75.SINAV A GRUBU

Ana Sayfa / Soru Arşivi / 75.SINAV A GRUBU

75.SINAV A GRUBU
1. Aşağıdaki durumların hangisi, özel güvenlik komisyon kararı aranmaksızın, valilik tarafından özel güvenlik izni verilebilecek durumlardan biri değildir?
A) Para veya değerli eşya nakli
B) Geçici veya acil haller
C) Toplantı ve benzeri etkinlikler
D) Konser ve sahne gösterileri
E) Kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması

2. Şirketlerin özel güvenlik alanında faaliyette bulunması …………………. iznine tâbidir. Yukarıdaki cümlede noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Adalet Bakanlığının
B) İçişleri Bakanlığının
C) Başbakanlığın
D) Valiliğin
E) Ekonomi Bakanlığının

3. Özel güvenlik şirketleri, istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla hangi sigortayı yaptırmak zorundadır?
A) Özel sağlık sigortası
B) Hayat sigortası
C) Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası
D) Seyahat sigortası
E) Ferdi kaza sigortası

4. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik komisyonunun oluşumunda bulunmaz?
A) Vali Yardımcısı
B) İl Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcisi
C) İl Emniyet Müdürlüğü temsilcisi
D) İl Jandarma Komutanlığı temsilcisi
E) Ticaret Odası Başkanlığı temsilcisi

5. Aşağıdakilerden hangisi Türk Hukukuna göre maddi güç vasıtalarından biri olamaz?
A) Kelepçe
B) Cop
C) Basınçlı su
D) Elektroşok cihazı
E) Göz yaşartıcı gaz

6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi 5188 sayılı Kanuna göre yanlıştır?
A) Özel güvenlik görevlilerine Valilikçe kimlik kartı verilir
B) Özel güvenlik görevlileri görev alanı içinde ve süresince üniforma giyerler
C) Görevlerini yerine getirirken yaralanan, özel güvenlik görevlilerine iş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde belirlenen miktar ve esaslar çerçevesinde tazminat ödenir
D) Özel güvenlik personeli greve katılabilir
E) Özel güvenlik personeli, Kanunda belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırılamaz

7. Zor kullanma yetkisinin kullanılması gerektiğinde izlenmesi gereken sıralama hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A) Maddî güç, bedenî kuvvet, silah kullanımı
B) Bedeni kuvvet, maddî güç, silah kullanımı
C) Silah kullanımı, maddî güç, bedenî kuvvet
D) Maddî güç, silah kullanımı, bedenî kuvvet
E) Bedeni kuvvet, silah kullanımı, maddî güç

8. Özel güvenlik görevlisi Mehmet mazeret izni talebinde bulunmak istiyor. Aşağıdaki durumlardan hangisinde kendisine mazeret izni verilmez?
A) Evlenmesi
B) Üniversitede öğrenim görmesi
C) Evlat edinmesi
D) Ana veya babasının ölmesi
E) Eşinin doğum yapması

9. Görev alanı ve yetki ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Özel güvenlik görevlileri, üniformalı ve görev saatleri içinde olduğu sürece kendilerine tanınan yetkilerini her yerde kullanabilirler
B) Özel güvenlik görevlileri, özel güvenlik kimlik kartları yanlarında olduğu sürece silahlarını görev alanı dışında da taşıyabilirler
C) İşlenmiş bir suçun sanığı sadece görev alanı içinde takip edilebilir. Aksi takdirde görev alanı dışına çıkılmış sayılır
D) Görev alanı, zorunlu hallerde Özel Güvenlik Komisyonu kararıyla genişletilebilir
E) Kişi korumasında çalışan özel güvenlik görevlilerinin görev alanı, koruduğu
kişi ile birlikte olsun olmasın ülke genelidir

10. Aşağıdakilerden hangisi 4857 sayılı İş Kanununda yer alan Eşit Davranma İlkesiyle ilgili yanlış bir ifadedir?
A) İş ilişkisinde dil, din, ırk ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamaz
B) İşveren, esaslı sebepler olmadıkça tam süreli çalışan işçi karşısında kısmî süreli çalışan işçiye farklı işlem yapamaz
C) İşveren, biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, iş sözleşmesinin yapılmasında ve sona ermesinde, gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapamaz
D) Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılamaz
E) İşçinin cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu hükümlerin uygulanması, daha düşük bir ücretin uygulanmasını haklı kılar

11. Taşıma ruhsatlı silahı olan bir şahıs, oğlunun öğretmeniyle görüşmek için Veli’nin özel güvenlik görevlisi olduğu eğitim kurumuna gelir. Veli’nin yapacağı hangi hareket yanlış olur?
A) Veli, görev alanında detektörle üst araması yapılabilir
B) Veli, kimlik bilgilerini, taşıma ruhsatındaki bilgileri ve silahı kontrol ederek şahsın silahıyla okula girmesine müsaade edebilir
C) Veli, şahsın taşıma ruhsatı olsa da okula silahıyla girmesine müsaade etmemelidir
D) Olaydaki şahıs, okulun yöneticisi dahi olsa silahıyla okula girmesi mümkün değildir
E) İlgili şahıs, Veli’nin kendisine refakat etmesi halinde dahi silahıyla okula giremez

12. Özel güvenlik görevlisi Onur, aşağıdaki suçüstü hallerinden hangisinde herhangi bir şikâyet olmaksızın yakalama yetkisini kullanabilir?
A) Basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde kasten yaralama
B) Taksirle yaralama
C) Akıl hastası bir şahsa karşı işlenen cinsel taciz
D) Malvarlığını büyük bir zarara uğratacağından bahisle işlenen tehdit
E) Geçici bir süre kullanılıp zilyedine iade edilmek üzere işlenen kullanma hırsızlığı

13. Adli aramaya karar verme yetkisi kimindir?
A) Hakim
B) C.Savcısı
C) Mülki Amir
D) Kolluk Amiri
E) Hiçbiri

14. Ünlü bir gece kulübünde 2 grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıkmış ve 1 şahıs ateşli silahla öldürülmüştür. Polis tarafından yürütülen tahkikatta, olay yerini koruma altına alan özel güvenlik görevlisi Sinan’ın, ölen şahsa ait cep telefonunu aldığı anlaşılmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Sinan, olay yerini ve delilleri koruma yetkisine sahiptir
B) Sinan’ın, olaya karışan şahısları yakalama yetkisi vardır
C) Sinan’ın göreviyle bağlantılı bir suç işlediği iddia edilebilir
D) Sinan, suç işlediği ispat edilirse kamu görevlisi gibi cezalandırılır
E) Sinan’ın işlediği suç nitelikli dolandırıcılıktır

