67. SINAV (A) GRUBU

Ana Sayfa / Soru Arşivi / 67. SINAV (A) GRUBU

67. SINAV (A) GRUBU


67. SINAV (A) GRUBU


1) Kolluk teşkilatları tâbi oldukları mevzuata, görev yeri ve zamanına göre sınıflandırıldığında özel güvenlik teşkilatı hangi kolluk sınıfı içinde yer alır?
a) Özel kolluk
b) Genel kolluk
c) Yardımcı kolluk
d) Özerk kolluk
e) Şehir kolluğu

2) Emre ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Konusu suç teşkil eden emir hiçbir zaman yerine getirilmez.
b) Kanuna aykırı emir alan ast, bu aykırılığı emri verene bildirir.
c) Kanuna aykırı emir yazı ile yenilenirse, emir yerine getirilir.
d) Konusu suç teşkil eden emir yazı ile yenilenirse, yerine getiren sorumlu olmaz.
e) Emir ifası istenen hizmetin söz veya yazı ile ifadesidir.

3) Özel güvenlik görevlisi, tabi afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde, görev alanındaki işyeri veya konutlara nasıl girebilir?
a) Mülki idare amirinin sözlü talimatı ile
b) Kolluk amirinin yazılı emri ile
c) Sulh ceza hâkiminin kararı ile
d) Cumhuriyet savcısının emri ile
e) Herhangi bir makamdan izin almaksızın doğrudan

4) Alışveriş merkezinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan İbrahim, görev alanı içerisinde düşürülen bir bayan cüzdanını emanete alır. Birkaç saat sonra müracaatta bulunan bir bayan cüzdanını düşürmek suretiyle kaybettiğini bildirir. Söz konusu cüzdanın müracaatçı bayana ait olduğu anlaşıldıktan sonra İbrahim cüzdanı sahibine iade ederken aşağıda belirtilen hangi tutanağı tutmalıdır?
a) Tebliğ – tebellüğ tutanağı
b) Teslim – tesellüm tutanağı
c) El koyma tutanağı
d) Salıverme tutanağı
e) Görgü tespit tutanağı

5) Aşağıdakilerden hangisi meşru savunmaya ilişkin şartlardan biri değildir?
a) Saldırı haksız olmalıdır.
b) Saldırı mutlaka kişinin yaşama hakkına yönelik olmalıdır.
c) Savunma sırasında saldırı devam ediyor olmalıdır.
d) Savunmada zorunluluk bulunmalıdır.
e) Savunma ile saldırı arasında orantı olmalıdır.

6) Aşağıdakilerden hangisi ceza sorumluluğunu ortadan kaldıran sebeplerden değildir?
a) Haksız tahrik
b) Kanunun hükmünü yerine getirme
c) Meşru savunma
d) Zorunluluk hali
e) Hakkın kullanılması

7) Aşağıdakilerden hangisi zorunluluk halinin şartlarından değildir?
a) Bir hakka yönelik ağır ve muhakkak tehlike bulunmalıdır.
b) Tehlikenin ağırlığı ile kullanılan vasıta arasında orantı bulunmalıdır.
c) Tehlikeden başka suretle korunma imkânı bulunmamalıdır.
d) Tehlikeye bilerek neden olunmamalıdır.
e) Tehlike, doğal afetlerden kaynaklanmalıdır.

8) İş Kanununa göre, seferberlik sırasında günlük çalışma süresini, işçinin en çok çalışma gücüne çıkarma yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
a) Cumhurbaşkanı
b) Başbakan
c) Bakanlar Kurulu
d) Türkiye Büyük Millet Meclisi
e) İçişleri Bakanı

9) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik personelinin görevlerinden değildir?
a) Eşyaları X-Ray cihazından geçirmek
b) Toplantı, konser, spor müsabakası ve benzeri etkinliklerde kimlik sormak
c) Terk edilmiş eşyayı emanete almak
d) Kişiyi bir tehlikeden korumak amacıyla yakalamak
e) Suçüstü halinde ifade almak

10) “Özel hukuk tüzel kişileri ve özel güvenlik şirketleri, istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla ……………………. yaptırmak zorundadır.”
Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) Özel güvenlik malî sorumluluk sigortası
b) Ödenek tahsisi
c) Hizmet içi eğitim
d) Maaş kesintisi
e) Fon kesintisi

11) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yakalama yetkisi kapsamında yer almaz?
a) Haklarında yakalama emri bulunan kişileri yakalama
b) Haklarında mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalama
c) Kişiyi mevcut bir tehlikeden korumak amacıyla yakalama
d) Suçu işlerken rastlanan kişileri yakalama
e) Hakkında suç ihbarı yapılan kişiyi yakalama

12) İl sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatlarının amiri kimdir?
a) İçişleri Bakanı
b) Başbakan
c) Vali
d) Kaymakam
e) İl emniyet müdürü

13) Özel güvenlik görevlilerine sağlanan yasal haklar bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Özel güvenlik görevlileri koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırılamaz.
b) Özel güvenlik görevlileri lokavt dolayısıyla işten uzaklaştırılamaz.
c) Görevini yerine getirirken yaralanan özel güvenlik personeline tazminat ödenir.
d) Özel güvenlik görevlileri sendikalara üye olabilir.
e) Özel güvenlik görevlileri grev yapabilir.

