62. SINAV (A) GRUBU

Ana Sayfa / Soru Arşivi / 62. SINAV (A) GRUBU

62. SINAV (A) GRUBU


1) Türkiye’de özel güvenlik anlayışının temeli 1981 yılında 2495 sayılı Kanun ile atılmıştır. Bu Kanunu yürürlükten kaldıran ve halen yürürlükte olan 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun hangi tarihte yürürlüğe girmiştir?
a) 2002
b) 2005
c) 2004
d) 2008
e) 2009

2) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik şirketlerinde kurucu ve yönetici olma şartlarından biri değildir?
a) Yöneticilerin dört yıllık yüksekokul mezunu olmaları
b) Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmaları
c) Genel kolluktan emekli olanlardan dört yıllık okul mezunu olma şartı aranmaz
d) Haklarında valilikçe yapılan güvenlik soruşturmasının olumlu olması
e) Silahlı özel güvenlik görevlisi olur sağlık raporunun olması

3) 5188 sayılı Kanunun 7. maddesinde belirtilen “özel güvenlik görevlilerinin yetkileri” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alma
b) Olay yerinde delil toplama ve mağdurun ifadesini alma
c) Tabii afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki işyeri ve konutlara girme
d) Görev alanında, haklarında yakalama emri bulunan kişileri yakalama ve arama
e) Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama

4) Özel güvenlik komisyonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Kararlar oy çokluğu ile alınır.
b) Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.
c) Çekimser oy kullanılamaz.
d) Yılda en çok üç kez toplanır.
e) Vali yardımcısının başkanlığında toplanır.

5) Aşağıdakilerden hangisinde silahlı özel güvenlik görevlisi çalıştırılmasına izin verilir?
a) Şirket tesisleri
b) Sağlık tesisleri
c) Talih oyunları işletmeleri
d) Eğitim ve öğretim kurumları
e) İçkili yerler

6) 5188 sayılı Kanunun 8. maddesine göre, koruma ve güvenlik hizmeti için ne kadar ve hangi özellikte ateşli silah bulundurulabileceğini aşağıdakilerden hangisi belirler?
a) Mahallin en yüksek mülki amiri
b) Özel güvenlik komisyonu
c) Güvenlikten sorumlu vali yardımcısı
d) İl asayiş komisyonu
e) Özel güvenlik şirketi yöneticisi

7) 5188 sayılı Kanunun 10. maddesine göre, özel güvenlik görevlilerinde aranacak şartlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul mezunu olmak
b) Silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak
c) 18 yaşını doldurmuş olmak
d) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak
e) Özel güvenlik yenileme eğitimini başarıyla tamamlamış olmak

8) Aşağıdakilerden hangisinde polisin ve özel güvenliğin görev alanını düzenleyen kanun numaraları doğru olarak verilmiştir?
a) 2559 – 6136
b) 5271 – 2559
c) 5237 – 5188
d) 2559 – 5188
e) 5237 – 5271

9) 5188 sayılı Kanunun 23. maddesinde “ceza uygulaması” ile ilgili hangi ifade doğrudur?
a) Özel güvenlik görevlilerine karşı suç işleyenler kamu görevlisine karşı suç işlemiş gibi cezalandırılabilmesi için suçun terör kapsamında olması gerekir.
b) Özel güvenlik görevlilerine karşı görevleri dolayısıyla suç işleyenler ağır cezada yargılanır.
c) Özel güvenlik görevlileri bir suç işlemeleri halinde kendilerine avukat tutulması zorunludur.
d) Özel güvenlik görevlileri, görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri suçlardan dolayı kamu görevlisi gibi cezalandırılır.
e) Özel güvenlik görevlisinin işlediği suç, çalıştığı yerde ise verilecek ceza yarı oranında artırılır.

10) Aşağıdakilerden hangisi “zor kullanma” şartlarından biri değildir?
a) Kanunilik
b) Keyfilik
c) Zorunluluk
d) Ölçülülük
e) Kademelilik

11) 5188 sayılı Kanuna göre özel güvenlik görevlisinin el koyma işlemi ve zapt etme yetkisi hangi kavramla ifade edilmiştir?
a) Önlem amacıyla alma
b) Zorla alma
c) Emanete alma
d) Gözetim altına alma
e) Kontrol altına alma

12) Disiplin cezası verilen özel güvenlik görevlisi aşağıdaki mahkemelerden hangisine başvurabilir?
a) İş mahkemesine
b) Aile mahkemesine
c) İdare mahkemesine
d) Tüketici mahkemesine
e) Vergi mahkemesine

13) Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Kanunda özel güvenlik görevlileri ile ilgili getirilen yasaklardan birisi değildir?
a) Görev dışında çalıştırma yasağı
b) Grev yasağı
c) Görevden uzaklaştırma yasağı
d) Koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırma yasağı
e) Sendikaya üye olma yasağı

14) Aşağıdakilerden hangisi ateşli silah taşıyacak özel güvenlik görevlilerinde aranacak şartlardan birisi değildir?
a) 6136 sayılı Kanun ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikte belirtilen şartlar aranır.
b) Hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilenler, denetim süresi tamamlanıncaya kadar silahlı özel güvenlik görevlisi olamazlar.
c) Askerlik görevini yapmış olmaları gerekir.
d) Kamuya ait bir sağlık kuruluşundan “silahlı özel güvenlik görevlisi olur” sağlık raporu aranır.
e) Silahlı çalışma izni olanların kimlik kartlarını yenileme aşamasında, sağlık raporu istenilmez.