15. Aşağıdakilerden hangisinin yapılması özel güvenlik personelinden istenemez?
A) Koruduğu kişiye ait ağır eşyaların taşınması
B) Güvenliğini sağladığı alana girmek isteyenlerin dedektörle aranması
C) Görevli olduğu yerde suç işlerken rastlanılan kişinin yakalanması
D) Yangın durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki işyerine girmesi
E) Görevli olduğu yerde yaptığı arama sırasında suç teşkil eden eşyanın emanete alınması

16. Özel güvenliğin amacı, kamu güvenliğini ………….. mahiyettedir. Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi gereken doğru tanım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tamamlayıcı
B) Belirleyici
C) Eksik
D) Artan
E) Hiçbiri

17. Aşağıdaki konulardan hangisi özel güvenliğin görev alanına girmez?
A) Sahne gösterilerinde
B) Sağlık tesislerinde
C) Terörle mücadelede
D) Eğitim ve öğretim kurumlarında
E) Banka güvenliğinde

18. Özel güvenlik görevlileri hakkındaki güvenlik soruşturması ve bu görevlilerin çalışma iznine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecekler hakkında valilikçe güvenlik soruşturması yapılır
B) Soruşturma sonucu olumlu olanlara, özel güvenlik temel eğitimini başarıyla bitirmiş olmak şartıyla, valilikçe çalışma izni verilir
C) Güvenlik soruşturması periyodik olarak her 2 yılda bir yenilenir
D) Göreve başlayan özel güvenlik görevlileri, işveren tarafından onbeş gün içinde valiliğe bildirilir
E) Terör örgütlerine iltisakı veya irtibatı olduğu tespit edilen kişiler, özel güvenlik alanında faaliyet yürüten şirket veya birimlerde çalışamazlar

19. 5188 sayılı kanun kapsamında görevli özel güvenlik personeli yetkilerini ne zaman ve nerede kullanabilir?
A) Her zaman ve her yerde
B) Görev alanı dışında ve görevli olmadığı süre içinde
C) İl hudutları içinde ve her zaman
D) Gündüz ve gece olmak üzere polis sorumluluk bölgesinde
E) Görevli olduğu süre içinde ve görev alanlarında

20. İl sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatlarının amiri kimdir?
A) İçişleri Bakanı
B) Başbakan
C) Vali
D) Kaymakam
E) İl Emniyet Müdürü

21. Aşağıdakilerden hangisi elektronik güvenlik sistemleri arasında sayılmaz?
A) CCTV Kapalı Devre Kamera ve Kayıt Sistemleri
B) İz Detektörleri Sistemi
C) Üst Arama (el ile)
D) Bagaj Tarama Sistemi (EDS/EDDS Sistemi)
E) Kapı Tipi Metal Arama Detektörü

22. Adalet Bakanlığı girişinde X-Ray operatörü olarak görev yapan özel güvenlik görevlisi Metin gelen bir şahsın çantasında kesici ve delici metal bir eşya tespit etmiştir. Bahse konu eşya X-Ray cihazının monitöründe hangi renkte görüntülenmiştir?
A) Kırmızı ve tonları
B) Mavi ve tonları
C) Siyah
D) Turuncu ve tonları
E) Yeşil

23. Aşağıdakilerden hangisi Biyometrik Geçiş Sistemlerinden bir tanesi değildir?
A) Parmak izi tanıma sistemi
B) İris tanıma sistemi
C) Yüz tanıma sistemi
D) Ses tanıma sistemi
E) Manyetik kartlı geçiş sistemi

24. Kapı tipi metal arama detektörden geçiş yapacak olan iki şahıs arasındaki mesafe ne olmalıdır?
A) 50 cm
B) 1 m
C) 70 cm
D) Kırmızıçizgi mesafesi kadar
E) 2 m

25. Metal dedektörlerinin ayarlanmasına ne ad verilir?
A) Motivasyon
B) Stabilizasyon
C) Zoom
D) Kalibrasyon
E) Gramaj ayarı

26. Devriye hizmeti sırasında dolaşılması ve ziyaret edilmesi zorunlu olan yerlere ne ad verilir?
A) Mahalle
B) Polis bölgesi
C) Devriye güzergâhı
D) Belediye sınırları
E) Kontrollü bölge

27. Şüpheli paket ihbarı ile ilgili aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?
A) İhbar ciddiye alınmaz
B) Emniyet hattı oluşturulur
C) Paketin bulunduğu bölge tahliye edilir
D) Paketi ilk gören kişi ifadesi alınmak için olay yerinde tutulur
E) Bomba imha uzmanın talimatlarına uyulur

28. Ziyaretçilerin kontrolü sırasında aşağıdakilerin hangisi yapılmamalıdır?
A) Kimlik tespiti yapılmalıdır
B) Ziyaretçi defteri tutulmalıdır
C) Gerekirse ziyaretçilerin yanına refakatçi verilmelidir
D) Ziyaretçiler tesis dışında da kontrol edilmelidir
E) Ziyaretin geçerliliği kontrol edilmelidir

29. Aşağıdakilerden hangisinin yakalama tutanağında olmasına gerek yoktur?
A) Suç sebebi
B) Yakalanma zamanı ve yeri
C) Bilirkişi ifadesi
D) Ne şekilde yakalandığı
E) Zor kullanılmış işe doktor raporu

30. “Görgü tanıklarının tanımlamalarına uygun olarak muhtemel kişilerin kimlik tespitlerinde ana ayırt edici özellikleri olan; alın, kaşlar, gözler, burun, ağız, kulaklar, yanaklar, çene, yüz çizgileri, yüz şekli ve bunların birleşimlerinden oluşan resimdir.” Yukarıdaki tanımda anlatılmak istenen nedir?
A) İhbar
B) Eşkâl
C) Bombalı paket
D) Biyolojik tehdit
E) Devriye