14) Polis Vazife ve Salahiyet Kanununa göre aşağıdaki yerlerden hangisinde önleme araması yapılamaz?
a) Umuma açık yerlerde
b) Toplu taşıma araçlarında
c) Toplantı ve gösteri yürüyüşünün yapıldığı yerlerde
d) Konutlarda ve kamuya açık olmayan iş yerlerinde
e) Yükseköğretim kurumlarında

15) Özel güvenlik görevlileri yakalama yetkilerini kullandıkları bir olayı en seri vasıtayla kime bildirmek zorundadır?
a) Genel kolluğa
b) Cumhuriyet savcısına
c) Valiye
d) Sulh ceza hakimine
e) Kaymakama

16) Yakaladığı kişiyi yetkili makama derhal bildirip teslim etmeyen ve görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle tutan özel güvenlik görevlisinin işlediği suç nedir?
a) Yakalama yetkisinin aşımı
b) Gözaltına alma yetkisinin aşımı
c) Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun nitelikli hali
d) Görevi ihmal
e) Görevi kötüye kullanma

17) Görevi sırasında bir suçla karşılaşan özel güvenlik görevlisi aşağıdaki işlemlerden hangisini yapamaz?
a) Şüpheliyi yakalamak
b) Yetkili kolluğa bilgi vermek
c) Olay yerini ve delilleri koruma altına almak
d) Delilleri toplamak
e) Tanıkları tespit edip kolluğa bildirmek

18) Aşağıdaki yerlerden hangisinde silahlı özel güvenlik görevlisi çalıştırılmasına izin verilebilir?
a) İçkili yerlerde
b) Bankalarda
c) Sağlık tesislerinde
d) Eğitim ve öğretim kurumlarında
e) Talih oyunları işletmelerinde

19) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi olmaya engel suçlardan değildir?
a) Taksirle yaralama
b) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar
c) Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar
d) Zimmet
e) Fuhuş

20) Kanunî istisnalar saklı kalmak üzere, eğlence, oyun, içki ve benzeri amaçlı umuma açık ve açılması izne bağlı yerlerde ……… yaşından küçükler çalıştırılamaz. Cümlesinde boş bırakılan kısma aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
a) Yirmibir
b) Onbeş
c) Onsekiz
d) Yirmibeş
e) Onyedi

21) Umumî veya umuma açık yerler ile umuma açık yer niteliğindeki ulaşım araçlarında oyun ve temsil verilebilmesi veya çeşitli şekillerde gösteri düzenlenebilmesi için mahallin en büyük mülkî amirine, en az kaç saat önceden yazılı bildirimde bulunulmalıdır?
a) Yirmidört
b) Otuzaltı
c) Yetmişiki
d) Kırksekiz
e) Bildirim zorunluluğu yoktur

22) Özel güvenlik görevlisi Cafer ve Mevlüt ikamet alanı olan bir sitenin güvenliğini sağlamaktadırlar. Amirleri kendilerine devriye görevini caydırıcı amaçlı olarak yapmaları talimatını vermiştir. Bu durumda Cafer ve Mevlüt caydırıcı amaçlı devriye görevini nasıl yapmalıdır?
a) Üniformalı olarak
b) Bağırarak
c) Sivil olarak
d) Cop sallayarak
e) Bisikletli olarak

23) Özel güvenlik görevlisi Faruk bir fabrikada gece vardiyasında görev yapmaktadır. Devriye görevi esnasında fabrika müdürünün odasının kapısının kırık olduğunu fark eder. Durumu sıralı amirlerine bildirir ve konu ile ilgili olarak bir rapor tanzim eder. Raporu tanzim eden Faruk aynı zamanda aşağıda belirtilen hangi hukuki durumla karşı kaşıya kalabilir?
a) Sanık
b) Mağdur
c) Tanık
d) Müşteri
e) Seyirci

24) Aşağıdakilerden hangisi devriyenin temel amaçlarından değildir?
a) Suç işlenmesini önlemek
b) Can ve mal emniyetini sağlamak
c) Suç işlenmesine karşı caydırıcı tedbirler almak
d) Olaylara müdahale etmek
e) Kamu düzeninin bozulmasını sağlamak

25) Eşkâl tarifinde aşağıdakilerden hangisi insanlarda değişmeyen niteliklerden değildir?
a) Belirgin sakatlıklar
b) Kişinin üzerindeki kıyafetin rengi
c) Kekemelik, pelteklik
d) Sağırlık
e) Dilsizlik

26) Özel güvenlik görevlisi Necdet bir fabrikada gece vardiyasında görev yapmaktadır. Devriye görevi esnasında hırsızlık şüphelisi bir şahıs ile karşılaşır. Şahıs Necdet’i görünce duvardan atlayarak kaçar. Necdet’in kaçan şüpheli şahsın eşkâl tarifinde aşağıdaki bilgilerden hangisine yer vermesi eşkâl tarifinde önemli değildir?
a) Göz rengi
b) Kilo ve boyu
c) Cinsiyeti
d) Memleketi
e) Yüz şekli

27) Devriyenin dış görünüşü ve görevinde taşınması gereken araç ve gereçleri kontrol ederek kullanıma hazır hale getirmesi, aşağıda belirtilen devriye öncesi hazırlık aşamalarından hangisi kapsar?
a) Fiziksel hazırlık
b) Psikolojik hazırlık
c) Zihinsel hazırlık
d) Sosyolojik hazırlık
e) Antropolojik hazırlık

28) Üniformalı devriye hizmetinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Suçluyu yakalamak
b) Suçlunun kaçmasını engellemek
c) Suçlunun suça devam etmesini engellemek
d) Suç aletini ele geçirmek
e) Suçun işlenmesini önlemek ve caydırıcılık

29) Raporlar iki veya daha fazla kişi tarafından imzalanması halinde hukuken hangi tür belge halini alır?
a) Tebliğ
b) Not
c) Tutanak
d) Tebellüğ
e) Yazılı emir

30) Özel güvenlik görevlileri görev yapılan bölgede terk edilmiş bir eşya (paket, çanta vb.) görmeleri halinde aşağıdaki seçeneklerden hangisini / hangilerini yapmalıdır?
I Metal el detektörü ile cisim teşhis edilmeye çalışılır.
II Bölgede kapı detektörü var ise kapı detektöründen geçirilerek teşhis edilir.
III Çevresi emniyete alınır.
IV Bölgede X-Ray cihazı varsa cihazdan geçirilerek teşhis edilir.
V Güvenlik güçlerine bilgi verilir.
a) II
b) III, V
c) II, III
d) IV, V
e) I,II, III