15) Aşağıdakilerden hangisi TCK’da (madde 24-26) belirtilen hukuka uygunluk sebeplerinden birisi değildir?
a) Kanunun hükmünü yerine getirme
b) Meşru savunma (müdafaa)
c) Zorunluluk (zaruret) hali
d) Hakkın kullanılması ve ilgilinin rızası
e) Görevli olma

16) Bir eşya üzerindeki zilyede ait tasarruf yetkisinin kamu gücü kullanılarak kaldırılması işlemi hangi kavramla ifade edilir?
a) Emanete alma
b) Kontrol etme
c) El koyma
d) Önlem alma
e) Koruma tedbiri

17) Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Kanun kapsamında özel güvenlik görevlilerinin yetkilerinden birisi değildir?
a) Kimlik tespiti
b) Kimlik sorma
c) Yakalama
d) Emanete alma
e) Zor kullanma

18) Görev yerinde, işlenen bir suçun failini yakalayan ve delillerini muhafaza eden özel güvenlik görevlisi hangi görevi ifa etmiştir?
a) İdari görev
b) Kişisel görev
c) Kurumsal görev
d) Önleyici görev
e) Adli görev

19) Bir şirkette özel güvenlik görevlisinin sivil kıyafetle çalışabilmesine kim karar verir?
a) İçişleri Bakanlığı
b) İl emniyet müdürü
c) İl valisi
d) Çalıştığı şirketin yöneticisi
e) İl özel güvenlik komisyonu

20) 4857 Sayılı İş Kanununun 63. maddesi kapsamında, bir özel güvenlik görevlisinin ortalama çalışma süresi haftada en çok kaç saattir?
a) 50
b) 60
c) 40
d) 45
e) 90

21) İş Kanununun 20. maddesine göre, iş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminin tebliğ tarihinden itibaren ne kadar süre içerisinde mahkemeye dava açabilir?
a) 2 ay
b) 15 gün
c) 45 gün
d) 1 ay
e) 10 gün

22) Aşağıdakilerden hangisi devriyenin temel amaç ve fonksiyonları olarak sayılamaz?
a) Suç işleme eğiliminde olan kişileri caydırmak
b) Yardım isteyenlere ve olay mağdurlarına yardım etmek
c) Mevcut kamu düzenini korumak
d) İşlenmiş olan suçların izlerini görebilmek
e) Adli kontrol işlemlerini takip etmek

23) Aşağıdakilerden hangisi devriye çeşitlerinden değildir?
a) Yaya devriye
b) Motosikleti devriye
c) Atlı devriye
d) Bisikletli devriye
e) Planlı devriye

24) Aşağıdakilerden hangisi devriye görevlisinin başarılı olabilmesi için sahip olması gereken özelliklerden değildir?
a) Fiziki görünümü güven telkin edecek şekilde düzgün ve temiz olmalıdır.
b) Çevresi ile çok ilgili, şüpheli belirtiler konusunda dikkatli ve iyi bir izleyici olmalıdır.
c) Görev sırasında uygunsuz davranışlarda bulunmamalıdır.
d) Uzlaşmacı karakterde, iyi iletişim kurabilmelidir.
e) Sert imajlı ve heyecanlı olmalıdır.

25) Aşağıdakilerden hangisi ana giriş kontrol noktasında görev yapan personel olarak sayılmaz?
a) Yönlendirici personel
b) Kontrol personeli
c) Kontrol noktası amiri
d) Silah teslim alma görevlisi
e) Koruma personeli

26) Radyoaktif madde üreten bir tesisin girişinde üniformalı ve sabit olarak görev yapan özel güvenlik görevlisi Ali’nin görevi ne olarak tanımlanır?
a) Devriye hizmeti
b) Müracaat hizmeti
c) Kontrol noktası
d) Yaya devriye
e) Emanet hizmeti

27) Çevre güvenliğini sağlamak amacıyla aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?
a) X-Ray cihazı
b) Kapalı devre televizyon sistemi
c) Tel örgü
d) Duvar
e) Demir parmaklık

28) Özel güvenlik görevlileri, aşağıda belirtilen eşyalardan hangilerini emanete veya muhafaza altına almakla görevli ve yetkili değildir?
a) Suç teşkil eden eşya
b) Delil olabilecek eşya
c) Bulunmuş eşya
d) Kişilerin günlük yaşam ihtiyaçları için yanlarında getirdiği eşya
e) Terk edilmiş eşya

29) Aşağıdakilerden hangisi rapor yazılırken dikkat edilecek hususlarla ilgili olarak yanlış belirtilmiştir?
a) Raporda anlaşılması zor, yoruma açık cümleler kullanılmamalıdır.
b) Cümleler kısa ve öz olmalıdır.
c) Rapor, en az iki görevli tarafından imzalanmalıdır.
d) Raporda yer verilen bilgilerin öğrenilme şekli belirtilmelidir.
e) Olayla ilgili elde edilen ve öğrenilen bilgiler ne ise raporda yer verilmelidir.