31. Aşağıdakilerden hangisi meşru savunmanın şartları ile ilgili yanlış bir bilgidir?
A) Haksız saldırı olmalı
B) Devam eden bir saldırı olmalı
C) Ağır ve muhakkak bir tehlike hali olmalı
D) Tehlike orantılı bir araçla savuşturulmalı
E) Sadece hayat bütünlüğüne yönelik saldırılar bu kapsamdadır

32. Aşağıdakilerden hangisi kişileri arama yöntemlerinden değildir?
A) Eğilerek arama
B) Diz çöktürerek arama
C) Çömeltilerek arama
D) Duvara yaslayarak arama
E) Hassas arama

33. Aşağıdakilerden hangisinde önleme araması yapılamaz?
A) Umumi veya umuma açık yerlerde veya öğrenci yurtlarında veya eklentilerinde
B) Kamuya açık olmayan özel işyerlerinde
C) Yerleşim yerleri giriş ve çıkışlarında
D) Her türlü toplu taşıma veya seyreden taşıt araçlarında
E) Halkın topluca bulunduğu veya toplanabileceği yerlerde

34. Özel güvenlik görevlisi Ahmet bir sigara deposunda silahlı olarak görev yapmaktadır. Görev bitimi fabrikanın içinden hareket eden servisi kullanarak evine gitmektedir. Bir gün tam servise bindiğinde görevde kullandığı silahı yanlışlıkla çantasında unuttuğunu fark eder serviste hemen kalkmak üzeredir. Hareket tarzı ne olmalıdır?
A) Servisi kaçıracağından dolayı hiçbir şey yapmaz, silahı ertesi gün göreve gelirken getirebilir
B) Özel Güvenlik şirketini arayarak durumu anlatır, ertesi gün silahı getireceğini söyler
C) Fabrikanın muhasebecisini arayarak durumu anlatır, ertesi gün silahı getireceğini söyler
D) Durumu servis şoförüne anlatır
E) Hemen servisten inerek (tabancayı görev alanının dışına çıkarmasının uygun olmayacağından) görev noktasına gelip prosedüre uygun silahı teslim eder

35. Genellikle önleme amaçlı yapılan kontrol ve aramalarda elde edilen eşyaların daha sonra sahibine iade edilmek üzere belli bir süre ile alınma işlemine ………….denir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Koruma altına alma
B) Emanete alma
C) Zaptetme
D) Gözönünde bulundurma
E) Suça elkoyma

36. Olay yerindeki ilk ekip aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A) Mümkün olan en kısa sürede ilk yardım ekibine ulaşarak yaralıların durumları hakkında bilgi vermeli
B) Olay yeri ve çevre güvenliğini almalı
C) Maddi suç delillerinin kaybolması veya bozulmasını engelleyici tedbirler almalı
D) Olay yerinde bulunan görgü şahitlerini tespit etmeli
E) Hepsi

37. Aşağıdakilerden hangisi Biyometrik Sistemlerden biri değildir?
A) Bariyerler
B) İris tanıma
C) Retina taraması
D) Yüz tanıma
E) Parmak izi eşleştirme

38. Toplantı, konser, sahne gösterileri ve spor müsabakaları gibi faaliyetlerin yapıldığı yerlerde suç unsuru olmadan yapılan aramaya ne denir?
A) Önleme araması
B) Adli arama
C) Zapt etme
D) El koyma
E) Şüpheli araması

39. Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde belirtilecek özelliklerden biri değildir?
A) Kilo ve boy
B) Yüz yapısı
C) Soyut ifadeler
D) Cinsiyet
E) Görülebilir yaralar

40. Zor kullanmanın meşru müdafaa hakkı olarak kabul edilebilmesi için aşağıda numaralandırılmış şartlardan hangisinin/ hangilerinin yerine gelmesi gerekir? I. Haksız bir saldırının olması II. Saldırının devam ediyor olması veya tekrarının muhakkak olması III. Başka bir şekilde de bertaraf edilebilir olması IV. Orantılı karşılık verilmesi
A) III
B) II ve III
C) I,II ve III
D) I,II ve IV
E) I, II, III ve IV

41. Görevi sırasında bir suçla karşılaşan özel güvenlik görevlisi aşağıdaki işlemlerden hangisini yapamaz?
A) Şüpheliyi yakalamak
B) Yetkili kolluğa bilgi vermek
C) Olay yerini ve delilleri koruma altına almak
D) Delilleri toplamak
E) Tanıkları tespit edip kolluğa bildirmek

42. Özel güvenlik görevlileri aşağıdaki tutanaklardan hangisini düzenleyemez?
A) Üst arama tutanağı
B) Yakalama tutanağı
C) Buluntu eşya tutanağı
D) Yüzleştirme tutanağı
E) Teslim ve tesellüm tutanağı

43. Ateşli silah kullanılan olaylarda aşağıdakilerden hangisi ilk ekibin alması gereken tedbirlerden değildir?
A) Kovan ve çekirdek korunması için bir araya toplanır
B) Şahısların elleri yıkatılmaz
C) Mermi çekirdeğinin giriş deliğinin bulunduğu elbise yeri korunmalıdır
D) Gerekirse şahısların ellerine poşet takılır
E) Çekirdek ve kovan araştırması için gerekirse trafik akışı kesilir

44. Özel güvenlik görevlileri görev yapılan bölgede terk edilmiş bir eşya (Paket, Çanta vb.) görmeleri halinde aşağıdaki seçeneklerden hangisini / hangilerini yapmalıdır? I- Metal el detektörü ile cisim teşhis edilmeye çalışılır II- Bölgede kapı detektörü var ise kapı detektöründen geçirilerek teşhis edilir III- Çevresi emniyete alınır IV- Bölgede X-Ray cihazı varsa cihazdan geçirilerek teşhis edilir V- Güvenlik güçlerine bilgi verilir
A) II
B) III, V
C) II, III
D) IV, V
E) I,II, III

