63. SINAV (A) GRUBU

Ana Sayfa / Soru Arşivi / 63. SINAV (A) GRUBU

63. SINAV (A) GRUBU


63. SINAV (A) GRUBU


1) T.C. 1982 Anayasası Md.15’e göre aşağıdakilerden hangisi temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulması sebeplerinden değildir?
a) Savaş
b) Suçların artması
c) Seferberlik
d) Sıkıyönetim
e) Olağanüstü hal

2) T.C. 1982 Anayasası’nda temel hak ve özgürlükler; koruyucu, isteme ve katılma hakları şeklinde bir sınıflandırma yapılmıştır. Koruyucu haklar; kişinin hakları ve ödevleri başlığı altında sıralanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi koruyucu haklardan değildir?
a) Kişinin dokunulmazlığı
b) Zorla çalışma yasağı
c) Kişi hürriyeti ve güvenliği
d) Konut hakkı
e) Özel hayatın gizliliği ve korunması

3) Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası Md.12’de belirtilen “Temel Hak ve Hürriyetlerin Nitelikleri”nden değildir?
a) Herkesin kişiliğine bağlı
b) Dokunulmaz
c) Devredilmez
d) Vazgeçilmez
e) Ödev ve sorumluluklar ihtiva etmez

4) Özel bir şirkette ÖGG olarak çalışan Fatih’e, işveren tarafından bir sebep gösterilmeden sözleşmesinin feshedildiği bildirilmiştir. 4857 Sayılı İş Kanunu’na (Md.20) göre, feshin tebliği tarihinden itibaren iş mahkemesine kaç gün içerisinde dava açabilir?
a) 10 gün
b) 15 gün
c) 45 gün
d) 30 gün
e) 60 gün

5) T.C. 1982 Anayasasına göre temel hak ve hürriyetler aşağıdakilerden hangisi ile sınırlanabilir?
a) Uluslararası sözleşmeler
b) Anayasalar
c) Kanunlar
d) Tüzükler
e) Yönetmelikler

6) Özel bir şirkette ÖGG olarak çalışacak olan Bahadır, 4857 sayılı İş Kanunu’na (Md.15) göre işverenle yazılı bir deneme süreli sözleşme imzalıyor. İşverenin memnuniyeti halinde çalışmaya devam edeceği bildiriliyor. Bu deneme süresi en çok kaç aydır?
a) 1 ay
b) 2 ay
c) 3 ay
d) 10 ay
e) 12 ay

7) Özel bir şirkette ÖGG olarak çalışacak olan Ahmet, 4857 sayılı İş Kanunu’na göre yazılı bir sözleşme hazırlamaya mecbur olmaları için iş süresinin en az ne kadar olmalıdır?
a) 1 yıl ve daha fazla
b) 2 aydan fazla
c) 4 aydan fazla
d) 6 aydan fazla
e) 10 aydan fazla

8) Özel bir şirkette ÖGG olarak çalışan Osman, 4857 sayılı İş Kanunu’na göre fazla mesai ücreti isteyebilmesi için bir haftada kaç saati aşan çalışma yapmalıdır?
a) 35 saati aşan
b) 40 saati aşan
c) 48 saati aşan
d) 45 saati aşan
e) 50 saati aşan

9) Aşağıdakilerden hangisi, 5188 sayılı ÖGHDKUİY Md.16’ya göre ÖGG’nin suça el koyma yetkilerinden değildir? (ÖGHDKUİY : Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik)
a) Suçun devamını önleme
b) Sanığı tespit ve yakalama
c) Olay yerini muhafaza
d) Suç delillerini muhafaza
e) Yetkili mahkemeye teslim etmek

10) 5188 sayılı ÖGHDK Md.23’e göre ÖGG Altan, göreviyle bağlantılı bir suç işlerse nasıl cezalandırılır?
a) Kamu görevlisi gibi
b) Normal vatandaş gibi
c) İndirimli ceza uygulanır
d) Kamu görevlisine karşı suç işlemiş gibi
e) Şirket sahibi istemezse ceza almaz

11) Aşağıdakilerden hangisi il özel güvenlik komisyonu kararı aranmaksızın özel güvenlik izni verilecek durumlardan değildir?
a) Kişilerin silahlı personel tarafından korunması
b) Toplantı etkinlikleri
c) Konser etkinlikleri
d) Sahne gösterileri etkinlikleri
e) Para veya değerli eşya nakli

12) Özel güvenlik komisyonu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Komisyon kararlarını oy çokluğu ile alır.
b) Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.
c) Çekimser oy kullanılabilir.
d) Ticaret odası ve sanayi odası başkanlığının beraber olduğu illerde tek temsilci yeterlidir.
e) Komisyon başkanı bir vali yardımcısıdır.