30) Özel güvenlik görevlisi Ömer, görevde iken koruma ve güvenliğini sağladığı alanda meydana gelen bir olay ile ilgili eşkâl tarifinde bulunacaktır. Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde diğerlerine göre daha az önemlidir?
a) Saç rengi ve uzunluğu
b) Konuşma tarzı ve varsa konuşma bozuklukları
c) Cinsiyeti
d) Psikolojik durumu
e) Boyu

31) Aşağıdakilerden hangisi olay yerine giden ilk ekibin temel görevleri arasında değildir?
a) Olay yerini korumak
b) Maddi suç delillerini toplamak ve genel kolluğa teslim etmek
c) Genel kolluk geldiğinde olay yeri hakkında bilgi vermek
d) Maddi suç delillerini korumak
e) Olay yerinde gerekli ilk önlemleri almak

32) Özel güvenlik görevlisi Özer, hırsızlık olayı ile ilgili olarak olay yerindeki iz ve delilleri korumak kapsamında aşağıdakilerden hangisini yanlış yapmıştır?
a) Olay yerini emniyet şeridi ile çevirerek koruma altına alır.
b) Hiçbir şeye dokunulmaması uyarısı yapar.
c) Orada bulunanları olay yerinden dışarı çıkarır.
d) Şüphelinin el-yüz yıkamasına müsaade eder.
e) Şüphelinin tespiti ve olay yerinden ayrılmamasını sağlar.

33) Olay yerine gelen ilk ekibin yapmaması gereken davranış aşağıdakilerden hangisidir?
a) Olay yerinin çevre güvenliğini sağlanması
b) Olay yerinden kalabalığın uzaklaştırılması
c) Olayın şüphelilerinin yakalanması ve koruma altına alınması
d) Yaralıların sağlık kuruluşuna sevk edilmesi
e) Talep edenlere olay hakkında bilgi verilmesi

34) Aşağıdaki tutanaklardan hangisi özel güvenlik personelince düzenlenemez?
a) Teslim tesellüm tutanağı
b) Teşhis tutanağı
c) Olay tespit tutanağı
d) Yakalama tutanağı
e) Koruma altına alma tutanağı

35) Aşağıdaki kişilerden hangisinin aranması özel hükümlere bağlı değildir?
a) Milletvekilleri
b) Cumhurbaşkanı
c) Hakim ve savcılar
d) Çocuklu kadınlar
e) Diplomatik dokunulmazlığı bulunanlar

36) El koyma tutanağı düzenlenirken aşağıdakilerden hangisi aranmaz?
a) El konulan eşyanın cins, marka, model, numara ve ölçü gibi benzerlerinden ayırmaya yeterli bütün nitelikleri
b) Davacı ve mağdur ile şüphelinin açık kimlikleri
c) Görevli, davacı, şüpheli ve tanıkların imzaları yer alır
d) Olayın tarih ve saati yazılır
e) Tutanak mutlaka bilgisayar ortamında yazılmalıdır

37) Aşağıdaki görevlilerden hangisi olay yerinde bulunması gereken kişilerden değildir?
a) Cumhuriyet savcısı
b) İlk ekip
c) Genel kolluk görevlisi
d) Sağlık ekipleri
e) Hakim

38) Şüpheli şahıs kararının verilebilmesi için aşağıdakilerden hangisinin belirgin olması gerekir?
a) Giyim tarzı
b) Konuşma şivesi
c) Saç ve sakal modeli
d) Davranış biçimleri
e) Aksesuarları

39) Toz esrar olarak da adlandırılan kubar hangi bitkiden elde edilir?
a) Afyon
b) Hint keneviri
c) Koka
d) Haşhaş
e) Çörek otu

40) Özel güvenlik görevlisi Ali, görev alanı olan alışveriş merkezi girişinde bulunan X-Ray cihazından geçmek veya üzerini aratmak istemeyen kişi hakkında nasıl bir işlem yapmalıdır?
a) Kolluğa haber verir.
b) Yakalama yapar.
c) Alışveriş merkezine girmesine izin vermez.
d) Israr etmez, alışveriş merkezine girmesine izin verir.
e) Zor kullanır ve arama yapar.

41) Aşağıdakilerden hangisi tutanakla ilgili olarak yanlıştır?
a) Tutanak en az üç görevli tarafından imzalanmalıdır.
b) Tutanakta düzenleme amacı ve konusunu ifade edecek başlık olmalıdır.
c) Giriş bölümüyle başlamalıdır.
d) Metin bölümünde olayla ilgisi olmayan, ancak olay hakkında bilgisi ve görgüsü olan kişilerin açık kimlikleri yazılmalıdır.
e) Tutanakta tarih ve saat bulunmalıdır.

42) Biyometrik cihazlar aşağıdakilerden hangisini yapamaz?
a) Retina tarama
b) Yüz tanıma
c) Parmak izi doğrulama
d) Ses doğrulama
e) Metal cisimleri doğrulama

43) X-Ray cihazı ile aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?
a) Çanta içerisindeki nesnelerin görüntülenmesi
b) Bagaj içerisindeki tehlikeli maddelerin tespiti
c) Bagaj içerisindeki patlayıcı maddelerin tespiti
d) Şahısların üzerindeki metal maddelerin tespiti
e) Bagajların hızlı bir şekilde kontrolünün sağlanması

44) Metal detektörler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Metal detektörlerin ayarlanma işlemine kalibrasyon denir.
b) Metal detektörler ısı ve ışık miktarını algılayabilirler.
c) El detektörlerinin çalışma prensipleri metal kapı detektörleri ile aynıdır.
d) Metalle karşılaştıklarında sesli veya ışıklı uyarı sinyali verirler.
e) Plastik maddeleri tespit edemezler.