45. Aşağıdakilerden hangisi saldırgan olan kişilere karşı savunma, püskürtme ve dağıtma amaçlı olan copu kullanırken dikkat edilecek hususlardan değildir?
A) Caydırıcılık vasıtası olarak kullanılır
B) Uzaklaştırmak ve etkisiz hale getirmek için kullanılır
C) Hassas bölgelere vurulmaması konusunda dikkatli olunmalıdır
D) Cop zor kullanmayı gerektirmeyen durumlarda kullanılır
E) Copun psikolojik etkisinden faydalanılır

46. Aşağıdakilerden hangisinin hem fiziki güvenlik tedbiri, hem de elektronik güvenlik tedbiri olarak örnekleri mevcuttur?
A) Kameralar
B) Bariyerler
C) Kapı tipi metal dedektörleri
D) El tipi metal dedektörleri
E) Panik butonu

47. Aşağıdakilerden hangisi kırık, çıkık, burkulmalarda ilkyardım uygulamalarından biri değildir?
A) Tespit sadece kırığın olduğu kemiğe yapılmalıdır
B) Yara varsa üzeri kapatılmalıdır
C) Yumuşak bir bezle önce sarılmalıdır
D) 112 yardım istenmelidir
E) Yara su ile yıkanmamalıdır

48. Bilinci kapalı solunumu olan hastaya hangi pozisyon verilir?
A) Şok
B) Koma
C) Yarı oturur
D) Sırt üstü yatar
E) Yüz üstü uzanır

49. Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda ilkyardım uygulamalarından biri değildir?
A) Bası noktasına bası yapılır
B) Kalp seviyesinden aşağıda tutulur
C) Şok pozisyonu verilir
D) Kanayan yere elle ya da temiz bir bezle bastırma
E) Kalp seviyesinde tutulur

50. Bacakta, turnike uygulamak için en uygun bölge neresidir?
A) Kalça ile diz arası
B) Diz ile ayak arası
C) Diz ekleminin olduğu yer
D) Ayak bileği ile topuk arası
E) Ayak altı

51. Temel Yaşam Desteği sağlanması gereken yetişkin hastada “Kalp Masajı/ Solunum Sayısı “ oranı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 5-2 B) 10-2 C) 30-2 D) 10-1 E) 5-1
52. Aşağıdakilerden hangisinde heimlich manevrası yapılır?
A) Hava yolunun tam tıkanması olanda
B) Hava yolunun kısmi tıkanması olanda
C) Hasta yaralı öksürüyor ise
D) Hastada kanama olması halinde
E) Hepsi

53. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A) İlkyardım uygulamalarında belirli miktarda ilaç kullanılır
B) İlkyardım uygulamalarında ilaç kullanılmaz
C) Toplumun büyük bir bölümünün ilk yardım eğitimi alması, iş kazaları veya doğal afetler sonucunda birçok kişinin sakat kalmasına yol açabilir
D) İlkyardım uygulaması olay yerinde yapılmaz
E) İlkyardım için mutlaka tıbbi araç ve gereç gereklidir

54. İlkyardımın (ABC)’si şeklinde isimlendirilen işlemlerden (C)’nin tanımı nedir?
A) Hava yolunun açılması
B) Solunumun düzenlenmesi
C) Kas ve iskelet sistemi kontrolü
D) Kan dolaşımının sağlanması
E) Sindirim sisteminin düzenlenmesi

55. İlkyardımın temel uygulamaları nelerdir?
A) Koruma, Bildirme, Kurtarma B) Koruma, Taşıma, Nakil C) Konuşma, Bildirme, Nakil D) Kurtarma, Taşıma, Nakil E) Koruma, Kollama, Nakil

56. Hangi yangın türlerinde boğma esaslı söndürme yönteminin kullanılması en uygun olarak tercih edilmelidir?
A) Tarla yangınları
B) Çöp yangınları
C) Akaryakıt yangınları
D) Kağıt ve karton esaslı yangınlar
E) Orman yangınları

57. Doğalgaz yangınlarında müdahale için en uygun yöntem hangisinde sıralanmıştır?
A) Gaz akışını kes-alevlere yakın yanıcıları uzaklaştır veya soğut-su ve köpükle söndür
B) Alevlere yakın yanıcıları uzaklaştır-su ile söndür-Gaz akışını kes
C) Alevlere yakın yanıcıları uzaklaştır-köpük ile söndür-gaz akışını kes
D) Alevlere yakın yanıcıları uzaklaştır-kimyasal toz ile söndür-gaz akışını kes
E) Alevlere yakın yanıcıları uzaklaştır-gaz akışını kes-köpükle söndür

58. Özel güvenlik görevlilerinin korudukları tesiste oluşan yangın esnasında ilk yapmaları gereken görev hangisi olmalıdır?
A) Yangının söndürülmesi
B) İnsanların yangın alanından panik oluşturmadan tahliyesi
C) Değerli eşyanın yangından kurtarılması
D) Tesiste bulunan paraların kurtarılması
E) Tesisin otoparkındaki araçların kurtarılması

59. Bilgisayar sistemlerinin ana merkezleri olan sistem odalarındaki yangınlara müdahale esnasında hangi söndürücüler veya yöntemler kullanılmamalıdır?
A) Halon gazı
B) Kuru kimyasal tozlu söndürücüler
C) Su
D) Oksijeni azaltma
E) Hava ile irtibatın kesilmesi

60. Aşağıdakilerden hangi bilgilendirme yanlıştır?
A) Gaz maskeleri tüm gazlara karşı olmasa da üretim amacına göre çeşitli gazlara karşı koruyucudurlar
B) Boşaltmış akaryakıt tankları yangın tehlikesi oluşturmazlar
C) Yangın battaniyeleri yangın mahallerinden kazazede tahliyesinde de kullanılabilir
D) Araç yangınlarında birden çok yangın türünü bir arada görebiliriz
E) Zehirli gaz ve dumanın yoğun olduğu yangınlara müdahalede görevliler destek sağlayacak solunum cihazları kullanırlar

61. Aşağıdakilerden hangisi orman yangını ihbar hattının numarasıdır?
A) 154 B) 156 C) 186 D) 177 E) 187

62. Yanıcı maddenin yapısı itibarı ile yanıcı buhar-gaz meydana gelmediği, yeterli ısı ve oksijenin olmadığı durumlarda oluşan yanma çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kendi kendine yanma
B) Yavaş yanma
C) Hızlı yanma
D) İçin için yanma
E) Parlama/patlama

