76.SINAV A GRUBU

Ana Sayfa / Soru Arşivi / 76.SINAV A GRUBU

76.SINAV A GRUBU
1. Özel güvenlik Komisyonu ile ilgili
aşağıda verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?
A) Komisyon kararlarını oy çokluğu ile alır
B) Oyların eşitliği halinde Başkanın
bulunduğu taraf çoğunluk sayılır
C) Çekimser oy kullanılabilir
D) Özel güvenlik izni için başvuran kişi ya
da kuruluşun temsilcisi toplantıya katılır
E) Komisyon başkanı valinin
görevlendireceği bir vali yardımcısıdır

2. Aşağıdakilerden hangisi nokta
görevlisinin görevleri ve
özelliklerinden değildir?
A) Görev alanına izinsiz girilmesine
müsaade etmemek
B) Korunan bölgeye zorla girmeye
çalışanları engellemek
C) Koruduğu alanda bulunan insan ve
araçları tanımak
D) Özellikle ıssız ağaçlık alanlar ile park
edilmiş otoların çevrelerini kontrol etmek
E) Gelişen olaylardan amirine veya amiri
konumundakine bilgi vermek

3. Hangisi özel güvenlik görevlilerinin
yetki ve sorumluluğunda değildir?
A) Kendisi ve çevresindekiler için tehlike
oluşturan eşyayı denetim altına almak
B) Gerektiğinde zor kullanmak
C) Yakalanan kişinin kaçma ihtimali varsa
kelepçe takmak
D) Kişileri elektronik aletlerle kontrol etmek
E) Yakalanan kişileri mahkemeye çıkarmak

4. Kişi özgürlüğünün genel kolluk
tarafından hâkim kararı olmadan
geçici olarak sınırlandırılmasına ne
denir?
A) Arama
B) Yakalama
C) Hüküm giydirme
D) İfade alma
E) Tutuklama

5. İşyeri ve konut araması en çok hangi
özgürlüğü kısıtlar?
A) Kişinin dokunulmazlığını
B) Kişi hürriyeti ve güvenliğini
C) Hak arama hürriyeti
D) Konut hakkı
E) Özel hayatın gizliliği

6. Canlıların vücudundan kopan, düşen
veya akan her türlü delile
………….denir.
Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi
gereken doğru tanım aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Kimyasal delil
B) Fiziksel delil
C) Biyolojik delil
D) İz delili
E) Parmak İzi

7. Adli aramaya karar verme yetkisi
kimindir?
A) Hakim
B) C.Savcısı
C) Mülki Amir
D) Kolluk Amiri
E) Hiçbiri

8. “ Hukuka aykırı arama …………. ve
ele geçirilenler ……….” cümlesindeki
boşluklara hangisi gelmelidir?
A) Geçerlidir-delil olur
B) Tekrarlanır-hayır kurumuna verilir
C) Suçtur-mahkemede kullanılmaz
D) Hakim onayına sunulur-delil olur
E) Adli aramadır-delildir

9. Özel güvenlik görevlilerinin hangi
koruma ve güvenlik hizmeti için ne
miktar ve özellikte ateşli silah
bulundurabileceği kim tarafından
belirlenir?
A) Özel Güvenlik Komisyonu
B) İl İdare Kurulu
C) Hakim
D) Kolluk Amiri
E) Belediye Meclisi

10. Direnme ve saldırının mahiyetine ve
derecesine göre etkisiz hale getirecek
şekilde kademeli olarak artan oranda
bedeni kuvvet, maddi güç ve kanuni
şartları gerçekleştiğinde silah
kullanılması hali hangisini ifade eder?
A) El koyma
B) Zor kullanma
C) Yakalama
D) Arama
E) Hiçbiri

11. Suçüstü halinde kimlerin yakalama
yetkisi vardır?
A) Özel güvenlik görevlisinin
B) Mağdurun
C) Jandarmanın
D) Polisin
E) Herkesin

12. Alarm merkezi kurma ve izleme izni
kim tarafından verilir?
A) Valilik
B) İlgili Komisyon
C) İl Emniyet Müdürü
D) İl Jandarma Komutanlığı
E) İçişleri Bakanlığı

13. Görme, koklama, dokunma, duyma ve tat
alma organlarımızla hafızamızda
algılanan, bir olay veya görevle ilgili
ileride rapor veya tutanak tutmak için
bilgilerin kısa ve öz olarak yazılı
kayıtlara geçirilmesine ………denir?
Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi
gereken doğru tanım aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Resmi yazı
B) Tutanak
C) Rapor
D) Not alma
E) Delil

14. Suç işlendikten sonra özel güvenlik
personelince yakalanan kişi veya
emanete alınan(el konulan) eşya kime
teslim edilir?
A) Yetkili genel kolluğa
B) Adliyeye (C. Savcılığına)
C) Özel güvenlik komisyonuna
D) Yetkili özel güvenliğe
E) Valiliğe

15. Özel güvenliğin amacı, kamu güvenliğini
………….. mahiyettedir.
Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi
gereken doğru tanım aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Tamamlayıcı
B) Belirleyici
C) Eksik
D) Artan
E) Hiçbiri

16. 5188 sayılı yasaya göre özel güvenlik
eğitimini kimler verebilir?
I İçişleri Bakanlığı
II Özel güvenlik eğitim kurumları
III Üniversiteler
IV Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel
okullar
V Özel Hocalar
A) I,V
B) I, II, III
C) IV, V
D) III, IV
E) II, IV