45) Aşağıdakilerden hangisi Kapalı Devre Televizyon Sistemi (CCTV) unsurlarından değildir?
a) Kamera
b) Monitör
c) Lens
d) Quad
e) El detektörü

46) Güvenlikte kullanılan biyolojik sistemler nelerdir?
a) Buhar detektörleri
b) Köpekler
c) X-Ray cihazları
d) Telsizler
e) Güç kaynakları

47) Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşan kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne ad verilir?
a) Koma
b) Anaflaksi
c) Bayılma
d) Şok
e) Düşme

48) Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın önceliklerinden biri değildir?
a) Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak
b) Durumun kötüleşmesini önlemeye çalışmak
c) İyileşmeyi kolaylaştırmak
d) Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak
e) Tıbbi müdahalede bulunmak

49) İlkyardımın temel uygulamaları hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? (Bu soruyla ilgili küçük bir hatırlatma 60.Sınav-18.Soru iptal edilmişti, bu sınavda aynen tekrar çıkmış)
a) Kurtarma-Bildirme-Tedavi
b) Koruma-Kurtarma-Tedavi
c) Bildirme-Tedavi-Koruma
d) Koruma-Bildirme-Kurtarma
e) Koruma-Bildirme-Önleme

50) Özel güvenlik görevlisi Murat, görev yaptığı kurumun otoparkında devriye gezerken yerde yatan birisine rastlar. İlk olarak neyi kontrol etmelidir?
a) Nabzının olup olmadığını
b) Kanamanın olup olmadığını
c) Solunumunun olup olmadığını
d) Bilincinin yerinde olup olmadığını
e) Kırık olup olmadığını

51) Bir trafik kazası sonrasında aşağıdakilerden hangisi temel müdahaleden sonra öncelikli sevki yapılacak kazazedelerdendir?
a) Kırıkları olan yaralı
b) Toplardamar kanaması olan yaralı
c) Nefes alamayan yaralı
d) Bir el ayasından büyük olmayan yanığı olan yaralı
e) Çok ağlayan ve bağıran yaralı

52) Yetişkinlere dış kalp masajı uygulanırken göğse kaç santimetre çökecek şekilde bası uygulanır?
a) 9- 10 cm
b) 7-8 cm
c) 4-5 cm
d) 2-3 cm
e) 0,5-1 cm

53) Temel yaşam desteğinde sadece dış kalp masajı yapılıyorsa dakikada kaç kez yapılmalıdır?
a) 120
b) 100
c) 90
d) 60
e) 40

54) Kan basıncında düşme, hızlı ve zayıf nabız, hızlı ve yüzeysel solunum, ciltte soğukluk ve solukluk, endişe ve huzursuzluk, baş dönmesi, bilinç seviyesinde azalma neyin belirtileridir?
a) Şok
b) Koma
c) Senkop
d) Dislokasyon
e) Enjeksiyon

55) Burkulmalarda ilk yardımla ilgili hangisi yanlıştır?
a) Burkulma eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılmasıdır.
b) Zorlamalar sonucu oluşur.
c) Burkulan bölge hareket ettirilir.
d) Burkulan bölgede ağrı, kızarma, şişlik, işlev kaybı olur.
e) Sıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklem tespit edilir.

56) Yanmakta olan çok katlı bir binada aşağıdakilerden hangisini yapmak risklidir?
a) Yangın merdivenini kullanmak
b) Kapalı bir yerde isek pencere ve kapıyı sıkıca kapatıp açıklıkları tıkayarak duman girişini önlemek
c) Asansörü kullanmak
d) Alt kata doğru kaçmak
e) Yangın çıkış yollarını takip etmek

57) Yangında can kayıplarına neden olan yanma ürünü gaz hangisidir?
a) O2 (oksijen)
b) CO(karbonmonoksit)
c) CO2(karbondioksit)
d) N2
e) H2O

58) Aşağıdakilerden hangisi kuru kimyasal tozun özelliklerinden değildir?
a) Yanıcı maddeyi ortadan kaldırmak
b) Boğma özelliği
c) Soğutma özelliği
d) Yangını durdurmak
e) Etrafı kirletir

59) Yangının radyasyonla (dalgalar yoluyla) yayılmasını önlemek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
a) Yangın yerinin civarındaki duvarları soğutmalıdır.
b) Yangın yerinin tüm kapıları kapatılmalıdır.
c) Yanıcı maddeleri ortamdan çıkartmalıdır.
d) Tüm elektrik kesilmeli (kapatılmalıdır).
e) Yangın mahallinin sigortasından lokal elektrik kesilmelidir.

60) Yangın söndürme usullerinden olan boğma yönteminin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yangına su ile müdahale etmek
b) Yangının oksijen ile ilgisini kesmek
c) Yangını bölmelere ayırmak
d) Yanan cismi uzaklaştırmak
e) Yangını soğutarak söndürmek

61) Aşağıdaki hangisi deprem anında uyulması gereken bir hareket tarzıdır?
a) Asansör kullanmak
b) Balkona çıkmak
c) Koşarak dışarı çıkmak
d) Elektrik, doğalgaz ve su vanalarını kapatmak
e) Pencereden atlamak

62) C sınıfı (gaz madde türü) yangınları söndürmek için aşağıdakilerden hangisi en etkisiz yangın söndürücü maddedir?
a) Sodyum bikarbonat tozlu yangın söndürücü
b) Kuru kimyevi toz
c) Karbondioksit
d) Köpük
e) Su

63) Yaralanmalarda ilkyardımda hangisi yapılmaz?
a) Yaralının yaşam bulguları değerlendirilir.
b) Kanama varsa durdurulur.
c) Yara eğer kirliyse 5 dakika boyunca yıkanmalıdır.
d) Yaraya saplanan yabancı cisimler varsa çıkartılır.
e) Yara üzerine bandaj uygulanır.