63. Aşağıdaki tedbirlerden hangisi doğal bir afetle doğrudan ilişkilidir?
A) Baca izolasyonu
B) Paratoner
C) Yangın söndürme cihazı
D) Havalandırma sistemi
E) Duman algılama cihazları

64. Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin doğrudan etki ettiği organımız hangisidir?
A) Beyin B) Mide C) Kalın bağırsak D) Pankreas E) Karaciğer

65. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Uyuşturucu maddeler kullanıcının akli, fiziki ve psikolojik dengesini bozar
B) Uyuşturucu maddeler merkezi sinir sistemini etkiler
C) Uyuşturucu maddeler toplum içinde iktisadi ve sosyal çöküntüye neden olurlar
D) Uyuşturucu maddeler alışkanlık yapar
E) Bonzai, kullanılması bulundurulması ve satışı henüz yasaklanmamış bir maddedir

66. Kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak onun duygu ve düşüncelerini anlaması, bunu da karşısındaki kişiye iletmesine ne ad verilir?
A) Empati B) Dinleme C) Sağduyu D) Sempati E) Motivasyon

67. Aşağıdakilerden hangisi etkili dinleme becerisi geliştirmenin yollarından biri değildir?
A) Göz teması kurma B) Soru sorma C) Hemen sonuç çıkarma D) Dinlediğinizi belli etme E) Not alma

68. En etkili iletişim kanalı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Beden dili B) İmaj C) Olumlu kelimeler D) Olumsuz kelimeler E) Ses tonu

69. Bireysel iletişimde mesaj veren kişinin mesajının anlaşıldığını göstermek için değişik cümlelerle yansıtmaya ne ad verilir?
A) Mesaj tekrarı B) Geri bildirim C) Yansıtma D) Görev tekrarı E) Kodlama

70. Sözsüz iletişim öğelerinden hangisi kişilerarası iletişimi başlatmada önemli bir rol oynar? A) Ses tonu B) Hitabet C) Sempati D) Mekan kullanımı E) Göz teması

71. Net olmayan bir mesajı daha iyi anlayabilmek için ne yapılmalıdır?
A) Eleştiri yapılmalıdır
B) Tevazu gösterilmelidir
C) Yargılama yapılmalıdır
D) Sorular sorulmalıdır
E) Şüpheci davranılmalıdır

72. Önyargı iletişim sürecini nasıl etkiler?
A) İletişim sürecini hatalardan arındırır
B) İletişimin başlamadan bitmesine sebep olur
C) Kişilerin akıllarının okunmasını sağlar
D) Geribildirim verilmesine imkân tanır
E) Yorumların doğru yapılmasını sağlar

73. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Soru sormak, yanlış anlamaların önüne geçilmesi için gereklidir
B) İnsanların ihtiyaçları bilinirse iletişim sorunlarının çözülmesi kolaylaşır
C) Jestler mesajın başarılı şekilde iletilmesine katkıda bulunur
D) “Sen dili” etkili iletişimin en önemli gereklerindendir
E) Ortamdaki gürültü mesajın başarılı şekilde iletişimini zorlaştırır

74. Özel güvenlik görevlisinin kılık-kıyafeti ve teçhizatı, kişilere hangi türde mesaj verir?
A) Sözlü mesaj B) Manidar mesaj C) Sözsüz mesaj D) Yazılı mesaj E) Açımlayıcı mesaj

75. Aşağıdakilerden hangisi grupların özelliklerinden biri değildir?
A) Aynı fikir ve düşünceleri paylaşan
B) Ortak amaca yönelik eylem içinde olan
C) Örgütlenmiş olan
D) Lideri Olan
E) Habersiz bir şekilde toplanmış olan

76. Olayların içinde ani karar veren, topluluk içinde statü elde etmek için öne çıkarak eylemi başlatan ve devam ettiren kişilere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
A) Atılganlar B) Etkilenenler C) İhtiyatlılar D) Seyirciler E) Karşı Eylemciler

77. Bir spor müsabakasında bir grup taraftarın üstlerini aratmamak için direndiğini gören özel güvenlik görevlisi Osman’ın direnen gruba karşı aşağıdakilerden hangisi uygulaması gereken metotlardan biri değildir?
A) İkna edici Olma
B) Caydırıcı Olma
C) Profesyonel Olma
D) Taraftarlara Hakaret Etme
E) Tahriklere Kapılmama

78. Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı gazların etkilerinden biri değildir?
A) Gözlerde, burunda ve deride yanma, batma
B) Burun akması
C) Soğuk algınlığına neden olma
D) Vücut salgılarının artması
E) Öksürük ve nefes almada zorluk

79. Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı gazların etkilerini azaltmak amacıyla kullanılması gereken yöntemlerden biri değildir?
A) Gazın atıldığı bölgeden uzaklaşmak
B) Bol su ile vücudun gaza maruz kalan bölümlerini yıkamak
C) Gaza maruz kalan vücut bölgelerini rüzgara karşı açık vaziyette tutmak
D) Maddenin bulaştığı yerleri losyon ve krem ile temizlemek
E) Normal nefes almaya gayret etmek

80.Toplumsal olaylara müdahale esnasında cop kullanılması gerekirse vuruş yeri vücudun hangi bölgesi olmalıdır?
A) Yüz bölgesi
B) Kafa ve boyun bölgesi
C) Karın ve kasık bölgesi
D) Kol ve bacakların etli kısımları
E) Göğüs bölgesi

81. Toplumsal olaylarda herhangi bir eyleme katılmayan ancak topluluğunun hareketlerini dışarıdan izleyen kişilere ne ad verilir?
A) Atılganlar
B) Provakatörler
C) Tesir altında kalanlar
D) Destekleyiciler
E) Seyirciler

82. Aşağıdakilerden hangisi toplantı ve gösteri yürüyüş çeşitleri arasında yer almaz?
A) Sendika faaliyetleri
B) Öğrenci eylemleri
C) Geleneklere uygun düzenlenen tören ve şenlikler
D) Grev ve lokavtlar
E) Açık alanda siyasi parti mitingleri

