78.SINAV A GRUBU

Ana Sayfa / Soru Arşivi / 78.SINAV A GRUBU

78.SINAV A GRUBU

1. 5188 Sayılı Kanun, bazı yerlerde
silahlı özel güvenlik hizmeti
verilmesini yasaklamıştır.
Aşağıdakilerden hangisinde silahlı özel
güvenlik hizmeti verilebilir?
A) Organize sanayi bölgelerinde
B) Eğitim öğretim kurumlarında
C) Sağlık tesislerinde
D) İçkili yerlerde
E) Spor müsabakalarında

2. ……….., il ve ilçe sınırları içerisinde
bulunan genel ve özel bütün kolluk
kuvvet ve teşkilatının amiridir.
Yukarıdaki cümlede boşluğa
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Emniyet Müdürü
B) Vali
C) Jandarma Komutanı
D) Alay Komutanı
E) Özel Güvenlik Müdürü

3. Genel kolluk kuvvetleri
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Polis-Jandarma-Sahil Güvenlik
B) Polis-Jandarma-Orman Muhafaza
C) Sahil Güvenlik-Gümrük MuhafazaPolis
D) Polis-Jandarma-Gümrük Muhafaza
E) Jandarma-Belediye Zabıtası-Sahil
Güvenlik

4. Kamu güvenliğinin sağlanması
yönünden 5442 Sayılı İl İdaresi
Kanunundaki yetkilerin kullanılması
sırasında, özel güvenlik görevlileri
kimlerin emirlerini yerine getirmekle
yükümlüdürler?
A) Polis ve bekçilerin
B) Jandarma ve askerlerin
C) Mülki idare amiri ve genel kolluk
amirinin
D) Belediye başkanı ve belediye
meclisinin
E) İl genel meclisinin

5. “Geçici ve acil hallerde komisyon
kararı aranmaksızın valilik tarafından
özel güvenlik izni verilebilir.”
Aşağıdakilerden hangisi bu hallerden
değildir?
A) Para ve değerli eşya naklinde
B) Konserlerde
C) Metro istasyonlarında
D) Toplantı ve gösteri yürüyüşü
etkinliğinde
E) Sirk gösterisinde

6. Kamu güvenliğinin sağlanmasına
yönelik olarak 5442 Sayılı İl İdaresi
Kanunundan aldığı yetkiyi kullanan
mülki idare amirinin veya
yetkilendirdiği genel kolluk amirinin
emirlerini yerine getirmeyen özel
güvenlik görevlisi Ahmet aşağıdaki
yaptırımlardan hangisi ile karşı
karşıya kalır?
A) 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır
B) 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır
C) Özel güvenlik şirketindeki
amirlerinin sözlü emirlerini yerine
getirdiği için ceza almaz
D) 3 aya kadar hapis ve 50 günden az
olmamak üzere adli para cezası ile
cezalandırılır
E) 1 yıl süreyle özel güvenlik alanında
görev alamaz

7. Özel güvenlik görevlisi Mohaç,
havalimanında bina girişindeki x-ray
cihazından sorumlu olarak görev
yapmaktadır. Özel güvenlik görevlisi
Mohaç bu görevini yaparken hangi
kanundan yetki alarak bu görevi
yapmaktadır?
A) 5442 Sayılı Kanundan
B) 7145 Sayılı Kanundan
C) 5188 Sayılı Kanundan
D) 2559 Sayılı Kanundan
E) 657 Sayılı Kanundan

8. 5188 Sayılı Kanunun 21. Maddesine
göre özel güvenlik görevlilerinin
üçüncü şahıslara verebilecekleri
zararların tazmini amacıyla, özel
hukuk tüzel kişileri ve özel güvenlik
şirketlerine getirdiği yükümlülük
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ek önlemler alma yükümlülüğü
B) Zamanında bildirimde bulunma
yükümlülüğü
C) Özel güvenlik mali sorumluluk
sigortası yaptırma yükümlülüğü
D) Temel eğitim alma yükümlülüğü
E) Güvenlik sorumluluğu yükümlülüğü

9. Özel güvenlik görevlisinin kimlik kartı
ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi
yanlıştır?
A) Özel güvenlik görevlisine valilikçe
kimlik kartı verilir
B) Kimlik kartı görevlinin adı ve soyadı
ile silahlı veya silahsız olduğunu
belirtir
C) Kimlik kartı görev alanı ve süresi
içerisinde herkes tarafından
görülebilecek şekilde yakaya takılır
D) Üzerinde kimlik kartı olmayan özel
güvenlik görevlileri 5188 Sayılı
Kanunun 7. maddesinde sayılan
yetkileri kullanabilir
E) Kimliğin kaybedilmesi halinde
işveren durumu derhal valiliğe
bildirir

10. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik
görevlisinin 5188 Sayılı Kanunun 7.
maddesinden doğan yetkilerinden biri
değildir?
A) Kişilerin üstlerini dedektör ile aramak
B) Olay yerini ve delilleri koruma altına
almak
C) Cenaze ve düğün törenlerinde kimlik
sormak
D) Terk edilmiş eşyayı emanete almak
E) Olay yerindeki delilleri toplamak ve
incelemek

11.Tutanağın, hazırlık soruşturması
açısından anlam ifade edebilmesi için
en az kaç resmi görevli tarafından
imzalanması gerekir?
A) 3 B) 1 C) 4 D) 5 E) 2

12. 5188 Sayılı Kanun uyarınca, valilikçe
özel güvenlik görevlilerine verilen
çalışma izninin süresi kaç yıldır?
A) 3
B) 5
C) 6
D) 2
E) Süresiz

13. Aşağıdakilerden hangisi özel kolluk
değildir?
A) Belediye zabıtası
B) Özel güvenlik görevlisi
C) Orman muhafaza memuru
D) Köy ve kır bekçileri
E) Gümrük muhafaza memuru

14. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik
görevlilerince yerine getirilen
yakalama işlemi sonrası
yapılabileceklerden değildir?
A) Yakalanan kişiyi genel kolluğa teslim
etme
B) Yakalama işlemine ilişkin genel
kolluğa bilgi verme
C) Yakalanan kişiye ilişkin gerekli
güvenlik tedbirlerini alma
D) Yakalanan kişinin ifadesini alma ve
Sanık Hakları Formu düzenleme
E) Kişinin üstündeki suç unsurlarından
arındırılmasını sağlama

15. Silahlı olarak görev yapacak bir özel
güvenlik görevlisi en az hangi okul
diplomasına sahip olmalıdır?
A) İlkokul ve dengi
B) Ortaokul ve dengi
C) Lise ve dengi
D) Meslek yüksek okulu ve dengi
E) Üniversite ve dengi

16. I. Bedeni kuvvet
II. Maddi güç
III. Silah kullanılması
Yukarıda sayılan zor kullanma
türlerinin kullanılması hangi sıralama
ile olmalıdır?
A) III-I-II
B) II-I- III
C) I-III-II
D) I-II-III
E) III-II-I

17. “Şirketlerin özel güvenlik alanında
faaliyette bulunması ……….. iznine
tâbidir’’ cümlesindeki boşluğa hangisi
gelmelidir?
A) Valiliklerin
B) Adalet Bakanlığının
C) İçişleri Bakanlığının
D) Milli Savunma Bakanlığının
E) Özel Güvenlik Komisyonun

18. Özel Güvenlik Komisyonunun başkanı
kimdir?
A) İl Jandarma Komutanı
B) Vali Yardımcısı
C) İl Emniyet Müdürü
D) Ticaret Odası Başkanı
E) Sanayi Odası Başkanı

19.Toplantı, konser, sahne gösterileri ve
spor müsabakaları gibi faaliyetlerin
yapıldığı yerlerde suç unsuru olmadan
yapılan aramaya ne denir?
A) Önleme araması
B) Adli arama
C) Zapt etme
D) El koyma
E) Şüpheli araması

20. Aşağıdakilerden hangisi eşkâl
tarifinde belirtilmesi gereken
özelliklerden biri değildir?
A) Cinsiyet
B) Ten rengi
C) Yüz şekli
D) Kıyafet
E) Duygu durumu

21. 5188 sayılı Kanun kapsamında görevli
özel güvenlik personeli yetkilerini ne
zaman ve nerede kullanabilir?
A) Her zaman ve her yerde
B) Görev alanı dışında ve görevli
olmadığı süre içinde
C) İl hudutları içinde ve her zaman
D) Gündüz ve gece olmak üzere polis
sorumluluk bölgesinde
E) Görevli olduğu süre içinde ve görev
alanlarında

22. Aşağıdakilerden hangisi devriye
yöntemlerinden biri değildir?
A) Rutin Devriye
B) Planlı Devriye
C) Atlı Devriye
D) Geri Dönüşlü Devriye
E) Dairesel Devriye

23. Aşağıdakilerden hangisi parmak izinin
özelliklerinden değildir?
A) Sınıflandırılabilir
B) Benzetilebilir
C) Değişmez
D) Arşivlenebilir
E) Karşılaştırılabilir

24. ÖGG Ahmet ile Kemal’in tanzim
edemeyeceği tutanak hangisidir?
A) İhbar tutanağı
B) Teslim-tesellüm tutanağı
C) Emanete alma tutanağı
D) Gözaltına alma tutanağı
E) Buluntu eşya tutanağı

25. Herhangi bir iletişim aracı
bulunmaması halinde personelin
birbirlerini görebildiği durumlarda
daha önceden belirledikleri
yöntemlerle anlaşmalarıdır. Tanımı
yapılan rapor çeşidi hangisidir?
A) Sözlü rapor
B) Yazılı rapor
C) Elektronik rapor
D) Görsel rapor
E) Kriminal rapor

26. Aşağıdakilerden hangisine kelepçe
takılmaz?
A) Şüphelinin kaçmasını önlemek için
B) Şüphelinin kendisine zarar vermesini
önlemek için
C) Şüpheli çocuğun kaçmasını önlemek
için
D) Şüphelinin görevlilere mukavemette
bulunmasını önlemek için
E) Şüphelinin saldırgan tutum
sergilemesini önlemek için

27. Aşağıdakilerden hangisi adli aramaya
örnektir?
A) Alışveriş merkezi girişlerinde yapılan
arama
B) Konser girişlerinde yapılan arama
C) Otogar girişinde yapılan arama
D) Hâkim kararı ile iş yerinde yapılan
arama
E) Spor müsabakalarında kapı
girişlerinde yapılan arama

28.Zor kullanma ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) İnsan onuru zedelenmemelidir
B) Gereksiz gecikmeler olabilir
C) Yasaya uygun olmalıdır
D) Denge olmalıdır
E) Zorunlu olmalıdır

29.Bankada görevli ÖGG İsmet’in hangi
davranışı yanlıştır?
A) İletişimi iyi olmalıdır
B) Müşterileri gözlemlemelidir
C) Müşterilerin ATM’den para
çekmelerine yardımcı olmalıdır
D) Kaba ve sert olmamalıdır
E) Tehlike anında her an müdahale
edecek şekilde dikkatli olmalıdır

30. Aşağıdakilerden hangisi cop’un
kullanımındaki temel esaslardan biri
değildir?
A) Kanuni sorumluluk içerisinde hareket
edilerek güç kullanılmalıdır
B) Kalıcı etki oluşturacak vuruşlardan
kaçınılmalıdır
C) Vuruşlar öncelikle el ve ayaklarda
bulunan ana kas gruplarına yönelik
olmalıdır
D) İkazlar her aşamada yapılmalıdır
E) Vuruşlar öncelikle boyun bölgesine
yapılmalıdır