64) Yangın olaylarında itfaiyecilerin çalışmalarını kolaylaştırmak için güvenlik görevlilerinin yapmaması gereken davranış hangisidir?
a) Çevre güvenliğini almak
b) Güvenlik şeridi oluşturmak
c) Mağdur yakınlarını olay yerine bırakmak
d) Meraklıları olay yerine yaklaştırmamak
e) Araç giriş-çıkışlarını düzenlemek

65) Uyuşturucu ve uyarıcı maddelerde aynı etkiyi elde etmek için kullanıcıların her seferinde daha fazla miktarda maddeye ihtiyaç hissetmesi hali aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
a) Tolerans
b) Bağımlılık
c) Alışkanlık
d) Yoksunluk
e) Tutkunluk

66) Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nun kullanıcılarda ruhsal, davranışsal ve bilişsel değişikliklere yol açan maddeleri tanımlamak için kullandığı ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) Uyuşturucu bağımlılığı
b) Uyarıcı bağımlılığı
c) Halüsinajörler
d) Depresantlar
e) Madde bağımlılığı

67) Bir kişi konuşurken aşağıdakilerden hangisini yapmak başarılı bir iletişim süreci için gereklidir?
a) Konuşanın hatalarını bulmaya çalışmak
b) Söylenenleri anladığını göstermek
c) Başka işlerle ilgilenmek
d) Söylenenlerde art niyet aramak
e) Aleyhte kullanılacak anlamlar aramak

68) Güvenlik hizmetlerinde etkili iletişim becerilerinin kullanılması aşağıdakilerden hangisine katkı sağlar?
a) Problemlerin başarılı şekilde sona erdirilmesine
b) Halkın güvenlik görevlilerine koşulsuz itaatinin sağlanmasına
c) Müşterilerin niyetlerinin okunarak davranışlarının kontrol edilmesine
d) Yasaların harfiyen uygulanmasına
e) Güvenlik tedbirlerinin eksiksiz şekilde kullanılmasına

69) Özel güvenlik görevlilerinin görev sürecinde aşağıdaki kişilerden hangisi ile başarılı iletişim kurması diğerlerine nazaran daha az önemlidir?
a) Genel kolluk görevlileri
b) Ekip üyeleri
c) Müşteriler
d) Kurum çalışanları
e) Seyyar satıcılar

70) Her şeyin en iyisini kendisinin bildiğine inanan ÖGG Meltem, güvenlik ekibi içerisinde hangi sorunlara neden olabilir?
a) Liderlik
b) Samimiyet
c) Çatışma
d) Çözüm
e) Saygınlık

71) Aşağıdaki iletişim türlerinden hangisi özel güvenlik görevlisinin kaçınması gereken bir iletişim türüdür?
a) İkna edici iletişim
b) Bilgilendirici iletişim
c) Yönlendirici iletişim
d) Yargılayıcı iletişim
e) Problem çözücü iletişim

72) Soru sormanın iletişimdeki en önemli yararı nedir?
a) Samimiyetin gelişmesini sağlar.
b) Yanlış anlamaları önler.
c) Saygı göstermeyi sağlar.
d) Empatiye imkân verir.
e) Ses tonunu iyi kullanmaya sevk eder.

73) Aşağıdakilerden hangisi iletişimin başarısını olumsuz yönde etkileyen hususlardan biri değildir?
a) İsteksizlik
b) Art niyet
c) Kültürel farklılıklar
d) Bilgi eksikliği
e) Ortak dil kullanımı

74) Özel güvenlik görevlisi tutanak, rapor vb. yazarken aşağıdakilerden hangisine daha çok önem vermelidir?
c) Sayfa düzenine
b) Sorular sorup cevaplamaya
c) Anlaşılırlığa
d) Harflerin büyüklüğüne
e) Şüphe uyandırmaya

75) Aşağıdakilerden hangisi insanları bir konuda ikna etmek için kullanılabilecek doğru yöntemlerden biri olamaz?
a) Ahlâk dersi vermek
b) Basit bir dille konuşmak
c) Fikirlerine önem verdiğini göstermek
d) Örnekler vermek
e) Fayda ve zararlarından bahsetmek

76) İletişimde kaynak, kişinin güvenilirliği açısından neden önemlidir?
a) Çift yönlü iletişimi olanaklı kılar.
b) Mesajın doğruluğunu sorgulamaya izin verir.
c) Empatik düşüncenin gelişimini sağlar.
d) İletilen bilginin doğruluğuna inanmayı kolaylaştırır.
e) Motivasyonu artırır.

77) Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin bir öğesi değildir?
a) Mesaj
b) Alıcı
c) Amaç
d) Geri-bildirim
e) Kaynak

78) Aşağıdakilerden hangisi kolektif davranışın özelliklerinden değildir?
a) Kültürel normların ve sosyal ilişkilerin kuralları kesinlikle işlemez.
b) Etkileşim ve etkilenme son derece yüksektir.
c) Grup bağımlılığı geçici ama çok kuvvetlidir.
d) Spontane hareketler çıkar ve kontrol edilemez hale gelir
e) Kolektif davranışların kontrol altına alınması daha kolaydır.