83. Bir toplumsal olayda müdahale edilen grubu ikiye bölüp dağıtmak amacıyla kullanılan düzen hangisidir?
A) Çapraz düzeni B) Çember düzeni C) Hat düzeni D) Kama düzeni E) Yanlama düzeni

84. Saldırgan bir kalabalık arasında kalan özel güvenlik görevlisi Ömer göz yaşartıcı gaz kullanmak zorunda kalmıştır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Ömer’in kullanacağı göz yaşartıcı gazların kullanım esaslarından biri değildir?
A) Rüzgarın yönü hesaba katmalıdır
B) İnsan vücuduna doğru atmamalıdır
C) Mutlaka el ile atmalıdır
D) Belirli emir ve taktikler doğrultusunda atmalıdır
E) Açık alanlarda uygun oranda atmalıdır

85. Psikolojik açıdan, “Bir biri ile uyuşmayan iki veya daha fazla güdünün aynı anda bireyi etkilediği duruma” ne denir?
A) Çatışma B) Refleks C) Dürtü D) Davranış E) Motivasyon

86. Bir topluluğa girerek grubu suça teşvik eden onları tahrik eden kimselere ne ad verilir?
A) İhtiyatlı B) Atılgan C) Provokatör D) Gönüllü E) Tesir altında kalan

87. Korunan kişinin 24 saat esasına göre güvenliğinin sağlandığı faaliyete ne denir?
A) Koruma B) İzleme C) Gözetleme D) Kollama E) Fark ettirme

88. Aşağıdakilerden hangisi koruma personelinin nitelikleri arasında yer almaz?
A) İlk yardım bilgisine sahip olmalı
B) Fiziki kondisyonu yüksek ve dayanıklı olmalı
C) Silah bilgisi ve atış kabiliyeti yüksek olmalı
) İletişim becerisi iyi olmalı
E) Sinirli ve asabi olmalı

89. Aşağıdakilerden hangisi kişi korumada Temel Koruma Prensiplerinden değildir?
A) Koruma işi farkındalık ve çok yönlü düşünmeyi gerektirir
B) Koruma işi kesintiye uğratılmadan, 24 saat esasına göre yapılmalıdır
C) VIP her türlü tehdit ve saldırıdan, utandırıcı ve küçük düşürücü durumlardan korunmalıdır
D) Koruma esnek olmalı korunan kişinin görevini engellememelidir
E) Koruma personeli bireysel davranmalı ekip ruhu ile hareket etmemelidir

90. Aşağıdakilerden hangisinde kişi korumada güvenlik halkaları birlikte verilmiştir?
A) Dış Halka-Basit Halka-Bileşik Halka
B) Dış Halka - Orta Halka-Karmaşık Halka
C) İç Halka – Dış Halka-Girift Halka
D) Dış Halka – Orta Halka – İç Halka
E) Savunma Çizgisi

91. Koruduğumuz önemli kişiye karşı silahlı bir saldırı girişiminde, yapılması öngörülen en mantıklı seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
A) Saldırganı imha edene kadar çatışma bölgesinde kalmak
B) Çatışmayı sürdürmek ve yerel kuvvetlerden yardım istemek
C) Havaya ateş etmek
D) Koruduğunuz kişiyi çatışma bölgesinden uzaklaştırarak güvenli bir alana götürmek
E) Olay yerini boşaltmak

92. Aşağıdakilerden hangisi önemli kişinin makam aracı olarak kullanacağı araçta bulunması gereken özelliktir?
A) Balistik özelliğe sahip (zırhlı) motor gücü yüksek olması
B) Balistik özelliği bulunmayan hafif araç olması
C) Yerli üretim olması
D) Tek kapılı araç olması
E) Sportif araç olması

93. Tek araçlı koruma ile görevlerini yerine getiren özel güvenlik görevlileri, korunan şahısla birlikte seyir halinde iken korunan kişinin aracı ile koruma aracı arasındaki mesafe ne olmalıdır?
A) Öndeki aracı kaybetmeyecek mesafede
B) Dört araç boyu mesafede
C) Araçların arasına başka bir araç girmeyecek mesafede
D) Önemli Kişiyi görecek mesafede
E) Çok yakın mesafede

94. Öncü istihbarat ekibi programın yapılacağı A iline 3 gün öncesinden gitmiştir. Yapacakları öncü istihbarat çalışmasında aşağıda verilenlerden hangisini yapmalarına gerek yoktur?
A) İlde bulunan hastaneler ve ambulans hizmetlerinin durumu
B) Programda kullanılacak güzergâhlar
C) Ziyaret programı
D) Güzergâhta bulunan boğma noktaları
E) Programa katılacak tüm kişilerin kan grubu bilgileri

95. Aşağıdakilerden hangisi koruma görevinin dört aşamasından biri değildir?
A) Muhtemel tehlikelerden zarar görmeden önemli kişinin gidebileceği bir yol seçimi yapmak gereklidir
B) Saldırı ve tehlikeyi uygun usul ile bertaraf etmek gereklidir
C) Saldırıda kullanılan silahın ateşli veya ateşsiz silah olmasına bakılmaksızın, ateşli silahla saldırgan önlenmelidir
D) Muhtemel tehlikeyi ortadan kaldırmak için tehlikenin mahiyetini bilmek, tehlikeyi tanımak ve araştırmak şarttır
E) Daima bir tehlike vardır, suikast veya saldırının ne zaman yapılacağını önceden bilmek mümkün değildir

96. Derbi maçında maraton tribünü girişinde polislerin gözetiminde üst araması için görevlendirilen özel güvenlik görevlisi Serhat, bir seyircinin üstünde silah tespit etmiştir. Bu olayla ilgili Serhat’ın yaptığı eylemlerden hangisi yanlıştır?
A) Aynı arama noktasında bulunan genel kolluk görevlilerine durumu hemen bildirir
B) Seyirciyi silahlı olarak sahaya alamayacağını bildirerek derhal geri çıkartır
C) Silahın ruhsatlı olup olmadığını kontrol ederek eğer ruhsatsız ise şahısla birlikte polise teslim eder
D) Silahın taşıma ruhsatlı olduğunu görse dahi seyircinin stada girişine müsaade etmez
E) Seyirci, askeri personel kimliğini ibraz etse dahi stada girişe müsaade etmez

