64. SINAV (A) GRUBU

Ana Sayfa / Soru Arşivi / 64. SINAV (A) GRUBU

64. SINAV (A) GRUBU


64. SINAV (A) GRUBU


1) Kişilerin silahlı personel tarafından korunması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesi Özel Güvenlik Komisyonunun kararı üzerine ……… iznine bağlıdır.
Yukarıda verilen paragraftaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) Özel Güvenlik Daire Başkanı
b) Cumhuriyet başsavcısı
c) İl emniyet müdürü
d) Vali
e) Genelkurmay Başkanı

2) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre özel güvenlik görevlilerinin yetkileri bakımından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Özel güvenlik görevlileri sadece görevli oldukları süre içerisinde ve görev alanlarında yetkilerini kullanabilirler.
b) Her zaman ve her yerde yetkilerini kullanabilirler.
c) Görevli olup olmadığına bakılmaksızın kimlik kartını yakasında taktığı sürece yetkilerini kullanabilirler.
d) Mülki sınırlar içerisinde sürekli kullanabilirler.
e) Görevi bittikten sonra belediye sınırları içerisinde kullanabilirler.

3) Normlar hiyerarşisi hukukun yazılı kaynakları arasında bulunan astlık üstlük ilişkileridir. Normlar hiyerarşisi hukukun asıl kaynakları içinde yer alan yazılı kaynakların hiyerarşi sırasını belirterek hangi yazılı kaynakların öncelikli olduğunu göstermektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu hiyerarşiye uygun verilmiştir?
a) Anayasa-kanun-tüzük-yönetmelik-genelge
b) Kanun-yönetmelik-tüzük-genelge-anayasa
c) Genelge-yönetmelik-tüzük-kanun-anayasa
d) Anayasa-genelge-tüzük-yönetmelik-kanun
e) Tüzük-yönetmelik-kanun-genelge-anayasa

4) Koruma ve güvenliğini sağlamakla görevli olduğu fabrikanın girilmesi yasak olan bölümüne, aldığı para karşılığında başkalarının girmesine müsaade eden özel güvenlik görevlisi hangi suçu işlemiştir?
a) Zimmet
b) İrtikâp
c) Tehdit
d) İflas
e) Rüşvet

5) Meşru müdafaa ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Bir saldırı olmalıdır.
b) Saldırı haksız olmalıdır.
c) Saldırı kişinin kendisinin veya üçüncü bir kişinin hakkına yönelik olmalıdır.
d) Saldırı gerçekleşmiş ya da gerçekleşmesi kesin olmalıdır.
e) Saldırı ile savunmanın orantılı olması gerekmez.

6) Aşağıdakilerden hangisinde mutlaka özel güvenlik komisyonu kararı gerekir?
a) Kişi koruma
b) Sahne gösterileri
c) Toplantı
d) Para ve değerli eşya nakli
e) Cenaze töreni

7) Özel güvenlik görevlisinin görev yaptığı terminal içerisinde ruhsatsız silah yakalatan kişi, özel güvenlik görevlisinin tutmuş olduğu tutanağı imzalamak istemezse özel güvenlik görevlisi nasıl davranmalıdır?
a) Şahsa zorla imzalatmalı
b) Şahsın imzalamadığını tutanakta belirtmeli
c) Şahsı salıverip tutanağı genel kolluğa teslim etmeli
d) Eğer şahıs tutanağı imzalamayıp kaçmışsa şahsın ailesinden birini şahıs gelene kadar alıkoymalı
e) Terminal içerisine ruhsatsız silahla girmemesi gerektiğini söylemeli ve ikaz edip göndermeli

8) Toplantı, konser, sahne gösterileri ve spor müsabakaları gibi faaliyetlerin yapıldığı yerlerde suç unsuru olmadan yapılan aramaya ne denir?
a) Önleme araması
b) Adli arama
c) Zapt etme
d) El koyma
e) Şüpheli araması

9) Tutanağın, hazırlık soruşturması açısından anlam ifade edebilmesi için en az kaç resmi görevli tarafından imzalanması gerekir?
a) 3
b) 1
c) 4
d) 5
e) 2

10) Özel güvenlik şirketlerinin özel güvenlik alanında faaliyette bulunması ..…. iznine tâbidir. Faaliyet izni verilebilmesi için, faaliyet alanının münhasıran …… olması zorunludur.
Yukarıda verilen paragraftaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) İçişleri Bakanlığı / Koruma ve güvenlik hizmeti
b) Vali / Mülki sınırlar içinde
c) Belediye Başkanı / Belediye sınırları içinde
d) Özel Güvenlik Komisyonu / Genel kolluk dışında
e) İlgili Kurum Amiri / Şirketin hizmet alanı içinde

11) Kontrol noktasında üzerini ve eşyalarını aratmak istemeyen kişiye karşı özel güvenlik görevlisi nasıl davranmalıdır?
a) Kişiyi içeriye almalıdır.
b) Zorla üzerini ve eşyalarını aramalıdır.
c) Sadece eşyalarını arayıp içeriye almalıdır.
d) Kişinin üstü elle aranmalı, eşyalarını kontrol etmeye gerek yoktur.
e) Kişinin üzerini ve eşyalarını aratması konusunda ısrar edilmez ancak içeriye girişine de izin verilmez.

