77.SINAV A GRUBU

Ana Sayfa / Soru Arşivi / 77.SINAV A GRUBU

77.SINAV A GRUBU
1. Özel güvenlik Komisyonu ile ilgili
aşağıda verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?
A) Komisyon kararlarını oy çokluğu ile
alır
B) Oyların eşitliği halinde Başkanın
bulunduğu taraf çoğunluk sayılır
C) Çekimser oy kullanılabilir
D) Özel güvenlik izni için başvuran kişi ya
da kuruluşun temsilcisi toplantıya
katılır
E) Komisyon başkanı valinin
görevlendireceği bir vali yardımcısıdır

2. Hangisi özel güvenlik görevlilerinin
yetki ve sorumluluğunda değildir?
A) Kendisi ve çevresindekiler için tehlike
oluşturan eşyayı denetim altına almak
B) Gerektiğinde zor kullanmak
C) Yakalanan kişinin kaçma ihtimali varsa
kelepçe takmak
D) Kişileri elektronik aletlerle kontrol
etmek
E) Yakalanan kişileri mahkemeye
çıkarmak

3. Kişi özgürlüğünün genel kolluk
tarafından hâkim kararı olmadan
geçici olarak sınırlandırılmasına ne
denir?
A) Arama
B) Yakalama
C) Hüküm giydirme
D) İfade alma
E) Tutuklama

4. 5188 sayılı yasaya göre özel güvenlik
eğitimini kimler verebilir?
I İçişleri Bakanlığı
II Özel güvenlik eğitim kurumları
III Üniversiteler
IV Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel
okullar
V Özel Hocalar
A) I,V B) I, II, III C) IV, V
D) III, IV E) II, IV

5. Temel yasalar ile ilgili büyükten
küçüğe yapılan sıralamalardan hangisi
doğrudur?
A) Anayasa-Kanun-Tüzük-Yönetmelik
B) Anayasa-Tüzük-Kanun-Yönetmelik
C) Kanun-Anayasa-Tüzük-Yönetmelik
D) Yönetmelik-Tüzük-Kanun-Anayasa
E) Tüzük-Anayasa-Kanun-Yönetmelik

6. 5188 sayılı kanun kapsamında
görevli özel güvenlik personeli
yetkilerini ne zaman ve nerede
kullanabilir?
A) Her zaman ve her yerde
B) Görev alanı dışında ve görevli
olmadığı süre içinde
C) İl hudutları içinde ve her zaman
D) Gündüz ve gece olmak üzere polis
sorumluluk bölgesinde
E) Görevli olduğu süre içinde ve görev
alanlarında

7. Özel güvenlik görevlisi, tabi afet
durumlarında ve imdat istenmesi
halinde, görev alanındaki işyeri veya
konutlara nasıl girebilir?
A) Mülki idare amirinin sözlü talimatı ile
B) Kolluk amirinin yazılı emri ile
C) Sulh ceza hakiminin kararı ile
D) Herhangi bir makamdan izin
almaksızın doğrudan
E) Cumhuriyet savcısının emri ile

8. Görevi sırasında bir suçla
karşılaşan özel güvenlik görevlisi
aşağıdaki işlemlerden hangisini
yapamaz?
A) Şüpheliyi yakalamak
B) Yetkili kolluğa bilgi vermek
C) Olay yerini ve delilleri koruma altına
almak
D) Delilleri toplamak
E) Tanıkları tespit edip kolluğa bildirmek

9. Özel Güvenlik görevlisinin kimlik
kartı ile ilgili olarak aşağıdaki
maddelerde yapılan açıklamalardan
hangisi yanlıştır?
A) Kimlik kartları valilikçe verilir
B) Kimlik kartında adı soyadı ile silahlı ya
da silahsız olduğu belirtilir
C) Görev alanı ve süresi içerisinde herkes
tarafından görünebilecek şekilde
yakaya takılır
D) Kimlik kartını başkasına kullandıran
güvenlik görevlisi bir daha özel
güvenlik görevlisi olabilir
E) Görevinden ayrılan güvenlik
görevlileri işveren tarafından onbeş
gün içinde valiliğe bildirilir

10. Silahlı olarak görev yapacak bir özel
güvenlik görevlisi en az hangi okul
diplomasına sahip olmalıdır?
A) İlkokul ve dengi
B) Ortaokul ve dengi
C) Lise ve dengi
D) Meslek yüksek okulu ve dengi
E) Üniversite ve dengi

11. Özel güvenlik sertifikası alanlar kaç
yıl sonra yenileme eğitimi almak
zorundadır?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

12. Suçüstü halinde kimlerin yakalama
yetkisi vardır?
A) Özel güvenlik görevlisinin
B) Mağdurun
C) Jandarmanın
D) Polisin
E) Herkesin

13. Aşağıdaki konulardan hangisi özel
güvenliğin görev alanına girmez ?
A) Sahne gösterilerinde
B) Sağlık tesislerinde
C) Terörle mücadelede
D) Eğitim ve öğretim kurumlarında
E) Banka güvenliğinde

14. Aynı işyerinde veya aynı işverene
bağlı işyerlerinde, kesintisiz 12 ay
pirimi ödenen özel güvenlik görevlisinin
hangi hakkı ortaya çıkar?
A) Kendisini geliştirme hakkı
B) Toplu iş sözleşmesi hakkı
C) Ücretli izin ve kıdem tazminatı
D) Sendika hakkı
E) Mehilsiz fesih hakkı

15. Geçici ve acil hallerde özel güvenlik
izni kim tarafından verilir?
A) İçişleri Bakanı
B) Vali
C) Özel Güvenlik Komisyonu
D) İl Emniyet Müdürü
E) İl Jandarma Komutanı

16.Tutanağın, hazırlık soruşturması
açısından anlam ifade edebilmesi için en
az kaç resmi görevli tarafından
imzalanması gerekir?
A) 3 B) 1 C) 4 D) 5 E) 2

