79.SINAV A GRUBU

Ana Sayfa / Soru Arşivi / 79.SINAV A GRUBU

79.SINAV A GRUBU

1. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair
Kanunun kabul yılı ve sayısı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1994/5188
B) 2004/5188
C) 2012/5188
D) 2006/5442
E) 2010/3201

2. Özel güvenlik temel eğitimi teorik ve
pratik eğitim ile silah eğitiminden
oluşmaktadır. Silahlı eğitim süresi toplam
kaç saattir?
A) 100 B) 75 C) 120 D) 142 E) 110

3. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik
komisyonu üyesi değildir?
A) İl Jandarma Komutanlığı temsilcisi
B) İl Emniyet Müdürlüğü temsilcisi
C) Sanayi odası temsilcisi
D) Ticaret odası temsilcisi
E) Belediye yetkilisi

4. Koruma ve güvenlik hizmetini yerine
getirecek personelin, bulundurulabilecek
veya taşınabilecek silah ve teçhizatın azamî
miktarını ve niteliğini, gerekli hallerde
diğer fizikî ve aletli güvenlik tedbirlerini
belirlemeye yetkili organ aşağıdakilerden
hangisidir?
A) İl Jandarma Komutanlığı
B) İl Emniyet Müdürlüğü
C) Büyükşehir Belediye Başkanlığı
D) Özel Güvenlik Komisyonu
E) Ticaret ve Sanayi Odası

5. Özel güvenlik görevlileri
aşağıdakilerden hangisinde silahlı olarak
görev yapabilirler?
A) Özel toplantılarda
B) Spor müsabakalarında
C) Sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde
D) İçkili yerlerde
E) Bankalarda

6. Özel güvenlik görevlileri yakalanan kişi
veya suç eşyasını hangi makama tutanakla
teslim etmelidir?
A) Yetkili genel kolluk birimine
B) Tanıdık kolluk mensubuna
C) Cumhuriyet Başsavcılığına
D) Mülki idare amirliğine
E) Güvenlik amirine

7. Şirketlere, faaliyet izni verilebilmesi için
şirket hisselerinin nama yazılı olması ve
faaliyet alanının münhasıran koruma ve
güvenlik hizmeti olması zorunludur. Özel
güvenlik şirketleri, şubelerini bir ay içinde
Bakanlığa ve ilgili valiliğe yazılı olarak;
hisse devirlerini bir ay içinde Bakanlığa
bildirirler. Şirketlere faaliyet izni vermeye
yetkili makam aşağıdakilerden hangisidir?
A) Valilik
B) İçişleri Bakanlığı
C) Büyükşehir Belediye Başkanlığı
D) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı
E) Özel Güvenlik Daire Başkanlığı

8. Yöneticiler sadece bir faaliyet izin
belgesinde yönetici unvanı alabilirler. Özel
güvenlik birimleri veya özel güvenlik
şirketlerinin şubelerinde veya onbeş kişi ve
üzerinde özel güvenlik görevlisi istihdam
edilen yerlerde en az bir güvenlik sorumlusu
belirlenir. Aşağıdakilerden hangisi özel
güvenlik sorumlusunda aranacak şartlardan
değildir?
A) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
B) 18 yaşını doldurmuş olmak.
C) En az ön lisans mezunu olmak.
D) Silahsız olarak görev yapacaklar için en az
sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı
olarak görev yapacaklar için en az lise veya
dengi okul mezunu olmak.
E) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya
daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm
olmamak.

9. Alarm izleme merkezi kurma ve işletme
için yeterlilik belgesi vermeye yetkili kurum
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Valilikler
B) Bakanlıklar
C) Belediye Başkanlığı
D) Cumhuriyet Başsavcılığı
E) Sanayi ve Ticaret Odası

10. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik
görevlisinin tabii olduğu yasaklardan
değildir?
A) Görev dışında çalıştırma yasağı.
B) Grev yasağı.
C) Özel güvenlik kimlik belgesini başkasına
kullandırma yasağı.
D) Silahı görev alanı dışına çıkarma yasağı.
E) Görev saatleri dışında mesaiye kalma
yasağı.

11. Göreve başlayan özel güvenlik
görevlileri, işveren tarafından kaç gün
içinde nereye bildirilmelidir?
A) 15 gün/Valilik
B) 15 gün/Emniyet
C) 15 Gün/Belediye
D) 30 gün/Valilik
E) 30 gün/Emniyet

12. Yönetici veya özel güvenlik görevlisi
olabilme şartlarını taşımadığı veya bu
şartlardan herhangi birini sonradan
kaybettiği tespit edilenlere uygulanan
yaptırım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kimliği iptal edilir.
B) İşverenin takdirine göre işlem yapılır.
C) Başka bir firma/kurumda özel güvenlik
görevlisi olarak istihdam edilir.
D) Yeniden güvenlik soruşturması yapılır.
E) İş akdi feshedilir.

13. Özel güvenlik görevlilerine kimlik
kartları hangi makamca verilir?
A) İl Emniyet Müdürlüğü
B) İl Jandarma Komutanlığı
C) Valilik
D) Genelkurmay Başkanlığı
E) Emniyet Genel Müdürlüğü

14. Genel kolluk kuvvetlerinden ve Milli
İstihbarat Teşkilatından emekli olanlar ile
en az beş yıl bu görevlerde çalıştıktan
sonra kendi istekleriyle görevlerinden
ayrılmış olanlarda, özel güvenlik temel
eğitimi kaç saattir?
A) 142 saat
B) Sadece silahlı eğitim alırlar.
C) Temel eğitim şartı aranmaz.
D) 100 saat
E) 75 saat

15. “Özel güvenlik görevlilerine karşı
görevleri sırasında ve görevlerinden dolayı
işlenen suçlar ……… karşı işlenmiş
sayılır.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan
yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) Genel kolluk görevlisine
B) Güvenlik görevlisine
C) Kamu görevlisine
D) Emniyet Teşkilatı personeline
E) İşçiye

16. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik
görevlisinin yetkilerinden değildir?
A) Arama (güvenlik sistemi ve cihazları ile)
B) Kimlik Sorma
C) Yakalama
D) Emanete Alma
E) Soruşturma Yapma

17. Kamu güvenliğinin sağlanması
yönünden 5442 sayılı İl İdaresi
Kanunundaki yetkilerin kullanılması
sırasında, özel güvenlik görevlileri
kimlerin emirlerini yerine getirmekle
yükümlüdürler?
A) Polis ve bekçilerin
B) Jandarma ve askerlerin
C) Belediye başkanı ve belediye meclisinin
D) İl genel meclisinin
E) Mülki idare amiri ve genel kolluk
amirinin

18. Adli aramaya karar verme yetkisi
kimindir?
A) Hakim
B) Cumhuriyet Savcısı
C) Mülki Amir
D) Kolluk Amiri
E) Hiçbiri

19. 5188 sayılı Kanunun 21. maddesine
göre özel güvenlik görevlilerinin üçüncü
şahıslara verebilecekleri zararların
tazmini amacıyla, özel hukuk tüzel kişileri
ve özel güvenlik şirketlerine getirdiği
yükümlülük aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ek önlemler alma yükümlülüğü
B) Zamanında bildirimde bulunma
yükümlülüğü
C) Temel eğitim alma yükümlülüğü
D) Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası
yaptırma yükümlülüğü
E) Güvenlik sorumluluğu yükümlülüğü

20. Özel güvenlik görevlisi Tarkan,
havalimanı bina girişindeki x-ray
cihazından sorumlu olarak görev
yapmaktadır. Özel güvenlik görevlisi
Tarkan bu görevini yaparken hangi
kanundan yetki alarak bu görevi
yapmaktadır?
A) 5442 Sayılı Kanundan
B) 5188 Sayılı Kanundan
C) 7145 Sayılı Kanundan
D) 2559 Sayılı Kanundan
E) 657 Sayılı Kanundan

21. Kontrol noktalarında güvenlik
tedbirleri gerektiğinde üç aşamalı olarak
yapılır. Aşağıdakilerden hangisi üçüncü
aşama kontrolü ifade etmektedir?
A) Kritik alan giriş kontrolü
B) Bina giriş kontrolü
C) Ana giriş kontrolü
D) Kişi kontrolü
E) Araç kontrolü

22. Kontrol noktalarında eşyaların
kontrolleri esnasında aşağıdakilerden
hangisi yapılmamalıdır?
A) Eşyalar X-ray cihazı ile kontrol
edilmelidir.
B) X-ray cihazında görevli personel her
zaman dikkatli olmalıdır.
C) Kontrol sonucunda suç unsuru tespit
edilmesi halinde genel kolluğa bilgi
verilmelidir.
D) Tespit edilen suç unsuruna el konulup
şahıs gözaltına alınmalıdır.
E) Görevli personel kontrol esnasında başka
işlerle ilgilenmemelidir.

23. Aşağıdakilerden hangisi nokta
görevlisinin görev yerinde dikkat etmesi
gereken hususlardan değildir?
A) Nokta görevlisi, zorunluluk olmadıkça
noktadan ayrılamaz.
B) Nokta görevlisi, noktasının civarında 20
adımlık mesafede dolaşabilir.
C) Nokta görevlisi, zorunluluk olmadıkça
nokta içine kimseyi alamaz.
D) Nokta görevlisi, meydana gelebilecek
suçlara karşı her zaman duyarlı olmalıdır.
E) Nokta görevlisi, görev bitiminde devir
teslim yapmadan noktadan ayrılabilir.

24. Aşağıdakilerden hangisi nokta
hizmetinin temel amaçlarından birisi
değildir?
A) Çevredeki insanlara güç göstermek.
B) Saldırılara karşı görev yapılan bina ve
tesisleri korumak.
C) Suç işleme eğiliminde olanlara karşı
caydırıcı olmak.
D) Meydana gelebilecek olaylara müdahale
etmek.
E) Bölgede yaşayan insanlara güven vermek.

25. Genel güvenliği korumak, suçları
işlenmeden önce önlemek, işlendikten
sonra müdahale etmek, vatandaşlara
yardımcı olmak üzere sorumluluk
bölgesinde gezerek (dolaşarak) görev
yapan görevlilere ne denir?
A) Nokta görevlisi
B) Devriye bölgesi
C) Devriye
D) Kontrol görevlisi
E) Koruma görevlisi

26. Aşağıdakilerden hangisi devriye
yöntemlerinden birisi değildir?
A) Planlı devriye
B) Dairesel devriye
C) Geri dönüşlü devriye
D) Olağan devriye
E) Yaya devriye

27. Aşağıdakilerden hangisi devriyenin
önleyici görevlerinden değildir?
A) Görev alanlarına girmek isteyen kişileri
duyarlı kapıdan geçirme
B) Görev alanlarına girmek isteyen kişilerin
üstlerini dedektörle arama
C) Görev alanında haklarında yakalama emri
bulunan kişileri yakalama
D) Görev alanında caydırıcı olmak amacıyla
üniformalı görev yapma
E) Konser, sahne gösterileri vb. etkinliklerde
kimlik sorma

28. Ceza Muhakemesi Kanununun 90’ıncı
maddesine göre (suçüstü halinde)
yakalama, devriyenin hangi görevlerine
girer?
A) Adli görevler
B) Önleyici görevler
C) Yardım görevleri
D) Koruyucu görevler
E) İdari görevler

29. Aşağıdakilerden hangisi devriye
çeşitlerinden birisi değildir?
A) Yaya devriye
B) Bisikletli devriye
C) Motosikletli devriye
D) Olağan devriye
E) Atlı devriye