31. Aşağıdakilerden hangisi telsiz
konuşmasında dikkat edilecek
hususlardan biri değildir?
A) Konuşmalarda isim ve rütbe
kullanılmalıdır
B) Mesajlar kısa ve anlaşılır olmalıdır
C) Konuşmalarda çağrı, karşı tarafın kod
numarası verilerek yapılır
D) Telsizin sesi fazla açılmamalıdır
E) Anlaşılması zor isimler, kolay
anlaşılacak kelimelerle kodlanmalıdır

32. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine
Dair Kanunun ilgili maddesindeki
‘‘Görev alanı’’ belirlemede usul nedir?
A) Emniyet Genel Müdürlüğünce
belirlenir
B) İl Emniyet Müdürlüğünce belirlenir
C) Bölge Polis Merkezince belirlenir
D) İl Özel Güvenlik Komisyon kararı
üzerine Valinin onayıyla belirlenir
E) İlgili kurum, kuruluş tarafından
belirlenir

33. Hangi durumda özel güvenlik
görevlileri korumakla görevli
oldukları konut sitesinin bir dairesine
giremezler?
A) İmdat istenen konut
B) Uyuşturucu kullanıldığından şüphe
edilen konut
C) Yangın nedeniyle yardım istenen
konut
D) Deprem dolayısıyla içinde sıkışmış
insanların olduğu bilinen konut
E) Gelen seslerden içeride bir veya daha
fazla kişinin ciddi hayati tehlikede
olduğu anlaşılan konut

34. Olay yerinde delil toplama görevi kime
aittir?
A) Özel güvenlik amiri
B) Özel güvenlik görevlisi
C) İlk gelen özel güvenlik ekibi
D) Genel kolluk çevik kuvvet ekibi
E) Genel kolluk olay yeri inceleme ekibi

35. Özel güvenlik görevlisinin nokta
görevi sonunda makul bir süre
beklemesine rağmen nöbeti devralacak
görevlinin gelmemesi halinde yapması
gereken doğru davranış biçimi
hangisidir?
A) Görev saati dolduğu için noktaya
görev sonu raporunu bırakıp ayrılmak
B) Görev yerinden ayrılıp güvenlik
amirine bilgi vermek
C) Görev devir teslim defterine
nöbetçinin gelmediğini yazarak
ayrılmak
D) Güvenlik amirine haber verip yerine
nöbetçi belirlenip gelinceye kadar ya
da güvenlik amirinin vereceği
talimata kadar beklemek
E) Kimseye haber vermeden nöbete
devam etmek

36. Aşağıdakilerden hangisinde önleme
araması yapılamaz?
A) Umumi veya umuma açık yerlerde
veya öğrenci yurtlarında veya
eklentilerinde
B) Kamuya açık olmayan özel
işyerlerinde
C) Yerleşim yerleri giriş ve çıkışlarında
D) Her türlü toplu taşıma veya seyreden
taşıt araçlarında
E) Halkın topluca bulunduğu veya
toplanabileceği yerlerde

37. Aşağıdakilerden hangisi olay yerine ilk
intikal eden ekibin görevlerinden biri
değildir?
A) Delilleri dağılmasın diye bir yere
toplamak
B) Yaralıların hastaneye sevkini
sağlamak
C) Trafik akışının devamını sağlamak
D) Şüpheli ya da şüphelileri muhafaza
altına almak
E) Olay yerini kontrol altına almak

38. Olay yerindeki iz ve delilleri korumak
kapsamında aşağıdakilerden hangisi
yapılmaz?
A) Olay yeri emniyet şeridi ile çevrilerek
koruma altına alınır
B) Hiçbir şeye dokunulmaması uyarısı
yapılır
C) Orada bulunanlar olay yerinden dışarı
çıkarılır
D) Şüphelinin el-yüz yıkamasına
müsaade edilir
E) Şüphelinin tespiti ve olay yerinden
ayrılmaması sağlanır.

39. Devriyenin dış görünüşünü ve
görevinde taşıması gereken araç ve
gereçleri kontrol ederek kullanıma
hazır hale getirmesi, aşağıda belirtilen
devriye öncesi hazırlık aşamalarından
hangisini kapsar?
A) Fiziksel hazırlık
B) Psikolojik hazırlık
C) Zihinsel hazırlık
D) Sosyolojik hazırlık
E) Antropolojik hazırlık

40. Ana giriş kontrol noktasında hangi tip
personelin görevlendirilmesi gerekli
değildir?
A) Yönlendirici personel
B) Kontrol personeli
C) Koruma personeli
D) Kontrol noktası amiri
E) Sağlık personeli

41. Radyasyon kaynakları ile çalışan
kişilerin maruz kaldığı radyasyon
dozunun belirlenmesinde kullanılan
cihaz aşağıdakilerden hangisidir?
A) Termometre
B) Radyometre
C) Barometre
D) Ultrasonik dedektör
E) Dozimetre

42. Nefes yolu tam tıkanan birisinde
aşağıdakilerden hangisinin olması
beklenmez?
A) Nefes alamaz
B) Sesi çıkmaz
C) Rengi morarır
D) Hayati organlara oksijen gitmediği
için ölüm riski vardır
E) Acı çekerek bağırır

43. X-Ray Cihazının tünel giriş
çıkışlarında bulunan vinil (kurşun
alaşımlı plastik perdeler) perdeler
niçin kullanılmaktadır?
A) Estetik görüntü oluşturmak amacıyla
B) Cihazın içinin görünmesini
engellemek amacıyla
C) Radyoaktif ışınların yayılımını
engellemek amacıyla
D) Gizlilik sağlamak amacıyla
E) Tozların tünel içerisine girmesini
engellemek amacıyla