13) Nuh Mermer A.Ş. önceden almış olduğu güvenlik uygulaması iznini, komisyon kararı ve valinin onayı ile sona erdirmek istemektedir. Bunun için en az ne kadar önce başvurulması gerekir?
a) Bir gün
b) Bir hafta
c) Bir ay
d) Kırk gün
e) İki ay

14) Abdullah AYDIN, faaliyet alanı münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti olacak şirketi için aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin iznini alması gerekir?
a) Milli Savunma Bakanlığı
b) Milli Eğitim Bakanlığı
c) İçişleri Bakanlığı
d) Adalet Bakanlığı
e) Gümrük ve Ticaret Bakanı

15) Yıldırım AVM yetkilileri, mallarda hırsızlık yolu ile eksilme olduğunu tespit etmişlerdir. Ancak bu işin nasıl ve kimler tarafından yapıldığını tespit edememişlerdir. Bunun için ÖGG’lerden bazılarını sivil olarak müşteri gibi mağazanın içerisinde dolaştırarak görev yaptırmak istiyorlar. Sizce böyle bir şey mümkün müdür?
a) Hayır olamaz, ÖGG görev alanı içinde ve süresince üniforma giyerler.
b) ÖGG’nin başındaki şirket temsilcisi isterse olabilir.
c) AVM’nin başındaki şirket yöneticileri isterse olabilir.
d) ÖGG’nin başındaki şirket temsilcisi ve AVM’nin başındaki şirket yöneticileri isterse olabilir.
e) Görevin ve işyerinin özelliği nedeniyle gerekli görülen hallerde komisyon izin verebilir.

16) Özel güvenlik eğitim kurumundan silahsız eğitim alan Ali BARIŞ ile silahlı eğitim alan Salih SAVAŞ, eğitim sonucunda güvenlik izni alabilmeleri için haklarında yapılacak olan arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması ne kadar sürede tamamlanır?
a) 1 ay / 1 ay
b) 1 hafta / 1 ay
c) 2 hafta / 2 ay
d) 2 ay / 2 ay
e) 2 ay / 3 ay

17) Metin Kaya AVM, mevcut özel güvenlik personeli haricinde, sekiz yeni özel güvenlik personelini de işe başlatmıştır. Göreve yeni başlayan özel güvenlik görevlileri kaç gün içinde il valiliğine bildirilmelidir?
a) 7 gün içinde
b) 10 gün içinde
c) 15 gün içinde
d) 21gün içinde
e) 30 gün içinde

18) Abdullah AYDIN’a ait özelliklerden hangisi özel güvenlik şirketinde yönetici olmasına engeldir?
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
b) Dört yıllık yüksek okul mezunu olmak
c) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak
d) Özel güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak
e) Devletin güvenliğine karşı işlemiş olduğu bir suçtan affa uğramış olmak

19) Metin Kaya AVM, şirkette küçülmeye gitmiştir. Sekiz ÖGG personelini işten çıkarmıştır. İşten çıkarılan özel güvenlik görevlileri kaç gün içinde valiliğe bildirilmelidir?
a) 7 gün içinde
b) 10 gün içinde
c) 15 gün içinde
d) 21 gün içinde
e) 30 gün içinde

20) ÖGG’nin, kimliği ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Görevlinin adı ve soyadı belirtilir.
b) Görevlinin silahlı ya da silahsız olduğu belirtilir.
c) Üzerinde kimlik kartı olmayan ÖGG kanunun 7. maddesinde sayılan yetkilerini kullanamazlar.
d) Kimlik kartını çalıştığı kurum vermeye yetkilidir.
e) Görev alanı ve süresi içerisinde herkes tarafından görülebilecek şekilde yakaya takılır.

21) Aşağıdakilerden hangisi nokta veya nokta görevlisi ile ilgili değildir?
a) Güvenlik hizmeti alan kişiyi korumak ya da tesisin hassas ve kritik bölgelerinde suçu engellemek
b) Suçluları takip etmek ve yakalamak
c) Görev bölgesinde yardım isteyenlere ve yardıma muhtaç olanlara yardım etmek
d) Nokta görevlisi suça meyilli kişileri caydırmamalı
e) Nokta görevlisi özel güvenlik görevlisinin görevin bilincinde olmalıdır

22) Bir kişinin tanınmasında ve diğer kişilerden ayırt edilmesinde etkin olan özelliklerin bütününe ne ad verilir?
a) Kimlik
b) Tanımlama
c) Eşkâl
e) Farklılık
e) Fiziki özellik

23) Aşağıdaki şahıslardan hangisi kontrol noktası görevlisi için özellikli şahıs sayılmaz?
a) TBMM Başkanı
b) Milletvekili
c) Adliye kâtibi
d) Vali
e) Savcı

24) Aşağıdakilerden hangisinin aranmaları özel hükümlere bağlı kişilerden değildir?
a) Milletvekilleri
b) Cumhurbaşkanı,
c) Hamile kadınlar
d) Hâkim ve savcılar
e) Avukatlar ve noterler

25) Olay yeri incelemesi sırasında olay yeri–fail–mağdur ilişkisini ortaya koymak amacı ile elde edilen her türlü materyale …………….. denir. Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) Belge
b) Delil
c) Maddi delil
d) İspat vasıtası
e) Bulgu

26) Bir suçun işlendiğini veya işlenmekte olduğuna dair haber alındığında yetkili makamlara bildirilmek amacıyla aşağıdaki tutanaklardan hangisi düzenlenmelidir?
a) Görgü tespit tutanağı
b) Olay tutanağı
c) Nöbet devir teslim tutanağı
d) İhbar tutanağı
e) Tespit tutanağı