31) Bir kişinin tanınmasında ve diğer kişilerden ayırt edilmesinde etkin olan özelliklerin bütününe ne ad verilir?
a) Kimlik
b) Tanımlama
c) Eşkâl
d) Fiziki özellik
e) Farklılık

32) Özel güvenlik görevlileri aşağıdaki tutanaklardan hangisini düzenleyemez?
a) Üst arama tutanağı
b) Yakalama tutanağı
c) Buluntu eşya tutanağı
d) Yüzleştirme tutanağı
e) Teslim ve tesellüm tutanağı

33) Ateşli silah kullanılan olaylarda aşağıdakilerden hangisi ilk ekibin alması gereken tedbirlerden değildir?
a) Kovan ve çekirdek korunması için bir araya toplanır.
b) Şahısların elleri yıkatılmaz.
c) Mermi çekirdeğinin giriş deliğinin bulunduğu elbise yeri korunmalıdır.
d) Gerekirse şahısların ellerine poşet takılır.
e) Çekirdek ve kovan araştırması için gerekirse trafik akışı kesilir.

34) Aşağıdakilerden hangisi delillerin faydalarından değildir?
a) Suçun işleniş şeklinin tespitinde yarar.
b) Suç şüphelisinin masumiyetini ispata yarar.
c) Suça katılanların suçtaki kusurluluk derecelerinin tespitine yarar.
d) İşlenmiş olan bir suçun aydınlanmasını sağlar.
e) Olayın tanıklarının masumiyetini ispata yarar.

35) Aşağıdakilerden hangisi devriyenin görevi esnasında dikkat etmesi gereken hususlardan değildir?
a) Yüksek seviyede görünür olmalıdır.
b) Vatandaşların desteğini ve katılımını sağlamalıdır.
c) Görev bölgesini iyi tanımalıdır.
d) Sistemli ve devamlı olmalıdır.
e) Suç sonrası müdahaleye hazır olmalıdır.

NOT : 51.Sınavda (yukarıdaki) bu sorunun doğru cevabı (A) şıkkı olarak açıklanmış.

36) Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde maddi delilleri etkileyen faktörlerden değildir?
a) Mağdur ve mağdur yakınları
b) Hava koşulları
c) Basın mensupları
d) Sanık ve sanık yakınları
e) Cumhuriyet Savcısı

37) Özel güvenlik görevlileri Ayşe ve Fatma devriye görevi esnasında, görev alanı içerisinde düşürülmüş bir küpe bulurlar. Buluntu küpeyle ilgili tanzim edecekleri tutanakta aşağıda belirtilenlerden hangisine yer vermelerine gerek yoktur?
a) Bulunduğu tarih ve saat
b) Yaklaşık ağırlığı
c) Üretildiği yer
d) Kaç ayar olduğu
e) Bulunduğu yer

38) Özel güvenlik görevlilerinin sorumluluk alanında suç işleyen birisini ele geçirdikleri zaman, aşağıda belirtilen tutanak türlerinden hangisini tanzim etmeleri gerekir?
a) Zapt etme tutanağı
b) Teslim tesellüm tutanağı
c) Yangın tutanağı
d) Yakalama tutanağı
e) Olay tutanağı

39) Güvenlik görevlisinin kalabalık oluşumlarında toplumun huzurunun sağlanması için alacağı tedbirlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Bireysel tepkilerden çok toplumsal tepkiler engellenmelidir.
b) Toplum huzuru bireylerin ve işyerlerinin güvenliğinden geçer.
c) Alınan tedbirler kalabalığın özelliğine göre değişir.
d) Güvenlik görevlisi insan psikolojisini bilmelidir.
e) Güvenlik görevlisi olaylara profesyonelce yaklaşması ve davranması gerekir.

40) Tesislere girişten evvel içeri girecek şahısların, taşıtların ve eşyaların güvenlik amaçlı kontrollerin yapıldığı yere ne denir?
a) Nokta
b) Çevre kontrol noktası
c) Ana giriş kontrol noktası
d) Bina giriş noktası
e) İç saha kontrol noktası

41) Grubun bireye ve topluma etkileri grup dinamiği kavramı ile ifade edilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu kavram içerisinde sayılmaz?
a) İnsan davranışı grup içinde/dışında aynıdır, değişmez.
b) Bireyin grup içerisinde kurallara uyma davranışı değişkendir.
c) Bireyin tutumu grubun ortak tutumu değilse yaptırım uygulanabilir.
d) Lider, grubu ve bireyi etkilemede önemli bir role sahiptir.
e) Grup içerisinde birey riske girme eğiliminde olur.

42) Devriye hizmetinin amacı aşağıdakilerden hangisi değildir?
a) Huzur ve güven ortamını sağlama hizmetidir.
b) Mal, can ve ırza karşı koruma hizmetidir.
c) Suçları önlemeye yönelik bir hizmettir.
d) Toplumu sindirme suretiyle suçların önlenmesi hizmetidir.
e) Yardım isteyenlere yardım etme hizmetidir.

43) Terör ve şiddet hareketleri yaratarak, devletin siyasi bütünlüğünü bozma veya başkalarına zarar verme amacında olan gruplar aşağıdakilerden hangisiyle değerlendirilir?
a) Anlamlı gruplar
b) Amaçlı gruplar
c) Saldırgan gruplar
d) Paniğe kapılmış gruplar
e) Referans gruplar

44) Saldırgan olan kişilere karşı savunma, püskürtme ve dağıtma amaçlı olan copu kullanırken dikkat edilecek hususlardan değildir?
a) Caydırıcılık vasıtası olarak kullanılır.
b) Uzaklaştırmak ve etkisiz hale getirmek için kullanılır.
c) Hassas bölgelere vurulmaması konusunda dikkatli olunmalıdır.
d) Cop, zor kullanmayı gerektirmeyen durumlarda kullanılır.
e) Copun psikolojik etkisinden faydalanılır.

45) Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı gazlarda uygulanması gereken ilkyardım tedbirlerinden değildir?
a) Gazlı ortam terk edilmelidir.
b) Gazdan etkilenen kişi sakinleştirilerek, psikolojik olarak rahatlatılır.
c) Terlemeyi engellemek için fazla hareket edilmez.
d) Vücuda krem, losyon vb. maddeler sürülmemelidir.
e) Gözler ovuşturulmamalı, sıcak su ile yıkanmalıdır.

46) Hangisi yasadışı eylem yapan bir topluluğun denetim altına alınması veya dağıtılması için önerilen taktiklerden değildir?
a) Küçük bölümlere ayırarak aralarındaki haberleşmeyi kesmek
b) Panik havası oluşturarak kendiliğinden dağılmasını sağlamak
c) Lideri gruptan tecrit ederek uzaklaştırmak
d) Kalabalığın dikkatini dağıtmak
e) Yayılmasını ve güçlenmesini önlemek

47) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin uygulamada göz önünde bulundurması gereken genel ilkelerden “inisiyatif kullanma” olarak değerlendirilemez?
a) Suçun işlenmesine göz yummak
b) Topluluğun saldırgan tavır ve davranışlarını azaltma çabası
c) Güvenliği tehlikeye düşürmeyecek seviyede taşkınlıklara müdahale etmeme
d) Eylem anında suçluyu etkisiz hale getirmeye çalışmamak
e) Topluluğun destek ve güvenini kazanmaya çalışmak

48) Aşağıdaki hangi durumda özellikle soğuk havalarda 20-30 dakika geçse bile yapay solunum ve kalp masajı başlanmalıdır?
a) Kalp krizine bağlı kalp ve solunum durmasında
b) Yüksekten düşmeye bağlı kalp ve solunum durmasında
c) Suda boğulmaya bağlı kalp ve solunum durmasına
d) Delici, kesici alet yaralanmasına bağlı kalp ve solunum durmasına
e) Kırıklarda

49) “Seçici dinleme” nedir?
a) Kişiler arasında seçim yapmayı kolaylaştıran dinleme türüdür.
b) Konuşma yapacak kişilerin önceden seçilmesini gerektiren iletişim tekniğidir.
c) Sözlü iletişimde sıklıkla kullanılan ikna yöntemlerinden biridir.
d) İletişim esnasında sorular sorulmasını gerektiren dinleme türüdür.
e) Sadece ilgi duyulan hususlara odaklanarak yapılan dinleme türüdür.

50) Aşağıdakilerden hangisi copun kullanma şekillerinden değildir?
a) Kolun uzantısı olarak kullanılır.
b) Yakalamak için kullanılır.
c) Etkisiz hale getirmek için kullanılır.
d) Kişi taşımada kullanılır.
e) Kelepçe olarak kullanılır.

51) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda göz yaşartıcı gaz kullanımında dikkate alınması gerekenlerden değildir?
a) Hava şartları
b) Etki ve etki alanı
c) Mühimmatın depo mevcudu
d) Kaçış yolları
e) Kalabalığın özelliği

52) Aşağıdakilerden hangisi iletişim problemlerinin çözümüne yardımcı olabilir?
a) Problemi görmezden gelmek
b) Sessiz kalmak
c) Yüksek sesle konuşmak
d) Empati kurmak
e) Önyargılı davranmak

53) Koruma personelinin zor kullanma tedbirlerinden olan silah kullanmada dikkat etmesi gereken en temel husus nedir?
a) Koruma personeli tehlikeli bir durum hissetmesi halinde silah kullanabilir.
b) Koruma personeli meşru müdafaa şartları oluşması durumunda silah kullanabilir.
c) Koruma personeli tecrübelerine göre silah kullanabilir.
d) Koruma personelinin koruduğu kişinin emir vermesi halinde silah kullanabilir.
e) Koruma personeli en az iki kişi olması halinde silah kullanabilir.

54) Özel güvenlik görevlisinin kılık-kıyafeti ve teçhizatı, kişilere hangi türde mesaj verir?
a) Sözlü mesaj
b) Manidar mesaj
c) Sözsüz mesaj
d) Yazılı mesaj
e) Açımlayıcı mesaj

55) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Soru sormak, yanlış anlamaların önüne geçilmesi için gereklidir.
b) İnsanların ihtiyaçları bilinirse iletişim sorunlarının çözülmesi kolaylaşır.
c) Jestler, mesajın başarılı şekilde iletilmesine katkıda bulunur.
d) “Sen dili” etkili iletişimin en önemli gereklerindendir.
e) Ortamdaki gürültü mesajın başarılı şekilde iletişimini zorlaştırır.

56) Telaffuz, hangi iletişim türünün unsurlarından biridir?
a) Sözlü iletişimin
b) Yazılı iletişimin
c) Yorumlayıcı iletişim
d) Sözsüz iletişimin
e) Savunucu iletişimin

57) Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin öğelerinden biri olan “kaynak” öğesinin tanımıdır?
a) İletişimde kullanılan kanalın diğer adıdır..
b) İletişim sürecini başlatan öğedir
c) İletişim sürecindeki geribildirimdir.
d) İletişimde mesajın içeriğini gösteren öğedir.
e) İletişimin başarısını gösteren öğedir.