44. Aşağıdakilerden hangisi biometrik
geçiş sistemlerinden bir tanesi
değildir?
A) Parmak izi tanıma sistemi
B) İris tanıma sistemi
C) Yüz tanıma sistemi
D) Ses tanıma sistemi
E) Manyetik kartlı geçiş sistemi

45. Kapı tipi metal dedektörler
aşağıdakilerden hangisine alarm
üretmez?
A) Tabanca
B) Kama
C) Porselen Bıçak
D) Kemer tokası
E) Madeni para

46.Esenboğa havalimanı girişinde görev
yapan özel güvenlik görevlisi Ergin,
bir yolcunun kapı tipi metal arama
dedektöründen geçerken cihazın
alarm vermesi neticesinde aşağıdaki
müdahale şekillerinden hangisini
uygulaması gerekmektedir?
A) Şahsın içeri girmesine müsaade eder
B) Şahsın üzerindeki metal eşyaları
bırakıp kapı tipi metal arama
dedektöründen tekrar geçmesini ister
C) Şahsı durdurup etkisiz hale getirerek
gözaltına alır
D) Şahsı sorgular
E) Şahsın içeri girmesine müsaade etmez

47. Aracın çarptığı bir kişiye müdahale
ederken ilkyardımın temel
uygulamaları açısından
aşağıdakilerden hangisinin yapılması
yanlış olur?
A) İkinci bir kaza oluşmasını önlemek
için olay yeri güvenliğini sağlamak
B) Mümkün olan en hızlı şekilde 112’yi
arayarak/aratarak yardım istemek
C) Yaralıya bol su içirmek
D) Yaralıyı bulunduğu pozisyonda sabit
tutmak
E) Kanama kontrolü yapmak ve kanama
varsa durdurmak

48. Aşağıdakilerden hangisi Temel Yaşam
Desteğinin amaçlarından değildir?
A) Havayolunu açık tutmak
B) Akciğerlere hava gitmesini sağlamak
C) Beyine oksijen gitmesini sağlamak
D) Kalbe baskı uygulayarak kan
pompalanmasını sağlamak
E) Karına baskı uygulamak

49. Kanama kontrolü ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kanama bölgesi bol su ile yıkanır
B) Kanama bölgesine temiz bir bez ile
baskı uygulanır
C) Yara bölgesine saplanan yabancı
cisimler bulunduğu gibi sabitlenir
D) Kanama bölgesine en yakın bası
noktasına baskı uygulanır
E) Kanamanın olduğu bölge kalp
seviyesinden yukarıda tutulur

50. Atardamar kanamasında fazla kan
kaybının nedeni nedir?
A) Atardamar içinde açık renkli kan
olduğu için
B) Oksijen yönünden zengin kan olduğu
için
C) Besin maddeleri yönünden zengin
kan olduğu için
D) Atardamarın çapı küçük olduğu için
E) Atardamar içinde yüksek basınç
olduğu için

51. Arkadaşınızın koluna kaynar su
döküldüğünde yapmanız gereken
ilkyardım uygulaması aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Yanık bölgesindeki içi su dolu
baloncuklar patlatılır
B) Yanık bölgesinin üzerine yoğurt veya
diş macunu sürülür
C) Yanık yarası üzerine ilaç veya yanık
merhemi sürülür
D) Yanık yarası üzerine direk buz
uygulaması yapılır
E) Yanık yarası üzeri temiz bir bezle
örtülür

52. Görev bölgenizde bir kişinin herhangi
bir nedenle bayılması halinde
ilkyardım uygulaması olarak ne
yapılmalıdır?
A) Hemen ayağa kaldırılır
B) Sırt üstü yatırılır, ayakları 30 cm
yukarı kaldırılır, tıbbi yardım istenir
C) Su içirilir
D) Oturtulur
E) Kuvvetli bir şekilde sallayarak
uyanması sağlanır

53. Sara (epilepsi) veya başka nedenlerle
kriz geçiren kişiye yapacağınız
ilkyardım uygulamaları ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Hasta ayağa kaldırılır
B) Bol su içirilir
C) Şiddetli şekilde sarsarak uyanması
sağlanır
D) Soğan koklatılır
E) Kusması durumunda yan çevrilerek
boğulması önlenir

54. Yüksekten düşme neticesinde oluşan
kafatası veya omurga yaralanmasına
ilkyardım uygulaması ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Her türlü travmatik olayda kafatasının
ve omurganın zarar göreceği
unutulmayarak baş-boyun-gövde
ekseni sabit tutulmalıdır
B) Hasta/yaralının yaşam bulguları
değerlendirilerek 112 gelene kadar
asla yalnız bırakılmamalıdır
C) Hasta/yaralı sıcak tutulur
D) 112’nin gelmesi beklenmeden yaralı
en yakın sağlık kuruluşuna
taşınmalıdır
E) Açık yaralara ve kanamalara derhal
müdahale edilmelidir

55.İlk yardım nedir?
A) Olay yerinde ilaç vererek yapılan
müdahaledir
B) Hastanedeki hekimler tarafından
yapılan ilk müdahaledir
C) Olay yerinde, tıbbi araç ve gereç
aranmaksızın mevcut imkanlarla
yapılan ilaçsız uygulamalardır
D) Ambulansta doktor tarafından yapılan
müdahaledir
E) İlaçlarla yapılan ilk tedavidir

56. Aşağıdakilerden hangisi yangın
önleyici tedbirlerden değildir?
A) Yangın merdivenleri
B) Otomatik sprinkler söndürme sistemi
C) Dumana-ısıya duyarlı dedektörler
D) Kazan dairesi
E) Yangın söndürme cihazları