27) Özel güvenlik görevlilerinin yakaladıkları şahısların kendilerine veya üçüncü şahıslara verebilecekleri herhangi bir zararı önlemek amacıyla şahısların üzerlerini kabaca aramaları halinde, bunu tespit ettikleri tutanağa ne denir?
a) Olay tespit tutanağı
b) Suçüstü tutanağı
c) El koyma tutanağı
d) Yakalama tutanağı
e) Üst arama tutanağı

28) Önleme araması, aşağıdaki yerlerden hangisinde yapılabilir?
a) Otel odasında
b) Umumi veya umuma açık yerlerde
c) Kamuya açık olmayan işyerlerinde
d) Konutta
e) İkametgâh olarak kullanılan yayla evde

29) Aşağıdakilerden hangisi devriyenin tanımında yer almaz?
a) Genel emniyeti sağlamak
b) İhtiyacı olanlara yardım etmek
c) Şüphelileri yakalamak
d) Suç işlenmesini önlemek
e) Suçlunun ifadesini almak

30) Önleme aramalarında elde edilen suç unsurları hakkında nasıl bir işlem yapılır?
a) Elde edilen eşya adli makamlara teslim edilir.
b) Sadece el konulan malzeme kolluk kuvvetlerine teslim edilir.
c) El konulan eşya tutanakla görevli kolluğa teslim edilir.
d) Şahıs bölgeden uzaklaştırılır.
e) Hiçbir işlem yapılmaz.

31) Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde belirtilecek özelliklerden biri değildir?
a) Kilo ve boy
b) Yüz yapısı
c) Soyut ifadeler
d) Cinsiyet
e) Görülebilir yaralar

32) Aşağıdakilerden hangisinin doğrudan veya dolaylı olarak biyolojik delil olma ihtimali yoktur?
a) Kıl
b) Barut artığı
c) İzmarit
d) Tırnak
e) Kan

33) Aşağıdakilerden hangisi, olay yerine gelen ilk ekibin yapması halinde, yapılan bu şeyin yanlış tutum ve davranış sayılacağı ve hukuki sorumluluk gerektirebileceği hallerden biridir?
a) Olayın şüphelilerinin yakalanması ve koruma altına alınması
b) Yaralıların sağlık kuruluşuna sevk edilmesi
c) Olay yerinden kalabalığın uzaklaştırılması
d) Olay yerinin koruma altına alınması
e) Basına bilgi verilmesi

34) Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılamaz?
a) Kapalı devre televizyon sistemi
b) X-ray cihazı
c) Demir parmaklık
d) Tel örgü
e) Duvar

35) Özel güvenlik görevlisi, görev alanında meydana gelen bir olay ile ilgili eşkâl tarifinde bulunacaktır. Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde diğerlerine göre önemli değildir?
a) Cinsiyeti
b) Konuşma bozuklukları
c) Saç rengi
d) Boyu
e) Psikolojik durumu

36) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin teçhizatlarından değildir?
a) Kamera
b) Telsiz
c) El feneri
d) Cop
e) Kelepçe

37) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yazabileceği rapor türlerinden değildir?
a) Görsel rapor
b) Sözlü rapor
c) Uzmanlık raporu
d) Elektronik rapor
e) Yazılı rapor

38) Aşağıdakilerden hangisi devriyenin dikkat etmesi gereken hususlardan değildir?
a) Görev bölgesini çok iyi tanımalıdır.
b) Tutum ve davranışlarına dikkat etmelidir.
c) Görev bölgesinin tamamını kontrol altında tutmalıdır.
d) Görev bölgesinde cep telefonu ile görüşebilir.
e) Soğukkanlı ve sistemli olmalıdır.

39) Görme, koklama, dokunma, duyma ve tatma duyu organlarımızla hafızamızda algılanan bilgilerin yazılı olarak kayıtlara geçilmesine ne denir?
a) Not alma
b) Tutanak
c) İfade alma
d) Rapor yazma
e) Özet çıkartma

40) Özel güvenli görevlisi Ali ile Veli, devriye görevini yürütürken aşağıdaki adli görevlerden hangisini yerine getiremez?
a) Şüpheliyi muhafaza etmek
b) Delilleri toplamak
c) Genel kolluğa bilgi vermek
d) Suça el koymak
e) Olay yerini muhafaza

41) Film dozimetre cihazı hangi cihazla birlikte kullanılır?
a) X-Ray cihazı ile
b) Kamera ile
c) Kartlı okuyucu ile
d) CCTV ile
e) Kapı tipi detektörle

42) X-Ray cihazında bant üzerine konulan bavul ve paketler arasındaki mesafe en az kaç cm olmalıdır?
a) 75 cm
b) 90 cm
c) 110 cm
d) 50 cm
e) Fark etmez

43) CCTV’nin açılımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kapalı devre televizyon sistemi
b) Kontrol sistemi
c) Açık devre televizyon sistemi
d) Canlı yayın yapma sistemi
e) Renkli televizyon sistemi

44) Kameralar tarafından oluşturulan görüntünün aktarılacağı ve izleneceği cihaz hangisidir?
a) Barkot okuyucu
b) Turnike
c) Flâşör
d) Monitör
e) Detektör

45) Aşağıdakilerden hangisi EDS sistemini tanımlar?
a) Duman algılama sistemi
b) Metal algılama sistemi
c) Uyuşturucu madde algılama sistemi
d) Patlayıcı tarama sistemi
e) Yasak yayın algılama sistemi

46) Aşağıdakilerden hangisi, ilkyardım için doğrudur?
a) Olay yerinde yaşamsal fonksiyonları sürdürmek için yapılır.
b) Acil tedavi ünitelerinde gerçekleştirilir.
c) Donanımla yapılan müdahalelerdir.
d) Hekimler tarafından gerçekleştirilir.
e) Kliniklerdeki tıbbi müdahaledir.