97. 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında genel kollukla birlikte ve onların gözetiminde görev yapan özel güvenlik görevlileri stat girişlerinde hangi yazılı emre istinaden üst araması yaparlar?
A) Cumhuriyet Savcısının
B) Mülki Amirin
C) İl Emniyet Müdürünün
D) Müsabaka Güvenlik Amirinin
E) İl Spor Güvenlik Kurulunun

98. Genel kolluğa yardımcı olarak görev yapan özel güvenlik görevlilerinin yetkileri 5188 sayılı Kanun ile belirlenmiştir. Bu kapsamda ÖGG’leri aşağıdaki maddelerden hangisini yapabilir?
A) Yakaladıkları suçluları mahkemeye sevk edebilirler
B) Şüphelilerin ifadelerini avukat nezaretinde alabilirler
C) Olay yerindeki delilleri toplarlar
D) Trafiği ihlal edenlere ceza kesebilirler
E) Müsabaka güvenliği ile ilgili polis nezaretinde üst araması yapabilirler

99. Hastane polikliniğinde görevli özel güvenlik görevlisi Furkan, kargaşaya müdahale ederek bayan doktorun darp edildiği kargaşayı arkadaşlarının da yardımı ile önlemiştir. Bu olayla ilgili yapılan işlemlerden hangisi yanlıştır?
A) Doktoru darp eden şahıs yakalanarak suçun devamı önlenir
B) Yetkili genel kolluğa bilgi verilir
C) Önemli bir yaralanma olmadığı için şahısla doktor barıştırılır
D) Gelen kolluk görevlisine, şahıs ve varsa deliller tutanakla teslim edilir
E) İstenmesi halinde kamera görüntüleri kolluk görevlilerine verilir

100. Aşağıdaki fiillerden hangisini yapan özel güvenlik görevlileri, altı ay süreyle özel güvenlik alanında görev alamazlar?
A) Yetkili genel kolluk kuvvetlerine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla direnen
B) Ateşli silâhını 5188 sayılı Kanuna aykırı veya görev alanı dışında kullanan
C) Grev yasağına uymayan
D) Görevi dışında üniforması ile toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılan
E) Yetkili genel kolluk kuvvetlerini tehdit eden

SİLAH BİLGİSİ SORULARI

1. Uzaktan ya da yakından, canlıları ………….., yaralayan, …………, canlı organizmaları hasta eden, cansızları ……………, yok eden araç ve aletlerin tümüne ……… denir. Boşluğa hangi seçenek gelmelidir? A) öldürebilen, etkisiz bırakan, parçalayan, silah
B) etkisiz bırakan, parçalayan, öldürebilen, silah
C) yakan, parçalayan, etkisiz bırakan, ateşli silah
D) öldürebilen, yakan, etkisiz bırakan, ateşli silah
E) tespit eden, öldürebilen, yıkan, silah

2. Tek hareketli tabancanın özelliği aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?
A) Atıcı tarafından kurulan horozun, tetik çekildiğinde düşmesi ve ateşlemenin gerçekleşmesi özelliğine sahip tabancalar
B) Tetik çekildiğinde horozun önce kurulması, sonra horozun düşmesi ve ateşlemenin gerçekleşmesi özelliğine sahip tabancalar
C) Tek fişek konularak ateşlenen tabancalar
D) Şarjör yerine fişeklerin bir eksen etrafında dönen top içerisine yerleştirildiği tabancalar
E) Tetiğe basıldığında şarjördeki tüm fişekler bitinceye kadar atış yapan tabancalar

3. Atış sırası bekleyen fişeklerin bulunduğu yere ……… denir. Boşluğa hangi seçenek gelmelidir?
A) Fişek yatağı B) Hazne C) Namlu D) Sürgü E) Kabza

4. Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçaları arasında yer alır?
A) İcra yayı B) Gez C) Tırnak D) Gerdel E) Yiv

5. Aşağıdakilerden hangisi tabancanın ana parçalarından değildir?
A) Kabza B) Sürgü takımı C) Çerçeve (Gövde) D) Namlu E) Gez

6. Aşağıdakilerden hangisi Şarjörü oluşturan parçalardan değildir?
A) Gerdel B) Gerdel yayı C) Tırnak D) Şarjör tüpü (gövdesi) E) Şarjör kapağı

7. Aşağıdakilerden hangisi atıcının poligonda uyması gereken kurallardandır?
A) Atıcının, fişek yatağında fişek olduğu halde poligona girmesi
B) Atıcının, komut verilmediği halde silahı eline alması
C) Atıcının, eğitici tarafından kurallara uygun verilen komutlara uyması
D) Poligonda inisiyatif atıcının kendisindedir
E) Atıcının, atış esnasında silah tutukluk yaptığında namluyu diğer atıcılara doğru çevirmesi

8. Aşağıdakilerden hangisi fişeği oluşturan bölümlerden değildir?
A) Çekirdek B) Kovan C) Barut D) Örs E) Kapsül

9. Fişeklerin ölçülerinin belirtilmesinde kullanılan “9x19 mm” ifadesindeki “9” neyi ifade eder?
A) Kovan boyu B) Çap C) Fişek boyu D) Namlu boyu E) Uzunluk

10. Aşağıdakilerin hangisi Rayyür’ün tanımıdır?
A) Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yer
B) Çekirdeğin ağırlığı
C) Fişeğin çapı
D) Namlunun içerisinde bulunan girintiler
E) Namlu içerisinde bulunan yiv ve setlerin çekirdek üzerinde bıraktığı izler

11. Aşağıdakilerin hangisi Hatve’nin tanımıdır?
A) Çekirdeğin namlu içerisinde bir tur dönmesi için namlu içerisinde ilerlediği mesafe
B) Çekirdeğin namlu içerisinde aldığı yol
C) Çekirdeğin namluyu terk ettiği andan itibaren hedefe varıncaya kadar izlediği yol
D) Çekirdeğin namluyu terk ettiği andan itibaren 1 saniyede aldığı yol
E) Çekirdeğin namluyu terk ettikten sonra gittiği en uzak mesafe