79) Kişilerin olduğu gibi, toplumların da psikolojik özellikleri vardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi toplumun psikolojik özelliklerinden sayılmaz?
a) İrade zayıflığı
b) Taklit, telkin ve etki altında kalma
c) Kariyer
d) Anonimlik
e) Yayılma

80) Belirli bir amaç için bir araya gelmeyen ancak gelişen olaylar neticesinde, amaçları ortak hale gelen insanlar kalabalıkları oluştururlar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kalabalıkların özellikleri arasında yer almaz?
a) İnsanlar tesadüfi olarak bir yerde bulunurlar.
b) Geçici bir birliktelik söz konusudur.
c) Hedeflerini ve amaçlarını gerçekleştirmek için bir araya gelirler.
d) Hiyerarşi, iş bölümü ve statü düzeni yoktur.
e) Provokasyona ve kitle hareketlerine açıktırlar.

81) Aşağıdakilerden hangisi yasal olmayan toplumsal olayları başlatma usullerinden değildir?
a) Eylemcilerin sayısını belirlemek
b) Yaygın propaganda yapmak
c) Konuşma yapmak
d) Heyecanı artırmak
e) Eyleme geçiş

82) Aşağıdakilerden hangisi yasal olmayan toplumsal olaylarda kullanılan eylem taktiklerinden değildir?
a) Olay yaratarak dikkatleri başka noktaya çekme
b) Dağılıyor gözükerek tekrar toplanma
c) Pişman olduklarını söyleyerek güvenlik görevlilerini oyalama
d) Topluluğun etrafına yaşlı, kadın ve çocukların dizilmesi
e) Büyük bayrak-flamalarla yürüyüş ve marş söyleme

83) Aşağıdakilerden hangisi zehirleyici (öldürücü) kimyasal maddelerden değildir?
a) Göz yaşartıcı gazlar
b) Sinir gazları
c) Yakıcı gazlar
d) Boğucu gazlar
e) Kan zehirleyici gazlar

84) Spor ve sanatsal etkinlikler gibi ortak bir ilgi alanı bulunan insanların bir araya gelerek oluşturdukları topluluklardır. Tanımı yapılan bu topluluk hangi kalabalık türüdür?
a) İfade kalabalığı
b) Tesadüfi kalabalıklar
c) Kızgın, saldırgan kalabalıklar
d) Dinleyici kalabalıklar
e) Önceden planlanmış toplantılardaki kalabalıklar

85) Toplumsal olayları kontrol altına alma konusunda bazı genel prensipler vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu prensipler içerisinde yer almaz?
a) Organizatörlerle diyalog kurma
b) Toplumsal olayın sonucunu bekleme
c) İkna edici ve inandırıcı olma
d) Provokasyona gelmeme
e) Profesyonel olma

86) Göz yaşartıcı gaz kullanımında amaç, sanıkları öldürmeden ve yaralamadan etkisiz hale getirmektir. Buna göre gazdan etkilenen şahıslara yardım etmek amacıyla aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
a) Gazdan etkilenmiş kişi ile konuşarak onun rahatlaması ve sakinleşmesini sağlamak
b) Göz yaşartıcı gazın bulaştığı yerlere krem, merhem, yağ ve losyon gibi maddelerin sürülmesini önlemek
c) Maddenin bulaştığı yerlerin bol soğuk su ile yıkanmasını sağlamak
d) Özellikle gözlerin rüzgara veya varsa vantilatöre karşı açık tutulmasını sağlamak
e) Göz yaşartıcı gazın temas ettiği vücut kısımlarının bir örtü ile kapatılmasını sağlamak

87) Toplu hareketlerin çoğu bilinçli ve planlı olarak gerçekleştirilir. Planlı bir toplu hareket de teşkilatlanmayı, iş bölümünü ve koordineyi gerektirir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi toplu hareketlerin teşkilatlanmasında yer almaz?
a) Topluluğu içeriden yönetenler
b) Sağlık görevlileri
c) Yakın koruma görevlileri
d) Haberleşme görevlileri
e) Pankart ve grupları

88) Aşağıdakilerden hangisi koruma şekillerinden birisi değildir?
a) Yakın koruma
b) İşyeri koruma
c) Uzaktan koruma
d) Konut koruma
e) Çağrı üzerine koruma

89) Devlet büyüğü veya stratejik önemi olan bir veya birden fazla kişiyi siyasi, ekonomik vb. amaçlarla ve planlı bir şekilde öldürme fiiline ne denir?
a) Silahla yaralama
b) Yağma
c) Suikast
d) Kundaklama
e) Tasaddi

90) Tek kişiyle yapılan korumaya ne denir?
a) Tekli ekip
b) V düzeni
c) Araçlı koruma
d) Refakat koruması
e) Sıkı koruma

91) Aşağıdakilerden hangisi tehlike anında, koruma sırasında yapılması gerekenlerden değildir?
a) Beşli korumaya geçme
b) Tehlikeyi algılama
c) Haber verme
d) Tehlikeyi ilk görenin müdahalesi
e) Korunan kişiyi kapatma

92) Aşağıdakilerden hangisi korunan kişi ile ilgili bilinmesi gerekli hususlardan değildir?
a) Aylık geliri
b) Kişinin aldığı tehditler
c) Yaşam tarzı, alışkanlıkları
d) Hastalıkları, acil durumda yapılması gerekenler
e) Kan grubu