47) Aşağıdakilerden hangisi, ilkyardımın ABC’sindeki “B”yi anlatır?
a) Ekstremitelerin değerlendirilmesi
b) Solunumun değerlendirilmesi
c) Dolaşımın değerlendirilmesi
d) Yaranın değerlendirilmesi
e) Bilincin değerlendirilmesi

48) Aşağıdakilerden hangisi, boşaltım sistemine ait bir yapıdır?
a) Bağırsaklar
b) Kalp
c) Rahim
d) Beyin
e) Solunum yolları

49) Kaza mahalline ulaştıklarında, Dr. Mustafa Bey, kazazedenin nefes almadığını tanıladı. Mustafa Bey öncelikle ne yapar?
a) Baş-çene pozisyonu verir.
b) Bak-dinle-hisset uygular.
c) Yapay solunum yapar.
d) Dış kalp masajı yapar.
e) 112’yi arar.

50) Aşağıdakilerden hangisi, toplardamar kanaması ile uyumludur?
a) Kesik kesik fışkırır tarzda
b) Açık renkli
c) Kalp atımı ile uyumlu
d) Durdurulması zor
e) Sızıntı şeklinde

51) Aşağıdakilerden hangisinde, yaralıya su ile müdahale edilmez?
a) Yağ yanıklarında
b) Elektrik yanıklarında
c) Sıcak çarpmasında
d) Kimyasal yanıklarda
e) Kaynar su yanıklarında

52) Aşağıdakilerden hangisi, donmada ilkyardım için doğrudur?
a) Donuk bölgeye masaj yapılır ve ısıtılır.
b) Yaralıya sıcak içecekler verilir.
c) Su toplamış bölgeler patlatılır.
d) Yaralı sıcak bir ortama alınır.
e) Yaralı hareket ettirilir.

53) Yaralıyı omzumuzda taşıdığımızda, yaralı taşıma tekniklerinden hangisini uygulamış oluruz?
a) Üç elle taşıma
b) İtfaiyeci yöntemi ile taşıma
c) Kaşık tekniği ile taşıma
d) Köprü tekniği ile taşıma
e) Altın beşik tekniği ile taşıma

54) Şokta ilkyardım uygulaması için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Varsa kanamaya müdahale edilmez
b) Bacaklar vücut seviyesinde tutulur
c) Havayolu açıklığı sürdürülür
d) Yaralının üzeri örtülmez
e) Yaralıya su içirilir

55) Aşağıdakilerden hangisi, yaşam bulgusudur?
a) Kan basıncı
b) Yemek yeme
b) Terleme
d) Kusma
e) Uyuma

56) Akaryakıt yangınlarının en etkili söndürme maddesi hangisidir?
a) Kum
b) Karbondioksit
c) Su
d) Köpük
e) Hepsi

57) Aşağıdakilerden hangisi yangın sebeplerindendir?
a) Yangından korunma önlemlerinin alınmaması
b) Bilgisizlik
c) Kazalar
d) Tabiat olayları
e) Hepsi

58) Yangın söndürme cihazlarının tekrar dolum süresi kaç yıldır?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) Boşaldıkça doldurulmalıdır

59) Aşağıdakilerden hangisi B sınıfı yangınlarda söndürücü madde olarak kullanılmaz?
a) Köpük konsantrasyonları
b) Kuru kimyevi tozlar
c) Karbondioksit
d) Halokarbon içerikli kimyasal gazlar
e) Su

60) Aşağıdakilerin hangisi yapısal bakımından yangından korunma önlemlerindendir?
a) Bina yapısı
b) İhbar ve alarm sistemleri
c) Tahliye sistemleri (kaçış yolları, yangın merdivenleri)
d) Uyarıcı ikaz levhaları
e) Hepsi

61) Bir akaryakıt dolum tesisinde çıkması muhtemel yangın aşağıdaki yangın türlerinden hangisidir?
a) A Sınıfı yangındır.
b) B Sınıfı yangındır.
c) C Sınıfı yangındır.
d) Yanıcı madde yangınıdır.
e) Büyük yangınlar sınıfı bir yangındır.