30. Aşağıdakilerden hangisi devriyenin
adli görevlerinden değildir?
A) Görev alanında haklarında yakalama emri
bulunan kişileri yakalama
B) Olay yerinde aldığı tedbirlere aykırı
davranan kişileri men etme
C) Genel kolluğa derhal bildirmek şartıyla
ele geçirdiği suç eşyasını emanete alma
D) Türk Ceza Kanununun 25 inci maddesine
göre zor kullanma
E) Konser, sahne gösterileri vb. etkinliklerde
kimlik sorma

31. Aşağıdakilerden hangisi Sporda
Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair
Kanun kapsamında özel güvenliğin spor
alanlarındaki görevlerinden değildir?
A) Genel kollukla birlikte spor alanının iç
güvenliğini sağlamak.
B) Spor alanlarında ateşli silah taşımak.
C) Spor alanı girişinde genel kolluğun
gözetim ve denetiminde arama yapmak.
D) Spor alanlarına sokulması yasak
maddelerin içeri sokulmasına engel
olmak.
E) Spor alanı içerisinde düzeni bozucu
davranışta bulunanları müsabaka güvenlik
amirine bildirmek.

32. Aşağıdakilerden hangisi devriye
görevlilerinde bulunması gerekli araç ve
gereçlerden değildir?
A) Cep telefonu
B) Kelepçe
C) Düdük
D) Cop
E) El feneri

33. Özel güvenlik hizmetlerinin
mahiyetini, 5188 sayılı Kanunda geçen
aşağıdaki kavramlardan hangisi ifade
etmektedir?
A) Kamu güvenliğini sağlayıcı
B) Özel güvenliği sağlayıcı
C) Kamu güvenliğini belirleyici
D) Kamu güvenliğini tamamlayıcı
E) Kişi güvenliğini sağlayıcı

34. Aşağıdakilerden hangisi tutanağın
bölümlerinden değildir?
A) Giriş B) Başlık C) Tarih
D) Sonuç E) Sunum

35. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik
görevlilerinin görev alanlarında dikkat
edecekleri hususlardan değildir?
A) Görev alanlarını dikkatli bir şekilde
gözlemlemesi.
B) Şüpheli şahıslara duyarlı olması.
C) Şüpheli paketlere duyarlı olması.
D) Şüpheli araçlara duyarlı olması.
E) Olayın tespiti halinde genel kolluğa bilgi
vermemesi.

36. Suçluyu, suçun iz ve delillerini, suçta
kullanılan eşya ve aletleri, suç işlemeye
çalışan kişiler ile suç işlemeye elverişli
eşyaları bulmak amacıyla kişilerin üstünde,
araçlarda veya mekânlarda yapılan
araştırma ve kontrol işlemi, aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Arama
B) Yakalama
C) Muhafaza altına alma
D) Emanete alma
E) Zor kullanma

37. Aşağıdakilerden hangisi önleme amaçlı
arama değildir?
A) Suç işlemeye çalışan kişileri ele geçirmek
için yapılan arama.
B) Yaralama olayında kullanılan suç aletini
bulmak için yapılan arama.
C) Suç işlemeye yarayan araçları ele geçirmek
için yapılan arama.
D) Suçları önlemek için yapılan arama.
E) Genel asayiş ve emniyeti sağlamak için
yapılan arama.

38. Zor kullanmada; güç kullanma
aşamaları aşağıdakilerden hangisinde doğru
olarak yazılmıştır?
A) Bedeni kuvvet-maddi güç-silah
B) Maddi güç-bedeni kuvvet-silah
C) Silah-bedeni kuvvet-maddi güç
D) Silah-maddi güç-bedeni kuvvet
E) Bedeni kuvvet-silah-maddi güç

39. Özel güvenlik görevlilerince düzenlenen
tutanağı, şüphelinin imzalamaması ile ilgili
işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şüpheliye zorla imzalatılır.
B) Şüphelinin imzalaması şarttır.
C) Şüpheliye imza açılmaz.
D) İmza açılır ama imzadan imtina ettiği
yazılır.
E) Tutanak yeniden düzenlenir.

40. Delillerin toplanması yetkisi ve görevi,
aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Olay yerine gelen ilk ekibe
B) Çevre güvenliği sağlayan ekibe
C) Özel güvenlik amirine
D) Özel güvenlik görevlilerine
E) Olay yeri inceleme ekibine

41. Kamera sistemine ait pan-tilt motor ile
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
A) Elektrik kesildiğinde devreye girerek
kameranın görüntü almasına devam
etmesini sağlar.
B) Bu motor kameranın aldığı görüntüyü
kayıt cihazına göndererek, görüntünün
kayıt yapılabilmesini sağlar ve güvenlik
açısından büyük önem arz eder.
C) Kameraya hem yatay hem de dikey
hareket vermek için kullanılan aksama
denir.
D) Görüntülenen bölgenin görüntüsünü video
sinyallerine çevirerek monitöre aktarır.
E) Görüntüyü yakınlaştırma (zoom) işini
yapan aksama denir.

42. Kartlı geçiş sisteminin kullanım amacı
aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) Personelin giriş çıkışını takip ve kontrol
etmek.
B) Yetkisiz kişilerin girişini engellemek.
C) Hızlı ve seri giriş-çıkış kontrolünü
sağlamak.
D) Personelin veya misafirin, bina içerisinde
ne tür faaliyetler içinde olduğunu
öğrenmek.
E) Özel birimlere sadece yetkilendirilmiş
personelin giriş yapmasını sağlamak.