12) Özel güvenlik görevlisi görev yaptığı alan içerisinde şüpheli bir paket ya da çanta gördüğünde hareket tarzı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Paketin ya da çantanın etrafına kimse yaklaştırılmaz.
b) Çevreden bu paketin ya da çantanın bırakıldığını görenler araştırılır.
c) Çevreden, çantanın veya paketin sahibi araştırılır.
d) Çantanın ya da paketin içinde patlayıcı varmış gibi hareket edilir.
e) İnsanlara zarar vermemesi için özel güvenlik görevlileri tarafından çanta alınarak tenha bir yere bırakılır.

13) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un özel güvenlik görevlilerinin üçüncü şahıslara verebilecekleri zararların tazmini amacıyla, özel güvenlik şirketlerine getirdiği yükümlülük nedir?
a) Temel eğitim verme yükümlülüğü
b) Göreve başlayanları ve ayrılanları zamanında bildirme yükümlülüğü
c) Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırma yükümlülüğü
d) Ek önlemler alma yükümlülüğü
e) Personel sayısını artırma yükümlülüğü

14) Kişinin üzerinin ve eşyalarının aranması en çok hangi özgürlüğünü kısıtlayabilir?
a) Kişi hürriyeti ve güvenliği
b) Konut dokunulmazlığı
c) Özel hayatın gizliliği
d) Kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı
e) Düşünce ve kanaat hürriyeti

15) Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi ibraz edilinceye kadar sigorta yerine kabul edilen belgeye ne ad verilir?
a) Teminat mektubu
b) Sigorta poliçesi
c) Kuvertür mektubu
d) Geçici sigorta
e) Şirket taahhüt yazısı

16) Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre özel güvenlik görevlisinin yetkilerinden değildir?
a) Kişilerin üzerlerini teknolojik cihazla arama
b) Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri gibi etkinliklerde kimlik sorma
c) Meşhut suç durumunda suça el koyma
d) Olay yerindeki delilleri toplama
e) Terk edilmiş eşyayı muhafaza altına alma

17) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik komisyonunda bulunmaz?
a) Vali yardımcısı
b) İl emniyet müdürlüğü temsilcisi
c) İl jandarma komutanlığı temsilcisi
d) Ticaret odası başkanlığı temsilcisi
e) Cumhuriyet başsavcısı

18) Aşağıdaki yerlerin hangisinde özel güvenlik görevlisi silahlı olarak görev yapabilir?
a) Mahkeme salonları
b) Akıl hastaneleri
c) Eğitim ve öğretim kurumları
d) Siyasi partilerin açık hava ve kapalı yer toplantıları
e) Bankalar

19) Hava meydanı, liman, gar, terminal gibi toplu ulaşım tesislerinde görev yapan özel güvenlik görevlisi bulduğu ya da emanete aldığı eşyaları sahiplerine veya genel kolluk kuvvetlerine teslim ederken aşağıdaki tutanaklardan hangisini tanzim eder?
a) Şikâyet tutanağı
b) Arama tutanağı
c) Teslim tesellüm tutanağı
d) Tebliğ tebellüğ tutanağı
e) İhbar tutanağı

20) Bir eşya üzerindeki zilyede ait tasarruf yetkisinin kamu gücü kullanılarak kaldırılması işlemi hangi kavramla ifade edilir?
a) Emanete alma
b) Kontrol etme
c) El koyma
d) Önlem alma
e) Koruma tedbiri

21) Bir kişinin tanınmasında ve diğer kişilerden ayırt edilmesinde etkin olan özelliklerin bütününe ne ad verilir?
a) Kimlik
b) Tanımlama
c) Eşkâl
d) Farklılık
e) Fiziki özellik

22) Aşağıdakilerden hangisi ziyaretçi olarak tanımlanamaz?
a) Bina veya tesisteki bazı işlerin yapılması amacıyla gelen kişiler
b) İş takibi amacıyla gelen kişiler
c) Farklı nedenlerle gelen yabancı uyruklu kişiler
d) Basın mensupları
e) Kurumda çalışanlar

23) Aşağıdaki yerlerden hangisinde önleme araması yapılamaz?
a) Konutta
b) Spor karşılaşmalarında
c) Konserlerde
d) Gösteri yürüyüşü yapılan yerlerde
e) Kamuya açık yerlerde

24) Aşağıdakilerden hangisinin doğrudan veya dolaylı olarak biyolojik delil olma ihtimali yoktur?
a) Kıl
b) Barut artığı
c) İzmarit
d) Tırnak
e) Kan

25) Yakalama tutanağında belirtilmesi gereken hususlarda, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Yakalama nedeni belirtilir.
b) Elde edilen delillerden bahsedilir.
c) Direnme neticesinde zor kullanılmışsa belirtilmez.
d) Yakalama esnasında şahıs yaralandıysa belirtilir.
e) Yer ve zaman belirtilir.

26) Aşağıdakilerden hangisi devriyenin tanımında yer almaz?
a) Genel emniyeti sağlamak
b) İhtiyacı olanlara yardım etmek
c) Şüphelileri yakalamak
d) Suç işlenmesini önlemek
e) Suçlunun ifadesini almak

27) Özel güvenlik görevlisi Volkan’ın nokta görevi yerinden ne kadarlık bir mesafe ayrılması doğrudur?
a) 20 adımlık
b) 10 adımlık
c) 40 adımlık
d) 30 adımlık
e) 50 adımlık

28) Aşağıdakilerden hangisi “suçüstü” kavramı için söylenemez?
a) Henüz işlenmiş olan suç
b) İşlenmekte olan suç
c) Suç işlendikten sonra suçun failinin takip edilerek yakalandığı suç
d) Suçu işleyen kişinin polis merkezine giderek itiraf ettiği suç
e) Suçun pek az evvel işlendiğini gösteren delillerle yakalanan kimsenin işlediği suç

29) Yaya devriyenin avantajları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
a) Kişileri ve çevreyi çok iyi tanıma imkânı vardır.
b) Görünür olduğundan caydırıcılık etkisi oldukça fazladır.
c) Tehlike ve saldırılara karşı güvenlidir, sürekli dikkatli olmayı gerektirmez.
d) İletişimi engelleyecek her hangi bir durum söz konusu olmadığından, iyi bir bilgilendirme kaynağı olur.
e) Olaylara yakın olduğundan anında bilgi alma, müdahale etme, olayları büyümeden önleme şansına sahiptir.