57. Deniz altında veya yakınlarındaki fay
hattında meydana gelen şiddetli
deprem sebebiyle veya kayma
nedeniyle meydana gelen bir
sarsıntının etkisiyle oluşan sismik
okyanus akıntısına ne ad verilir?
A) Deprem
B) Sel
C) Tsunami
D) Hortum
E) Erozyon

58.Elektrik akımının olduğu alanlarda
aşağıdakilerden hangi davranış şekli
yanlıştır?
A) Elektrik akımı sigortadan kapatılır
B) Kuru kimyevi tozlu yangın söndürme
cihazı ile yangına müdahale edilir
C) Elektrik akımının kontrolü çıplak elle
ve avuç içi ile yapılır
D) Elektrik akımına kapılan kişi kuru
maddelerle (odun, kuru bez, eldiven)
akımdan uzaklaştırılır
E) Elektrik yangınına asla su ile
müdahale edilmez

59. Parlama, patlama, çökme, elektrik
çarpması, zehirlenme, yanma,
yüksekten düşme, dumandan boğulma
gibi kavramlar aşağıdakilerden
hangisini ifade eder?
A) Yangın yerindeki tehlikeleri
B) Yangın önleyici tedbirleri
C) Yangın söndürme prensiplerini
D) Yangın söndürme cihazlarını
E) Yangın Dolaplarını

60.LPG ve doğalgaz kaçaklarında
yapılacak davranışlardan hangisi
yanlıştır?
A) Kapı ve pencereler açılıp mekan
havalandırılır
B) Prizde takılı fişler çekilmez
C) Açık olan elektrik lambaları
düğmeden kapatılır
D) Gaz kaçağı vanadan kapatılır
E) Kıvılcım kaynağı saçan tüm
hareketlerden kaçınılır

61. Aşağıdakilerden hangisi itfaiyenin
görevleri arasında yer almaz?
A) Yangınlara müdahale etmek
B) Deprem, enkaz, çöküntü olaylarına
müdahale etmek
C) Sel baskınlarına müdahale etmek
D) Kurtarma olaylarına müdahale etmek
E) Çevre düzenlemesi yapmak

62. Sıvı (akaryakıt) yangınlarında en fazla
kullanılan (öncelikli) söndürücü
madde aşağıdakilerden hangisidir?
A) Su
B) Toprak
C) Köpük
D) Örtü
E) Kum

63. Özel güvenlik görevlilerinin
korudukları tesiste oluşan yangın
esnasında ilk yapmaları gereken görev
hangisi olmalıdır?
A) Yangının söndürülmesi
B) İnsanların yangın alanından panik
oluşturmadan tahliyesi
C) Değerli eşyanın yangından
kurtarılması
D) Tesiste bulunan paraların kurtarılması
E) Tesisteki otoparktaki araçların
kurtarılması

64. Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin
doğrudan etki ettiği organımız
hangisidir?
A) Beyin
B) Mide
C) Kalın bağırsak
D) Pankreas
E) Karaciğer

65. Morfin hangi bitkiden elde edilir?
A) Kenevir
B) Haşhaş
C) Yemen otu
D) Boru otu
E) Koka

66. Aşağıdakilerden hangisi stres
kaynaklarından değildir?
A) Kişiler arası çatışma
B) Rol belirsizliği
C) Motivasyon
D) Aşırı sorumluluk yüklemesi
E) Yoğun iş gücü

67. “Duygu, düşünce ve bilgilerin her
türlü yolla başkaları ile paylaşılması”
ifadesi aşağıdakilerden hangisinin
tanımıdır?
A) İletim
B) İletişim
C) Öğrenim
D) Öğretim
E) Etkileşim

68. Aşağıdakilerden hangisi beden dilinde
dikkate alınmaz?
A) Bedenin duruşu
B) Düşünceler
C) Bakışlar
D) Başın hareketleri
E) Jestler

69. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin
temel becerilerindendir?
A) İsim takmak
B) Alınganlık
C) Karşımızdakini dinlemek
D) Kararsızlık
E) Korkular

70. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin
temel özelliklerinden değildir?
A) İletişimde bir kaynak, bir mesaj bir de
alıcı bulunur
B) İletişim insan davranışlarının bir
ürünüdür
C) İletişim, dinamik bir olgudur
D) İletişim tek başına yaşanan bir
süreçtir
E) İletişim belirli kalıplara bağlıdır

71. Aşağıdakilerden hangisi bir problem
çözme yolu değildir?
A) Yenilikçi çözümler üretmek
B) Kendi çözüm yöntemini öne
çıkarmak
C) Kararı hızlı ve etkin bir şekilde almak
D) Farklı alternatifler içinde en doğru ve
en etkin seçimi yapmak
E) Problemin nedenini anlamaya
çalışmak

72. Günlük yaşamda karşılaşılan engeller
ve zorlamalar karşısında duyulan
ruhsal gerginlik, huzursuzluk hali
aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
A) Empati
B) İletişim
C) Gürültü
D) Stres
E) Motivasyon

73. Kişinin kendisini karşısındaki kişinin
yerine koyarak onun duygu ve
düşüncelerini anlaması, bunu da
karşısındaki kişiye iletmesine ne ad
verilir?
A) Empati
B) Dinleme
C) Sağduyu
D) Sempati
E) Motivasyon

74.Bireysel iletişimde mesaj veren kişinin
mesajının anlaşıldığını göstermek için
değişik cümlelerle yansıtmaya ne ad
verilir?
A) Mesaj tekrarı
B) Geri bildirim
C) Yansıtma
D) Görev tekrarı
E) Kodlama

75.Bir insanın düşünmesi, duygulanması,
ihtiyaçlarının farkına varması hangi
iletişim tekniğidir?
A) Kişiler arası iletişim
B) Kişi içi iletişim
C) Örgüt içi iletişim
D) Kitle iletişimi
E) Grup iletişimi

76. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin
engellerinden değildir?
A) Korku
B) Önkabul
C) Kararlılık
D) Kararsızlık
E) Alınganlık