43. Aşağıdakilerden hangisi elektronik
güvenlik sistemlerinden sayılmaz?
A) CCTV kapalı devre kamera ve kayıt
sistemleri
B) X-Ray cihazları
C) Yangın santraline bağlı duman dedektörü
D) Kapı tipi metal arama dedektörleri
E) Üst arama (el ile)

44. Metal detektör ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri
doğrudur?
I. Elektromanyetik dalga göndererek
metalden geri yansıyan dalgayı algılamak
suretiyle metal cisimleri tespit eder.
II. Metalle karşılaştıklarında sesli veya ışıklı
uyarı sinyali verir.
III. Kişilerin üstlerindeki plastikten yapılmış
ateşli silahların güvenilir bir metot ile
aranmasını sağlar.
A) I-II-III B) II-III C) Yalnız II
D) I-II E) Yalnız I

45. Aşağıdakilerden hangisi kapalı devre
televizyon sistemine (CCTV) ait bir unsur
değildir?
A) Kamera
B) Monitör
C) Video kayıt cihazı
D) Turnike
E) Lens (mercek)

46. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kalp göğüs boşluğundadır.
B) İnsanda bir tane karaciğer bulunur.
C) Akciğerler, oksijenin kana geçmesini
sağlar.
D) Yaşam bulguları değerlendirilirken önce
yaralının bilincine bakılır.
E) İnsanın nabzı toplardamarlardan alınır.

47. Temel Yaşam Desteği ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Solunumu ve/veya kalbi durmuş kişiye
yapılır.
B) Hasta/yaralının solunumu Bak-Dinle-Hisset
yöntemi ile değerlendirilir.
C) Yapay solunum yapmak için hava yolu
açıklığını sağlamaya gerek yoktur.
D) Kalp basısı, hasta sert bir zeminde sırt üstü
yatarken yapılır.
E) 30 kalp basısı ve 2 solunum olmak üzere
dakikada 100 bası yapılır.

48. Mutfakta iş yaparken elinizi kesmeniz
sonucunda oluşan kanama ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Kanama bölgesinin üzerine temiz bir
bezle bastırılır.
B) Açık renkli ve kesik kesik kanıyorsa
toplardamar kanamasıdır.
C) Kanamanın durması için hiç dokunmamak
gerekir.
D) Kanayan bölge kalp seviyesinden aşağıda
tutulur.
E) Kanamanın ciddiyeti, kaybedilen kan
miktarına bağlı değildir.

49. Kanamanın durdurulması ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kanama bölgesine en yakın yerdeki baskı
noktasına baskı uygulanır.
B) Turnike uygulamasında ip veya tel gibi
ince malzemeler kullanılır.
C) Vücut içine olan kanamalara iç kanama
denir.
D) Çok sayıda yaralının olduğu yerde tek ilk
yardımcı varsa boğucu sargı uygulanır.
E) Turnike uzvun koptuğu bölgeye en yakın
olan ve deri bütünlüğü bozulmamış olan
yere uygulanır.

50. Atardamar kanamasında fazla kan
kaybının nedeni nedir?
A) Atardamar içinde açık renkli kan olduğu
için
B) Oksijen yönünden zengin kan olduğu için
C) Besin maddeleri yönünden zengin kan
olduğu için
D) Atardamar içinde yüksek basınç olduğu
için
E) Atardamarın çapı küçük olduğu için

51. Yaralanmalarla ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) Yaraya saplanan yabancı cisimler
çıkarılmaz.
B) Kafatası ve omurga yaralanmasında bilinç
açıksa ve ikinci tehlike yoksa yaralı
hareket ettirilmez.
C) Yaralının baş-boyun-gövde ekseni
bozulmamalıdır.
D) Yaralının bilinç düzeyi değerlendirilir,
kanamaları durdurulur.
E) Araç içindeki yaralı, tehlike olmasa bile
çıkarılır.

52. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Elektrik yanıklarında öncelikle elektrik
akımı kesilir.
B) Yanık bölgesindeki su toplamış yerler
nazikçe patlatılır ve yanık merhemi sürülür.
C) Kimyasal madde yanıklarında bölge bol
suyla yıkanır.
D) Sıcak çarpmasında hasta/yaralı serin bir
yere alınır.
E) Donmuş bölgeler ovulmaz, kendi kendine
ısınması beklenir.

53. Güvenliğini sağladığınız bir okulda
kolunun üzerine düşen bir öğrenci için
aşağıdakilerden hangisi yanlış bir
uygulamadır?
A) Açık kırık varsa, yara temiz bir bezle
örtülür.
B) Kırık şüphesi olan bölge ani hareketlerden
kaçınılarak sabitlenir.
C) Çıkık şüphesi varsa, eklem oynatılmadan
bulunduğu şekilde tespit edilir.
D) Burkulma durumunda şişliği azaltmak için
bölge yukarı kaldırılır.
E) Açık kırıkta dışarı çıkan kemik parçaları
varsa içeriye sokulur.

54. Bilinç bozuklukları ile ilgili hangisi
yanlıştır?
A) Kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç
kaybına bayılma denir.
B) Sara krizinde hastanın yüzüne soğuk su
dökülür.
C) Sara krizi geçiren bir kişiye ağızdan
herhangi bir yiyecek, içecek verilmez.
D) Sara krizinde kilitlenmiş çene açılmaya
çalışılmaz.
E) Bilinci kapalı hastanın yaşam bulguları
değerlendirilir ve 112 çağırılır.

55. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Solunum yoluyla zehirlenmede hasta/yaralı
derhal temiz havaya çıkarılır.
B) Sindirim yoluyla zehirlenmede hasta
kusturulmaya çalışılmaz.
C) Solunum yoluyla zehirlenmede tıbbi
yardıma gerek yoktur.
D) Cilt yoluyla zehirlenmede bölge bol su ile
yıkanır.
E) Sindirim yoluyla zehirlenmelerde zehirli
maddenin türü ve ne zaman içildiği
önemlidir.

56. Aşağıdakilerden hangisi itfaiye
teşkilatının görevlerinden değildir?
A) Yangınlara müdahale etmek ve
söndürmek.
B) Su baskınlarına müdahale etmek.
C) Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda
kurtarma çalışmalarına katılmak.
D) Yaralıya serum takmak, vatandaşları olay
yerinden uzak tutmak.
E) Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye
hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek,
alınacak önlemler konusunda eğitmek ve
bu konuda tatbikatlar yapmak.