58) İletişim süreci ne zaman başarılı olmuş sayılır?
a) Başladıktan yaklaşık 3 saniye sonra
b) Mesaj yazılı olarak iletildiği zaman
c) Başladıktan yaklaşık 5 saniye sonra
d) Mesaj kaynaktan gönderildiği anda
e) Mesaj alıcı tarafından anlaşıldığı zaman

59) Bak – dinle – hisset yöntemi içerisinde aşağıdaki uygulamalardan hangisi yer almaz?
a) Şah damarından nabız kontrolü yapmak
b) Göğüs kafesinin hareketlerini izlemek
c) Kazazedenin solunum sesini dinlemek
d) Kazazedenin nefesini yanaklarımızda hissetmeye çalışmak
e) Göz bebeklerine bakmak

60) Tek yönlü iletişimde aşağıdaki iletişim ögelerinden hangisi yoktur?
a) Mesaj
b) Kanal
c) Geri bildirim
d) Alıcı
e) Kaynak

61) İletilmek istenen bir mesajı anlayabilmek öncelikle aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
a) İyi bir dinleyici olmaya
b) Sempatik olmaya
c) Grup içinde popüler olmaya
d) İyi bir lider olmaya
e) İnsanları yönetebilmeye

62) Aşağıdakilerden hangisi yazılı iletişimin üstün yönlerinden biridir?
a) Geribildirimin anında verilmesini sağlar.
b) Jest ve mimikler daha etkilice kullanılabilir.
c) Özgüvenin geliştirilmesine katkıda bulunur.
d) Geri bildirim ihtiyacını ortadan kaldırır.
e) Mesaj istenen şekilde düzenlenebilir.

63) Önemli kişinin korunması sırasında dışarıdan gelebilecek herhangi bir saldırı için ilk savunma hattı aşağıdakilerden hangisidir?
a) İç halka
b) Dış halka
c) Orta halka
d) Dar halka
e) Küçük halka

64) Net olmayan bir mesajı daha iyi anlayabilmek için ne yapılmalıdır?
a) Eleştiri yapılmalıdır.
b) Tevazu gösterilmelidir.
c) Yargılama yapılmalıdır.
d) Sorular sorulmalıdır.
e) Şüpheci davranılmalıdır.

65) Önyargı iletişim sürecini nasıl etkiler?
a) İletişim sürecini hatalardan arındırır.
b) İletişimin başlamadan bitmesine sebep olur.
c) Kişilerin akıllarının okunmasını sağlar.
d) Geribildirim verilmesine imkân tanır.
e) Yorumların doğru yapılmasını sağlar.

66) Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı gaz kullanım yerlerinden değildir?
a) Toplumsal olaylarda kalabalığı dağıtmak için
b) Uçak kaçırma, bina, araç vb. operasyonlarda eylemcileri etkisiz hale getirmede
c) Bireysel savunma amacıyla
d) Direnişi kırmak amacıyla
e) Kalabalığın büyüklüğü dikkate alınarak büyük grubun ortasına atılmalıdır

67) Özel güvenlik personelince silahlı olarak kişilerin korunması illerde hangi makamın iznine bağlıdır?
a) İl emniyet müdürü
b) Başsavcı
c) Vali
d) Yetkili mahkemelerce
e) Kişilerin bağlı bulunduğu polis merkezince

68) Önemli kişinin; ikametgâh ve çalışma ofisi ile araçlı veya yaya olarak yapacağı planlı ya da ani gelişen program ve seyahatlerinde güvenliğinin, koruma personeli, teknolojik cihazlar ve fiziki önlemler ile 24 saat esasına göre sağlanması ve kontrol altında bulundurulması amacıyla yapılan faaliyetlere ne ad verilir?
a) Konut koruma
b) Kişi koruma
c) Yaya koruma
d) Araçlı koruma
e) İşyeri koruma

69) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre illerde kurulan özel güvenlik komisyonunun başkanı kimdir?
a) Kaymakam
b) İl emniyet müdürü
c) Vali
d) Vali yardımcısı
e) İl jandarma komutanı

70) Meskûn mahalde ve yakın koruma görevi yapan görevliler; taşıyacakları silah seçiminde, ilk hızı ve azami menzili düşük, kullandığı mermi çapı büyük silahları tercih ederler. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisi değildir?
a) Atış yapıldıktan sonra merminin hedefi delip geçerek üçüncü kişilere zarar vermemesi
b) Hedefi bulmayan atışların, üçüncü kişilere vereceği zararı en az menzili tercih ederek azaltmak
c) İlk hızı düşük silahların yakın hedeflerdeki etkisinin uzak hedeflere göre daha etkili olması
d) Kullandığı mermi çapı büyük silahların tek atışta, hedeftekini etkisiz hale getirme olasılığının yüksek olması
e) Tek atışla birden fazla hedefi etkisiz hale getirmek

BU SORU İPTAL 71) Orta seviye koruma derecesindeki bir kişi için en az kaç araç gerekir?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

72) Özellikle kapalı depo ve tanklarda çıkan akaryakıt yangınlarında etkili bir söndürücü olan köpüğün söndürme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Soğutarak söndürme
b) Bölerek söndürme
c) Oksijenle irtibatı keserek söndürme
d) Yanıcı maddeyi ortadan kaldırarak söndürme
e) Yanıcı maddeyi dağıtarak söndürme

73) Aşağıdakilerden hangisi itfaiye teşkillerinin görevlerinden değildir?
a) Başlangıç yangınlarına müdahale ederek yangının genişlemesine mani olmak ve söndürmek
b) Yangın nedeniyle çıkması muhtemel panik ve kargaşayı önlemek
c) Yangın ve diğer acil durumlarda can ve mal kurtarma işlerini yapmak
d) Yangın sebebiyle yaralanan veya hastalanan kişilere ilkyardım yapmak
e) Yangın sonrasında hasar tespiti yaparak maddi kayıpların boyutunu belirlemek

74) Yakın koruma hizmetlerinde hangi tür koruma tedbiri sağlanmalıdır?
a) Aktif koruma tedbiri
b) Pasif koruma tedbiri
c) Hızlı koruma tedbiri
d) Yavaş koruma tedbiri
e) Kontrollü koruma tedbiri