17. Aşağıdakilerden hangisinde
mutlaka özel güvenlik komisyonu
kararı gerekir?
A) Kişi koruma
B) Sahne gösterileri
C) Toplantı
D) Para ve değerli eşya nakli
E) Cenaze töreni

18. Aşağıdakilerden hangisi Türk
Hukukuna göre maddi güç
vasıtalarından biri olamaz?
A) Kelepçe
B) Cop
C) Basınçlı su
D) Elektroşok cihazı
E) Göz yaşartıcı gaz

19. Ünlü bir gece kulübünde 2 grup arasında
bilinmeyen bir nedenle kavga çıkmış ve 1
şahıs ateşli silahla öldürülmüştür. Polis
tarafından yürütülen tahkikatta, olay yerini
koruma altına alan özel güvenlik görevlisi
Sinan’ın, ölen şahsa ait cep telefonunu aldığı
anlaşılmıştır. Buna göre aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) Sinan, olay yerini ve delilleri koruma
yetkisine sahiptir
B) Sinan’ın, olaya karışan şahısları
yakalama yetkisi vardır
C) Sinan’ın göreviyle bağlantılı bir suç
işlediği iddia edilebilir
D) Sinan, suç işlediği ispat edilirse kamu
görevlisi gibi cezalandırılır
E) Sinan’ın işlediği suç nitelikli
dolandırıcılıktır

20. Aşağıdakilerden hangisinin
yapılması özel güvenlik personelinden
istenemez?
A) Koruduğu kişiye ait ağır eşyaların
taşınması
B) Güvenliğini sağladığı alana girmek
isteyenlerin dedektörle aranması
C) Görevli olduğu yerde suç işlerken
rastlanılan kişinin yakalanması
D) Yangın durumlarında ve imdat
istenmesi halinde görev alanındaki
işyerine girmesi
E) Görevli olduğu yerde yaptığı arama
sırasında suç teşkil eden eşyanın
emanete alınması

21.Devriye hizmeti sırasında
dolaşılması ve ziyaret edilmesi zorunlu
olan yerlere ne ad verilir?
A) Mahalle
B) Polis bölgesi
C) Devriye güzergâhı
D) Belediye sınırları
E) Kontrollü bölge

22.Şüpheli paket ihbarı ile ilgili aşağıda
söylenenlerden hangisi yanlıştır?
A) İhbar ciddiye alınmaz
B) Emniyet hattı oluşturulur
C) Paketin bulunduğu bölge tahliye edilir
D) Paketi ilk gören kişi ifadesi alınmak
için olay yerinde tutulur
E) Bomba imha uzmanın talimatlarına
uyulur

23.Ana giriş kontrol noktasında hangi
tip personelin görevlendirilmesi gerekli
değildir?
A) Yönlendirici personel
B) Kontrol personeli
C) Koruma personeli
D) Kontrol noktası amiri
E) Sağlık personeli

24.Devriye görevlileri en az kaç kişiden
oluşur?
A) 3
B) 5
C) 2
D) 4
E) 1

25.Ziyaretçilerin kontrolü sırasında
aşağıdakilerin hangisi
yapılmamalıdır?
A) Kimlik tespiti yapılmalıdır
B) Ziyaretçi defteri tutulmalıdır
C) Gerekirse ziyaretçilerin yanına
refakatçi verilmelidir
D) Ziyaretçiler tesis dışında da kontrol
edilmelidir
E) Ziyaretin geçerliliği kontrol edilmelidir

26.“Görgü tanıklarının tanımlamalarına
uygun olarak muhtemel kişilerin kimlik
tespitlerinde ana ayırt edici özellikleri
olan; alın, kaşlar, gözler, burun, ağız,
kulaklar, yanaklar, çene, yüz çizgileri, yüz
şekli ve bunların birleşimlerinden oluşan
resimdir.”
Yukarıdaki tanımda anlatılmak istenen
nedir?
A) İhbar
B) Eşkâl
C) Bombalı paket
D) Biyolojik tehdit
E) Devriye

27. Hangi suçluların emniyet
birimlerinde eşkâl tanımları
bulunmaz?
A) Adam öldürme
B) Trafik kural ihlali
C) Gasp
D) Kapkaç
E) Çete oluşturanlar

28. Özel güvenlik görevlisi Faruk bir
fabrikada gece vardiyasında görev
yapmaktadır. Devriye görevi esnasında
fabrika müdürünün odasının kapısının kırık
olduğunu fark eder. Durumu sıralı amirlerine
bildirir ve konu ile ilgili olarak bir rapor
tanzim eder. Raporu tanzim eden Faruk aynı
zamanda aşağıda belirtilen hangi hukuki
durumla karşı kaşıya kalabilir?
A) Sanık
B) Mağdur
C) Tanık
D) Müşteki
E) Seyirci

29. Devriyenin dış görünüşü ve
görevinde taşınması gereken araç ve
gereçleri kontrol ederek kullanıma
hazır hale getirmesi, aşağıda belirtilen
devriye öncesi hazırlık aşamalarından
hangisi kapsar?
A) Fiziksel hazırlık
B) Psikolojik hazırlık
C) Zihinsel hazırlık
D) Sosyolojik hazırlık
E) Antropolojik hazırlık

30. Özel güvenlik görevlisi Cafer ve
Mevlüt ikamet alanı olan bir sitenin
güvenliğini sağlamaktadırlar. Amirleri
kendilerine devriye görevini caydırıcı
amaçlı olarak yapmaları talimatını
vermiştir. Bu durumda Cafer ve Mevlüt
caydırıcı amaçlı devriye görevini nasıl
yapmalıdır?
A) Üniformalı olarak
B) Bağırarak
C) Sivil olarak
D) Cop sallayarak
E) Bisikletli olarak