62) Aşağıdakilerden hangisi gaz kullanımında doğru değildir?
a) Gaz kullanımından sonra düğmeler ve detantör kapatılır.
b) Gaz kaçağı kibrit veya mumla kontrol edilir.
c) Bağlantı hortumu 125 cm den uzun olmamalıdır.
d) Cihazın altına kağıt, plastik örtü vb, konulmaz.
e) Hepsi

63) Aşağıdaki yangınların hangisinde söndürücü olarak köpük (FOAM) kullanılmaz?
a) Orman yangınları
b) Havaalanları, uçak hangarları
c) Akaryakıt depolama ve dolum tesisleri
d) Boya, vernik atölyeleri ve depoları
e) Hiçbiri

64) Aşağıdakilerde hangisi sentetik uyuşturucu değildir ?
a) Ecstasy
b) Koka bitkisi
c) LSD
d) Ketamin
e) Metamfetamin

65) Etken maddesi THC olan aşağıdakilerden hangisinden esrar elde edilir ?
a) Haşhaş
b) Koka
c) Salvia
d) Kenevir
e) Chat (yemen otu)

66) Aşağıdakilerden hangisi mesaj iletmek için kullanılan bir iletişim kanalı olabilir?
a) Korkular
b) Sempati
c) Saygı
d) Mekân
e) Önem

67) İnsanlar, kurumlar, nesneler, olaylar vb. hakkında yeterli bilgiye sahip olmadan peşin olarak verilmiş kararlara ne denir?
a) Empati
b) Tutum
c) Saygı
d) Bilgisizlik
e) Önyargı

68) İletişim kazalarının en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Saygınlık kazandırması
b) Kurumlara dinamizm kazandırması
c) Yaratıcı fikirler üretmeyi sağlaması
d) İtibar kaybına sebep olması
e) Tecrübe kazandırması

69) Aşağıdakilerden hangisi iletişim kurmanın nedenlerinden biri olamaz?
a) Öğrenmek
b) Susmak
c) Anlamak
d) Etkilemek
e) Paylaşmak

70) Aşağıdakilerden hangisi başarılı iletişimin temel şartlarından biridir?
a) Yüksek sesle konuşmak
b) İletişimin amacını bilmek
c) İletişimi kısa tutmak
d) Kapalı ortamlarda iletişim kurmak
e) Otoritenin gücünü kullanmak

71) İletişimde “Sen Dili”ni kullanmak neden sakıncalıdır?
a) Sorumlulukları artırdığı için
b) Suçlayıcılık içerdiği için
c) Özgüveni artırdığı için
d) Ekip ruhunu güçlendirdiği için
e) Dayanışmayı artırdığı için

72) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Yapıcı olmak iletişimi kolaylaştırır.
b) Stres sorun çözmeyi kolaylaştırır.
c) Önyargı iletişimi güçlendirir.
d) Empati düzensizliğin başlatıcısıdır.
e) Kelimeler sözsüz iletişimin vazgeçilmezidir.

73) Aşağıdaki kişilik özelliklerden hangisinin kişilerarası ilişkilere olumlu katkısı vardır?
a) Saygılılık
b) Umursamazlık
c) Pasiflik
d) Şüphecilik
e) Otoriterlik

74) Aşağıdakilerden hangisi iletişim engellerinden biridir?
a) Farklı dil kullanmak
b) Geri-bildirim vermek
c) Soru sormak
d) Empati yapmak
e) Saygı göstermek

75) Aşağıdakilerden hangisi iletişim sayesinde elde edilen bir fayda değildir?
a) Yeni bilgiler üretilmesi
b) Çatışmaların çözülmesi
c) İnsanların toplumsallaşması
d) Sorunların giderilmesi
e) Kültürel farklılıkların artırılması

76) Aşağıdakilerden hangisinin stresle mücadele etmeye katkısı vardır?
a) İşleri ertelemek
b) Her zaman mükemmeli aramak
c) Sürekli ilaç kullanmak
d) Yürüyüş yapmak
e) Sorunlarla tek başına mücadele etmek

77) İletişim esnasında alıcının bir mesajı anlamaya çalışarak dinlemesine ne denir?
a) Aktif dinleme
b) Görünüşte dinleme
c) Yüzeysel dinleme
d) Kişisel dinleme
e) Tuzak kurucu dinleme

78) Kültür ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Toplumsal yapıya yön veren ve topluma bir kişilik kazandıran ortak davranışlar kalıbına kültür denilmektedir.
b) Kültür, bireylerin biyolojik niteliğinin bir sonucu değildir.
c) Genç kuşaklara, öğrenme yolu ile geçirilen toplumsal bir mirastır.
d) Doğuştan insan güdüsü içerisinde yer alır.
e) Toplumsal değer ve davranışlar sistemidir.

79) Toplumun psikolojik özelliklerinden olan ve toplumun iradesinin, bireyin iradesine egemen olduğunu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kamu yararı
b) Kamu düzeni
c) İrade zayıflığı
d) Genel irade
e) Egemenlik

80) Kolektif davranışla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Bireylerin etkileşimi çok yüksektir
b) Birbirini etkileme durumu vardır
c) Güvenlik görevlileri için hiçbir tehlikesi yoktur
d) Bireylerin grup bağımlılığı geçicidir
e) Bireylerin grup bağımlılığı yüksektir

81) Toplum psikolojisi açısından düşündüğümüzde, kitleyle birlikte hareket eden birey için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Bilinçli hareket etme kabiliyeti kaybolur.
b) Kitle içerisinde söylem ve eylem birliği oluşur.
c) Düşünce hızlı bir şekilde eyleme dönüşebilir.
d) Bastırılmış duygu ve düşünceler ortaya çıkar.
e) Birey kalıcı bir şekilde inanç yapısını değiştirir.