77. Düşünce, duygu ya da bilginin kaynak
tarafından kodlanmış (hazırlanmış)
biçimine ne denir?
A) Kaynak
B) Kanal
C) Mesaj
D) Gürültü
E) Geri bildirim

78. Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı
gazların etkilerinden değildir?
A) Gözü yaşartır, gözbebeklerini etkiler
B) Öksürme ve mide bulantısı yapar
C) Sinüsleri etkiler, ağız ve burun
salgıları artar
D) Uzun süreli işitme kaybı
E) Cilt ve gözlerde iğne batar gibi acıma
olur

79. Aşağıdakilerden hangisi kalabalık
olarak tanımlanamaz?
A) Güreş müsabakası seyreden insanlar
B) Banka kuyruğundaki insanlar
C) Bilimsel bir sunum için üniversitenin
tahsis ettiği otobüsle giden ilim
adamları heyeti
D) Tren kazasını seyreden insanlar
E) Okul önünde bekleyen veliler

80. Aşağıdakilerden hangisi suikastların
temel nedenlerinden değildir?
A) Kişisel nedenler
B) Ekonomik nedenler
C) Psikolojik nedenler
D) Biyolojik nedenler
E) İdeolojik nedenler

81. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal
olayları başlatma usulleri arasında
sayılamaz?
A) Eyleme geçiş
B) Güvenlik amirinin ikazlarını
duymamak
C) Yaygın propaganda yapmak
D) Heyecanı artırmak
E) Konuşma yapmak

82. Aşağıdakilerden hangisi güvenlik
görevlilerinin toplumsal olaylara
müdahalesinde genel ilkelerden birisi
değildir?
A) Göstericilere güvenme
B) Caydırıcılık
C) Provokasyona gelmeme
D) Kuvvet gösterisi
E) Tahriklere engel olma

83. Aşağıdakilerden hangisi grupların
özelliklerinden biri değildir?
A) Aynı fikir ve düşünceleri paylaşan
B) Ortak amaca yönelik eylem içinde
olan
C) Örgütlenmiş olan
D) Lideri Olan
E) Habersiz bir şekilde toplanmış olan

84. Olayların içinde ani karar veren,
topluluk içinde statü elde etmek için
öne çıkarak eylemi başlatan ve devam
ettiren kişilere verilen ad
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Atılganlar
B) Etkilenenler
C) İhtiyatlılar
D) Seyirciler
E) Karşı Eylemciler

85.Bireylerin bir toplumun üyesi olarak
geliştirdiği dil, teknoloji, inanç, örf,
adet, gelenek ve görenek, sanat ve
ahlak gibi ortak değerlerden oluşan,
kuşaktan kuşağa aktarılan toplumsal
kuralların tümüne ne ad verilir?
A) Kültür
B) Tutum
C) Davranış
D) Kanun
E) Yönetmelik

86. Aşağıdakilerden hangisi kama
düzeninin amaçlarından biri değildir?
A) Topluluk veya kalabalığı bölmek
B) Topluluk ve kalabalığı yanlara doğru
dağıtmak
C) Yol veya belirli bir alan kapaması
yapmak
D) Topluluk veya kalabalık içinde lider
suçluları yakalayıp tahliye etmek
E) Topluluk veya kalabalık içerisinde
yol açmak

87.Bireyin biyolojik bir varlık olmaktan
çıkıp içinde bulunduğu toplumun
duygu, düşünce ve inanç normları gibi
özellikleri kabul etmesi ve
benimsemesi yoluyla sosyal bir varlık
haline gelmesine ne denir?
A) Ahlâki gelişim
B) Mevki
C) Kariyer yapma
D) Sosyalleşme
E) Statü

88.Toplumsal olaylarda herhangi bir
eyleme katılmayan ancak
topluluğunun hareketlerini dışarıdan
izleyen kişilere ne ad verilir?
A) Atılganlar
B) Provakatörler
C) Tesir altında kalanlar
D) Destekleyiciler
E) Seyirciler

89. Aşağıdakilerden hangisi yakın (kişi)
koruma görevinin dört aşamasından
biri değildir?
A) Korunan kişinin muhtemel
tehlikelerden zarar görmeden
uzaklaştırılabileceği bir güzergah
seçimi
B) Muhtemel tehlikenin varlığı
C) Muhtemel tehlikeyi ortadan
kaldırmak
D) Saldırıyı ve saldırganı bertaraf etmek
E) Saldırganı yakalamak ve tutuklamak

90. Aşağıdakilerden hangisi, kişi
korumada öncü istihbarat görevlisinin
görevlerinden değildir?
A) Gerekli hallerde mahallin en büyük
mülki amiri ve kolluk yetkilisi ile
görüşerek güvenlik önlemleri ile ilgili
koordinasyonu sağlar
B) Korunan kişinin gideceği
güzergahtaki boğma noktalarını tespit
eder
C) Bölgenin ve mevkiinin keşfini yapar
D) Korunan kişinin sağında ve bir adım
arkasında yer alır
E) Görevle ilgili istihbari bilgilerle daha
önce bölge ile ilgili yapılmış olan
keşif raporlarını toplar ve plan yapar

91. “Koruma şekilleri, korunan kişinin
.............................. göre
belirlenmektedir.” Cümlesinde, boş
bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir?
A) Yaşına
B) Medeni durumuna
C) Çocuk sayısına
D) Tehdit seviyesine
E) Ev ve işyerinin arasındaki uzaklığa