12. Aşağıdakilerden hangisi icra yayının görevidir?
A) Şarjörde bulunan fişekleri şarjör ağzına doğru bastırarak fişek yatağına sürülmesini sağlamak
B) Barut gazının basıncı ile geriye doğru gelen sürgünün tekrar ileri gitmesini sağlamak
C) Silahın ateşlenmesi ile mermi çekirdeğine hız, dönüş ve yön vererek hedefe istikrarlı şekilde varmasını sağlamak
D) İğnenin kapsüle darbe yapmasından sonra yerine gelmesini sağlamak
E) Tetik ile horoz arasındaki irtibatı sağlamak

13. Aşağıdakilerden hangisi atışa etki eden bireysel faktörlerden değildir?
A) Duruş B) Nefes kontrolü C) Nişan alma D) Konsantrasyon E) Rüzgar

14. Göz, gezin üst kenarorta noktası, arpacığın silme tepe noktasından hedefe doğru olan hatta ……….. denir. Boşluğa hangi seçenek gelmelidir?
A) Hedef hattı B) Mermi yolu C) Nişan hattı D) Namlu yolu E) Atış hattı

15. Aşağıdaki şıklardan hangisinde İlk Hız doğru tanımlanmıştır?
A) Silah ateşlendikten sonra, çekirdeğin namluyu terk ettiği andan itibaren 1 saniyede aldığı yol
B) Çekirdeğin namluyu terk ettikten sonra gittiği en uzak mesafe
C) Çekirdeğin namluyu terk ettiği andan itibaren hedefe varıncaya kadar izlediği yol
D) Çekirdeğin namlu içerisinde aldığı yol
E) Çekirdeğin namlu içerisinde bir tur dönmesi için namlu içerisinde ilerlediği mesafe

16. Fişeği ya da boş kovanı, fişek yatağından çıkartmaya yarayan sisteme ne ad verilir?
A) Ateşleme tertibatı B) Emniyet tertibatı C) Kovan atma tertibatı D) Hatve E) Rayyür

17. Aşağıdakilerden hangisi Atış Poligonunda bulunması gereken hatlardan değildir?
A) Atış hattı B) Sınır hattı C) Hedef hattı D) Hazırlık hattı E) Geri besleme/temizlik hattı

18. Aşağıdakilerden hangisi MP-5 makineli tabanca için söylenemez?
A) 9x19 mm çapında fişek atar
B) Barut gazının geri tepmesi, icra yayın ileri itmesi prensibi ile çalışır
C) Yarı otomatik ve tam otomatik olarak çalışabilir
D) Atış seçici mandal marifetiyle tek tek ve seri atış yapar
E) Atış seçici mandal orta konumda iken silah atış yapmaz, emniyettedir

19. Silahın temizliğine başlamadan önce, yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hemen silah sökülmeye başlanır
B) Tetiğe basılır
C) Silah ellenmez
D) Silah ölü noktaya çevrilir ve şarjör çıkartılır
E) Uzman ekip çağrılır

20. Aşağıdakilerden hangisi silahla yapılan kazaların kişisel sebeplerinden değildir?
A) Atıcının kendine aşırı güveni
B) Atıcının silahını tanımaması
C) Aşırı unutkanlık
D) Silahla sık sık ve gereksiz oynama
E) Fişek hatası

21. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Kısa Namlulu Silahların parçalarından değildir?
A) Kurma kolu B) Gez-arpacık C) İcra mili-yayı D) Namlu E) Sürgü

22. Ateşleme sonrası mermi çekirdeğine yön ve istikamet veren parçaya ne ad verilir?
A) Sürgü B) Horoz C) Namlu D) Tetik E) Gez

23. Aşağıdakilerden hangisi, atıcının tetik çekme (tetik ezme) hatalarından değildir?
A) Tetiği çok yavaş ve uzun süre bekleyerek çekmek
B) Tetiği ani çekmek
C) Tetiği düzensiz çekmek
D) Tetiği çekerken isnat boşluğunu almamak
E) Tetiği çekerken patlama sesinden etkilenmek

24. Silahlarda bulunan tırnağın görevi aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak tarif edilmiştir?
A) Kapsülün ateşlenmesini sağlar
B) Silahın emniyete alınmasını sağlar
C) Fişeğin ya da boş kovanın fişek yatağından çekilip çıkarılmasını sağlar
D) Şarjörün çıkarılmasını sağlar
E) Atış sonrası sürgünün geride kalmasını sağlar

25. Aşağıdakilerden hangisi “Genel Emniyet Kurallarından” değildir?
A) Ateş etme gereği olmadıkça silah kılıfından çıkarılmaz
B) Silah asla dolu durumda saklanmaz
C) Silah boş dahi olsa daima ölü noktaya tutulur
D) Silahı boşaltmak için, sırasıyla önce tetik düşürülür, şarjör çıkartılır, fişek yatağı gözle kontrol edilerek boş olduğundan emin olunur
E) Silahı boşaltmak için, sırasıyla önce şarjör çıkartılır, sürgü çekilir, fişek yatağı gözle kontrol edilerek boş olduğundan emin olunur

 CEVAP ANAHTARI
1-E
2-B
3-E
4-B
5-B
6-C
7-E
8-C
9-D
10-B
11-D
12-E
13-A
14-D
15-D
16-C
17-C
18-E
19-B
20-D
21-B
22-D
23-C
24-A
25-C
26-E
27-C
28-E
29-B
30-A
31-C
32-D
33-E
34-A
35-D
36-A
37-B
38-A
39-B
40-A
41-E
42-B
43-C
44-D
45-B
46-A
47-E
48-E
49-D
50-E
51-D
52-C
53-E
54-D
55-E
56-E
57-A
58-E
59-A
60-E
61-E
62-A
63-B
64-A
65-E
66-B
67-A
68-C
69-B
70-A
71-B
72-D
73-D
74-D
75-C
76-B
77-B
78-A
79-C
80-B
81-D
82-C
83-A
84-B
85-A
86-C
87-C
88-D
89-C
90-D
91-D
92-C
93-D
94-A
95-B
96-C
97-C
98-A
99-E
100-A
SİLAH BİLGİSİ CEVAP ANAHTARI
1-B
2-C
3-D
4-C
5-A
6-D
7-E
8-D
9-E
10-A
11-C
12-D
13-B
14-C
15-C
16-D
17-B
18-B
19-B
20-E
21-A
22-E
23-A
24-E
25-A