17.Temel yasalar ile ilgili büyükten
küçüğe yapılan sıralamalardan hangisi
doğrudur?
A) Anayasa-Kanun-Tüzük-Yönetmelik
B) Anayasa-Tüzük-Kanun-Yönetmelik
C) Kanun-Anayasa-Tüzük-Yönetmelik
D) Yönetmelik-Tüzük-Kanun-Anayasa
E) Tüzük-Anayasa-Kanun-Yönetmelik

18. Milletlerarası Anlaşmalar ne zaman
bağlayıcılık kazanır?
A) Başbakanın onayından sonra
B) TBMM Başkanının onayından sonra
C) Bakanlar Kurulunun onayından sonra
D) Cumhurbaşkanının onayından sonra
E) TBMM Genel Kurulunun onayından
sonra

19. Özel güvenlik sertifikası alanlar kaç
yıl sonra yenileme eğitimi almak
zorundadır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

20. Özel güvenlik hizmeti gören personeli
ve özel güvenlik eğitimi veren
kuruluşların denetlemesi kim
tarafından yapılmaktadır?
A) İçişleri Bakanlığı-Valilik
B) Jandarma Genel Komutanlığı
C) Sahil Güvenlik Komutanlığı
D) Belediyeler
E) Emniyet Genel Müdürlüğü

21. Devriye hizmeti sırasında dolaşılması
ve ziyaret edilmesi zorunlu olan
yerlere ne ad verilir?
A) Mahalle
B) Polis bölgesi
C) Devriye güzergâhı
D) Belediye sınırları
E) Kontrollü bölge

22. Ana giriş kontrol noktasında hangi tip
personelin görevlendirilmesi gerekli
değildir?
A) Yönlendirici personel
B) Kontrol personeli
C) Koruma personeli
D) Kontrol noktası amiri
E) Sağlık personeli

23. Asılsız ihbarlar genelde hangi sebeple
yapılır?
A) Zarara uğramış kişilerce kuruma zarar
vermek
B) Güvenlik personelinin hareket tarzını
görmek
C) Psikolojik rahatsızlık
D) Güvensizlik ortamı oluşturmak
E) Hepsi

24. “Özel güvenlik görevlisi Selim görev
arkadaşı ile birlikte araç kontrol
noktasındaki görevi sırasında
şüphelendiği bir aracı durdurur. Araçta
bulunan sürücü ve üç yolcuyu aynı anda
araçtan indirerek aracın içerisini hızlıca
kontrol eder. Sonra sürücüden anahtarı
isteyerek kendisi bagajı açar ve bagaj
içini kontrol eder. Sürücüye araçla ilgili
bir takım teknik sorular sorarak heyecan
durumunu ve araç ile ilgili bilgisini
kontrol eder. Taşıt kontrol aynası ile
aracın altını kontrol eder.”
Selim ve arkadaşı kontrol sırasında
hangi hataları yapmıştır?
A) Sürücü ve üç yolcuyu aynı anda araçtan
indirmeleri ve Selim’in bagajı kendisi
açması
B) Bagajı kontrol etmesi
C) Şüphelendikleri aracı durdurmaları
D) Sürücüye araç ile ilgili sorular sorması
E) Taşıt kontrol aynası ile aracın altını
kontrol etmesi

25. Şüpheli paket ihbarı ile ilgili aşağıda
söylenenlerden hangisi yanlıştır?
A) İhbar ciddiye alınmaz
B) Emniyet hattı oluşturulur
C) Paketin bulunduğu bölge tahliye edilir
D) Paketi ilk gören kişi ifadesi alınmak için
olay yerinde tutulur
E) Bomba imha uzmanın talimatlarına
uyulur

26.Ziyaretçilerin kontrolü sırasında
aşağıdakilerin hangisi
yapılmamalıdır?
A) Kimlik tespiti yapılmalıdır
B) Ziyaretçi defteri tutulmalıdır
C) Gerekirse ziyaretçilerin yanına refakatçi
verilmelidir
D) Ziyaretçiler tesis dışında da kontrol
edilmelidir
E) Ziyaretin geçerliliği kontrol edilmelidir

27. “Görgü tanıklarının tanımlamalarına
uygun olarak muhtemel kişilerin kimlik
tespitlerinde ana ayırt edici özellikleri
olan; alın, kaşlar, gözler, burun, ağız,
kulaklar, yanaklar, çene, yüz çizgileri,
yüz şekli ve bunların birleşimlerinden
oluşan resimdir.”
Yukarıdaki tanımda anlatılmak
istenen nedir?
A) İhbar
B) Eşkâl
C) Bombalı paket
D) Biyolojik tehdit
E) Devriye

28. Hangi suçluların emniyet birimlerinde
eşkâl tanımları bulunmaz?
A) Adam öldürme
B) Trafik kural ihlali
C) Gasp
D) Kapkaç
E) Çete oluşturanlar

29. Aşağıdakilerden hangisi rapor
çeşitlerinden değildir?
A) Sözlü rapor
B) Görsel rapor
C) Yazılı rapor
D) Görev öncesi rapor
E) Elektronik rapor

30. Aşağıdakilerden hangisi tutanak
çeşitlerinden değildir?
A) Tespit tutanağı
B) İhbar tutanağı
C) Suçüstü tutanağı
D) Müracaat tutanağı
E) Devriye tutanağı