31.Ateşli silah kullanılan olaylarda
aşağıdakilerden hangisi ilk ekibin
alması gereken tedbirlerden değildir?
A) Kovan ve çekirdek korunması için bir
araya toplanır
B) Şahısların elleri yıkatılmaz
C) Mermi çekirdeğinin giriş deliğinin
bulunduğu elbise yeri korunmalıdır
D) Gerekirse şahısların ellerine poşet
takılır
E) Çekirdek ve kovan araştırması için
gerekirse trafik akışı kesilir

32.Aşağıdakilerden hangisi delillerin
faydalarından değildir?
A) Suçun işleniş şeklinin tespitinde yarar
B) Suç şüphelisinin masumiyetini ispata
yarar
C) Suça katılanların suçtaki kusurluluk
derecelerinin tespitine yarar
D) İşlenmiş olan bir suçun aydınlanmasını
sağlar
E) Olayın tanıklarının masumiyetini ispata
yarar

33.Olay yerindeki iz ve delilleri
korumak kapsamında
aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
A) Olay yeri emniyet şeridi ile çevrilerek
koruma altına alınır
B) Hiçbir şeye dokunulmaması uyarısı
yapılır
C) Orada bulunanlar olay yerinden dışarı
çıkarılır
D) Şüphelinin el-yüz yıkamasına müsaade
edilir
E) Şüphelinin tespiti ve olay yerinden
ayrılmaması sağlanır.

34.Aşağıdakilerden hangisi eşkâl
tarifinde belirtilecek özelliklerden biri
değildir?
A) Kilo ve boy
B) Yüz yapısı
C) Soyut ifadeler
D) Cinsiyet
E) Görülebilir yaralar

35.Toplantı, konser, sahne gösterileri ve
spor müsabakaları gibi faaliyetlerin
yapıldığı yerlerde suç unsuru olmadan
yapılan aramaya ne denir?
A) Önleme araması
B) Adli arama
C) Zapt etme
D) El koyma
E) Şüpheli araması

36.Aşağıdakilerden hangisi parmak
izinin özelliklerinden değildir?
A) Değişmez
B) Benzetilemez
C) Benzemez
D) Değiştirilemez
E) Tasnif edilemez

37.Hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları
kişiyi, polise haber vermeden sabaha
kadar tutan özel güvenlik görevlisi
hangi suçu işlemiştir?
A) İşkence
B) Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma
C) Amirin emrine muhalefet
D) Görevi ihmal
E) Görevini yaptığından suç oluşmamıştır

38. “Genellikle önleme amaçlı yapılan
kontrol ve aramalarda elde edilen eşyaların
daha sonra sahibine iade edilmek üzere
belli bir süre ile alınma işlemine
…………. denir.” Metinde boş bırakılan
yere aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir?
A) Koruma altına alma
B) Emanete alma
C) Zaptetme
D) Gözönünde bulundurma
E) Suça elkoyma

39. İl sınırları içinde bulunan genel ve
özel bütün kolluk kuvvet ve
teşkilatlarının amiri kimdir?
A) İçişleri Bakanı
B) Başbakan
C) Vali
D) Kaymakam
E) İl Emniyet Müdürü

40. Aşağıdakilerden hangisi saldırgan
olan kişilere karşı savunma, püskürtme
ve dağıtma amaçlı olan copu
kullanırken dikkat edilecek
hususlardan değildir?
A) Caydırıcılık vasıtası olarak kullanılır
B) Uzaklaştırmak ve etkisiz hale getirmek
için kullanılır
C) Hassas bölgelere vurulmaması
konusunda dikkatli olunmalıdır
D) Cop zor kullanmayı gerektirmeyen
durumlarda kullanılır
E) Copun psikolojik etkisinden
faydalanılır

41.Metal dedektörlerinin
ayarlanmasına ne ad verilir?
A) Motivasyon
B) Stabilizasyon
C) Zoom
D) Kalibrasyon
E) Gramaj ayarı

42.Çevre güvenliğini sağlamak
amacıyla aşağıdakilerden hangisi
kullanılmaz?
A) X-Ray cihazı
B) Kapalı devre televizyon sistemi
C) Tel örgü
D) Duvar
E) Demir parmaklık

43.Aşağıdaki seçeneklerden hangisi
kontrol noktasında yapılan kontrol
bakımından yanlıştır?
A) Kontrol noktasında şahısların kontrolü
kapı dedektörü ile yapılır
B) Kontrol noktasında eşyaların kontrolü
X-ray cihazı ile yapılır
C) Kontrol noktasında şahısların aranması
el dedektörü ile yapılır
D) Bina ya da tesise girmekten vazgeçen
şahıs yakalanarak aranmalıdır
E) Giriş kontrollerinde kart sistemi
kullanılabilir

44.CCTV'nin açılımı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Kapalı devre televizyon sistemi
B) Kontrol sistemi
C) Açık devre televizyon sistemi
D) Canlı yayın yapma sistemi
E) Renkli televizyon sistemi

45.Aşağıdakilerden hangisi bir
yerleşkeye tehlikeli veya yasak
maddelerin sokulmasını engellemeye
yönelik kullanılır?
I-Metal dedektörü
II-Kartlı geçiş sistemi
III-X-ray cihazı
A) I ve III B) II ve III C) I ve II
D) I, II ve III E) Hiçbiri

46.İlkyardımın ABC’si şeklinde
isimlendirilen işlemlerden C’nin tanımı
nedir?
A) Hava yolunun açılması
B) Solunumun düzenlenmesi
C) Kas ve iskelet sistemi kontrolü
D) Kan dolaşımının sağlanması
E) Sindirim sisteminin düzenlenmesi

47.Aşağıdakilerden hangisi hasta veya
yaralının ilk değerlendirilmesinde
kontrol edilmesi gerekir?
A) İskelet sistemi
B) Dolaşım sistemi
C) Sindirim sistemi
D) Bilinç Durumu
E) Kas sistemi