57. Aşağıdakilerden hangisi yangından
kaynaklanan tehlikelerden değildir?
A) Yüksek sıcaklık tehlikesi.
B) Patlama tehlikesi.
C) Yangın safhalarındaki tehlikeler.
D) Mimari ve yapısal özelliklerden
kaynaklanan tehlikeler.
E) Çökme tehlikesi.

58. LPG ve doğalgaz yangınları hangi
yangın sınıflaması içerisinde bulunurlar?
A) B sınıfı
B) C sınıfı
C) A sınıfı
D) D sınıfı
E) F sınıfı

59. Paratoner sistemleri aşağıdakilerden
hangisinden dolayı yangın çıkmasına engel
olmayı amaçlar?
A) Yıldırım düşmesi
B) Sıçramalar
C) Bilgisizlik
D) Aşırı hava sıcaklıkları
E) Doğalgaz kaçağı

60. Yangında itfaiye olay yerine gelene
kadar, yanıcı maddenin türüne göre uygun
söndürme maddesi kullanarak yangına ilk
müdahaleyi yapan, yangını söndüren veya
genişlemesini önleyen ekip aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Söndürme ekibi
B) Koruma ekibi
C) İlk yardım ekibi
D) Teknik destek ekibi
E) Kurtarma ekibi

61. Aşağıdakilerden hangisi sel anında
yapılmaması gereken davranışlardan
biridir?
A) Su yatağı ve çukur bölgeler hemen terk
edilmelidir.
B) Asla sel sularının bulunduğu bölgelerde
araç kullanılmamalıdır.
C) Elektrik çarpılmalarına karşı elektrik
kaynaklarından uzak durulmalıdır.
D) Hızla akan su üzerindeki köprülerden uzak
durulmalıdır.
E) Sel ve su baskınları için sigorta
yaptırılmalıdır.

62. Yangınlarda karşılaşılan can
kayıplarına neden olan yanma ürünü gaz
hangisidir?
A) O2 (oksijen)
B) CO (karbonmonoksit)
C) CO2 (karbondioksit)
D) N2 (azot)
E) H2O (su)

63. Toprağın aşınmasını önleyen bitki
örtüsünün yok edilmesi sonucu koruyucu
örtüden yoksun kalan toprağın, su ve
rüzgârın etkisiyle aşınması ve taşınması
olayına ne denir?
A) Toprak kayması
B) Erozyon
C) Tsunami
D) Heyelan
E) Çığ

64. Uzun süre madde kullanımı sonrası,
madde kullanımı bırakıldığında fiziksel ve
ruhsal sorunların ortaya çıkmasına ne ad
verilir?
A) Tolerans
B) Manevi bağımlılık
C) Maddi bağımlılık
D) Psikolojik bağımlılık
E) Yoksunluk

65. Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu
maddeler kategori edilirken aralarında yer
almaz?
A) Alkol ve türevleri
B) Kenevir ve türevleri
C) Sentetik uyuşturucular
D) Afyon ve türevleri
E) Kokain ve türevleri

66. “Kişilerin, bilinçli veya bilinçsiz olarak,
duygu, düşünce ve bilgilerini aktardıkları,
aktarılanları da anlamaya ve
yorumlamaya çalıştıkları sürece ………….
denir.”
Yukarıda boşluk olan yere aşağıdaki
ifadelerden hangisi gelmelidir?
A) İletişim
B) Beden dili
C) Mimik
D) Etkileşim
E) Mesaj

67. Aşağıdakilerden hangisi iletişimi
etkileyen kişisel özelliklerden değildir?
A) Yaş
B) Cinsiyet
C) Resmiyet
D) Eğitim
E) Kültür

68. “Bireyin sahip olduğu duygulara,
düşüncelere, yaklaşımlara aynen sahip
olmaya, benimsemeye …………… denir.”
Yukarıda boşluk olan yere aşağıdaki
ifadelerden hangisi gelmelidir?
A) Beden dili
B) Sempati
C) Etkileşim
D) Jest
E) Mimik

69. “Belirlenmiş bir amaca giden yolda,
insanı harekete geçirici, harekete geçtikten
sonra da sonuca ulaşıncaya kadar aynı
heyecanı duymaya………………denir.”
Yukarıda boşluk olan yere aşağıdaki
ifadelerden hangisi gelmelidir?
A) Stres
B) Endişe
C) Etkileşim
D) Motivasyon
E) Kaygı

70. Bir insanın düşünmesi, duygulanması,
ihtiyaçlarının farkına varması hangi
iletişim tekniğidir?
A) Kişi içi iletişim
B) Kişiler arası iletişim
C) Örgüt içi iletişim
D) Kitle iletişimi
E) Grup iletişimi

71. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel
becerilerinden değildir?
A) Kendini tanımak
B) Kendini açmak
C) Alınganlık
D) Karşımızdakini dinlemek
E) Kendini doğru ifade etmek

72. Aşağıdakilerden hangisi problem
çözmek için uygulanan aşamalardan
değildir?
A) Genel yaklaşım
B) Problemin tanımlanması
C) Seçeneklerin yaratılması
D) Karar verme
E) Probleme problemle yaklaşmak

73. “Karşılaşılan engeller ve zorlanmalar
karşısında duyulan ruhsal gerginlik,
huzursuzluk haline ………………denir.”
Yukarıda boşluk olan yere aşağıdaki
ifadelerden hangisi gelmelidir?
A) Heyecan
B) Korku
C) Endişe
D) Utanma
E) Stres

74. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri
stresin kaynaklarındandır?
I) Rol belirsizliği
II) Rol çatışması
III) Engelleme
IV) Çalışma koşulları
A) I B) I-II C) I-III
D) II-IV E) I-II-III-IV

75. İletişimde bir mesajı iletmek için
kanallar kullanılır. Bu kanallar
aşağıdakilerden hangisi/hangileridir?
I) Söz
II) Ses
III) Beden Dili
IV) Gürültü
A) I B) I-II C) I-II-III
D) I-II-IV E) I-II-III-IV