75) Aşağıdakilerden hangisi koruma çeşitlerinden değildir?
a) İş yeri koruma
b) Konut koruma
c) Yakın koruma
d) Gizli koruma
e) Özel koruma

76) Kapı detektörlerinden geçerken kişiler arasında en az ne kadar mesafe bulunmalıdır?
a) 0,5 metre
b) 1 metre
c) 1,5 metre
d) 2 metre
e) 3 metre

77) Her insanın kendine mahsus olan, biri diğerine benzemeyen; parmak izi ve göz retinası kullanılarak şifre kullanmaksızın kimlik doğrulamasını yapan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
a) Fiziki güvenlik sistemleri
b) Elektronik güvenlik sistemleri
c) Biometrik güvenlik sistemleri
d) Görüntü güvenlik sistemleri
e) Mekanik güvenlik sistemleri

78) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik ve genel kolluğun ortak görevlerindendir?
I Yardım isteyen ve yardıma muhtaçlara yardım etmek
II Suçları aydınlatmak
III Suç işlenmesini önleyici tedbirler almak
IV Gerektiğinde kimlik tespiti yapmak
a) I, IV
b) I, III
c) II, III
d) I, II, III
e) I, III, IV

79) Aşağıdakilerden hangisi seyyar fiziki güvenlik engellerinden değildir?
a) İstinat duvarları
b) Paravanlar
c) Kordonlar
d) Zincirler
e) Güvenlik şeritleri

80) Aşağıdakilerden hangisi karanlıkta görüntü alan kameralardandır?
a) IP kameralar
b) Dome kameralar
c) Zoom kameralar
d) CCD kameralar
e) Infrared kameralar

81) Termal kamera ……………….. bağlı olarak görüntü almak amacı için kullanılır. Yukarıdaki boşluğa gelecek uygun ifade hangisi olmalıdır?
a) Göz retinasına
b) Parmak izine
c) Vücut ısısına
d) Damar yapısına
e) El yapısına

82) Aşağıdakilerden hangisi yağ yangınlarında söndürücü madde olarak kullanılamaz?
a) Halokarbon içerikli kimyasal gazlar
b) Köpük konsantrasyonları
c) Karbondioksit
d) Su
e) Kuru kimyevi tozlar

83) Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme sistemlerinden değildir?
a) Yağmurlama sistemi
b) Kuru tozlu (ABC) sistemleri
c) Koruyucu söndürme sistemleri
d) Köpüklü söndürme sistemleri
e) Karbondioksitli söndürme sistemleri

84) Sel sırasında aşağıdakilerden hangisi yanlış hareket tarzıdır?
a) Bulunduğunuz yerden ayrılmayın
b) Su yatağı ve çukur bölgeleri terk edin
c) Elektrik kaynaklarından uzak durun
d) Sel sırasında aracınızdaysanız asla su ile kaplı yoldan gitmeye çalışmayın
e) Sel sularına girmeyin

85) Yanma olayının meydana gelebilmesi için aşağıdaki birleşimlerin hangisi gereklidir?
a) Yanıcı madde – Isı
b) Oksijen – Hidrojen – Azot
c) Yanıcı madde – Oksijen – Isı
d) Oksijen – Isı – Karbondioksit
e) Yanıcı madde – Azot – Isı

86) Elektrik akımının olduğu alanlarda hangi davranış şekli yanlıştır?
a) Elektrik akımı sigortadan kapatılır.
b) Elektrik akımının kontrolü çıplak el ve avuç içi ile yapılır.
c) Yangın oluşması durumunda kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazı ile müdahale edilir.
d) Elektrik akımına kapılan kişi kuru maddelerle (odun, kuru bez) akımdan uzaklaştırılır.
e) Metal kısımlara dokunulmaz.

87) İlkyardım nedir?
a) Olay yerinde ilaç vererek yapılan müdahaledir.
b) Hastanedeki hekimler tarafından yapılan ilk müdahaledir.
c) Olay yerinde, tıbbi araç ve gereç aranmaksızın mevcut imkânlarla yapılan ilaçsız uygulamalardır.
d) Ambulansta doktor tarafından yapılan müdahaledir.
e) İlaçlarla yapılan ilk tedavidir.

88) Genel kolluk ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Gerekli şartlar oluştuğunda zor kullanma yetkisi bulunmaktadır.
b) Görev bitiminde evine giden polis memuru görmüş olduğu suça el koyamaz.
c) Genel kolluk branşı olmayan bir konuda olaya müdahale edemez.
d) Genel kolluk özel güvenlik görevlilerine her türlü emir verebilir.
e) Hiçbir surette genel kolluklar görevli oldukları il sınırları dışında görevlendirilemez.

89) Özel güvenlik görevlisi Hasan görev alanı içerisinde bir adam öldürme olayı ile karşılaşır. Hasan olay yerini muhafaza altına alır. Aşağıdakilerden hangisi Hasan için yanlış bir davranıştır?
a) Hasan olay yerini muhafaza altına aldıktan sonra derhal genel kolluğa haber verir.
b) Hasan olay yerine genel kolluk gelene kadar hiçbir kimsenin girmesine izin vermez.
c) Genel kolluk olay yerine geldikten sonra yardım isterse yardım eder.
d) Olay yeri ile ilgili gözlemlerini, görgü tanıklarını ve olay ile ilgili almış olduğu notlarını genel kolluğa bilgi olarak aktarır.
e) Hasan’ın iş yerindeki sorumlu müdürü farklı bir talimat verir ise genel kolluğun yardım talebinden daha önceliklidir.