93) Aşağıdakilerden hangisi korunan kişiyi küçük düşürmeye yönelik saldırıdır?
a) Silahlı saldırı
b) Bıçakla saldırı
c) İntihar saldırısı
d) Linç girişimi
e) Ayakkabı fırlatmak

94) Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma görevi ifa eden özel güvenlik görevlilerinin yürüyüş düzenlerinden değildir?
a) Dörtlü koruma (açık V düzeni)
b) Tekli koruma
c) İkili koruma
d) 7’li koruma (serpme)
e) Üçlü koruma

95) Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın en son aşamasıdır?
a) Silah kullanma
b) Bedeni kuvvet kullanma
c) Göz yaşartıcı gaz kullanma
d) Polis köpeklerini kullanma
e) Basınçlı su kullanma

96) Korunan kişinin seyahat esnasında geçmek zorunda olduğu, alternatifi olmayan ve saldırı yapılmasına elverişli geçiş bölgelerine ne ad verilir?
a) Serbest geçiş yeri
b) Kontrollü geçiş alanı
c) Uygulama noktası
d) Patlama güzergâhı
e) Boğma (boğum) noktası

97) Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk ile özel güvenlik arasında olması gereken bir ilişki değildir?
a) Güven
b) Saygı
c) İşbirliği
d) Rekabet
e) Haberleşme

98) Aşağıdakilerden hangisi genel kolluğun yetkileri arasında yer almaz?
a) Durdurma ve kimlik sorma yetkisi
b) Parmak izi alma yetkisi
c) Yakalama yetkisi
d) Zor ve silah kullanma yetkisi
e) Sokağa çıkma yasağına karar verme yetkisi

99) Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişimde mesaj iletmek için kullanılan kanallardan biri değildir?
a) Göz hareketleri
b) Kelimeler
c) Dokunma
d) Alçak koltuk
e) Kişilerarası mesafe

100) Aşağıdakilerden hangisi “Kapalı Yer Toplantıları”nın avantajlarından birisi değildir?
a) Bu toplantılar girişlerin sınırlı olduğu, davetiye ile girilen toplantılardır.
b) Güvenlik riski olmadığından koruma yapmaya gerek yoktur.
c) Kapalı alanın rahat ve güvenli bir şekilde ön kontrolü yapılabilir.
d) Güvenliği tehdit edecek noktalar fazla yoktur.
e) Alternatif acil çıkışlar rahat kontrol edilebilir.62. SINAV SİLAH1) Aşağıdakilerden hangisi iyi bir atıcının özelliklerinden değildir?
a) Silahını tanır.
b) Silahını dikkatli kullanır.
c) Gördüğünü anında vurur.
d) Silahı kanun ve kurallara uygun kullanır.
e) Silahını korur.

2) Doğru nişan alma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gez ve hedef net, arpacık bulanık görülmeli
b) Gez net, hedef ve arpacık bulanık görülmeli
c) Gez bulanık, arpacık ve hedef net görülmeli
d) Hedef bulanık, gez ve arpacık net görülmeli
e) Hedef net, gez ve arpacık bulanık görülmeli

3) Bir atıcı tabanca ile atış yaparken gezi yukarıda görürse, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Namlu şahlanması ile birlikte atışlar hedefte yukarıda olur.
b) Atışlar hedefte aşağıda olur.
c) Gez yukarıda görülse de fişek yer çekimi dolayısı ile aşağı düşeceği için atışlar hedefin ortasında olur.
d) Atışlar hedefte sol yukarıda olur.
e) Atışlar hedefte sağ aşağıda olur.

4) Toplu bir tabanca ile ateş edilmek istenildiğinde, tetiğe basınca horoz nereye vurarak fişeği patlatır?
a) Top yuvasına
b) Baruta
c) Çekirdeğe
d) Kabzaya
e) Kapsüle

5) Aşağıdakilerden hangisi kimyasal silahların özelliklerinden değildir?
a) Göz yaşartıcı olması
b) Sinir sistemini etkilemesi
c) Yakıcı olması
d) Parça tesirli olması
e) Boğucu olması

6) 9×19 mm ifadesinde 19 mm neyi ifade eder?
a) Fişek boyunu
b) Namlu çapını
c) Kovan boyunu
d) Kovan çapını
e) Çekirdeğin çapını

7) Ateşli silahlarda çekirdeğin gidebileceği en uzak mesafeye ne denir?
a) Etkili menzil
b) Mermi yolu
c) Azami menzil
d) Azami hız
e) Hedef hattı

8) Aşağıdakilerden hangisi çekirdeğin mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?
a) Namlu boyu
b) Yiv ve set
c) Barut miktarı
d) Atıcının acemiliği
e) Havanın ısısı

9) İcra yayı kırık ise aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a) Silah ateş etmez.
b) İğne kapsüle çarpmaz.
c) Silah ateş eder fakat çekirdek namlu içerisinde kalır.
d) Tetik düşürülemez.
e) Silah atışla birlikte otomatik olarak kurulamaz.

10) İlk yerli tabanca hangisidir?
a) Sarsılmaz
b) Yavuz 16
c) Canik 55
d) Kırıkkale
e) Nuri Kılligil

11) Silah ile atış yapılırken aşağıdakilerden hangisi yoksa isabetli bir atış yapılamaz?
a) Tırnak
b) Şarjör çıkarma mandalı
c) Arpacık
d) Şarjör
e) Emniyet mandalı

12) Hangisi MP-5 silahta kullanılan fişektir?
a) 45 Kalibre
b) 9×19 mm
c) 7.62×39 mm
d) 5.56×45 mm
e) 7.62×51 mm

13) Hangisi sürgü tutucu pimin görevlerindendir?
a) Silahın sürgü ve namlusunu gövdeye sabitlemeye yarar.
b) Silahı emniyete almamızı sağlar.
c) Silahın içine toz kaçmaması için yapılmıştır.
d) Geriye gelen sürgünün hızla ileriye gitmesini sağlar.
e) Tetikten aldığı hareketi horoza iletir.