30) Bir suçun işlendiğine dair haber alındığında yetkili makamlara bildirmek amacıyla aşağıdaki tutanaklardan hangisi düzenlenir?
a) İhbar tutanağı
b) Tespit tutanağı
c) Görüşme tutanağı
d) Görgü tespit tutanağı
e) Olay tutanağı

31) Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde belirtilecek özelliklerden biri değildir?
a) Kilo ve boy
b) Yüz yapısı
c) Soyut ifadeler
d) Cinsiyet
e) Görülebilir yaralar

32) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yazabileceği rapor türlerinden değildir?
a) Görsel rapor
b) Sözlü rapor
c) Uzmanlık raporu
d) Elektronik rapor
e) Yazılı rapor

33) İşlenen bir suçun aydınlatılabilmesi için suçun iz ve delillerinin elde edilmesi amacıyla yapılan aramalara ne ad verilir?
a) Önleme araması
b) İdari amaçlı arama
c) El koyma araması
d) Adli arama
e) İnceleme araması

34) Aşağıdakilerden hangisinin hem fiziki güvenlik tedbiri, hem de elektronik güvenlik tedbiri olarak örnekleri mevcuttur?
a) Kameralar
b) Bariyerler
c) Kapı tipi metal detektörleri
d) El tipi metal detektörleri
e) Panik butonu

35) Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde gerekli ilk önlemleri almak, olay yeri ve delilleri korumak ve daha sonra gelen ekiplere bilgi vermekle görevlidir?
a) Soruşturma sorumlusu
b) İlk ekip
c) Soruşturma ekibi
d) Olay yeri inceleme ekibi
e) Uzman personel

36) Olay yerindeki iz ve delilleri korumak kapsamında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
a) Olay yeri emniyet şeridi ile çevrilerek koruma altına alınır.
b) Hiçbir şeye dokunulmaması uyarısı yapılır.
c) Orada bulunanlar olay yerinden dışarı çıkarılır.
d) Şüphelinin el-yüz yıkamasına müsaade edilir.
e) Şüphelinin tespiti ve olay yerinden ayrılmaması sağlanır.

37) Stadyumda genel kolluğun gözetimi ve denetiminde seyircilerin kaba üst aramasını yapan özel güvenlik görevlisi hangi görevi yerine getirmiştir?
a) Adli görev
b) Sportif görev
c) Önleyici görev
d) Mecburi görev
e) Özel görev

38) Uyuşturucu maddelere ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Kenevir bitkisinden esrar maddesi elde edilir.
b) Ülkemizde kenevir ekimi izne tabi değildir.
c) Sentetik uyuşturucular, doğal uyuşturucuların karşılığı olarak çeşitli kimyasal yollarla üretilmiş olan suni uyuşturuculardır.
d) Captagon sentetik uyuşturucular arasında yer alır.
e) Ülkemizde haşhaş ekimi izne tâbi olup ekim yapılacak bölgeler, Bakanlar Kurulunca belirlenir.

39) Her insanın kendine mahsus olan, biri diğerine benzemeyen; parmak izi ve göz retinası kullanılarak şifre kullanmaksızın kimlik doğrulamasını yapan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
a) Fiziki güvenlik sistemleri
b) Elektronik güvenlik sistemleri
c) Mekanik güvenlik sistemleri
d) Görüntü güvenlik sistemleri
e) Biometrik güvenlik sistemleri

40) Yan yana çalıştırılan kapı tipi detektörler arasında en az ne kadar mesafe olmalıdır?
a) 100 cm
b) 80 cm
c) 50 cm
d) 30 cm
e) 10 cm

41) Aşağıdakilerden hangisi nokta görevi yerine getiren özel güvenlik görevlisinin görevleri içerisinde sayılamaz?
a) Noktanın etrafını iyi bilmelidir.
b) Koruduğu alana kimseyi izinsiz sokmamalıdır.
c) Gördüğü maddi hasarlı trafik kazasına müdahale etmelidir.
d) Koruduğu bölgede bulunan kişi ve araçlar hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
e) Şüpheli araç ve kişilerin hareketlerini gözetlemelidir.