31. Aşağıdakilerden hangisinin yakalama
tutanağında olmasına gerek yoktur?
A) Suç sebebi
B) Yakalanma zamanı ve yeri
C) Bilirkişi ifadesi
D) Ne şekilde yakalandığı
E) Zor kullanılmış işe doktor raporu

32. Devriye görevlileri en az kaç kişiden
oluşur?
A) 3
B) 5
C) 2
D) 4
E) 1

33. Havalimanlarında taşıma ruhsatı olan
kişilerin x-ray cihazlarından geçişinde
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Taşıma ruhsatı bulunduğundan dolayı
kişinin geçişine izin verilir
B) Havalimanları özel alanlar olduğundan
dolayı kişi genel kolluk aracılığıyla
Cumhuriyet savcılığına teslim edilir
C) Silah taşıma yetkisine sahip olanların
silahları kontrol noktasından usulüne
uygun olarak alınır, sahibine çıkışta
teslim edilmek üzere kilitli kasalarda
saklanır
D) Hiçbir şekilde havalimanına alınmaz
E) Bineceği uçağın Pilotuna sorulur

34.Tutanağın bölümlerinin doğru olarak
sıralanmış hali aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Giriş-başlık-gelişme-sonuç-tarih-imza
B) Başlık-giriş-gelişme-sonuç-tarih-imza
C) Tarih-giriş-Gelişme-sonuç-İmza
D) Giriş-başlık-sonuç-özet-imza-tarih
E) Başlık-gelişme-sonuç

35. Kanunlarda açıkça suç olarak
belirtilen fiil ve hareketlerin belirli bir
zamanda ve mekanda gerçekleşmesi
kavramı aşağıdaki tanımlardan
hangisine uygundur?
A) Şüphe
B) Olay
C) Arama
D) Miting
E) Hepsi

36. Olay yerinde görevi bulunmayan
görevli hangisidir?
A) Cumhuriyet savcısı
B) İlk ekip
C) Olay yeri inceleme ekibi
D) Sağlık Ekipleri
E) Hakim

37.Toplumsal olaylara müdahale
esnasında cop kullanılacaksa vuruş
yeri vücudun neresi olmalıdır?
A) Kafa ve boyun
B) Eklem yerleri
C) Kol ve bacakların etli kısımları
D) Karın ve kasıklar
E) Göğüs

38. Çevre güvenliğini sağlamak amacıyla
aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?
A) X-Ray cihazı
B) Kapalı devre televizyon sistemi
C) Tel örgü
D) Duvar
E) Demir parmaklık

39. ÖGG Ali yağma suçunun failini
suçüstü yakaladığında tutması gereken
tutanak ve şüphelinin bunu
imzalamaması halinde yapması
gereken işlem nedir?
A) Olay Tespit Tutanağı – İmzalaması şart
değildir
B) Arama Tutanağı – İmzadan imtina
edildiği belirtilir
C) Suçüstü Tutanağı – İmzadan imtina
edildiği belirtilir
D) Yakalama Tutanağı – Zorla imzalatılır
E) Suçüstü tutanağı – Yeniden tutanak
düzenlenir

40. Özel güvenlik görevlisi Ömer, görevde
iken koruma ve güvenliğini sağladığı
yerde bıçakla adam yaralama olayı
meydana gelmiş, şüpheli silahını olay
yerine atarak kaçmıştır. Bu olayın
meydana geldiği yerde aşağıdakilerden
hangisi Ömer tarafından yapılması
gereken davranışlardan ve alınması
gereken önlemlerden biri değildir?
A) Olay yeri çevresini kontrol altına alması
B) Suçun delillerinin kaybolmaması ya da
bozulmaması için gerekli tedbirleri
alması
C) Olay yerinde bırakılan suç aleti bıçağı bir
poşete koyarak muhafaza etmesi
D) Olay yerinden kaçan şüpheli kişiyle ilgili
tespit edilen bilgileri not etmesi
E) Olayı en kısa zamanda genel kolluğa
bildirmesi

41. Metal dedektörlerinin ayarlanmasına
ne ad verilir?
A) Motivasyon
B) Stabilizasyon
C) Zoom
D) Kalibrasyon
E) Gramaj ayarı

42. Aşağıdakilerden hangisi çevre
güvenlik sistemi değildir?
A) Hırsız alarm sistemleri
B) Havalandırma ve iklimlendirme sistemi
C) Kapalı devre TV sistemi
D) Dış mekan kızılötesi algılama sistemi
E) Yer altı fiber optik algılama

43. Film dozimetre cihazı hangi cihazla
birlikte kullanılır?
A) Kamera ile
B) Kartlı okuyucu ile
C) X-Ray cihazı ile
D) CCTV ile
E) Kapı tipi dedektörü ile

44. Kapı detektörlerinden geçerken kişiler
arasında en az ne kadar mesafe
bulunmalıdır?
A) 0,5 metre
B) 1,5 metre
C) 1 metre
D) 2 metre
E) 3 metre

45. X-Ray cihazlarının kullanım amacı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Girişlerde kontrol nedeniyle olabilecek
yığılma ve gecikmeleri önlemek
B) Bagajları hızlı bir şekilde kontrol etmek
C) Bagaj ve el çantasında bulunan yasa dışı
cisimleri bulmak
D) Suç unsuru cisimlerin güvenli alana
sokulması girişimlerinde caydırıcılık
sağlamak
E) Hepsi