76. Aşağıdakilerden hangisi beden dilinde
dikkate alınmaz?
A) Düşünceler
B) Bedenin duruşu
C) Bakışlar
D) Başın hareketleri
E) Jestler

77. Bireysel iletişimde mesaj veren kişinin
mesajının anlaşıldığını göstermek için
değişik cümlelerle yansıtmaya ne ad
verilir?
A) Mesaj tekrarı
B) Yansıtma
C) Görev tekrarı
D) Geri bildirim
E) Kodlama

78. Belli bir amacı ve lideri olmadan
teşkilatsız, sürekli olmayan ve
kendiliğinden oluşan insan yığınlarına ne
denir?
A) Grup
B) Kalabalık
C) Toplum
D) Örgüt
E) Cemaat

79. Bir spor müsabakasını izlemek
amacıyla bir araya gelmiş taraftarların
oluşturdukları kalabalık türü
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Organize pasif kalabalık
B) Organize aktif kalabalık
C) Organize olmayan pasif kalabalık
D) Organize olmayan aktif kalabalık
E) Saldırgan kalabalık

80. Göz yaşartıcı gaza maruz kalındığında
aşağıdakilerden hangisinin yapılması
doğru değildir?
A) Gazlı ortam derhal terk edilmeli, temiz
havaya çıkılmalıdır.
B) Göz kapakları mümkün olduğunca çok
açılıp kapatılmalıdır.
C) Burun temizlenerek, normal nefes almaya
gayret edilmelidir.
D) Bol sıcak su ile maddenin bulaştığı yerler
ovuşturularak yıkanmalıdır.
E) Vücuda krem, merhem, losyon vb..
maddeler sürülmemelidir.

81. Aşağıdakilerden hangisi cop ile öncelikli
vuruş bölgelerinden biri değildir?
A) Kalça
B) Baldır
C) Ön kol bölgeleri
D) Belden alt kısmı
E) Boyun

82. Göz yaşartıcı gazların insanlar
üzerindeki fizyolojik etkileri konusunda
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Nefes darlığı, diyaframda kasılma
B) Aşırı derecede göz yaşı ve yanma
C) İşitme kaybı
D) Sürekli öksürme ve aksırma ihtiyacı
E) Göz kapaklarını istemsiz olarak kapama ve
göz yaşına bağlı olarak geçici görememe

83. Aşağıdakilerden hangisi organize
olmayan kalabalık türleri arasında yer
almaz?
A) Toplantı ve gösteri yürüyüşleri
B) Çarşı-pazar kalabalıkları
C) Ani karışıklık nedeniyle oluşan kalabalıklar
D) Meraklı seyircilerin oluşturduğu kalabalıklar
E) Rastgele oluşan kalabalıklar

84. Değişik amaçlar ve düşüncelerle bir
araya gelmiş kişilerin toplumsal yapı
içerisinde duygu, düşünce ve
davranışlarıyla, bireylerin toplumdan
etkilenmeleri ve davranışlarındaki
değişikliklere ve bunu inceleyen bilim dalına
ne ad verilir?
A) Psikiyatri
B) Felsefe
C) Toplum Psikolojisi
D) Nöroloji
E) Siyaset bilimi

85. Saldırgan bir grubun etrafını çevirmek
ve topluluk içinden alınan şahsın
muhafazasında kullanılan düzen
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Saldırı düzeni
B) Savunma düzeni
C) Sağa ve sola hat düzeni
D) Çember düzeni
E) Kama düzeni

86. Gözleri ve yüzü örterek kullanıcıyı
kimyasal, biyolojik ve radyoaktif
maddelerden koruyan malzemeye ne ad
verilir?
A) Gaz süzgeci
B) Gaz maskesi
C) Kask
D) Koruyucu başlık
E) Gaz filtresi

87. Üniversite kampüsü içerisinde izinsiz
stand açmış bir grup için özel güvenlik
görevlisi tarafından aşağıdakilerden
hangisinin öncelikli olarak yapılması
uygun değildir?
A) Üniversite yönetiminin bilgilendirilmesi.
B) Grubun faaliyetlerine son vermesi için
ikaz edilmesi.
C) Mevcut personel ile topluluğun tecrit
edilerek takviye kuvvet talep edilmesi.
D) Rektörün bilgisi ve onayı olmaksızın
genel kolluk çağrılması.
E) Kalabalık sayısı artmadan dağılımlarının
sağlanması için müdahale edilmesi.

88. Aşağıdakilerden hangisinde kişi
korumada güvenlik halkaları birlikte
verilmiştir?
A) Dış Halka-Basit Halka-Bileşik Halka
B) Dış Halka-Orta Halka-Karmaşık Halka
C) İç Halka-Dış Halka-Girift Halka
D) Dış Halka-Orta Halka-İç Halka
E) Savunma Çizgisi

89. Belediye Başkanının 24 saat esasına
göre güvenliğinin sağlandığı faaliyete ne
denir?
A) Koruma
B) İzleme
C) Gözetleme
D) Kollama
E) Fark ettirme

90. Yakın koruma hizmetlerinde standart
yürüyüş düzenleri vardır. Aşağıdakilerden
hangisi bu yürüyüş düzenlerinden
değildir?
A) 11’li koruma düzeni (karışık)
B) Tekli koruma
C) İkili koruma
D) Üçlü koruma
E) Dörtlü koruma (açık V düzeni)

91. Koruma görevlisi “Ali” koruduğu
insana yönelik bıçaklı saldırı yapılacağı
ihbarını alır. Ali kalabalıkta öncelikle neye
dikkat etmelidir?
A) İnsanların ellerine
B) İnsanların eşkâline
C) İnsanların kıyafetine
D) İnsanların gözlerine
E) İnsanların yüzüne

92. Korunan kişilere karşı saldırıların en
az olduğu yer aşağıdakilerden hangisidir?
A) İkamet giriş ve çıkışları
B) Alışveriş merkezleri
C) Araca binerken veya inerken
D) Trafik ışıklarında
E) İş yeri giriş ve çıkışları

93. Aşağıdaki maddelerden hangisi intihar
bombacısının özelliklerinden değildir?
A) Sabit fikirlidir.
B) Ölümü göze almıştır.
C) İnsancıldır.
D) İkna edilmeleri zordur.
E) İçine kapanıktır.