42) Aşağıdakilerden hangisi kimyasal delildir?
a) Maddi hasarlı kaza sonucu kaçan aracın boya kalıntısı
b) Olay yerinde boğuşma neticesinde katilden kalan kan
c) Hırsızlık sonrası hırsızın kapıdaki parmak izi
d) Ölümlü kaza sonucu olay yerinden kaçan aracın tekerlek izi
e) Tecavüz sonrası kalan sperm kalıntısı

43) Aşağıdakilerden hangisi kapalı devre televizyon sistemine ait bir unsur değildir?
a) Kamera
b) Turnike
c) Monitör
d) Multiplexer
e) Video kaydedici

44) Metal detektörlerin ayarlanmasına ne ad verilir?
a) Stabilizasyon
b) Elibrasyon
c) Gramaj ayarı
d) Motivasyon
e) Kalibrasyon

45) CCTV’nin açılımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kapalı devre televizyon sistemi
b) Kontrol sistemi
c) Açık devre televizyon sistemi
d) Canlı yayın yapma sistemi
e) Renkli televizyon sistemi

46) Aşağıdaki kanama türlerinden hangisinde, kan kaybı diğerlerine nazaran fazla olduğu için daha kısa sürede hayati tehlike meydana gelir?
a) Pulmoner damar kanamaları
b) Burun kanamaları
c) Atardamar kanamaları
d) Kılcal damar kanamaları
e) Toplardamar kanamaları

47) Aşağıdakilerden hangisi kanamalarda yapılan yanlış bir uygulamadır?
a) Kanayan bölgeyi kalp seviyesinin yukarısında tutmak
b) Kanamanın durdurulamadığı durumlarda uygun kemik üzerine turnike uygulamak
c) Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulamak
d) Kanayan bölgeyi kalp seviyesinden aşağıda tutmak
e) Kanayan damarın üzerine doğrudan baskı uygulamak

48) Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşan kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne ad verilir?
a) Koma
b) Anaflaksi
c) Bayılma
d) Şok
e) Düşme

49) Özel güvenlik görevlisi Murat, görev yaptığı kurumun otoparkında devriye gezerken yerde yatan birisine rastlar. İlk olarak neyi kontrol etmelidir?
a) Nabzının olup olmadığını
b) Kanamanın olup olmadığını
c) Solunumunun olup olmadığını
d) Bilincinin yerinde olup olmadığını
e) Kırık olup olmadığını

50) Ameliyat teknisyeni Yunus Bey, akşam evine döndüğünde kapı zilini çalmasına rağmen kapının açılmaması üzerine kapıyı açıp içeri girdiğinde yoğun bir gaz kokusuyla karşılaşır. Eşini banyoda baygın ve yatar bir vaziyette bulur. Yunus Bey aşağıdaki fiillerden hangisini yapmamalıdır?
a) Tüp ya da doğal gaz kaynağının vanalarını kapatmalıdır.
b) Hemen banyonun elektrik düğmesini açıp ortamı görünür hale getirdikten sonra, uygun bir şekilde eşini temiz hava alacağı bir ortama çıkarmalıdır.
c) Tüm kapı ve pencereleri açarak ortamı havalandırmalıdır.
d) Hemen 112’yi aramalıdır.
e) Ambulans gelene kadar solunum ve dolaşım problemi varsa ilk yardımın ABC’sini uygulamalıdır.

51) Aşağıdakilerden hangisinde, yaralıya su ile müdahale edilmez?
a) Yağ yanıklarında
b) Elektrik yanıklarında
c) Sıcak çarpmasında
d) Kimyasal yanıklarda
e) Kaynar su yanıklarında

52) Aşağıdakilerden hangisi, toplardamar kanaması ile uyumludur?
a) Kesik kesik fışkırır tarzda
b) Sızıntı şeklinde
c) Kalp atımı ile uyumlu
d) Durdurulması zor
e) Açık renkli

53) Gündüz iş yerindeki arkadaşıyla tartışan bir çalışanın gece yatağına yattığı zaman o gün yaşadıklarını gözden geçirmesi ve yaşanan tartışmayı yeniden değerlendirerek kendi hatalarının farkına varması aşağıdakilerden hangisine örnektir?
a) Ben-merkezcilik
b) Yargılayıcı tutum
c) Üstünlük belirten tutum
d) Kişi içi iletişim
e) Kararsızlık

54) Aşağıdakilerden hangisi, ilkyardımın ABC sindeki “B”yi anlatır?
a) Ekstremitelerin değerlendirilmesi
b) Solunumun değerlendirilmesi
c) Dolaşımın değerlendirilmesi
d) Yaranın değerlendirilmesi
e) Bilincin değerlendirilmesi

55) Yaralıyı araçtan çıkarmada aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
a) Kucakla taşıma
b) Sedye ile taşıma
c) Battaniye ile taşıma
d) Sandalye ile taşıma
e) Rentek manevrası

56) İlkyardımın temel uygulamaları hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
a) Kurtarma, Bildirme, Tedavi
b) Koruma, Kurtarma, Tedavi
c) Bildirme, Tedavi, Koruma
d) Koruma, Bildirme, Kurtarma
e) Koruma, Bildirme, Önleme

57) Kapalı alanlardaki doğalgaz kaçağında gaz nerede birikir?
a) Tavanda
b) Zeminde
c) Suda
d) Derin yerlerde
e) Her yerde

58) Hangi yangın türünde köpük ve su kesinlikle kullanılmaz?
a) Elektrik
b) Petrol
c) Katı
d) Metal
e) Sıvı

59) Merkezi sinir sisteminin aktivitesini hızlandıran ve uyarıcı sınıfında en çok bilinen beyaz renkli, kokusuz, toz şeklinde ve kristalize olan uyuşturucu madde aşağıdakilerden hangisidir?
a) Eroin
b) Kokain
c) Esrar
d) Afyon
e) Barbituratlar

60) Yangın söndürme usullerinden olan boğma yönteminin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yangına su ile müdahale etmek
b) Yangının oksijen ile irtibatını kesmek
c) Yangını bölmelere ayırmak
d) Yanan cismi uzaklaştırmak
e) Yangını soğutarak söndürmek

61) Aşağıdakilerden hangisi B sınıfı yangınlarda söndürücü madde olarak kullanılmaz?
a) Köpük konsantrasyonları
b) Kuru kimyevi tozlar
c) Karbondioksit
d) Halokarbon içerikli kimyasal gazlar
e) Su