46. Aşağıdaki bilgilerden hangisi
doğrudur?
A) İlkyardım uygulamalarında belirli
miktarda ilaç kullanılır
B) İlkyardım uygulamalarında ilaç
kullanılmaz
C) Toplumun büyük bir bölümünün
ilkyardım eğitimi alması, iş kazaları veya
doğal afetler sonucunda birçok kişinin
sakat kalmasına yol açabilir
D) İlkyardım uygulaması olay yerinde
yapılmaz
E) İlkyardım için mutlaka tıbbi araç ve
gereç gereklidir

47. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın
öncelikli amaçlarından değildir?
A) Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak
B) Durumun kötüleşmesini önlemek
C) İyileşmeyi kolaylaştırmak
D) Yaşamın korunması ve sürdürülmesini
sağlamak
E) Hasta veya yaralı için gerekli tedavinin
yapılmasını sağlamak

48.İlkyardımın temel uygulamaları
nelerdir?
A) Koruma, Bildirme, Kurtarma
B) Koruma, Taşıma, Nakil
C) Konuşma, Bildirme, Nakil
D) Kurtarma, Taşıma, Nakil
E) Koruma, Kollama, Nakil

49. Aşağıdakilerden hangisi
ilkyardımcının müdahale esnasında
yapması gereken işlemlerden değildir?
A) Sakin ve kararlı olmalıdır
B) Kimseden yardım almamalıdır
C) Mevcut imkânları değerlendirmelidir
D) Yaralının endişelerini gidermelidir
E) Çevrede yardımcı olacakları organize
etmelidir

50. Aşağıdakilerden hangisi hayat
kurtarma zincirinin ilk halkasıdır?
A) Sağlık kuruluşuna haber verme
B) Olay yerinde yapılan temel yaşam
desteği
C) Ambulans ekiplerince yapılan
müdahaleler
D) Hastane acil servislerince yapılan
müdahaleler
E) Hastanın veya yaralının sedye ile
taşınması

51.İlkyardımın ABC’si şeklinde
isimlendirilen işlemlerden C’nin
tanımı nedir?
A) Hava yolunun açılması
B) Solunumun düzenlenmesi
C) Kas ve iskelet sistemi kontrolü
D) Kan dolaşımının sağlanması
E) Sindirim sisteminin düzenlenmesi

52. Aşağıdakilerden hangisi hasta veya
yaralının ilk değerlendirilmesinde
kontrol edilmesi gerekir?
A) İskelet sistemi
B) Dolaşım sistemi
C) Sindirim sistemi
D) Bilinç Durumu
E) Kas sistemi

53. Sağlıklı yetişkin bir kişide dakikada
olması gereken solunum sayısı sıklığı
kaçtır?
A) 16-22
B) 12-20
C) 18-24
D) 24-30
E) 30-36

54. Yaralıların aciliyetlerinin
değerlendirilerek seçme/ayırma
yapılması ve öncelikli kazazedenin
belirlenmesi işlemine ne denir?
A) Triaj
B) Taşıma
C) Teşhis
D) Tedavi
E) İlkyardım

55. Aşağıdakilerden hangisi havayolunun
tam tıkanmasına ait belirtilerden
değildir?
A) Nefes alamaz
B) Nefes alabilir
C) Konuşamaz
D) Rengi morarmıştır
E) Acı çeker, ellerini boynuna götürür

56. Aşağıdakilerden hangisi itfaiye
teşkilatının görevlerinden değildir?
A) Yangınlarda ilkyardım hizmetini
yürütmek
B) Su baskınlarına müdahale etmek
C) Beş kata kadar olan binalarda yangınlara
karşı önlem aldırtmak
D) Kamu binalarında yangınlara karşı
bulundurulması gereken araçların
belirlenmesine yardımcı olmak
E) Afetlerde oluşan enkazlarda can ve mal
kurtarma çalışmalarına katılmak

57. Aşağıdakilerden hangisi yangın
söndürücü maddelerden biri değildir?
A) Hidrojenli hidrokarbonlar
B) Kum
C) Toprak
D) Oksijen
E) Karbondioksit

58. I. Nüfus Yoğunluğu
II. İmar Durumu
III. Öğrenim Durumu
IV. Bitki Örtüsü
Yukarıdakilerden hangisi ya da
hangileri bir şehre itfaiye teşkilatı
kurulmasında şehrin dikkate alınan
kriterlerindendir?
A) I. ve II.
B) II. ve III.
C) I. – II. ve III.
D) I. ve IV.
E) I. – II. ve IV.