92. Aşağıdakilerden hangisi, yaya koruma
ve organizasyonlarında dikkat
edilmesi gereken hususlardan
değildir?
A) Koruma organizasyonunda boşluk
bırakılmamalıdır
B) 360 derecelik bir koruma
sağlanmalıdır
C) Ekip ruhu önemlidir, başarısızlık ya
da başarı ekibindir, kişisel
hareketlerden kaçınılmalıdır
D) Kalabalık ve güvenliksiz bölgelerde
koruma şekli daraltılmalıdır
E) Koruma elemanı silahını teşhir ederek
koruma olduğunu belli etmelidir

93.Talepleri halinde korumaya alınacak
şahıslar, aşağıdaki cevap şıklarının
hangisinde sayılmamıştır?
A) İtirafçılar, tanık ve ihbarcılar
B) Terör odaklarının açık hedefi olanlar
C) Tehdit altında bulunan yabancı
misyon temsilcileri ile diğer yabancı
şahıslar
D) Can güvenliği tehdidi altında
bulunmayan şahıslar
E) Korunması istihbari birimlerce talep
olunan şahıslar

94. Aşağıdakilerden hangisi kişi
korumada suikastın (Eylemin)
safhalarından değildir?
A) Buluşma
B) Keşif çalışması
C) Hedef seçimi
D) Saldırının planlanması
E) Kaçış planı

95. Konvoyun boyunun ve oluşumunun
belirlenmesinde aşağıdakilerden hangi
hususa dikkat edilmez?
A) Tehlike düzeyi
B) Kişisel saldırı olasılığı
C) Araçlar ve kabiliyeti
D) Yerel güvenlik desteği
E) Koruma görevlilerinin karakteri

96. Aşağıdakilerden hangisi bombalı bir
saldırıda yapılması gerekenlerden
değildir?
A) Bombayı ilk gören kişinin yön
belirterek arkadaşlarını uyarması
B) Saldırının aksi istikamete doğru
uzaklaşmak ve en kısa sürede yere
yatarak hedef küçültmek
C) Mümkünse ilk görenin bombayı
alarak uzak mesafeye atması
D) İkinci bir saldırı ihtimaline karşı
tedbirli ve uyanık olmak
E) Saldırı bölgesinden güvenli bölgeye
geçmek

97. Özel güvenlik görevlisinin terk
edilmiş veya bulunmuş eşyaya karşı ne
tür bir yetkisi vardır?
A) Yakalama
B) Kullanma
C) Saklama
D) Emanete alma
E) Zor kullanma

98. Aşağıdaki alanlardan hangisi genel
kolluk ile özel güvenliğin birlikte görev
yapabileceği faaliyetlerden biri
değildir?
A) Otogar ve tren garları güvenliği
B) Spor alanları güvenliği
C) Havalimanları güvenliği
D) Deniz sınır kapıları güvenliği
E) Suç soruşturması

99. Görev alanında işlenmiş bir suçun
delillerini genel kolluk gelinceye kadar
muhafaza eden özel güvenlik
görevlisinin yapmış olduğu görev için
aşağıdakilerden hangisi söylenir?
A) Vatandaşlık Görevi
B) Şahsi Görev
C) İdari Görev
D) Adli Görev
E) Önleyici görev

100. Genel kolluğa yardımcı olarak
görev yapan özel güvenlik
görevlilerinin yetkileri 5188 sayılı
Kanun ile belirlenmiştir. Bu kapsamda
özel güvenlik görevlileri
aşağıdakilerden hangisini yapabilir?
A) Yakaladıkları suçluları mahkemeye
sevk edebilirler
B) Şüphelilerin ifadelerini avukat
nezaretinde alabilirler
C) Olay yerindeki delilleri toplarlar
D) Trafiği ihlal edenlere ceza
kesebilirler
E) Müsabaka güvenliği ile ilgili polis
nezaretinde üst araması yapabilirler

SİLAH BİLGİSİ SORULARI
1. Boş kovan dışarı atılamıyor ise sebebi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) İğne kırıktır
B) Şarjör iyi takılmamıştır
C) Tırnak veya tırnak yayı kırıktır
D) İğne yayı esnekliğini kaybetmiştir
E) Şarjör ağzı kenarları deforme
olmuştur

2. Aşağıdakilerden hangisi şarjörü
oluşturan parçalar arasında yer
almaz?
A) Gerdel
B) Şarjör yayı
C) Şarjör tüpü (Gövdesi)
D) Şarjör kapağı ve kilidi
E) Emniyet ve ateş ayar mandalı

3. Silahın hangi parçası mermi
çekirdeğine hız, dönüş ve yön vererek
hedefe göndermeye yarar?
A) Yiv
B) Namlu
C) Set
D) Tetik
E) Horoz

4. Silah bilgisi olarak ilk hız nedir?
A) Çekirdeğin hedefe çarpma hızı
B) Çekirdeğin namlu içerisindeki hızı
C) Çekirdeğin hedef içerisindeki hızı
D) Çekirdeğin namluyu terk ettiği andaki
hızı
E) Çekirdeğin havadaki seyir hızı

5. Silahta “Rampa” nerede bulunur?
A) Fişek yatağı gerisinde
B) Şarjörde
C) Namlu çıkışında
D) Horozun altında
E) Gövdede

6. Barut gazı basıncıyla geriye giden
sürgünün tekrar yerine gelmesini,
tabancanın hangi parçası sağlar?
A) Gez
B) Namlu
C) İcra yayı
D) Tetik
E) Horoz
7. Aşağıdakilerden hangisi nişan
hattında bulunmaz?
A) Gez
B) Göz
C) Arpacık
D) Namlu
E) Hedef

8. Aşağıdakilerden hangisi silah
sökülürken dikkat edilecek
hususlardan değildir?
A) Şarjör çıkartılır
B) Sürgü geriye çekilerek fişek yatağı
gözle kontrol edilir
C) Şarjör çıkartılmadan silah sökümüne
geçilebilir
D) Silah ölü bir noktaya çevrilir
E) Silahı elimize aldığımızda dolu
olabileceği unutulmamalıdır