94. Aşağıdakilerden hangisi seyyar fiziki
güvenlik engellerinden değildir?
A) Paravanlar
B) Güvenlik şeritleri
C) İstinat duvarları
D) Zincir
E) Kordonlar

95. Aşağıdakilerden hangisi kişi koruma
hizmetlerinde asansör kullanılırken
yapılmamalıdır?
A) Asansördeki herkes indirilmelidir.
B) Asansör içerisinde kapı tarafında
bulunulmalıdır.
C) Asansör önceden mutlaka kontrol
edilmelidir.
D) Asansöre kapasitesinin üzerinde insan
binmesi engellenmelidir.
E) Asansörden önce koruma personeli
inmelidir.

96. Ülke genelinde iç güvenliği sağlamak
ve kamu düzenini korumakla yükümlü
silahlı birer kuvvet olan genel kolluk
aşağıdakilerden hangileridir?
A) Özel Güvenlik
B) Polis-Jandarma-Sahil Güvenlik
C) Ordu Kolluğu
D) Belediye Kolluğu
E) Çarşı ve Mahalle Bekçileri

97. AVM’de görevli özel güvenlik görevlisi
Şener hırsızlık yapan birisini suç üstünde
yakalarsa aşağıdakilerden hangisini
yapamaz?
A) Yakaladığı kişiye ilişkin genel kolluğa
bilgi verir.
B) Yakaladığı kişinin ifadesini alır.
C) Yakaladığı kişiyi genel kolluğa teslim
eder.
D) Yakaladığı kişinin üzerindeki suç
unsurlarından arındırılmasını sağlar.
E) Yakalanan kişinin güvenliğini sağlar.

98. Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma
görevi yapan özel güvenlik görevlilerinin
kullandığı ekipmandan değildir?
A) Silah
B) Tornavida
C) Çelik yelek
D) Telsiz
E) El feneri

99. Kontrol sırasında el konulan madde ve
cisimler ne yapılır?
A) Not alıp sahibine verilir
B) Depoda koruma altına alınır
C) Mülki amire teslim edilir
D) Sahibine verip görev alanına girişini
engeller
E) Yasal işlemi yapılmak üzere genel
kolluğa teslim edilir

100. Parkta meydana gelen yaralamalı
kavga olayında olaya ilk müdahale eden
özel güvenlik görevlileri aşağıdakilerden
hangisini yapmamalıdır?
A) Şüpheli ve mağdur aynı yerde
bulundurulur.
B) Kalabalığı ve ilgisiz kişileri olay
yerinden uzaklaştırılır.
C) Olay hemen genel kolluğa bildirerek ve
ilk ekibin gelmesi sağlanır.
D) Olay yerinde bulunan suç delilleri
muhafaza edilir.
E) Güvenlik ve sağlık tedbirleri alınır.

SİLAH BİLGİSİ SORULARI
1. Silah taşıma ve bulundurma ruhsatları
hangi kanuna göre düzenlenir?
A) 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle
Diğer Aletler Hakkında Kanun
B) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine
Dair Kanun
C) 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri
ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun
D) 2559 sayıl Polis Vazife ve Salahiyet
Kanunu
E) 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu

2. Ağır ateşli silahlar birkaç kişinin
yardımıyla veya başka vasıtaların
yardımıyla kullanılabilen ve tahrip gücü
yüksek olan silahlardır. Aşağıdakilerden
hangisi ağır ateşli silah değildir?
A) Uzun namlulu silah
B) Obüs
C) Tank
D) Uçak Savar
E) Top

3. Kovan atma boşluğu hangi parça
üzerinde bulunur?
A) Sürgü
B) Namlu
C) Fişek yatağı
D) Gövde
E) Hazne

4. Şarjör tüpü içerisinde bulunan şarjör
yayının uç kısmına takılan ve fişeklerin
üzerine yerleştirildiği parçaya ne denir?
A) Gerdel
B) Şarjör kapağı
C) Rampa
D) Fişek çıkartıcı
E) Fişek yatağı

5. Aşağıdakilerden hangisi tabancanın
emniyet sistemlerinden değildir?
A) Mandal Emniyeti
B) Horoz Emniyeti
C) Şarjör Emniyeti
D) Namlu Emniyeti
E) Kabza Emniyeti

6. Aşağıdaki silahlardan hangisinde
emniyet sistemi yoktur?
A) Mp5 Makineli Tabanca
B) Cz- 75 Tabanca
C) Toplu Tabanca
D) Kırıkkale Tabanca
E) Yavuz 16 Tabanca

7. Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçası
değildir?
A) Gerdel
B) Şarjör kapağı
C) Şarjör yayı
D) Şarjör iğnesi
E) Şarjör kapak kilidi

8. Ateşli silahlarda namlu içerisindeki
çıkıntılara ne ad verilir?
A) Yiv
B) Set
C) Çap
D) Hazne
E) Rayyür

9. Aşağıdakilerden hangisi silahın ateş
almasına engel değildir?
A) İğnesinin kırık olması
B) Tetiğin arızalı olması
C) Fişeğin arızalı olması
D) Kapsülün arızalı olması
E) Tırnağın kırık olması

10. Aşağıdakilerden hangisi silahta kovanın
dışarı atılmasında etkilidir?
A) Gerdel
B) Tırnak ve Çıkarıcı
C) Hazne
D) Tetik Tespit Pimi
E) Şarjör

11. Rayyür nedir?
A) Çekirdek ağırlığıdır.
B) Kapsül içindeki yanıcı maddedir.
C) Silah markasıdır.
D) Namlu içindeki genişliktir.
E) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı
izlerdir.