59. Yanıcı maddenin yapısı itibarı ile
yanıcı buhar-gaz meydana gelmediği,
yeterli ısı ve oksijenin olmadığı
durumlarda oluşan yanma çeşidi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kendi kendine yanma
B) Yavaş yanma
C) Hızlı yanma
D) İçin için yanma
E) Parlama/patlama

60. Aşağıdakilerden hangisi İtfaiye
teşkillerinden değildir?
A) Koruma ekibi
B) İlkyardım ekibi
C) Kurtarma ekibi
D) Teknik onarım ekibi
E) Söndürme ekibi

61. Yangın söndürme prensiplerinden biri
olan “örtme” prensibinde esas olarak
ne amaçlanmaktadır?
A) Yanan maddenin ısısını düşürmek
B) Yakan maddenin konsantrasyonunu
artırmak
C) Yangın ortamı ile oksijenin temasını
kesmek
D) Yanan maddeyi dağıtmak
E) Sönme sonucu korlaşmayı önlemek

62. Aşağıdakilerden hangisi orman
yangını ihbar hattının numarasıdır?
A) 154
B) 156
C) 186
D) 177
E) 187

63. Aşağıdakilerden hangisi doğal
afetlerden biri olan sel sırasında
yapılmaması gereken bir davranıştır?
A) Su yatağı gibi su alabilecek bölgeleri terk
etmek
B) Sel sularına girmemek
C) Elektrik kaynaklarından uzak durmak
D) Araç içinden ayrılmamak
E) Suyun ulaşamayacağı güvenli yerlere
geçmek

64. Aşağıdakilerden hangisi “kenevir”
bitkisinden elde edilir?
A) Lsd
B) Eroin
C) Kokain
D) Metadon
E) Esrar

65. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi
“Uyuşturucu Madde” tanımı arasında
sayılmaz?
A) Kişinin sinir sistemi üzerine etki ederek;
akli, fiziki ve psikolojik dengesini bozan
maddeler
B) Fert ve toplum içerisinde sosyal çöküntü
oluşturan maddeler
C) Alışkanlık ve bağımlılık yapan maddeler
D) Kullanılması, bulundurulması ve satışı
kanunlarla yasaklanan maddeler
E) Bir kez kullanılması serbest olan
maddeler

66. “Bir insanın, kendisini karşısındaki
insanın yerine koyarak onun
duygularını ve düşüncelerini doğru
olarak anlaması” ifadesi aşağıdaki
kavramlardan hangisini
açıklamaktadır?
A) Sempati
B) Dinleme
C) İletişim
D) Psikoloji
E) Empati

67. Sen dili ifadelerinde genellikle
kızmanın gerekçesi belirtilmez,
istenmeyen davranış üzerinde
durulmaz ve hemen suçlamaya ve
yargılamaya geçilir. Ben dili ise
karşımızdakinin olumsuz davranışı
karşısında bizde oluşan gerçek
duyguları onu suçlamadan ve
yargılamadan ifade etmektir.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi sen
diline örnektir?
A) Eve geç gelineceği zaman haberdar
edilmek istiyorum
B) Özel günlerin hatırlanmasını ve gerektiği
gibi kutlanmasını istiyorum
C) Raporda bazı eksiklikler buldum,
müsaitsen beraber bakalım
D) Hep böylesin, hem ihmalkâr hem de
sorumsuzsun
E) Sözümün kesilmesi beni rahatsız ediyor

68. Danışma noktasında görevli personelin
vatandaşı karşılamasıyla alakalı
olması gereken durum aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Vatandaş geldiğinde ayağa kalkarak
tebessüm içinde yardımcı olmak
B) Kişiyi soğuk bir şekilde karşılamak
C) Gelen kişiyi önemsememek
D) Gelen kişilere yardımcı olmamak
E) Görev yerinde durmayarak gelen kişiyi
bekletmek

69. Aşağıdakilerden hangisi iletişim
engellerinden değildir?
A) Emir vermek; yönlendirmek
B) Ahlak dersi vermek
C) Göz teması kurmak, dinlemek
D) Öğretmek; nutuk çekmek
E) Ad takmak, alay etmek

70. Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı
iletişim ilkeleri arasında yer almaz?
A) Her birey biriciktir, bireysel farklılıkları
vardır
B) Tüm insanlar saygıya değerdir
C) Her birey karar verme gücüne ve hakkına
sahiptir
D) Kimi zaman insanları olduğu gibi kabul
etmek yerine, değişime zorlamak gerekir
E) İlişkilerde gönüllülük esastır

71. Aşağıdaki dil kalıplarından hangisi
problemi çözmeye yöneliktir?
A) İzin vermezseniz rapor alırım
B) Çek arabanı oradan
C) Laftan anlamıyor musun sen
D) Yasak kardeşim yasak
E) Tüm bu önlemler sizin güvenliğiniz için

72. Duygu, düşünce ve bilgilerin her türlü
yolla başkaları ile paylaşmaya ne
denir?
A) Etkileşim
B) Öğretim
C) Öğrenim
D) İletişim
E) Motivasyon

73. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir
konuşmanın nitelikleri arasında yer
almaz?
A) İyi bir konuşma çok sayıda ana amaç
içerir
B) İyi bir konuşma yıkıcı değil yapıcıdır
C) İyi bir konuşma dinleyicilerin ilgisini
çeker
D) İyi bir konuşma sağlam bilgilere dayanır
E) İyi bir konuşma belli bir amaca yöneliktir

74. Mevlana’nın “Gel, gel, ne olursan ol
yine gel” sözü aşağıdakilerden
hangisinin önemini vurgulamaktadır?
A) Nezaket
B) Hoşgörü
C) Doğru algılamak
D) Özgüven
E) Benmerkezcilik

75.İletişim esnasında karşı tarafa
gönderilen ses, yazı, söz, ya da
davranış gibi bilgiye ne ad verilir?
A) İleti
B) Kod
C) Gösterge
D) Gönderici
E) Kanal