14) Kabza kavraması açısından hangisi yanlıştır?
a) El “V” şekline getirilerek kabza kavranır.
b) Silah şahlanmaması için sıkı sıkıya kavranır.
c) Silah kolun uzantısıymış gibi kavranır.
d) Kabza kavrama bütün atışlarda aynı şekil ve sıkılıkta olmalıdır.
e) Kabza ne çok sıkı kavranır, ne gevşek bırakılır.

15) Atış yapılan tabancanın sürgüsünün geride kalması aşağıdakilerin hangisinin neticesinde olur?
a) Şarjörün dolu olması
b) Namlunun ısınması
c) Şarjörün tabancadan çıkması
d) Şarjörde fişeğin bitmesi
e) İğnesinin kırılması

16) Aşağıdakilerden hangisi silahın ateşlenmesine engel değildir?
a) İğnenin kırık olması
b) Gez ve arpacığın kırık olması
c) Barutun nemlenmesi
d) Tetiğin arızalı olması
e) Kapsülün hatalı olması

17) İcra yayının (yerine getiren yay) görevi nedir?
a) Şarjöre basılan fişekleri şarjör ağzına doğru baskılayarak, fişek yatağına sürülmesini sağlar.
b) Şarjörün tabancadan düşmemesini sağlar.
c) Tetik çekilirken horozun düşmesini sağlar.
d) Barut gazının basıncıyla geriye giden sürgünün tekrar eski yerine gelmesini sağlar.
e) Tabancayı sabitleyerek nişan almayı kolaylaştırır.

18) Fişeği oluşturan unsurlar hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
a) Gömlek – kurşun – bakır – barut
b) Barut – kapsül – çekirdek – kovan
c) Kovan – kapsül – tırnak – çıkarıcı
d) Tırnak – kapsül – gömlek – kurşun
e) Barut – kapsül – gömlek – çekirdek

19) İğnenin kırılması durumunda oluşacak arıza hangisidir?
a) Fişek ateşlenmez.
b) Tabanca dolduruş yapmaz.
c) Tetik çalışmaz.
d) Tırnak işlevini görmez.
e) Horoz mesnedi çalışmaz.

20) Bir tabancada tetik çekildiğinde hem horoz kuruluyor, hem de düşüyorsa bu tabanca nasıl bir sisteme sahiptir?
a) Yarı otomatik
b) Tam otomatik
c) Tek hareketli
d) Çift hareketli
e) Toplu

21) Aşağıdakilerden hangisi ateşli silahlarda bulunan yiv ve setin faydalarından sayılmaz?
a) Çekirdeğin havada dönerek gitmesini sağlar.
b) Çekirdeğin hedefi parçalamasını sağlar.
c) Çekirdeğin hedefe uç kısmıyla vurmasını sağlar.
d) Çekirdeğin delme gücünü arttırır.
e) Çekirdeğe hız kazandırır.

22) Aşağıdakilerden hangisi 6136 sayılı Kanun kapsamında silah olarak değerlendirilmez?
a) Havalı silah
b) Kama
c) Pala
d) Hançer
e) Boğma teli

23) Silahlarla yapılan kazaların en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Atıcının acemi olması
b) İhmal
c) Silahın eski olması
d) Fişeğin bozuk olması
e) Silahın yeni olması

24) Aşağıdakilerden hangisi silahların parçalarından biri değildir?
a) Hazne
b) Namlu
c) Sürgü
d) Harbi
e) Horoz

25) Toplu tabancalarda tırnak nerededir?
a) Namlunun altında
b) Top yuvalarının önünde
c) Tetik korkuluğunun önünde
d) Namlunun üzerinde
e) Toplu tabancalarda tırnak yoktur

62. SINAV CEVAP ANAHTARI SİLAH 1 C 26 C 51 C 76 D 1 C 2 E 27 A 52 C 77 C 2 D 3 B 28 D 53 B 78 E 3 B 4 D 29 C 54 A 79 C 4 E 5 A 30 D 55 C 80 C 5 D 6 B 31 B 56 C 81 A 6 C 7 E 32 D 57 B 82 C 7 C 8 D 33 E 58 C 83 A 8 D 9 D 34 B 59 A 84 D 9 E 10 B 35 D 60 B 85 B 10 E 11 C 36 E 61 D 86 E 11 C 12 A 37 E 62 B 87 B 12 B 13 E 38 D 63 D 88 C 13 A 14 C 39 B 64 C 89 C 14 B 15 E 40 C 65 A 90 D 15 D 16 C 41 A 66 E 91 A 16 B 17 A 42 E 67 B 92 A 17 D 18 E 43 D 68 A 93 E 18 B 19 E 44 B 69 E 94 D 19 A 20 D 45 E 70 C 95 A 20 D 21 D 46 B 71 D 96 E 21 B 22 E 47 C 72 B 97 D 22 A 23 E 48 E 73 E 98 E 23 B 24 E 49 D 74 C 99 B 24 D 25 D 50 D 75 A 100 B 25 E