62) Yangın söndürme cihazlarının tekrar dolum süresi kaç yıldır?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) Boşaldıkça doldurulmalıdır

63) Deniz altında veya yakınlarındaki fay hattında meydana gelen şiddetli deprem sebebiyle veya kayma nedeniyle meydana gelen bir sarsıntının etkisiyle oluşan sismik okyanus akıntısına ne ad verilir?
a) Deprem
b) Sel
c) Kasırga
d) Tsunami
e) Hortum

64) Bir alışveriş merkezinin elektronik kontrol ve bilgi işlem merkezinde çıkan yangına ilk müdahale eden güvenlik görevlisi aşağıdaki söndürme cihazlarından hangisini tercih etmelidir?
a) Kuru kimyevi tozlu söndürme cihazı
b) Karbondioksitli söndürme cihazı
c) Köpük (FOAM)
d) Islak battaniye, çarşaf vb.
e) Su

65) Patlama esnasında meydana gelen etkiler nelerdir?
a) Ses
b) Işık
c) Basınç
d) Isı
e) Hepsi

66) Aşağıdakilerden hangisi bağımlılık oluşturan maddelerin vücuda temel alınma yollarından birisi değildir?
a) Solunum yoluyla alma
b) İğne kullanarak alma
c) Toz halinde burundan çekerek alma
d) Deri üzerine sürerek alma
e) Yutarak alma

67) Bir özel güvenlik görevlisinin kendisine verilen görevin sonuçlarının gözden geçirilmesi işlemine, iletişim biliminde ne ad verilir?
a) Görevin tamamlanması
b) Verilen mesajın tekrarlanması
c) Görev sonuçlarının gözden geçirilmesi
d) Geri bildirim
e) Performans ölçümü

68) Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel becerilerinden biri değildir?
a) Saydamlık
b) Saygı
c) Kendini tanıma
d) Sempati
e) Etkin ifade

69) Öfke, üzüntü, sevinç, hayret, korku gibi niyet edilmemiş yüz ve beden ifadelerine ne ad verilir?
a) Sözel ifade
b) Duygusal ifade
c) Motivasyon
d) Güdülenme
e) Sempati

70) İletişim esnasında alıcının bir mesajı anlamaya çalışarak dinlemesine ne denir?
a) Aktif dinleme
b) Görünüşte dinleme
c) Yüzeysel dinleme
d) Kişisel dinleme
e) Tuzak kurucu dinleme

71) İnsanlar, kurumlar, nesneler, olaylar vb. hakkında yeterli bilgiye sahip olmadan peşin olarak verilmiş kararlara ne denir?
a) Empati
b) Tutum
c) Saygı
d) Bilgisizlik
e) Önyargı

72) İletişimde “Sen Dili”ni kullanmak neden sakıncalıdır?
a) Sorumlulukları artırdığı için
b) Suçlayıcılık içerdiği için
c) Özgüveni artırdığı için
d) Ekip ruhunu güçlendirdiği için
e) Dayanışmayı artırdığı için

73) Aşağıdakilerden hangisi mesaj iletmek için kullanılan bir iletişim kanalı olabilir?
a) Korkular
b) Sempati
c) Mekân
d) Saygı
e) Önem

74) Etkili bir iletişim sürecinde oluşan iletişim şemasında aşağıdaki unsurlardan hangisi yer almaz?
a) Kaynak
b) Alıcı
c) Mesaj
d) Emir
e) Kodlama

75) Savunucu iletişim aşağıdaki iletişim biçimlerinden hangisinin başlamasına yol açar?
a) Empatik iletişim
b) Güdüleyici iletişim
c) Çatışmacı iletişim
d) Motive edici iletişim
e) İkna edici iletişim

76) Aşağıdakilerden hangisi iletişim engellerinden biridir?
a) Geri-bildirim vermek
b) Farklı dil kullanmak
c) Soru sormak
d) Empati yapmak
e) Saygı göstermek

77) Aşağıdakilerden hangisi başarılı iletişimin temel ilkelerinden biri olamaz?
a) Tek yönlü iletişim kurmak
b) Anlamaya odaklanmak
c) Sorular sormak
d) Göz teması kurmak
e) Dinlemeye öncelik vermek

78) Grubun tanımı içerisinde aşağıdaki unsurlardan hangisi yoktur?
a) Eylem birliği
b) Örgütlenme
c) Lider
d) Fikir ve düşünce paylaşımı
e) Belirli bir alan

79) Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı gazların yayılma yollarından değildir?
a) Yanma ile yayılma
b) Patlama ile yayılma
c) Sıkıştırılmış aerosol ile yayılma
d) Sisleme ile yayılma
e) Serpme yöntemiyle yayılma

80) Kültür ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Toplumsal yapıya yön veren ve topluma bir kişilik kazandıran ortak davranışlar kalıbına kültür denilmektedir.
b) Doğuştan insan güdüsü içerisinde yer alır.
c) Kültür, bireylerin biyolojik niteliğinin bir sonucu değildir.
d) Genç kuşaklara, öğrenme yolu ile geçirilen toplumsal bir mirastır.
e) Toplumsal değer ve davranışlar sistemidir.