76. Aşağıdakilerden hangisi hat düzeninin
amaçlarından biri değildir?
A) Yol veya belirli bir alan kapaması
yapmak
B) Bir bina veya şahsı korumak
C) İki grubu birbirinden ayırmak
D) Topluluk veya kalabalığı geriye itmek
E) Trafik düzenini sağlamak

77. Yüz, beden, bedensel temas, mekân
kullanımı gibi çeşitli araçlar
kullanılarak gerçekleştirilen iletişime
ne ad verilir?
A) Kişiler arası iletişim
B) Sözlü iletişim
C) Sözsüz iletişim
D) Öz kişisel iletişim
E) Yatay iletişim

78. Aşağıdakilerden hangisi algılamaseçme-düşünme-yorumlama
süreçlerinde ürettiği anlamlı iletileri
simgeler aracılığı ile gönderen kişi ya
da kişilerdir?
A) Hedef
B) Kaynak
C) İleti
D) Anlam
E) Kod açma

79. Aşağıdakilerden hangisi grubun
içerisinde bulunan kişi tiplerinden
birisi değildir?
A) Tesir altında kalanlar
B) Seyirciler
C) Hayırseverler
D) Profesyonel kışkırtıcılar
E) Atılganlar

80. Aşağıdakilerden hangisi, kalabalık
çeşitleri arasında sayılamaz?
A) Tesadüfî Kalabalık
B) Seyirci Kalabalık
C) Saldırgan Kalabalık
D) Mutlu Kalabalık
E) Kızgın Kalabalık

81.Bireyin biyolojik bir varlık olmaktan
çıkıp içinde bulunduğu toplumun
duygu, düşünce, inanç normları gibi
özelliklerini kabul etmesi ve
benimsemesi yoluyla sosyal bir varlık
haline gelmesine de denir?
A) Tekamül
B) İrade
C) Kariyer yapma
D) Sosyalleşme
E) Tedbirli olma

82.Toplumsal olaylara müdahalede
aşağıdakilerden hangisi genel
ilkelerden değildir?
A) Caydırıcılık
B) Provokasyona gelmeme
C) Profesyonel olma
D) İnisiyatif kullanma
E) İletişime kapalı olma

83. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal
olaylarda, güvenlik güçlerinin
topluluğu kontrol altına alma ve
etkisiz hale getirmede aldığı
düzenlerden biridir?
A) Hilal düzeni
B) Kılıç düzeni
C) Kama düzeni
D) Satıh düzeni
E) Makas düzeni

84. Aynı fikir ve düşünceleri paylaşan,
aynı amaca yönelik eylem birliği içinde
olan, birbirlerini tanıyan, örgütlenmiş
insanların meydana getirdiği kümeye
ne ad verilir?
A) Bölük
B) Grup
C) Seyirci
D) Küme
E) Takım

85.Aşağıdakilerden hangisi birincil
(Temel) toplumsal bir gruba örnek
olabilir?
A) Dernekler
B) Stadyumdaki seyirciler
C) Sendikalar
D) Aile
E) Kamu kurumları

86.Yasa dışı hale dönüşmüş toplumsal
olaylara müdahale edilmesi mülki amirin
emri ile olur. Ancak müdahalenin şeklinin
nasıl olacağını olay yerinde bulunan
kuvvetin başındaki amir belirler. Buna
göre yapılan müdahalenin asıl amacı
aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) Topluluğu dağıtmak
B) Dağılan toplulukların tekrar toplanmasını
önlemek
C) Topluluk içerisindeki suçluları
yakalamak
D) Yakalanan suçluları savcılığa sevk etmek
E) O bölgede hasar tespiti yapmak

87. Aşağıdakilerden hangisi cop’un
kullanma şekillerinden değildir?
A) Kolun uzantısı olarak kullanılır
B) Etkisiz hale getirmek için kullanılır
C) Kişi taşımada kullanılır
D) Kelepçe olarak kullanılır
E) Yakalamak için kullanılır

88. Aşağıdakilerden hangisi özel koruma
hizmetleri olarak adlandırılan
hizmetlerden değildir?
A) Genel kolluk asayiş hizmeti
B) Terörle mücadele kapsamında koruma
hizmeti
C) Çıkar amaçlı suç örgütleri ile mücadele
kapsamında koruma hizmeti
D) Ceza davaları ve diğer koruma hizmeti
E) Özel güvenlik koruma hizmeti

89. Aşağıdakilerden hangisi koruma
şekillerinden biri değildir?
A) Özel koruma
B) Araç koruma
C) Yakın koruma
D) Konut koruma
E) İşyeri koruma

90.Tehlike anında korumada
aşağıdakilerden hangisi
yapılmamalıdır?
A) Saldırganı etkisiz hale getirmek için en
az sayıda eleman kullanılır
B) Saldırıyı fark eden eleman diğer
elemanlara saldırı geliş yönünü
bildirmelidir
C) Korunan önemli kişi saldırı yerinde
bekletilerek güvenliği sağlanır
D) Koruma amiri korunan kişi ile saldırgan
arasında olmalıdır
E) Korunan önemli kişi hızlı bir şekilde en
yakın emniyetli yere götürülür

91. Aşağıdakilerden hangisi toplantılarda
alınan koruma düzeni için yapılması
gerekenlerden biri değildir?
A) Toplantı yeri önceden kontrol edilerek
güvenlik altına alınır
B) Korunan kişinin toplantı süresince
bulunacağı yerler önceden tespit edilir
C) Basın mensupları ve misafirlerin korunan
kişiye yakınlaşması hiçbir şekilde
sınırlandırılmaz
D) Toplantı yerine yakın güvenli oda tespit
edilir, boş ve korunur durumda tutulur
E) Toplantı alanından çıkış ve alternatif
kaçış yolları önceden belirlenir