82) Aşağıdakilerden hangisi kalabalıkta panik oluşmasına sebep olmaz?
a) Kalabalığa duyacakları şekilde telkin ve uyarılarda bulunulması
b) Kalabalığa müdahale edileceğinin hissettirilmesi
c) Kalabalığı etkisiz hale getirmek için gaz sıkılması
d) Kalabalığın kaçış yollarının tamamen kapatılması
e) Kalabalığın köşeye sıkıştırılması

83) Aşağıdaki şartlardan hangisi kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşü olarak değerlendirilemez?
a) Toplantı ve gösteri yürüyüşünde milletvekili olması
b) Suç unsuru bulundurularak yapılması
c) Bildirimde belirtilen amaç dışına çıkılarak yapılması
d) Hükümet komiserlerince sona erdirildiği halde devam edilmesi
e) İzin verilen yer ve zamanda yapılması

84) Aşağıdakilerden hangisi spor seyircisinin özelliklerinden değildir?
a) Taraftarlar tahmin edilebilir tarzda hareket ederler.
b) Ortak hareket ederler.
c) Kışkırtılmaya uygundurlar.
d) Taraftarlar arasında iletişim yoktur.
e) Ortak düşünceye sahiptirler.

85) İşçilerin topluca çalışmamak sureti ile işyerinde faaliyeti durdurmaları, bir kuruluşun aralarında anlaşarak aynı amaçla topluca çalışmamak için işi bırakmaları aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
a) Topluluk
b) Grev
c) Lokavt
d) İsyan
e) İstifa

86) Aşağıdakilerden hangileri sosyal yığının özelliklerindendir?
I) Sosyal yığını oluşturanlar birbirlerine yabancıdırlar.
II) Hiyerarşik yapı vardır.
III) Hiyerarşik yapı yoktur.
IV) Teşkilatlanma vardır.
a) II, IV
b) I, IV
c) I, III
d) I, II, IV
e) I, III, IV

87) Güvenlik görevlilerinin topluluk veya kalabalık içerisinde yol açmak, bölmek ve yanlara doğru dağıtmak amacıyla, topluluk veya kalabalık içerisine doğru hareket etmek amacı ile oluşturdukları toplu düzen çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Çatı düzeni
b) Yama düzeni
c) Kama düzeni
d) Ayırma düzeni
e) Hat düzeni

88) Aşağıdakilerden hangisi suikastların bilinen safhalarından değildir?
a) Hedef seçimi
b) Hedef istihbaratı
c) Kaçış
d) Saldırının planlanması
e) Buluşma

89) Korunan kişinin bir yerden bir yere giderken mutlaka geçmek zorunda olduğu saldırıya açık riskli noktalara …………………. denir.
a) Kontrol noktaları
b) Yerleşme noktaları
c) Boğma noktaları
d) Gözetleme noktaları
e) Mecburi istikamet noktaları

90) Arabalarda önemli kişi aracın hangi kısmında oturmalıdır?
a) Aracın sağ önünde oturur.
b) Aracın sol arkasında oturur.
c) Aracın sağ arkasında oturur.
d) Aracın arkasında ortada oturur.
e) Aracın sol önünde oturur.

91) Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma hizmetlerinde çalışan özel güvenlik görevlilerinde olması gereken vasıflara uygun değildir?
a) Temel yakın koruma kurallarını bilmelidir.
b) Süratli olmalıdır.
c) Heyecanlı olmalıdır.
d) Ketum olmalıdır.
e) Protokolü bilmelidir.

92) Aşağıdakilerden hangisi koruma personelinin özelliklerinden birisi değildir?
a) Medyatik olmalı
b) Fizik kondisyonu yüksek olmalı
c) Pratik zekâlı olmalı
d) Panik ve kargaşada soğukkanlı olmalı
e) Çevreyi iyi gözlemlemeli

93) Aşağıdakilerden hangisi VİP şahsın acil durumda kullanabileceği güvenli bölgelerden biri olamaz?
a) Kolluk kuvvetli binaları
b) Hastaneler
c) Bakanlık binaları
d) Parklar
e) Valilik binaları

94) Aşağıdakilerden hangisi kişi koruma görevinin aşamasından değildir?
a) Muhtemel tehlikenin varlığı
b) VIP şahsın muhtemel tehlikelerden zarar görmeden uzaklaştırılabileceği bir güzergâh seçimi
c) Muhtemel tehlikeyi ortadan kaldırmak
d) Saldırıyı ve saldırganı bertaraf etmek
e) Saldırganı yakalamak ve muhafaza altına almak

95) Özel güvenlik görevlisi olan Hakan, Taylan, Hasan, Hüseyin ve Ali, VIP şahsın koruma görevini yürüten koruma ekibinde görev yapmaktadırlar. VIP şahsın araçtan inip görev yaptığı binaya intikali esnasında saat üç yönünden VIP şahsa ateşli silahla saldırı meydana gelmiştir. Saldırı esnasında VIP şahsın sağında görev yapan Taylan en az kaç derecelik sorumluluk alanına sahiptir?
a) 60
b) 90
c) 72
d) 120
e) 180

96) Çoklu yakın koruma organizasyonlarında görevli sürücüler aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?
a) VIP şahıs makam aracına binmeden önce araca binmemeye özen göstermelidir.
b) Eğer silah taşıyorsa, silahını koltuk altı kılıfı takarak taşımalıdır.
c) Kullandığı aracın yakıtını belli seviyenin altına düşmemesine dikkat etmelidir.
d) Telsizi sürekli açık olmalı ve dinlemelidir.
e) Koruma amirinin talimatlarına harfiyen uymalıdır.