81) Aşağıdakilerden hangisi kalabalıkta panik oluşmasına sebep olmaz?
a) Kalabalığa duyacakları şekilde telkin ve uyarılarda bulunulması
b) Kalabalığa müdahale edileceğinin hissettirilmesi
c) Kalabalığı etkisiz hale getirmek için gaz sıkılması
d) Kalabalığın kaçış yollarının tamamen kapatılması
e) Kalabalığın köşeye sıkıştırılması

82) Toplumun psikolojik özelliklerinden olan ve toplumun iradesinin, bireyin iradesine egemen olduğunu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kamu yararı
b) Kamu düzeni
c) İrade zayıflığı
d) Genel irade
e) Egemenlik

83) Toplum psikolojisi açısından düşündüğümüzde, kitleyle birlikte hareket eden birey için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Bilinçli hareket etme kabiliyeti kaybolur.
b) Kitle içerisinde söylem ve eylem birliği oluşur.
c) Düşünce hızlı bir şekilde eyleme dönüşebilir.
d) Bastırılmış duygu ve düşünceler ortaya çıkar.
e) Birey kalıcı bir şekilde inanç yapısını değiştirir.

84) Güvenlik görevlilerinin yol ve belirli bir alanı kapatmak, iki grubu birbirinden ayırmak ve herhangi bir grubu belirli bir bölgeye yönlendirmek (süpürme) amacıyla kullandıkları toplu düzen çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hat düzeni
b) Çatı düzeni
c) Kama düzeni
d) Ayırma düzeni
e) Yama düzeni

85) İşçilerin topluca çalışmamak sureti ile işyerinde faaliyeti durdurmaları, bir kuruluşun aralarında anlaşarak aynı amaçla topluca çalışmamak için işi bırakmaları aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
a) Topluluk
b) Grev
c) Lokavt
d) İsyan
e) İstifa

86) Aşağıdakilerden hangisi spor seyircisinin özelliklerinden değildir?
a) Taraftarlar tahmin edilebilir tarzda hareket ederler.
b) Ortak hareket ederler.
c) Kışkırtılmaya uygundurlar.
d) Taraftarlar arasında iletişim yoktur.
e) Ortak düşünceye sahiptirler.

87) Toplum içinde yaşayan fertlerin, çeşitli amaçlarla ya da amaçsız olarak bir araya gelen kişilerin oluşturduğu kitlenin toplumsal, fiziksel yapı ve psikolojik ihtiyaçlarına göre düşünce ve duygularının, inanç ve davranışlarının fertler ve toplum gerçekleri veya kuralları karşısında nasıl etkilendiğini ve yön değiştirdiğini inceleyen bilim dalına ne ad verilir?
a) Kriminoloji
b) Psikoloji
c) Endokrinoloji
d) Toplum psikolojisi
e) Terminoloji

88) Öncü istihbarat çalışmasının amacı VIP’in ……… ve ……….. üzerinde güvenli bir alan oluşturarak önemli kişiye yönelik ………….. ortadan kaldırmak veya ………… indirmektir.
Cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangi şık doğru olarak tamamlar?
a) Gideceği yer / güzergâh / karşılama / minimuma
b) Seyahati / ofisi / suikastı / maksimuma
c) Mekân / yol / riski / maksimuma
d) Ofisi / ikameti / riski / maksimuma
e) Gideceği yer / güzergâh / riski / minimuma

89) Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma hizmetlerinde çalışan özel güvenlik görevlilerinde olması gereken vasıflara uygun değildir?
a) Temel yakın koruma kurallarını bilmelidir.
b) Süratli olmalıdır.
c) Heyecanlı olmalıdır.
d) Ketum olmalıdır.
e) Protokolü bilmelidir.

90) Aşağıdakilerden hangisi suikast amaçlı saldırıların nedenlerinden biri değildir?
a) Siyasal nedenler
b) Psikolojik nedenler
c) İdeolojik nedenler
d) Patolojik nedenler
e) Kişisel nedenler

91) Önemli kişinin ikametgâh ve işyeri ile araçlı veya yaya olarak yapacağı planlı ya da ani gelişen program veya seyahatlerinde, koruma personeli teknolojik cihazlar ve fiziki önlemler ile yirmi dört saat esasına göre güvenliğin sağlanması ve kontrol altında bulundurulması amacıyla yapılan faaliyetlere …………….. denir. Boş bırakılan yere uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kontrol altına alma
b) Gözlem altına alma
c) Sürekli gözetleme ve takip
d) Kişi koruma
e) İşyeri ve konut koruma

92) Korunan kişinin araca bindirilmesi hususunda uygulanacak koruma tedbirleri bir bütün olarak göz önüne alındığında; aşağıda verilenlerden hangisinin doğru olduğu söylenemez?
a) Korunan kişi araca binmeden yarım saat önce aracın çalışıp çalışmadığı, seyahate uygunluğu kontrol edilir.
b) Sürücü araç dışında bekler, korunan kişi binmeden sürücü yerine oturmaz.
c) Korunan kişi aracın yanına normal yaya koruma düzenleri uygulanarak getirilir.
d) Koruma aracı çıkış kapısının tam karşısına ve mümkün olduğunca en yakın şekilde park edilir.
e) Uygun park edilen araç, çıkıştan on dakika öncesinden çalıştırılır ve harekete hazır hale getirilir.