92. Merdiven kullanacak korunan kişiye
uygulanan koruma düzeni için
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Merdiven etrafında 360 derecelik koruma
sağlanmalıdır
B) Bir eleman merdivenin üst kısmına
giderek merdivenin yan ve üst tarafları
korunmalıdır
C) Merdivende korunan kişi dışında başka
kişiler de bulunabilir
D) Merdiven yürüyen merdivense ve
yanında normal merdiven de varsa bir
personel de bu merdiveni kontrol altında
bulundurur
E) Merdivenin aşağısında da bir eleman
bulunur ve başka kişilerin gelişi
engellenir

93. Aşağıdakilerden hangisi korunan
kişiye asansörde uygulanacak
tedbirlerden bir değildir?
A) Öncü koruma asansörü tutmalı ve
korunan kişi bininceye kadar asansör
tutulmalıdır
B) Asansör boşaltılmamış ve içerde başka
şahıslar varsa korunan kişi de asansöre
korumasız binebilir
C) Öncü koruma asansöre en son binmeli ve
korunan personelden sonra inerek iniş
sahasının güvenliğini sağlamalıdır
D) Asansörün taşıma kapasitesinden eksik
sayıda kişi binmelidir
E) Asansör camlı ise, cam tarafına koruma
elemanı konmalıdır

94. Korunan kişinin bir yerden başka bir
yere giderken geçmek zorunda kaldığı
alternatifi olmayan saldırıların
gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu
saldırı noktasına ne ad verilir?
A) Tehlike noktası
B) Hedef noktası
C) Boğma noktası
D) Koruma noktası
E) Saldırı noktası

95. Motorize koruma teknikleri
düşünüldüğünde bir konvoyda
aşağıdaki araçlardan hangisi
bulunmaz?
A) Makam aracı
B) Baştaki güvenlik aracı
C) İkinci güvenlik aracı
D) Kılavuz araba
E) Çekici, kurtarıcı araç

96. Koruma aracında ekip amiri aracın
neresinde oturur?
A) Sol ön koltukta
B) Sol arka koltukta
C) Sağ arka koltukta
D) Sağ ön koltukta
E) Arka orta koltukta

97. Polis; kendisine veya polis merkezine
molotof ve benzeri silahlarla
saldıranlara karşı hangi yetkisini
kullanır?
A) Silah kullanma
B) Cop kullanma
C) Üst araması
D) Kimlik sorma
E) İkaz etme

98. Özel güvenlik personeli yetkilerini
nerede ve ne zaman kullanır?
A) Sadece görev alanında ve görevli olduğu
süre içinde kullanır
B) Mülki sınırlar içinde bütün yetkilerini
kullanır
C) Görev alanı dışında bir suçla karşılaşırsa
kullanır
D) Ülke genelinde her zaman kullanır
E) Genel kolluğun izin verdiği ölçüde
kullanır

99. Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk
ile özel kolluğun görevlerini yerine
getirirken kullanabilecekleri yetkileri
bakımından ortak yetki alanına
girmez?
A) Kimlik sorma
B) Zor kullanma
C) Arama
D) Yakalama
E) Telefon dinleme

100. İlçe sınırları içerisinde genel ve özel
kolluk kuvvetlerinin mülki amiri
kimdir?
A) Vali
B) Kaymakam
C) İçişleri Bakanı
D) Emniyet Müdürü
E) Garnizon Komutanı

SİLAH BİLGİSİ SORULARI
1. Aşağıdakilerden hangisi fişeği
oluşturan parçalar arasında yer
almaz?
A) Barut
B) Çap
C) Çekirdek
D) Kapsül
E) Kovan

2. Etkili mesafe nedir?
A) Silahın menzili
B) Fişeğin ilk hızı
C) Merminin kendi ekseninde dönme
mesafesi
D) Atıcının görüş mesafesi
E) Merminin delme gücü

3. Toplu tabancalarda tırnak vazifesini
hangi parça görür?
A) Çıkarıcı yıldızı
B) Top yuvaları
C) Tırnak
D) Horoz örsü
E) Top kilidi

4. Taşıma ruhsatı, silahlar için kaç yıl
geçerlidir?
A) 1 yıl
B) 2 yıl
C) 3 yıl
D) 5 yıl
E) 4 yıl

5. Mermi ve saçma adı verilen özel
nitelikteki cisimleri uzak mesafelere
gönderen silahın parçasına verilen
isim hangisidir?
A) Çerçeve
B) Şarjör
C) Namlu
D) Fişek yatağı
E) Tırnak

6. Ateşli silahlarda namlu içindeki
çıkıntılara ne ad verilir?
A) Yiv
B) Çap
C) Hazne
D) Rayyür
E) Set

7. Aşağıdakilerden hangisi silahın ateş
almamasının nedenlerinden değildir?
A) Tetik arızalı olabilir
B) Fişek arızalı olabilir
C) Tırnak arızalı olabilir
D) İğne kırık olabilir
E) Farklı fişek kullanılmış olabilir

