangisidir?
A) Kabza
B) Kovan atma boşluğu
C) Şarjör
D) El kundağı
E) Alev gizleyen

21.Aşağıdakilerin hangisinde yarı
otomatik horozlu tabancaların ateĢleme
tertibatının iĢleyiĢ sırası doğru
verilmiĢtir?
A) Tetik - tetik manivelası - horoz – iğne
B) Horoz – iğne -tetik – tetik manivelası
C) Tetik manivelası -tetik – horoz – iğne
D) İğne -tetik – tetik manivelası – horoz
E) Tetik -iğne – tetik manivelası – horoz

22.Kuru tetik çalışmasından önce
dikkat etmemiz gereken husus
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Silahın temiz olması
B) İğnenin sağlam olması
C) Şarjörü çıkartıp fişek yatağının kontrol
edilmesi
D) Çalışmayı yapacak kişinin iyi bir atıcı
olması
E) Namlu içinin tozlardan arındırılmış
olması

23.Hatve nedir?
A) Namlu boyudur
B) Silah kapasitesidir
C) Mermi çekirdeğinin kendi etrafında bir
tur dönüş esnasında namluda aldığı
yoldur
D) Namlu içindeki girintilerdir
E) Yiv ve setin çekirdek üzerinde
bıraktığı izdir

24.Görevlerde kullanılan demirbaĢ
silahların devir teslimlerinde silahta
herhangi bir anormallik (çatlak, kırık
vb.) var ise ne yapılır?
A) Durum görmezlikten gelinir
B) Teslim eden arkadaşa nedeni sorulur
C) Göreve başlanmaz
D) Arkadaş zarar görmesin diye bir şey
yapılmaz
E) Konu mutlaka devir teslim ve rapor
defterine yazılır ve hemen üst
sorumluya/yetkiliye bildirilir

25.Ülkemizde silahlarla ilgili genel
düzenlemeler, ateşli ve ateşsiz silahların
taşınması ve bulundurulması hangi
kanuna göre yapılmaktadır?
A) 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet
Kanunu
B) 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu
C) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
D) 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar
ile Diğer Aletler Hakkında Kanun
E) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu

CEVAP ANAHTARI
1-D
2-A
3-D
4-B
5-D
6-A
7-D
8-A
9-E
10-B
11-C
12-D
13-C
14-B
15-C
16-D
17-A
18-D
19-B
20-E
21-B
22-C
23-B
24-E
25-B
26-B
27-E
28-D
29-E
30-D
31-A
32-A
33-A
34-B
35-C
36-B
37-A
38-C
39-D
40-A
41-D
42-A
43-E
44-D
45-D
46-B
47-E
48-A
49-E
50-C
51-C
52-B
53-B
54-A
55-C
56-D
57-D
58-C
59-B
60-D
61-A
62-A
63-E
64-C
65-C
66-A
67-C
68-A
69-E
70-D
71-E
72-C
73-C
74-D
75-A
76-E
77-C
78-B
79-C
80-D
81-A
82-C
83-A
84-E
85-B
86-B
87-D
88-B
89-B
90-B
91-E
92-E
93-E
94-D
95-C
96-C
97-B
98-B
99-C
100-C

SİLAH BİLGİSİ CEVAP ANAHTARI
1-D
2-A
3-C
4-A
5-D
6-E
7-B
8-E
9-E
10-B
11-B
12-A
13-C
14-B
15-A
16-C
17-D
18-C
19-C
20-D
21-A
22-C
23-C
24-E
25-D