48.Sağlıklı yetişkin bir kişide dakikada
olması gereken solunum sayısı sıklığı
kaçtır?
A) 16-22
B) 12-20
C) 18-24
D) 24-30
E) 30-36

49.Yaralıların aciliyetlerinin
değerlendirilerek seçme/ayırma
yapılması ve öncelikli kazazedenin
belirlenmesi işlemine ne denir?
A) Triaj
B) Taşıma
C) Teşhis
D) Tedavi
E) İlkyardım

50.Aşağıdakilerden hangisi
havayolunun tam tıkanmasına ait
belirtilerden değildir?
A) Nefes alamaz
B) Nefes alabilir
C) Konuşamaz
D) Rengi morarmıştır
E) Acı çeker, ellerini boynuna götürür

51.Aşağıdaki bilgilerden hangisi
doğrudur?
A) İlkyardım uygulamalarında belirli
miktarda ilaç kullanılır
B) İlkyardım uygulamalarında ilaç
kullanılmaz
C) Toplumun büyük bir bölümünün ilk
yardım eğitimi alması, iş kazaları veya
doğal afetler sonucunda birçok kişinin
sakat kalmasına yol açabilir
D) İlkyardım uygulaması olay yerinde
yapılmaz
E) İlkyardım için mutlaka tıbbi araç ve
gereç gereklidir

52.Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın
öncelikli amaçlarından değildir?
A) Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak
B) Durumun kötüleşmesini önlemek
C) İyileşmeyi kolaylaştırmak
D) Yaşamın korunması ve sürdürülmesini
sağlamak
E) Hasta veya yaralı için gerekli tedavinin
yapılmasını sağlamak

53.İlkyardımın temel uygulamaları
nelerdir?
A) Koruma, Bildirme, Kurtarma
B) Koruma, Taşıma, Nakil
C) Konuşma, Bildirme, Nakil
D) Kurtarma, Taşıma, Nakil
E) Koruma, Kollama, Nakil

54.Aşağıdakilerden hangisi
ilkyardımcının müdahale esnasında
yapması gereken işlemlerden değildir?
A) Sakin ve kararlı olmalıdır
B) Kimseden yardım almamalıdır
C) Mevcut imkânları değerlendirmelidir
D) Yaralının endişelerini gidermelidir
E) Çevrede yardımcı olacakları organize
etmelidir

55.Aşağıdakilerden hangisi hayat
kurtarma zincirinin ilk halkasıdır?
A) Sağlık kuruluşuna haber verme
B) Olay yerinde yapılan temel yaşam
desteği
C) Ambulans ekiplerince yapılan
müdahaleler
D) Hastane acil servislerince yapılan
müdahaleler
E) Hastanın veya yaralının sedye ile
taşınması

56.Aşağıdakilerden hangisi doğal
afetlerden biri olan sel sırasında
yapılmaması gereken bir davranıştır?
A) Su yatağı gibi su alabilecek bölgeleri
terk etmek
B) Sel sularına girmemek
C) Elektrik kaynaklarından uzak durmak
D) Araç içinden ayrılmamak
E) Suyun ulaşamayacağı güvenli yerlere
geçmek

57.Aşağıdakilerden hangisi deprem
sırasında yapılacaklardan değildir?
A) Sakin olmalı ve paniğe
kapılmamalıyız.
B) Hacim küçültülerek başımızı
korumalıyız.
C) Deprem sırasında acilen merdivenlere
yönelmeliyiz.
D) Sabitlenmemiş eşyalardan ve
camlardan
uzak durmalıyız.
E) Hepsi

58.Genel olarak insan için fiziksel,
ekonomik ve sosyal kayıplar meydana
getiren normal yaşamı ve insan
faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye
uğratarak toplulukları etkileyen
olaylara ne denir?
A) Deprem
B) Afet
C) Sel
D) Yangın
E) Tusunami

59.Aşağıda verilen yangın çeşitlerinden
hangisinde yangın söndürme maddesi
olarak köpük ve su kullanılmaz?
A) Orman yangını
B) Akaryakıt yangını
C) Elektrik yangını
D) Araç yangını
E) Plastik madde yangını

60.Yangın çıkmış çok katlı bir binada
yapılması gerekenlerden bazıları
aşağıda verilmiştir.
I. Yangın merdiveni vasıtası ile
binadan uzaklaşmak.
II. Kapalı alandan açık alana çıkma
imkânı yok ise duman girişini
engelleyici tedbirler almak.
III. Yangın çıkışlarını takip ederek
binayı terk etmek.
Buna göre verilenlerden hangileri
doğrudur?
A) Yalnız II
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

61.Yanıcı maddenin yapısı itibarı ile
yanıcı buhar-gaz meydana gelmediği,
yeterli ısı ve oksijenin olmadığı
durumlarda oluşan yanma çeşidi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kendi kendine yanma
B) Yavaş yanma
C) Hızlı yanma
D) İçin için yanma
E) Parlama/patlama

62.Aşağıdaki tedbirlerden hangisi doğal
bir afetle doğrudan ilişkilidir?
A) Baca izolasyonu
B) Paratoner
C) Yangın söndürme cihazı
D) Havalandırma sistemi
E) Duman algılama cihazları

63. Hangi yangın türlerinde boğma
esaslı söndürme yönteminin
kullanılması en uygun olarak tercih
edilmelidir?
A) Tarla yangınları
B) Çöp yangınları
C) Akaryakıt yangınları
D) Kağıt ve karton esaslı yangınlar
E) Orman yangınları