97) İlçe sınırları içerisinde genel ve özel kolluk kuvvetlerinin mülki amiri kimdir?
a) Vali
b) Kaymakam
c) İçişleri Bakanı
d) Emniyet Müdürü
e) Garnizon Komutanı

98) Özel kollukla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Olay yerini ve suç delillerini korur.
b) Parmakizi ve fotoğraf alır.
c) İfade alır.
d) Teknik takip yapar.
e) Kimlik tespiti yapar.

99) Özel kolluk görevlisinin, sivil kıyafetle görev yapmasına onay verecek makam hangisidir?
a) Mahkeme
b) İl emniyet müdürü
c) Bakanlık
d) İl özel güvenlik komisyonu
e) Sınav komisyonu

100) Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk ile özel kolluğun görevlerini yerine getirirken kullanabilecekleri yetkileri bakımından ortak yetki alanına girmez?
a) Kimlik sorma
b) Zor kullanma
c) Arama
d) Yakalama
e) Telefon dinleme

63. SINAV SİLAH

1) Aşağıdakilerden hangisi kapsülün ateşlememe sebeplerinden biri değildir?
a) İğne yayı kırık olabilir.
b) İğne kırık olabilir.
c) Tırnak kırık olabilir.
d) İğne ucu kırık olabilir.
e) Fişek hatalı olabilir.

2) Ateşleme iğnesi fişeğin hangi bölümüne darbe yaparak ateşlemeyi başlatır?
a) Kapsül
b) Barut
c) Çekirdek
d) Kovan
e) Gerdel

3) Aşağıdakilerden hangisi sürgü takımında bulunan bir parça değildir?
a) Gez
b) Arpacık
c) Emniyet mandalı
d) İcra yayı ve mili
e) Horoz

4) Aşağıdakilerden hangisi fişeği oluşturan bölümler içerisinde yer alır?
a) Kapsül
b) Horoz
c) Namlu
d) Hatve
e) Tetik

5) Ateşleme gerçekleştikten sonra kovanın dışarıya atılmasını sağlayan tertibata ………… tertibatı denir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Sürgü takımı
b) Fişek yatağı
c) Kovan atma
d) İcra yayı ve mili
e) İğne

6) Yiv ve set silahın hangi parçasında bulunur?
a) Çerçeve
b) Horoz
c) Çıkarıcı
d) Şarjör
e) Namlu

7) Aşağıdakilerden hangisi gövde üzerinde bulunur?
a) Çıkarıcı
b) Şarjör tüpü
c) Çekirdek
d) Boş kovan
e) Kapsül

8) Aşağıdakilerden hangisi ateşsiz silahlardan değildir?
a) Bıçak
b) Tornavida
c) Çekiç
d) Tabanca
e) Taş

9) Ateşlenen mermi çekirdeğine yön ve istikamet vermeye yarayan metal boruya ……… denir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Namlu
b) Çap
c) Fişek yatağı
d) Kabza
e) Çıkarıcı

10) Karşılıklı iki set arasındaki mesafeye ……… denir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Yiv
b) Tetik korkuluğu
c) Yarı çap
d) Çap
e) İğneli sistem

11) Aşağıdaki parçalardan hangisi tetik ile horoz arasındaki irtibatı sağlar?
a) Tetik korkuluğu
b) Tetik manivelası
c) Sürgü sistemi
d) Yiv ve setler
e) Fişek yatağı

12) Aşağıdaki parçalardan hangisi çerçeve takımı içerisinde yer almaz?
a) Tetik korkuluğu
b) Tetik
c) Kabza
d) Arpacık
e) Horoz

13) Yerine getiren yayın görevi nedir?
a) Çekirdeğin dönerek gitmesini sağlar.
b) Çekirdeğin uzağa gitmesini sağlar.
c) Namluyu kilitleyerek emniyete alır.
d) Çekirdeğin deliş gücünü artırır.
e) Sürgünün atış sırasında oluşan basınçla geriye gelmesinden sonra ileriye gitmesini sağlar.

14) Ateşli silahlarla ilgili olarak aşağıda belirtilen kurallardan hangisi doğrudur?
a) Düğün ve eğlencelerde havaya doğru ateş edilir.
b) Silahla şaka yapılır.
c) Alkollüyken atış yapılabilir.
d) Silah boş olsa bile ölü noktaya tutulur.
e) Silah temizliği aile efradıyla beraber yapılır.

15) Aşağıdakilerden hangisi silah bakım zamanları içerisinde yer almaz?
a) Haftalık bakım
b) Günlük bakım
c) Atış öncesi bakım
d) Üç yıllık bakım
e) Atış sonrası bakım

16) Namlu içerisinde en geriden en uca doğru dönerek ilerleyen girinti ve çıkıntılardır. Belirtilen ifade aşağıdaki şıklardan hangisinin tanımıdır?
a) Çap
b) Namlu
c) Yiv ve setler
d) Fişek rampası
e) Fişek yatağı

17) Aşağıdakilerden hangisi ateşli silahlarla ilgili olarak belirtilen genel emniyet kuralları arasında yer almaz?
a) Silah başka birine verilirken dolu olup olmadığı kontrol edildikten sonra boş olarak verilir.
b) Silahın namlu ağzından içeri bakılmamalıdır.
c) Silah atışa hazır oluncaya kadar emniyette bulundurulmalıdır.
d) Herkes kullandığı silahın özelliklerini bilmek zorunda değildir.
e) Tetiği çekmeye niyetlenmedikçe asla tetik parmağı tetik korkuluğunun içerisine konmaz.