12. (9x19)’luk Fişek denildiği zaman ilk
rakam olan 9 çekirdek çapıdır. Diğer
rakam olan 19 neyi ifade eder?
A) Kovan boyu
B) Kovan çapı
C) Fişek uzunluğu
D) Namlu çapı
E) Kalibre olarak fişek çapı

13. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme
tertibatı parçalarından değildir?
A) Tetik
B) İğne
C) Horoz
D) Kapsül
E) Tırnak

14. Aşağıdakilerden hangisi silah bakım ve
temizliği türlerinden değildir?
A) Günlük Bakım
B) Haftalık Bakım
C) Atış Öncesi Bakım
D) Atış Sonrası Bakım
E) Saatlik bakım

15. Aşağıdakilerden hangisi silahın
dolduruş yapmasına engel olan
faktörlerden biri değildir?
A) İğne veya yayı kırık olabilir.
B) Fişek yatağı kirli olabilir.
C) Şarjör yerine oturmamış olabilir.
D) Şarjör ağzının kenarları arızalı olabilir.
E) Şarjör içindeki fişek çapı farklı olabilir.

16. Aşağıdakilerden hangisi gez ve
arpacığın birlikte oluşturduğu sisteme
verilen isimdir?
A) Nişangâh sistemi
B) Kabza sistemi
C) Atış sistemi
D) Mandal emniyeti sistemi
E) Nefes tekniği sistemi

17. Hazne nedir?
A) Boş kovandır
B) Dolu fişektir
C) Atış sırası bekleyen fişeklerin bulunduğu
yerdir
D) Fişek yatağıdır
E) Şarjör yuvasıdır

18. Kovan atma tertibatı nelerden oluşur?
A) Tırnak-çıkarıcı-kovan atma boşluğu
B) Tırnak-çıkarıcı
C) Çıkarıcı-kovan atma boşluğu
D) Namlu- iğne-horoz
E) Şarjör- horoz- namlu

19. Fişek ve çekirdeklerinin hareketlerini ve
bu hareketleri etkileyen faktörleri inceleyen
bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kriminoloji
B) Kriminalistik
C) Olay Yeri İnceleme
D) Balistik
E) Toksikoloji

20. “Silahı emniyetli olarak nasıl
kullanacağını öğrenmedikçe hiç kimse silah
kullanmamalıdır” bu bağlamda Genel
Emniyet Kuralları açısından
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Tetiği çekmek istemedikçe asla parmağınızı
tetik korkuluğunun içerisine koymayınız.
B) Zarar vermek istemediğiniz bir nesneye asla
silahı doğrultmayınız.
C) Herkes kullandığı silahın çalışma sistemini
bilmelidir.
D) Silah sürekli dolu halde taşınır.
E) Silah atışa hazır oluncaya kadar emniyette
bulundurulmalıdır.

21. Aşağıdakilerden hangisi mermi
çekirdeğinin atış mesafesini etkileyen
faktörlerden biri değildir?
A) Çekirdeğin ağırlığı
B) Havanın yoğunluğu
C) Havanın ısısı
D) Horozun darbe gücü
E) Rüzgâr

22. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar
İle Diğer Aletler Hakkında
Kanun/Yönetmelik kapsamında silah
taşıma/bulundurma ruhsatı almak için kaç
yaşını doldurmuş olmak gerekir ve kaç
yıllığına verilir?
A) 18-7 B) 19-3 C) 21-5
D) 25-2 E) 20-5

23. Silahın sürgü ve namlusunu gövdeye
sabitlemeye yarayan aynı zamanda şarjörde
fişek bittiğinde sürgünün geride kalmasını
sağlayan parçanın adı nedir?
A) Gerdel yayı
B) İcra yayı mili
C) Tetik manivelası
D) Kilitleme dişleri
E) Sürgü tutucu pimi

24. 14’lü Browning tabanca hangi özellikli
emniyet sistemine sahiptir?
A) Tetik
B) Mandal
C) Horoz
D) Şarjör
E) Kabza

25. Sökülmüş silahın takılması işleminde
takip edilecek yol aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Takma işlemine istediğimiz parçadan
başlanır.
B) Takma işlemenin genel kuralı yoktur.
C) Takma işlemi, sökülme işleminin en son
işleminden başlanarak sıra ile yapılır.
D) Önce şarjör takılır.
E) Silahın dolu olup olmadığı kontrol edilir.

CEVAP ANAHTARI
1-B
2-C
3-E
4-D
5-E
6-A
7-B
8-D
9-A
10-E
11-A
12-A
13-C
14-C
15-C
16-E
17-E
18-A
19-D
20-B
21-A
22-D
23-E
24-A
25-C
26-E
27-C
28-A
29-D
30-E
31-B
32-A
33-D
34-E
35-E
36-A
37-B
38-A
39-D
40-E
41-C
42-D
43-E
44-D
45-D
46-E
47-C
48-A
49-B
50-D
51-E
52-B
53-E
54-B
55-C
56-D
57-D
58-B
59-A
60-A
61-E
62-B
63-B
64-E
65-A
66-A
67-C
68-B
69-D
70-A
71-C
72-E
73-E
74-E
75-C
76-A
77-D
78-B
79-A
80-D
81-E
82-C
83-A
84-C
85-D
86-B
87-D
88-D
89-A
90-A
91-A
92-B
93-C
94-C
95-A
96-B
97-B
98-B
99-E
100-A
SİLAH BİLGİSİ VE ATIŞ CEVAP ANAHTARI
1-A
2-A
3-A
4-A
5-D
6-C
7-D
8-B
9-E
10-B
11-E
12-A
13-E
14-E
15-A
16-A
17-C
18-A
19-D
20-D
21-D
22-C
23-E
24-D
25-C