64.Aşağıdaki seçeneklerden hangisi
“Uyuşturucu Madde” tanımı arasında
sayılmaz?
A) Kişinin sinir sistemi üzerine etki
ederek; akli, fiziki ve psikolojik
dengesini bozan maddeler
B) Fert ve toplum içerisinde sosyal
çöküntü oluşturan maddeler
C) Alışkanlık ve bağımlılık yapan
maddeler
D) Kullanılması, bulundurulması ve satışı
kanunlarla yasaklanan maddeler
E) Bir kez kullanılması serbest olan
maddeler

65. Bireysel iletişimde mesaj veren
kişinin mesajının anlaşıldığını
göstermek için değişik cümlelerle
yansıtmaya ne ad verilir?
A) Mesaj tekrarı
B) Geri bildirim
C) Yansıtma
D) Görev tekrarı
E) Kodlama

66. Aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Uyuşturucu maddeler kullanıcının akli,
fiziki ve psikolojik dengesini bozar
B) Uyuşturucu maddeler merkezi sinir
sistemini etkiler
C) Uyuşturucu maddeler toplum içinde
iktisadi ve sosyal çöküntüye neden
olurlar
D) Uyuşturucu maddeler alışkanlık yapar
E) Bonzai, kullanılması bulundurulması
ve satışı henüz yasaklanmamış bir
maddedir

67. İletişim esnasında karşı tarafa
gönderilen ses, yazı, söz ya da davranışa
ne ad verilir?
A) İleti
B) Gösterge
C) Gönderici
D) Kanal
E) Kaynak

68. Aşağıdakilerden hangisi etkili
dinleme becerisi geliştirmenin
yollarından biri değildir?
A) Göz teması kurma
B) Soru sorma
C) Hemen sonuç çıkarma
D) Dinlediğinizi belli etme
E) Not alma

69. Empati ile sempati arasındaki fark
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Empatide anlama, sempatide hak
verme vardır
B) Empatide duygular önemli değildir
C) Sempatide düşünceler önemlidir
D) Empati yandaş olmaktır
E) Aralarında hiçbir fark yoktur

70. Bir insanın düşünmesi,
duygulanması, ihtiyaçlarının farkına
varması hangi iletişim tekniğidir?
A) Kişiler arası iletişim
B) Kişi içi iletişim
C) Örgüt içi iletişim
D) Kitle iletişimi
E) Grup iletişimi

71. Çalıştığı iş yerine kişinin arkasından
konuşulması, kendini gösterme
olanaklarının kısıtlanması, iş
arkadaşlarının kişiyle konuşmaması
neyin göstergesidir?
A) Kişiye aşırı sorumluluk verilmesinin
B) Bireyin işini iyi yapamamasının
C) Performans değerlendirmesinin
D) Psikolojik şiddetin
E) Adil olmayan görev dağılımının

72. Aşağıdakilerden hangisi
kalabalıkların özelliklerinden birisi
değildir?
A) Hiyerarşi, iş bölümü ve statü düzeni
yoktur
B) Geçici bir birliktelik söz konusudur
C) Mutlaka provokatör bir grup vardır
D) İnsanlar tesadüfi olarak bir yerde
bulunurlar
E) Provokasyona ve kitle hareketlerine
açıktırlar

73. Kullanma zorunluluğu ortaya
çıkması durumunda, cop vücudun
hangi kısmına vurulmalıdır?
A) Yüz bölgesi
B) Parmaklar
C) Göğüs
D) Kol ve bacakların etli kısımları
E) Kafa ve boyun

74. Bir huzursuzluğu ve eylemi
başlatma ve devam ettirme konusunda
tecrübe sahibi ve yetişmiş elemanlardır.
Eylemin önceden planlandığı şekilde
amacına ulaşabilmesi için inceden
inceye hesaplanmış hareket tarzı
sergilerler.
Bu ifadelerle aşağıdakilerden
hangisi tanımlanmaktadır?
A) Suikastçı
B) Yönetici
C) Provokatör
D) Koruma görevlisi
E) Direnişçi

75. Toplumsal olaylarda “caydırıcılık”
ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
A) Topluluğu kontrol etmek için aşırı güç
kullanmaktır
B) Olay çıkarmaya kararlı kişileri
vazgeçirmek için uygulanan
taktiklerdir
C) Devlet ve onun adına kuvvet kullanan
güvenlik personelinin gücünü her şartta
göstermektir
D) Olay olmadan önce önlemek esas
olduğundan en sert tedbirleri
uygulamaya koymaktır
E) Olaylara hiç müdahale etmemek en
etkili yöntemdir

76. “Korku ve bilgisizliğin doğurduğu bir
durumdur. Emin bir yere ulaşabilmek için
dayanılmaz bir korku ve heyecanın etkisiyle
meydana gelen kontrolsüz hareketlere yol
açar.” Bu ifadeler aşağıdakilerden
hangisini tanımlamaktadır?
A) Şiddet
B) Kalabalık
C) Saldırı
D) Sükûnet
E) Panik

77. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal
olaylarda, güvenlik güçlerinin topluluğu
kontrol altına alma ve etkisiz hale
getirmede aldığı düzenlerden değildir?
A) Çember düzeni
B) Çevre düzeni
C) Kama düzeni
D) Hat düzeni
E) Hiçbiri

78. Örgüt içinde en sık görülen çatışma
biçimi hangisidir?
A) Kişi içi çatışmalar
B) Rol çatışmaları
C) Ben merkezcilik
D) Empati yoksunluğu
E) Önyargılar

79. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin
temel amaçlarından birisi değildir?
A) Var olmak
B) Bilgi edinmek
C) Ayrıştırmak
D) Paylaşmak
E) Etkilemek

80. “Özel güvenlik görevlisi Oya,
karşısındaki kişiye uygulaması gereken
güvenlik tedbirlerini anlatırken şahsın
onu dinlemediğini ve başka bir şeyle
ilgilendiğini görüyor.” Anlatılan olayda
iletişimin temel ilkelerinden hangisi
yerine getirilmemiştir?
A) İletişim iki tarafında aktif olduğu bir
alışveriş sürecidir
B) İletişim her zaman her yerdedir
C) İletişim anlamların paylaşımıdır
D) İletişim değişik katmanlarda
gerçekleşir
E) İletişimde amaç çevre üzerinde etkin
olmaktır