18) Aşağıdakilerden hangisi fişeğin unsurlarından değildir?
a) Kovan
b) Kapsül
c) Barut
d) Çekirdek
e) Gerdel

19) Tetiğin çekilmesiyle, tetik manivelası sayesinde kurulu vaziyetten kurtulan horozun iğneye, iğnenin de kapsüle darbe yapması sonucu ateşleme gerçekleşmiş olur” bu sisteme ne ad verilir?
a) Horozlu iğneli sistem
b) Horozlu sistem
c) İğneli sistem
d) Horozsuz sistem
e) İğnesiz sistem

20) Biyolojik silahın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Atom çekirdeğinin parçalanması ve birleştirilmesiyle açığa çıkan enerjiden elde edilen silahlardır
b) Canlılar üzerinde etkili virüs, mikrop ve canlıların geniyle oynama ile canlıları yaralama, sakatlama ve öldürme amaçlı kullanılan silahlardır
c) Maddelerin kimyasal özelliklerinden dolayı canlıları öldürücü, yaralayıcı, tahriş edici gibi kalıcı veya geçici tesirler göstermek amacı ile kullanılan silahlardır
d) Mermi adı verilen özel şekilde ve nitelikteki maddeleri barut gazının basıncı ile uzak mesafelere atabilen silahlardır
e) Günlük işlerde kullanılırken silah olarak da kullanılabilen malzemelerdir

21) Silahın sınıflandırılması aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Ateşli silahlar-Ateşsiz silahlar-Nükleer silahlar-Biyolojik silahlar-Makineli silahlar
b) Ateşli silahlar- Ateşsiz silahlar-Tam otomatik silahlar- Nükleer silahlar- Biyolojik silahlar
c) Ateşli silahlar- Ateşsiz silahlar-Kimyasal silahlar-Nükleer silahlar-Biyolojik silahlar
d) Ateşli silahlar-Ateşsiz silahlar- Kimyasal silahlar-Kesici ve delici silahlar-Nükleer silahlar
e) Ateşli silahlar-Ateşsiz silahlar- Kimyasal silahlar- Nükleer silahlar-Yakıcı silahlar

22) Tabancaların namlusunda bulunan setlerin çekirdek üzerinde bıraktığı ize ne denir?
a) Hatve
b) Rayyür
c) Mermi yolu
d) Gerdel
e) Kapsül

23) Çekirdeğin namlu içinde bir defa dönmesi için ilerlediği mesafeye ……… denir? Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Hatve
b) Rayyür
c) Etkili mesafe
d) Mermi yolu
e) Atış mesafesi

24) Namluya yatay ve dikey olarak yön vererek nişan hattını oluşturmaya yarayan gez ve arpacıktan oluşan tertibata ne ad verilir?
a) Nişan tertibatı
b) Ateşleme tertibatı
c) Boş kovan atma tertibatı
d) Sürgü kapak takımı
e) Horoz tertibatı

25) Yarı otomatik tabanca nedir?
a) Ateş etmek için sürgünün her seferinde elle çekilip bırakılmak suretiyle şarjördeki bütün fişekleri bu şekilde atan tabancalardır.
b) Tetiğe bir kere basıldığında şarjördeki bütün fişekleri atan tabancalardır.
c) Şarjör takıldığında direk ateş eden tabancalardır.
d) Tetiğe basıldığında emniyete geçme özelliği olan tabancalardır.
e) İlk dolduruş atıcı tarafından yapıldıktan sonra tetiği her çekişte bir atış yapan ve ikinci atışa hazır hale gelen tabancalardır. 1 B 26 D 51 B 76 D 1 C 2 D 27 E 52 B 77 A 2 A 3 E 28 B 53 B 78 D 3 E 4 D 29 E 54 C 79 C 4 A 5 C 30 C 55 A 80 C 5 C 6 B 31 C 56 D 81 E 6 E 7 A 32 B 57 E 82 A 7 A 8 D 33 E 58 D 83 E 8 D 9 E 34 B 59 E 84 D 9 A 10 A 35 E 60 E 85 B 10 D 11 A 36 A 61 B 86 C 11 B 12 C 37 C 62 B 87 C 12 D 13 C 38 D 63 A 88 E 13 E 14 C 39 A 64 B 89 C 14 D 15 E 40 B 65 D 90 C 15 D 16 A 41 A 66 D 91 C 16 C 17 C 42 D 67 E 92 A 17 D 18 E 43 A 68 D 93 D 18 E 19 C 44 D 69 B 94 E 19 A 20 D 45 D 70 B 95 B 20 B 21 D 46 A 71 B 96 A 21 C 22 C 47 B 72 A 97 B 22 B 23 C 48 A 73 A 98 A 23 A 24 C 49 A 74 A 99 D 24 A 25 E 50 E 75 E 100 E 25 E