90) Özel güvenlik ve genel kolluk birlikte, aynı yerde görev yaptıkları esnada aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Özel güvenlik, genel kollukla birlikte çalıştığından zor kullanma kademesine dikkat etmeyebilir.
b) Özel güvenlik, zor kullanma sınırını aştığı takdirde sorumluluk genel kolluğa aittir.
c) Görev alanındaki tüm sorumluluk, genel kolluğa aittir.
d) Özel güvenlik genel kolluğun gözetim ve denetimi altında, kendi iş tanımı içerisindeki görevleri yapmalı 5188 sayılı kanuna göre hareket etmelidir.
e) Özel güvenlik genel kolluğun her türlü emrini yerine getirmelidir.

91) Aşağıdakilerden hangisi “Uyuşturucu Madde” özelliklerinden değildir?
a) Merkezi sinir sistemi üzerinde etki eder.
b) Alışkanlık yapmaz.
c) Akli, fiziki ve psikolojik dengeyi bozar.
d) Doğal, sentetik veya yarı sentetik olarak bulunur.
e) Kanunen kullanılması ve bulundurulması yasaktır.

92) Amfetaminler hangi grup uyuşturuculardandır?
a) Merkezi sinir sistemini yavaşlatanlar
b) Afyon türevleri
c) Merkezi sinir sistemini bozanlar
d) Merkezi sinir sistemini uyaranlar
e) Hayal gösterenler

93) Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın ABC’sindeki “A” harfini tanımlar?
a) Nabzın varlığı
b) Bilinç kontrolü
c) Solunum değerlendirmesi (Bak-dinle-hisset)
d) Dolaşımın değerlendirilmesi
e) Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi

94) Bacakta, turnike uygulamak için en uygun bölge neresidir?
a) Kalça ile diz arası
b) Diz ile ayak arası
c) Diz ekleminin olduğu yer
d) Ayak bileği ile topuk arası
e) Ayak alt kısmı

95) Dış kanamalarda kanamayı durdurmada uygulanacak en son yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kanayan bölgeyi yükseltme
b) Atar damarlara baskı uygulama
c) Turnike uygulama
d) Elle-bezle bastırma
e) Kanamanın durmasını bekleme

96) Isı ile oluşan yanıklarda aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
a) Yaşam bulguları değerlendirilir.
b) Oluşan kabarcıklar patlatılır.
c) Yanık üzerine hiçbir madde sürülmez.
d) Yanıklı bölgelere bandaj yapılmaz.
e) Hepsi yanlıştır.

97) Aşağıdakilerden hangisi hava yolu tıkanması olan, öksüren ve zorla konuşup yardım isteyen kişiye uygulanan ilkyardım olmalıdır?
a) Heimlich manevrası (?)
b) Rentek manevrası
c) Şok pozisyonu
d) Öksürmeye teşvik etmek (?)
e) Sıvı vermek

98) Ateşli havale ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Vücut sıcaklığı 37 derecenin üzerinde olan herkeste görülür.
b) En sık yaşlılarda görülür.
c) İlkyardım olarak öncelikle hasta /yaralı ıslak havlu ya da çarşafa sarılır.
d) Hasta / yaralı buz dolu küvete sokulur.
e) En sık bebeklerde görülür.

99) Aşağıdakilerden hangisi kırık, çıkık, burkulmalarda ilkyardım uygulamalarından biri değildir?
a) Tespit sadece kırığın olduğu kemiğe yapılmalıdır.
b) Yara varsa üzeri kapatılmalıdır.
c) Yumuşak bir bezle önce sarılmalıdır.
d) 112’den yardım istenmelidir.
e) Kişi sakinleştirilmelidir.

100) Akrep sokmalarında ilkyardımda ne yapılmalıdır?
a) Sokulan yer kesilerek kan akıtılmalıdır.
b) Hasta hareket ettirilmemeli, sokulan yere soğuk uyguma yapılmalıdır.
c) Sokulan yer emilmelidir.
d) Kan dolaşımını engellemek için sokulan yere turnike uygulanmalıdır.
e) Akrep yakalanmalı görevliye gösterilmelidir.

67 SINAV SİLAH

1) Yerine getiren yay kırıldığında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
a) Fişek yatağındaki fişek ateşlenmez.
b) Ateşleme sonrasında boş kovan atılamaz.
c) Boş kovan şarjöre sıkışır.
d) Silah kesinlikle çalışmaz.
e) Fişek yatağındaki fişek ateşlenir ancak sürgü yeni fişek süremez.

2) Tırnak kırıldığında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
a) Boş kovan normal olarak dışarı atılır.
b) Boş kovan dışarı atılamaz.
c) Ateşleme hiç olmaz.
d) Boş kovan atılır yeni fişek sürülür.
e) Silah çalışmaz.

3) Tetiğe basıldığında horoz düşüp ateşleme gerçekleşmediğinde aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Fişek yatağında fişek yoktur.
b) Fişek arızalı olduğu için ateşleme olmamış olabilir.
c) Tetiğe sert basıldığı için ateşleme olmayabilir.
d) İğne kırık olabilir.
e) Şarjörde fişek yoktur.

4) Aşağıdakilerden hangisi silah sökülürken dikkat edilecek hususlardan değildir?
a) Sürgü çekilerek fişek yatağı kontrol edilir.
b) Silah ölü bir noktaya çevrilir.
c) Şarjör çıkartılır.
d) Şarjör çıkartılmadan silah sökümüne geçilir.
e) Sürgü geriye çekilerek namlu gözle kontrol edilir.

5) Atış yapılmamış olsa da silahın ana parçalarının el yordamıyla sökülerek yağlanıp temizlenmesi hangi bakım türüdür?
a) Günlük bakım
b) Haftalık bakım
c) Aylık bakım
d) Atış sonrası bakım
e) Periyodik bakım

6) Silah temizliğinde kullanılan, ucuna bez veya fırça takılan, metal veya plastikten yapılan çubuğa ne denir?
a) Harbi
b) Süngü
c) Cop
d) Yiv
e) Set

7) Sökülmüş silahın takılması işleminde takip edilecek yol hangi şıkta doğru verilmiştir?
a) Silahın dolu olup olmadığı kontrol edilir.
b) Takma işleminin genel kuralı yoktur.
c) Takma işlemine istediğimiz parçadan başlanır.
d) Önce şarjör takılır.
e) Takma işlemi, sökülme işleminin en son maddesinden başlanarak sıra ile yapılır.