81. Genel olarak iki öğe arasında
birbiriyle ilişkili bir dizi mesaj
alışverişine ne ad verilir?
A) İletişim
B) Beceri
C) Algı
D) İlişki
E) Empati

82. …..…. kişinin kendisini
karşısındaki kişinin yerine koyarak
onun duygu ve düşüncelerini anlaması,
bunu da karşısındaki kişiye iletmesidir.
Boş bırakılan yere aşağıdaki
kavramlardan hangisi gelmelidir?
A) Empati
B) Sağduyu
C) Etkili dinleme
D) Açık iletişim
E) Sen dili

83. Birine önemli bir konuyu ya da bir
problemimizi anlatacağımız zaman;
“Beni can kulağıyla dinle” deriz. “Can
kulağıyla dinlemek” hangi tür dinleme
biçimine örnektir?
A) Savunucu dinleme
B) Seçerek dinleme
C) Tuzak kurucu dinleme
D) Etkin dinleme
E) Yüzeysel dinleme

84. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal
olaylarda güvenlik güçlerinin
uygulamada göz önünde bulundurması
gereken genel ilkelerden değildir?
A) Tarafsız olmak
B) Duygusal davranmak
C) Çevre güvenliğini sağlamak
D) Minimum kuvvet kullanmak
E) İnisiyatifi elinde bulundurmak

85. Aşağıdakilerden hangisi
kalabalığın özelliklerindendir?
A) Kalıcı birliktelik söz konusudur
B) Hiyerarşi, iş bölümü ve statü düzeni
vardır
C) Provokasyona ve kitle hareketlerine
açıktırlar
D) Aralarında eylem birliği vardır
E) Liderleri vardır

86. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal
olaylarda uyulacak genel prensiplerden
biri değildir?
A) İkna edici ve inandırıcı olma
B) Provokasyona gelmeme
C) Caydırıcı olma
D) İnisiyatif kullanma
E) Organizatörlerle diyalogdan kaçınma

87. “Özel olarak yetiştirilmiş, gözü
pek, saldırgan, neden, nasıl, ne zaman
eyleme geçecekleri ve hangi sloganı
atacakları önceden planlanmış olan
militanlardır.” Tanımı yapılan grup
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Topluluğu içeriden yönetenler
B) Topluluğu dışarıdan yönetenler
C) Eylem grupları
D) Haberleşme görevlileri
E) Psikolojik etki grupları

88.Yasadışı göstericilerin dağıtılması
için yapılması gerekenlerden biri
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Topluluğu bir arada tutmak
B) Topluluğun lideri ve/veya
yönlendiricilerini topluluktan ayırmamak
C) Güç gösterisi yapmamak
D) Topluluğun dikkatini dağıtmak
E) Topluluğun yayılmasını sağlamak

89.Önemli kişinin can ve mal
güvenliğine yönelik tehlike ve
saldırılara karşı kullanılan daimi veya
geçici olarak kullanılan maddi veya
teknolojik tedbirlere ne ad verilir?
A) Özel güvenlik tedbiri
B) Şahsi güvenlik tedbiri
C) Fiziki güvenlik tedbiri
D) Yakın koruma tedbiri
E) Koruma çemberleri

90.Hangisi yakın koruma görevindeki
aşamalardan biri olarak
değerlendirilemez?
A) Her zaman bir tehlike mevcuttur
B) Tehlikesiz güzergâh seçimi
yapılmalıdır
C) Korunan kişi ile koruma personeli
arasında yakın bağ oluşmalıdır
D) Muhtemel tehlikeler ortadan
kaldırılmalıdır
E) Saldırı ve tehlike usule ve hukuka
uygun bertaraf edilmelidir

91.Aşağıdakilerden hangisi temel
koruma prensiplerinden biri değildir?
A) Koruma esnek olmamalıdır
B) Tam koruma mümkün değildir
C) Koruma görevinde silah kullanmak son
çaredir
D) Koruma görevinde ekip çalışması çok
önemlidir
E) Koruma görevi önemli kişiye göre
yapılmalıdır

92.Korunan kişinin en yakınında, yakın
koruma personeli tarafından
oluşturulan, korunan kişinin izin
verdiği yakınları ve güvenlik
kontrolünden geçmiş kişiler girebildiği
en güvenli ve en önemli halkaya ne ad
verilir?
A) Dış çember
B) İç çember
C) Orta çember
D) Boğma çemberi
E) Hedef çember

93.Ziyaret yapılacak yerlerde, korunan
kişinin güvenliğini tehlikeye düşürme
ihtimali olan mevcut ve muhtemel
tehlikelerin tespit edilerek, etkisiz hale
getirmek veya en aza indirmek amacıyla
yapılan çalışmalara ne ad verilir?
A) Ziyaret planlaması
B) Güvenlik çalışması
C) Koruma çalışması
D) Öncü çalışması
E) Artçı ekip çalışması

94.Önemli kişinin can güvenliğine karşı
merdivenlerde sağlanan korumada
hangisi doğru değildir?
A) Koruma personeli, korunan kişinin
sürekli önünde bulunur
B) Koruma personeli, korunan kişinin
sürekli arkasında bulunur
C) 360 derece korunma sağlanmalıdır
D) 90 derece koruma sağlanmalıdır
E) Geliş ve gidiş olan merdivenlerde
karşı merdivende koruma personeli
bulunur

95.Önemli kişiye yapılan tehdit saat 9
istikametinden geliyorsa, korunan kişiyi
hangi istikamete doğru kaçırılması
gerekir?
A) 12
B) 3
C) 6
D) 4
E) 8