93) Aşağıdakilerden hangisi suikastların bilinen safhalarından değildir?
a) Hedef seçimi
b) Hedef istihbaratı
c) Buluşma
d) Saldırının planlanması
e) Kaçış

94) Korunan kişinin bir yerden bir yere giderken mutlaka geçmek zorunda olduğu saldırıya açık riskli noktalara ne ad verilir?
a) Kontrol noktaları
b) Yerleşme noktaları
c) Boğma noktaları
d) Gözetleme noktaları
e) Mecburi istikamet noktaları

95) Resmi konvoy düzeninde hangi araç bulunmaz?
a) Ambulans
b) İtfaiye
c) Motosiklet
d) Yedek makam aracı
e) CAT aracı

96) Tek kişiyle yapılan korumaya ne denir?
a) Tekli ekip
b) V düzeni
c) Refakat koruması
d) Araçlı koruma
e) Sıkı koruma

97) Genel kolluk görevlileri, aşağıdaki hallerden hangisinin varlığı halinde, kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri olmadan konutlara girebilir?
a) Aranan bir kişiyi yakalamak için
b) Suç delili aramak için
c) 10 gün önce işlenen bir hırsızlık olayını araştırmak için
d) İşlenmekte olan ağır cezalık bir suçun varlığı ve imdat istenmesi halinde
e) Çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü yapılması halinde

98) 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun “Kamu güvenliğinin sağlanması” yönünden vali ve kaymakamlara verdiği yetkinin kullanıldığı hallerde, özel güvenlik personelinin durumu nedir?
a) Mülki idare amirinin özel güvenlik personeline emretme yetkisi yoktur.
b) Özel güvenlik personeli sadece kendi amirinden emir alır.
c) Özel güvenlik personeli, kendisi isterse genel kolluğa yardımcı olur.
d) Özel güvenlik personelinin kamu güvenliği sağlama görevi yoktur.
e) Mülki idare amirinin ve genel kolluk amirinin emirlerini yerine getirmek zorundadır.

99) Özel güvenlik görevlisi Hasan; görev yaptığı AVM’de çalıntı şüphesi bulunan bir çanta bulursa ne yapar?
a) Çantayı sahibine teslim eder.
b) Kendisi çanta üzerinde parmak izi incelemesi yapar.
c) Çantayı emanete teslim eder.
d) Çantaya dokunmadan muhafaza ederek genel kolluğu haberdar eder.
e) Çantayı çöpe atar.

100) İlçe sınırları içerisinde genel ve özel kolluk kuvvetlerinin mülki amiri kimdir?
a) Vali
b) Kaymakam
c) İçişleri Bakanı
d) Emniyet Müdürü
e) Garnizon Komutanı

64.SINAV SİLAH

1) Eğitmen gözetiminde poligonda atış yapan Yelda’nın 3. atışta silahı arıza yaptı. Yelda’nın yapması gereken davranış hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
a) Silahla beraber dönülür ve silah eğitmene teslim edilir.
b) Arızayı gidermek için çöker ve şarjörü çıkararak arızayı giderir.
c) Silahını hedef hattından ayırmadan diğer elini kaldırarak “arıza var” der ve eğitmenden yardım talep eder.
d) Silahını yere koyar ve atış hattından ayrılır.
e) Yan hatta atış yapan arkadaşından yardım ister.

2) Tetiğe ilk basınç uygulamaya başlamadan önce alınması gereken boşluğa ne ad verilir?
a) Tetik boşluğu
b) İstinat boşluğu
c) Korkuluk boşluğu
d) Emniyet boşluğu
e) Hiçbiri

3) Fişek rampası kırılan bir tabancada aşağıdaki arızalardan hangisi görülür?
a) Şarjöre fişek doldurulamaz.
b) Emniyet mandalı hareket etmez.
c) Şarjörden fişek yatağına fişek sürülemez.
d) Çekirdek namluyu terk ederken takla atar.
e) Fişeğin ilk hızı düşer.

4) Aşağıdaki silah parçalarından hangisinin balistik izin oluşması yönünden etkisi yoktur?
a) Tırnak
b) Namlu
c) Çıkarıcı
d) Emniyet mandalı
e) İğne

5) Aşağıdakilerden hangisi sürgü grubu (kapak takımı) üzerinde yer almaz?
a) Kovan atma boşluğu
b) Sürgü kilit dişleri
c) Tetik korkuluğu
d) Gez
e) Arpacık

6) Yarı otomatik tabanca nedir?
a) Ateş etmek için sürgünün her seferinde elle çekilip bırakılmak suretiyle şarjördeki bütün fişekleri bu şekilde atan tabancalardır.
b) Tetiğe bir kere basıldığında şarjördeki bütün fişekleri atan tabancalardır.
c) Şarjör takıldığında direk ateş eden tabancalardır.
d) İlk dolduruş atıcı tarafından yapıldıktan sonra tetiği her çekişte bir atış yapan ve ikinci atışa hazır hale gelen tabancalardır.
e) Tetiğe basıldığında emniyete geçme özelliği olan tabancalardır.

7) Yerine getiren yayın görevi nedir?
a) Çekirdeğin dönerek gitmesini sağlar.
b) Çekirdeğin uzağa gitmesini sağlar.
c) Namluyu kilitleyerek emniyete alır.
d) Çekirdeğin deliş gücünü artırır.
e) Sürgünün atış sırasında oluşan basınçla geriye gelmesinden sonra ileriye gitmesini sağlar.

8) Tabancanın iğnesinin kırılması durumunda aşağıdaki arızalardan hangisi meydana gelir?
a) Tabanca ile nişan hattı oluşturulamaz.
b) Horoz kurulamaz.
c) Tabanca emniyete alınamaz.
d) Fişek ateşlenemez.
e) Şarjör yuvasına oturmaz.

9) Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatında yer almaz?
a) Tetik
b) İğne
c) İğne yayı
d) Çıkarıcı
e) Horoz

10) Aşağıdaki parçalardan hangisi tetik ile horoz arasındaki irtibatı sağlar?
a) Tetik korkuluğu
b) Tetik manivelası
c) Sürgü sistemi
d) Yiv ve setler
e) Fişek yatağı

11) Aşağıdakilerden hangisi fişeğin unsurlarından değildir?
a) Kovan
b) Kapsül
c) Barut
d) Gerdel
e) Çekirdek

12) Çekirdeğin namlu içinde bir defa dönmesi için ilerlediği mesafeye …… denir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Hatve
b) Rayyür
c) Etkili mesafe
d) Mermi yolu
e) Atış mesafesi

13) Atış anında “Gez, Arpacık ve Hedef”in görüntüsü nasıl olmalıdır?
a) Gez ve arpacık bulanık hedef net olmalı
b) Gez ve arpacık ile hedef de net olmalı
c) Nişan hattı net olmalıdır
d) Gez ve arpacık net, hedef bulanık olmalı
e) Gez ve arpacık ile hedefte bulanık olmalı

14) Tabancaların namlusunda bulunan setlerin çekirdek üzerinde bıraktığı ize ne denir?
a) Hatve
b) Rayyür
c) Mermi yolu
d) Gerdel
e) Kapsül

15) Atışta ilk hız nedir?
a) Çekirdeğin hedefe çarpma hızı
b) Çekirdeğin namlu içerisindeki hızı
c) Çekirdeğin hedef içerisindeki hızı
d) Çekirdeğin namluyu terk ettiği andaki hızı
e) Çekirdeğin havadaki seyir hızı

16) “7,62×51 mm” fişek tabirinde 7,62 mm neyin ifadesidir?
a) Fişek boyu
b) Çekirdeğin boyu
c) Kovan boyu
d) Dip tabla çapı
e) Çekirdeğin çapı

17) Aşağıdakilerden hangisi atış antrenman metotlarından değildir?
a) Kuru tetik çalışması
b) Sürpriz atış çalışması
c) Ayna çalışması
d) Karanlık bölgeye doğru atış çalışması
e) Parayla tetik ezme çalışması

18) Atış esnasında dinlenmek amacıyla tabanca namlusu yere kaç derece açı yapacak şekilde tutulmalıdır?
a) 25
b) 35
c) 45
d) 55
e) 65

19) Fişek yatağında fişek olduğunu gösteren emniyet tertibatı hangisidir?
a) Şarjör emniyeti
b) İğne emniyeti
c) Mandal emniyeti
d) Horoz emniyeti
e) İkaz pim emniyeti

20) Aşağıdakilerden hangisi çekirdekli fişeklere örnektir?
a) Gömleksiz fişek
b) Sevk fişeği
c) İrtifa fişeği
d) Manevra fişeği
e) Saçma

21) Kapsülün ana görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Fişeğe hız verir.
b) Çekirdeğe yön verir.
c) Barutun nemlenmesini önler.
d) Barutun ateşlenmesini sağlar.
e) Fişeğe yön verir.

22) Toplu tabancalarda aşağıdaki parçalardan hangisi bulunmaz?
a) Namlu
b) Tetik
c) Şarjör yuvası
d) Horoz
e) Tetik korkuluğu

23) İyi bir atıcıda aşağıdaki özelliklerden hangisi bulunmaz?
a) Silah emniyet tedbirlerini bilir ve uygular.
b) Silahını taşır ve yeterli teorik bilgiye sahip olur.
c) Görevi dışında silahını samimi olduğu arkadaşlarına verebilir.
d) Düzenli olarak silahının bakım ve temizliğini yapar.
e) Silahını kanunlara uygun kullanır.

24) Aşağıdakilerden hangisi silahların sınıflandırılmasında yer almaz?
a) Ateşli silahlar
b) Kimyasal silahlar
c) Nükleer silahlar
d) Biyolojik silahlar
e) Psikolojik silahlar

25) Aşağıdakilerden hangisi silahın düzenli temizlenmesindeki amaçlardan değildir?
a) Silahı taşırken kıyafetlerimizin kirlenmesini önlemek
b) Silahın parçalarının tam ve sağlam olmasını sağlamak
c) Silahın ömrünü uzatarak uzun yıllar sorunsuz kullanmak
d) Her an çalışır vaziyette bulunmasını sağlamak
e) Silahta oluşabilecek arızaların atış öncesi önüne geçebilmek1 D 26 E 51 B 76 B 1 C 2 A 27 A 52 B 77 A 2 B 3 A 28 D 53 D 78 E 3 C 4 E 29 C 54 B 79 E 4 D 5 E 30 A 55 E 80 B 5 C 6 A 31 C 56 D 81 A 6 D 7 B 32 C 57 A 82 C 7 E 8 A 33 D 58 A 83 E 8 D 9 E 34 B 59 B 84 A 9 D 10 A 35 B 60 B 85 B 10 B 11 E 36 D 61 E 86 D 11 D 12 E 37 C 62 D 87 D 12 A 13 C 38 B 63 D 88 E 13 D 14 C 39 E 64 B 89 C 14 B 15 C 40 C 65 E 90 D 15 D 16 D 41 C 66 D 91 D 16 E 17 E 42 A 67 D 92 B 17 D 18 E 43 B 68 D 93 C 18 C 19 C 44 E 69 B 94 C 19 E 20 C 45 A 70 A 95 B 20 A 21 C 46 C 71 E 96 C 21 D 22 E 47 D 72 B 97 D 22 C 23 A 48 C 73 C 98 E 23 C 24 B 49 D 74 D 99 D 24 E 25 C 50 B 75 C 100 B 25 A