8. Tabancayı elle tutmaya yarayan
bölüme ne denir?
A) Gövde
B) Şarjör yuvası
C) Tutma kolu
D) El kundağı
E) Kabza

9. Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setin
işlevlerinden biri değildir?
A) Merminin dönerek ilerlemesini sağlar
B) Ateşleme sonrası boş kovanın dışarıya
atılmasını sağlar
C) Merminin delme ve tahrip gücünün
artmasını sağlar
D) Merminin takla atmadan ilerlemesini
sağlar
E) Merminin azami mesafesini artırır

10. Aşağıdakilerden hangisi silahların
parçalarından biri değildir?
A) Kabza
B) Namlu
C) Sürgü
D) Horoz
E) Harbi

11. 6136 sayılı Kanun çerçevesinde ateşli
silah ruhsatı alacak kişiler en az kaç
yaşını doldurmuş olmalıdır?
A) 20 yaşını
B) 21 yaşını
C) 18 yaşını
D) 15 yaşını
E) 25 yaşını

12. Aşağıdaki silahlardan hangisi 6136
sayılı Kanun kapsamına girmez?
A) Kama
B) Hançer
C) Oluksuz bıçak
D) Saldırma
E) Sustalı çakı

13. Aşağıdakilerden hangisi kısa namlulu
silahların parçalarından değildir?
A) Namlu
B) Gez- arpacık
C) Sürgü
D) Alev gizleyen
E) Şarjör

14. Aşağıdakilerden hangisi silah
sökülürken dikkat edilecek
hususlardan değildir?
A) Sürgü çekilerek fişek yatağı kontrol edilir
B) Silah ölü bir noktaya çevrilir
C) Şarjör çıkarılır
D) Sürgü geriye çekilerek namlu gözle
kontrol edilir
E) Şarjör çıkarılmaz

15.İğnenin vurması ile ateşlenen fişek
bölümü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kapsül
B) Kovan
C) Barut
D) Çekirdek
E) Mermi

16. Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere
.....denir?
A) Hazne
B) Fişek yatağı
C) Rampa
D) Namlu
E) Şarjör

17. Aşağıdaki parçalardan hangisi silahın
sürgüsü üzerinde bulunmaz?
A) Kovan atma boşluğu
B) Arpacık
C) Tetik
D) Gez
E) Tırnak

18. Atış esnasında dinlenmek amacıyla
tabanca namlusu yere ......derece açı
yapacak şekilde tutulmalıdır.
Yukarıda boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) 25
B) 35
C) 55
D) 45
E) 65

19. Silahların genel olarak
sınıflandırılmasında aşağıdakilerden
hangisi yoktur?
A) Kimyasal silahlar
B) Ateşli silahlar
C) Ağır ateşli silahlar
D) Biyolojik silahlar
E) Ateşsiz silahlar

20. Aşağıdakilerden hangisi atış pozisyonu
değildir?
A) Baş üzerinden atış pozisyonu
B) Tek elle atış pozisyonu
C) Çift elle atış pozisyonu
D) Yatarak atış pozisyonu
E) Sütre gerisinden atış pozisyonu

21.İğnenin kırılması durumunda
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Fişek ateşlenemez
B) Tabanca dolduruş yapamaz
C) Tabanca emniyete alınamaz
D) Horoz düşmez
E) Tetik çalışmaz

22. Kurma kolu emniyeti hangi tip silahta
vardır?
A) CZ 75
B) Toplu tabanca
C) MP 5
D) Kırıkkale
E) Böyle bir emniyet yoktur

23. Yiv ve setin çekirdek üzerinde,
bıraktığı izlere ......denir?
A) İz
B) Rayyür
C) Leke
D) Kir
E) Çekirdek izi

24. Atış sırası bekleyen fişeklerin
bulunduğu yere ne denir?
A) Kovan yuvası
B) Fişek yatağı
C) Şarjör yayı
D) Şarjör yatağı
E) Hazne

25. Fişek ve çekirdeklerinin hareketlerini
ve bu hareketleri inceleyen bilim dalı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kriminoloji
B) Kriminilastik
C) Olay yeri inceleme
D) Balistik
E) Toksikoloji
1-C
2-D
3-E
4-B
5-E
6-C
7-A
8-C
9-A
10-B
11-E
12-A
13-D
14-A
15-A
16-B
17-A
18-D
19-D
20-A
21-C
22-E
23-E
24-A
25-A
26-D
27-B
28-B
29-D
30-E
31-C
32-C
33-C
34-B
35-B
36-E
37-C
38-A
39-C
40-C
41-D
42-B
43-C
44-C
45-E
46-B
47-E
48-A
49-B
50-A
51-D
52-D
53-B
54-A
55-B
56-C
57-D
58-E
59-B
60-D
61-C
62-D
63-D
64-E
65-E
66-E
67-D
68-A
69-C
70-D
71-E
72-D
73-A
74-B
75-A
76-E
77-C
78-B
79-C
80-D
81-D
82-E
83-C
84-B
85-D
86-E
87-E
88-A
89-B
90-C
91-C
92-C
93-B
94-C
95-E
96-D
97-A
98-A
99-E
100-B
sİLAH BİLGİSİ CEVAP ANAHTARI
1-B
2-E
3-A
4-D
5-C
6-E
7-C
8-E
9-B
10-E
11-B
12-C
13-D
14-E
15-A
16-B
17-C
18-D
19-C
20-A
21-A
22-C
23-B
24-E
25-D