96.Korunan kişinin bir yerden başka
bir yere giderken geçmek zorunda
kaldığı alternatifi olmayan saldırıların
gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu
saldırı noktasına ne ad verilir?
A) Tehlike noktası
B) Hedef noktası
C) Boğma noktası
D) Koruma noktası
E) Saldırı noktası

97. Komisyon tarafından, özel
güvenliğin görev alanı olarak
tanımlanmış bölgede emniyet ve asayişle
ilgili konularda asıl yetki …………
cümlesini aşağıdakilerden hangisi
tamamlar?
A) Özel kolluktadır
B) Genel kolluktadır
C) Polisindir
D) Jandarmanındır
E) Savcınındır

98. Genel kolluğa yardımcı olarak görev
yapan özel güvenlik görevlilerinin
yetkileri 5188 sayılı Kanun ile
belirlenmiştir. Bu kapsamda ÖGG’leri
aşağıdaki maddelerden hangisini
yapabilir?
A) Yakaladıkları suçluları mahkemeye
sevk edebilirler
B) Şüphelilerin ifadelerini avukat
nezaretinde alabilirler
C) Olay yerindeki delilleri toplarlar
D) Trafiği ihlal edenlere ceza kesebilirler
E) Müsabaka güvenliği ile ilgili polis
nezaretinde üst araması yapabilirler

99. Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk
ile özel kolluğun görevlerini yerine
getirirken kullanabilecekleri yetkileri
bakımından ortak yetki alanına girmez?
A) Kimlik sorma
B) Zor kullanma
C) Arama
D) Yakalama
E) Telefon dinleme

100. İlçe sınırları içerisinde genel ve özel
kolluk kuvvetlerinin mülki amiri kimdir?
A) Vali
B) Kaymakam
C) İçişleri Bakanı
D) Emniyet Müdürü
E) Garnizon Komutanı

Silah Bilgisi

1. Aşağıdakilerden hangisi icra yayının
görevidir?
A) Şarjörde bulunan fişekleri şarjör ağzına
doğru bastırarak fişek yatağına
sürülmesini sağlamak
B) Barut gazının basıncı ile geriye doğru
gelen sürgünün tekrar ileri gitmesini
sağlamak
C) Silahın ateşlenmesi ile mermi
çekirdeğine hız, dönüş ve yön vererek
hedefe istikrarlı şekilde varmasını
sağlamak
D) İğnenin kapsüle darbe yapmasından
sonra yerine gelmesini sağlamak
E) Tetik ile horoz arasındaki irtibatı
sağlamak

2. Aşağıdakilerden hangisi atışa etki
eden bireysel faktörlerden değildir?
A) Duruş
B) Nefes kontrolü
C) Nişan alma
D) Konsantrasyon
E) Rüzgar

3. Göz, gezin üst kenar orta noktası,
arpacığın silme tepe noktasından hedefe
doğru olan hatta ……….. denir.
Boşluğa hangi seçenek gelmelidir?
A) Hedef hattı
B) Mermi yolu
C) Nişan hattı
D) Namlu yolu
E) Atış hattı

4. Aşağıdaki şıklardan hangisinde İlk
Hız doğru tanımlanmıştır?
A) Silah ateşlendikten sonra, çekirdeğin
namluyu terk ettiği andan itibaren 1
saniyede aldığı yol
B) Çekirdeğin namluyu terk ettikten sonra
gittiği en uzak mesafe
C) Çekirdeğin namluyu terk ettiği andan
itibaren hedefe varıncaya kadar izlediği
yol
D) Çekirdeğin namlu içerisinde aldığı yol
E) Çekirdeğin namlu içerisinde bir tur
dönmesi için namlu içerisinde ilerlediği
mesafe

5. Fişeği ya da boş kovanı, fişek
yatağından çıkartmaya yarayan sisteme
ne ad verilir?
A) Ateşleme tertibatı
B) Emniyet tertibatı
C) Kovan atma tertibatı
D) Hatve
E) Rayyür

6. Aşağıdakilerden hangisi Atış
Poligonunda bulunması gereken
hatlardan değildir?
A) Atış hattı
B) Sınır hattı
C) Hedef hattı
D) Hazırlık hattı
E) Geri besleme/temizlik hattı

7. Aşağıdakilerden hangisi MP-5
makineli tabanca için söylenemez?
A) 9x19 mm çapında fişek atar
B) Barut gazının geri tepmesi, icra yayın
ileri itmesi prensibi ile çalışır
C) Yarı otomatik ve tam otomatik olarak
çalışabilir
D) Atış seçici mandal marifetiyle tek tek
ve seri atış yapar
E) Atış seçici mandal orta konumda iken
silah atış yapmaz, emniyettedir

8. Silahın temizliğine başlamadan önce,
yapılması gereken aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Hemen silah sökülmeye başlanır
B) Tetiğe basılır
C) Silah ellenmez
D) Silah ölü noktaya çevrilir ve şarjör
çıkartılır
E) Uzman ekip çağrılır

9. Aşağıdakilerden hangisi silahla
yapılan kazaların kişisel sebeplerinden
değildir?
A) Atıcının kendine aşırı güveni
B) Atıcının silahını tanımaması
C) Aşırı unutkanlık
D) Silahla sık sık ve gereksiz oynama
E) Fişek hatası

10. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi
Kısa Namlulu Silahların parçalarından
değildir?
A) Kurma kolu
B) Gez-arpacık
C) İcra mili-yayı
D) Namlu
E) Sürgü

11. Ateşleme sonrası mermi çekirdeğine
yön ve istikamet veren parçaya ne ad
verilir?
A) Sürgü B) Horoz C) Namlu
D) Tetik E) Gez