8) Kovan atma tertibatı nelerden oluşur?
a) Tırnak – çıkarıcı
b) Çıkarıcı – kovan atma boşluğu
c) Tırnak – çıkarıcı – kovan atma boşluğu
d) Namlu – iğne – horoz
e) Şarjör – horoz – namlu

9) Aşağıdakilerden hangisi kısa namlulu silahların parçalarından değildir?
a) Alev gizleyen
b) Gez – arpacık
c) Namlu
d) Sürgü
e) Şarjör

10) Ateşli silahlarda iğnenin darbesi ile fişeğin ateşlenen parçası aşağıdakilerden hangisidir?
a) Çekirdek
b) Barut
c) Kovan
d) Kapsül
e) Kovan dip tablası

11) Şarjörde fişek bittiğinde otomatik tabancalarda sürgünün geride kalmasını hangi parça sağlar?
a) Yerine getiren yay pimi
b) Sürgü tutucu pimi
c) Yerine getiren yay
d) Rampa
e) Tırnak

12) Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir?
I Kapak takımının çıkartılması
II Şarjörün çıkartılması
III Yerine getiren yayın çıkartılması
IV Namlunun çıkartılması
V Tabancanın boşaltılması
a) II-V-I-III-IV
b) V-IV-III-II-I
c) I-II-III-IV-V
d) V-III-IV-II-I
e) III-II-I-V-IV

13) Silahlarda iğneye baskı yaparak fişeğin ateşlemesini sağlayan parçanın adı nedir?
a) Namlu
b) Sürgü
c) Horoz
d) Yiv
e) Set

14) Aşağıdakilerden hangi seçenek daha kapsamlı olarak iyi atıcıyı ifade etmektedir?
a) İyi nişan alan
b) Hedefi vuran
c) Silahını hedefe çabuk doğrultan
d) Kendi kurallarına göre atış yapan
e) Güvenlik kurallarına uyarak atış yapan

15) Sağ el ile silah kullanan bir kişinin, tetik parmağını yerleştirme hatasını yapması sonucu vuruşları hedefin hangi yönünde toplanır?
a) Hedefin altında
b) Hedefin üstünde
c) Hedefin ortasında
d) Hedefin sol kısmında
e) Hedefin sağında

16) Tabanca atışında atıcının istikrarsız atış yaptığını gösteren seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gruplaşma sol yukardadır
b) Gruplaşma sağ yukardadır
c) Hedefte gruplaşma olmamış, isabet noktaları dağınık
d) Gruplaşma sağ aşağıdadır
e) Gruplaşma sol aşağıdadır

17) Doğru nişan alma aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gez ve arpacık bulanık, hedef net görülmeli
b) Gez ve arpacık net, hedef bulanık görülmeli
c) Gez net, hedef ve arpacık bulanık görülmeli
d) Gez bulanık, arpacık ve hedef net görülmeli
e) Gez ve hedef net, arpacık bulanık görülmeli

18) Kalibre nedir?
a) Namlunun uzunluğudur.
b) Çekirdeğin namluda aldığı yoldur.
c) Fişeğin çapıdır.
d) Fişeğin uzunluğudur.
e) Namlunun çapıdır.

19) Boş kovan üzerinde hangi iz yoktur?
a) Vurulan hedefte meydana gelen tahribatın bıraktığı iz
b) İğne izi
c) Çıkarıcı izi
d) Tırnak izi
e) Fişek yatağı izi

20) Bir koruma görevlisinin kişisel araç-gereçlerinde aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç yoktur?
a) Silah ve gerekli mühimmat
b) Mevsime uygun giyecek
c) Kalem, not defteri
d) Pense, tornavida
e) Kelepçe, düdük, el feneri

21) Namlu içindeki girintilere ne denir?
a) Yerine getiren yay
b) Ateşleme tertibatı
c) Gerdel
d) Set
e) Yiv

22) Atış sırası bekleyen fişeğin işgal ettiği yere …………. denir? Boş bırakılan yere uygun olanı işaretleyiniz.
a) Tırnak
b) Üst kapak takımı
c) Hazne
d) Namlu
e) Kabza

23) Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere ……….. denir? Boş bırakılan yere uygun olanı işaretleyiniz.
a) Fişek yatağı
b) Süngü
c) Hazne
d) Yiv
e) Set

24) Karşılıklı iki set arasındaki mesafeye ne denir?
a) Yarıçap
b) Çap
c) Namlu boyu
d) Çekirdek boyu
e) Atış mesafesi

25) Aşağıdakilerden hangisi fişeğin unsurlarından değildir?
a) Çekirdek
b) Kovan
c) Barut
d) Kapsül
e) Tırnak tutucu


67. SINAV CEVAP ANAHTARI

SİLAH

1

C

26

D

51

C

76

B

1

E

2

D

27

A

52

D

77

C

2

B

3

E

28

E

53

B

78

B

3

C

4

B

29

C

54

C

79

A

4

D

5

B

30

B

55

D

80

E

5

B

6

A

31

C

56

A

81

C

6

A

7

E

32

D

57

B

82

D

7

E

8

C

33

A

58

E

83

C

8

C

9

E

34

E

59

A

84

A

9

A

10

A

35

B

60

C

85

C

10

D

11

E

36

E

61

A

86

B

11

B

12

C

37

C

62

E

87

C

12

A

13

E

38

D

63

B

88

A

13

C

14

D

39

A

64

D

89

E

14

E

15

A

40

B

65

B

90

D

15

D

16

C

41

A

66

E

91

B

16

C

17

D

42

D

67

C

67.sınav(a)grubu67. sınav (a) grubu