9. Aşağıdakilerden hangisi poligonda
uygulanması gereken emniyet
tedbirlerinden değildir?
A) Hedef hattı ve gerisinde kimsenin
olmadığından emin olunuz
B) Her şey komutla yapılır
C) Atış öncesinde yapılacak atışın türü
ve özellikleri anlatılır
D) Atış bitiminde silah bırak
komutundan sonra silahlar bırakılır
E) Atış esnasında silah tutukluk
yaptığında atış hattında atıcı
tarafından müdahale edilir

10. Aşağıdakilerden hangisi namlu
üzerinde bulunan parçalardan biri
değildir?
A) Fişek rampası
B) Dirsekli kurs
C) Ateşleme iğnesi
D) Yiv
E) Set

11. Fişek yatağı nedir?
A) Şarjörde fişeklerin üzerine konduğu
parçadır
B) Şarjör tüpüdür
C) Şarjörün kendisidir
D) Haznedir
E) Namlunun girişinde ateşlenmeyi
bekleyen fişeğin bulunduğu yerdir

12. Aşağıdakilerden hangisi silahtaki
tertibatlardan biri değildir?
A) Atış tertibatı
B) Emniyet tertibatı
C) Nişan tertibatı
D) Kovan atma tertibatı
E) Ateşleme tertibatı

13. Ateşli silahlarda namlu içindeki
girintilere ne ad verilir?
A) Set
B) Çap
C) Yiv
D) Rayyür
E) Hazne

14. Silahların genel olarak
sınıflandırılmasında aşağıdakilerden
hangisi yoktur?
A) Kimyasal silahlar
B) Ateşli silahlar
C) Uzun namlulu silahlar
D) Biyolojik silahlar
E) Ateşsiz silahlar

15. Silah temizliğinde kullanılan, ucuna
bez veya fırça takılan, metal veya
plastikten yapılan çubuğa ne denir?
A) Harbi
B) Süngü
C) Cop
D) Yiv
E) Set

16. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir atıcının
özelliklerinden değildir?
A) Silahını tanır
B) Silahını dikkatli kullanır
C) Gördüğünü anında vurur
D) Silahı kanun ve kurallara uygun
kullanır
E) Silahını korur

17. Hatve nedir?
A) Silahın namlu boyudur
B) Yiv ve setin çekirdek üzerinde
bıraktığı izdir
C) Namlu içindeki girinti ve çıkıntılardır
D) Mermi çekirdeğinin bir tur dönmesi
esnasında namlu içinde aldığı
mesafedir
E) Silahın çapını ifade eder

18. Aşağıdakilerden hangisi atışa etki eden
bireysel faktörlerden değildir?
A) Duruş
B) Nefes kontrolü
C) Nişan alma
D) Konsantrasyon
E) Rüzgar

19. Şarjör yuvası, horoz, çıkarıcı ve tetik
gibi parçalar aşağıdakilerden hangisi
üzerinde bulunur?
A) Gövde (Çerçeve)
B) Sürgü
C) Kabza
D) Nişan tertibatı
E) Namlu

20. Aşağıdakilerin hangisi Rayyür’ün
tanımıdır?
A) Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yer
B) Çekirdeğin ağırlığı
C) Fişeğin çapı
D) Namlunun içerisinde bulunan
girintiler
E) Namlu içerisinde bulunan yiv ve
setlerin çekirdek üzerinde bıraktığı
izler

21. Silah taşıma ruhsatı, kaç yıl
geçerlidir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 5
E) 4

22. Ateşli silahlarda tetiğin görevi, hem
horozu kurmak hem de düşürmek ise
bu silahlar nasıl silahlardır?
A) Tam otomatik
B) Tek atışlı tabancalar
C) Çift hareketli silah
D) Yarı otomatik silah
E) Makineli tabancalar

23. Silahlarda iğneye baskı yaparak
fişeğin ateşlemesini sağlayan parçanın
adı nedir?
A) Namlu
B) Sürgü
C) Horoz
D) Yiv
E) Set

24. Aşağıdakilerden hangisi silahla
yapılan kazaların kişisel sebeplerinden
değildir?
A) Atıcının kendine aşırı güveni
B) Atıcının silahını tanımaması
C) Aşırı unutkanlık
D) Silahla sık sık ve gereksiz oynama
E) Fişek hatası

25. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi kısa
namlulu silahların parçalarından
değildir?
A) Kurma kolu
B) Gez-arpacık
C) İcra mili-yayı
D) Namlu
E) Sürgü
CEVAP ANAHTARI
1-A
2-B
3-A
4-C
5-C
6-E
7-C
8-C
9-D
10-E
11-E
12-B
13-B
14-D
15-C
16-D
17-C
18-B
19-A
20-E
21-E
22-C
23-B
24-D
25-D
26-C
27-D
28-B
29-C
30-E
31-A
32-D
33-B
34-E
35-D
36-B
37-A
38-D
39-A
40-E
41-E
42-E
43-C
44-E
45-C
46-B
47-C
48-E
49-A
50-E
51-E
52-B
53-E
54-D
55-C
56-D
57-C
58-C
59-A
60-C
61-E
62-C
63-B
64-A
65-B
66-C
67-B
68-B
69-C
70-D
71-B
72-D
73-A
74-B
75-B
76-C
77-C
78-D
79-C
80-D
81-B
82-A
83-E
84-A
85-A
86-C
87-D
88-E
89-E
90-D
91-D
92-E
93-D
94-A
95-E
96-C
97-D
98-E
99-D
100-E
SİLAH BİLGİSİ VE ATIŞ
1-C
2-E
3-B
4-D
5-A
6-C
7-D
8-C
9-E
10-C
11-E
12-A
13-C
14-C
15-A
16-C
17-D
18-E
19-A
20-E
21-D
22-C
23-C
24-E
25-A