12. Aşağıdakilerden hangisi, atıcının
tetik çekme (tetik ezme) hatalarından
değildir?
A) Tetiği çok yavaş ve uzun süre
bekleyerek çekmek
B) Tetiği ani çekmek
C) Tetiği düzensiz çekmek
D) Tetiği çekerken isnat boşluğunu
almamak
E) Tetiği çekerken patlama sesinden
etkilenmek

13. Silahlarda bulunan tırnağın görevi
aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru
olarak tarif edilmiştir?
A) Kapsülün ateşlenmesini sağlar
B) Silahın emniyete alınmasını sağlar
C) Fişeğin ya da boş kovanın fişek
yatağından çekilip çıkarılmasını sağlar
D) Şarjörün çıkarılmasını sağlar
E) Atış sonrası sürgünün geride kalmasını
sağlar

14. Aşağıdakilerden hangisi “Genel
Emniyet Kurallarından” değildir?
A) Ateş etme gereği olmadıkça silah
kılıfından çıkarılmaz
B) Silah asla dolu durumda saklanmaz
C) Silah boş dahi olsa daima ölü noktaya
tutulur
D) Silahı boşaltmak için, sırasıyla önce
tetik düşürülür, şarjör çıkartılır, fişek
yatağı gözle kontrol edilerek boş
olduğundan emin olunur
E) Silahı boşaltmak için, sırasıyla önce
şarjör çıkartılır, sürgü çekilir, fişek
yatağı gözle kontrol edilerek boş
olduğundan emin olunur

15.Bir tabancada tetik çekildiğinde hem
horoz kuruluyor, hem de düşüyorsa, bu
nasıl bir sisteme sahiptir?
A) Çift Hareketli
B) Yarı Otomatik
C) Tam Otomatik
D) Tek Hareketli
E) Toplu

16.Aşağıdakilerden hangisi iyi bir
atıcının özelliklerinden değildir?
A) Silahını tanır
B) Gördüğünü anında vurur
C) Silahını dikkatli kullanır
D) Silahı kanun ve kurallara uygun
kullanır
E) Silahını korur

17.Doğru nişan alma aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Gez ve hedef net, arpacık bulanık
görülmeli
B) Gez net, hedef ve arpacık bulanık
görülmeli
C) Gez bulanık, arpacık ve hedef net
görülmeli
D) Hedef bulanık, gez ve arpacık net
görülmeli
E) Hedef net, gez ve arpacık bulanık
görülmesi

18.Toplu bir tabanca ile ateş edilmek
istenildiğinde, tetiğe basınca horoz
nereye vurarak fişeği patlatır?
A) Top yuvasına
B) Baruta
C) Çekirdeğe
D) Kabzaya
E) Kapsüle

19.Ateşli silahlarda çekirdeğin
gidebileceği en uzak mesafeye ne denir?
A) Etkili Menzil
B) Mermi yolu
C) Azami menzil
D) Azami hız
E) Hedef hattı

20.Aşağıdakilerden hangisi çekirdeğin
mesafesini etkileyen faktörlerden biri
değildir?
A) Namlu boyu
B) Yiv ve set
C) Barut miktarı
D) Atıcının acemiliği
E) Havanın ısısı

21.Silahlarla yapılan kazaların en
önemli sebebi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Atıcının acemi olması
B) İhmal
C) Silahın eski olması
D) Fişeğin bozuk olması
E) Silahın yeni olması

22.Silah taşıma ruhsatı bulunan kişi
silahlı olarak aşağıdakilerden hangisine
giremez?
A) İçkili lokanta
B) Hiper market
C) Cezaevi
D) Otel
E) Havuz

23.Silah ile atış yapılırken
aşağıdakilerden hangisi yoksa isabetli
bir atış yapılamaz?
A) Arpacık
B) Tırnak
C) Şarjör çıkarma mandalı
D) Şarjör
E) Emniyet mandalı

24. Hangisi sürgü tutucu pimin
görevlerindendir?
A) Silahın sürgü ve namlusunu gövdeye
sabitlemeye yarar
B) Silahı emniyete almamızı sağlar
C) Silahın içine toz kaçmaması için
yapılmıştır
D) Geriye gelen sürgünün hızla ileriye
gitmesini sağlar
E) Tetikten aldığı hareketi horoza iletir

25.Atış yapılan tabancanın sürgüsünün
geride kalması aşağıdakilerin
hangisinin neticesinde olur?
A) Şarjörün dolu olması
B) Namlunun ısınması
C) Şarjörün tabancadan çıkması
D) Şarjörde fişeğin bitmesi
E) İğnesinin kırılması
 CEVAP ANAHTARI
1-C
2-E
3-B
4-B
5-A
6-E
7-D
8-D
9-D
10-C
11-D
12-E
13-C
14-C
15-B
16-E
17-A
18-D
19-E
20-A
21-C
22-A
23-E
24-C
25-D
26-B
27-B
28-C
29-A
30-A
31-A
32-E
33-D
34-C
35-A
36-E
37-B
38-B
39-C
40-D
41-D
42-A
43-D
44-A
45-A
46-D
47-D
48-B
49-A
50-B
51-B
52-E
53-A
54-B
55-A
56-D
57-C
58-B
59-C
60-E
61-B
62-B
63-C
64-E
65-B
66-E
67-A
68-C
69-A
70-B
71-D
72-C
73-D
74-C
75-B
76-E
77-B
78-B
79-C
80-A
81-A
82-A
83-D
84-B
85-C
86-E
87-C
88-D
89-C
90-C
91-A
92-B
93-D
94-D
95-B
96-C
97-B
98-E
99-E
100-B
SİLAH BİLGİSİ VE ATIŞ
1-B
2-E
3-C
4-A
5-C
6-B
7-E
8-D
9-E
10-A
11-C
12-E
13-C
14-D
15-A
16-B
17-D
18-E
19-C
20-D
21-B
22-C
23-A
24-A
25-D