80.SINAV A GRUBU

Ana Sayfa / Soru Arşivi / 80.SINAV A GRUBU

80.SINAV A GRUBU

1. 5188 Sayılı Özel Güvenlik
Hizmetlerine Dair Kanun’a göre
görevli olduğu esnada bir özel
güvenlik görevlisi hırsızlık yapan bir
şüpheliyi yakaladığında
aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A) Şüpheliyi en kısa sürede tutanakla
Genel Kolluğa teslim eder
B) Şüpheliyi amirine teslim eder
C) Gözaltına alır, kolluğa bilgi verir
D) Çalınan malı sahibine teslim ederek
şüpheliyi kolluğa teslim eder
E) Şüpheli şahsın ifadesini alır

2. Koruma ve güvenlik hizmetini
yerine getirecek personelin,
bulundurulabilecek veya taşınabilecek
silah ve teçhizatın azamî miktarını ve
niteliğini, gerekli hallerde diğer fizikî
ve aletli güvenlik tedbirlerini
belirlemeye yetkili organ
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Jandarma Komutanlığı
B) İl Emniyet Müdürlüğü
C) Büyükşehir Belediye Başkanlığı
D) Ticaret ve Sanayi Odası
E) Özel Güvenlik Komisyonu

3. Özel güvenlik şirketlerine faaliyet
izni vermeye yetkili makam
aşağıdakilerden hangisidir?
A) İçişleri Bakanlığı
B) Türkiye Odalar Borsalar Birliği
C) Sanayi ve Ticaret Odası
D) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı
E) Özel Güvenlik Daire Başkanlığı

4. Alarm izleme merkezi kurma ve
işletme için yeterlilik belgesi vermeye
yetkili kurum aşağıdakilerden
hangisidir?
A) İl Valilikleri
B) İçişleri Bakanlığı
C) Belediye Başkanlığı
D) Cumhuriyet Başsavcılığı
E) Sanayi ve Ticaret Odası

5. Kamu güvenliğinin gerektirdiği
hallerde özel güvenlik izni verilen
yerlerde alınan özel güvenlik
tedbirlerini denetlemeye ve yetersiz
bulduğu takdirde ek önlemler
aldırmaya yetkili makam
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Belediye Başkanı
B) İl Emniyet Müdürü
C) İl Jandarma Komutanı
D) Mülki İdare Amiri
E) Milletvekili

6. Aşağıdakilerden hangisi Özel
Güvenlik Komisyonu üyesi değildir?
A) İl Jandarma Komutanlığı temsilcisi
B) Belediye temsilcisi
C) İl Emniyet Müdürlüğü temsilcisi
D) Sanayi ve Ticaret Odası temsilcisi
E) Vali Yardımcısı

7. Özel güvenlik görevlileri görev
alanı içerisinde yaralama şüphelisini
hangi makama teslim eder?
A) Mülki İdare Amirliklerine
B) İşverene
C) Cumhuriyet Başsavcılıklarına
D) Yetkili Genel Kolluk Birimine
E) Özel Güvenlik Amirine

8. “Zor kullanma şartları” ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Kanunilik
B) Keyfilik
C) Zorunluluk
D) Ölçülülük
E) Kademelilik

9. Temel eğitimini başarıyla
tamamlayan özel güvenlik
görevlilerine kimlik kartları hangi
makamca verilir?
A) Emniyet Genel Müdürlüğü
B) Genel Kurmay Başkanlığı
C) Özel Güvenlik Daire Başkanlığı
D) Jandarma
E) Valilik

10. Savunma şirketinde silahlı görev
yapan özel güvenlik görevlisi hangi
hallerde silahını evinde muhafaza
edebilir?
A) Acil ve zorunlu hallerde
B) Mülki amirin izniyle
C) Evinde bulunduramaz
D) Polisin onayı ile
E) 5188 sayılı Kanun’un verdiği
yetkiyle

11. Özel güvenlik görevlilerinde
aşağıdaki şartlardan hangisi
aranmaz?
A) Affa uğramış olsa bile sahtecilik,
güveni kötüye kullanma suçlarından
mahkûm olmamak
B) Taksirle yaralama suçundan 1 yıl
veya daha fazla ceza almamış olmak
C) Özel hayata ve hayatın gizli alanına,
cinsel dokunulmazlığa karşı
suçlarından dolayı hakkında devam
etmekte olan bir soruşturma veya
kovuşturma bulunmamak
D) Görevin yapılmasına engel olabilecek
vücut ve akıl hastalığı ile engelli
bulunmamak
E) Özel güvenlik temel eğitimini
başarıyla tamamlamış olmak

12. Aşağıdaki ifadelerden hangisi 5188
sayılı Kanun’a uygun bir ifade
değildir?
A) Özel güvenlik görevlileri ruhsatlı
silahları ile konserde görev
yapabilirler
B) Para ve değerli eşya nakli gibi
güzergâh ifade eden durumlarda
güzergâh boyu, görev alanı sayılır
C) Görev alanı, zorunlu hallerde
Komisyon kararıyla genişletilebilir
D) Kişi korumasında çalışan özel
güvenlik görevlilerinin görev alanı;
koruduğu kişi ile birlikte olduğunda
ülke genelidir
E) Özel güvenlik görevlileri silahlarını
görev alanı dışına çıkaramazlar

13.Bir kamu kurumu bünyesindeki
özel güvenlik biriminde çalışan özel
güvenlik görevlisi kendisine verilen
disiplin cezasına karşı nereye
başvurabilir?
A) İdare Mahkemesine
B) Polise
C) İşçi Sendikasına
D) İş Mahkemesine
E) İşveren Sendikasına

14. ÖGG’nin kamuya mahsus açık
alanlarda kuvvetli suç şüphesi
bulunmadıkça kimlik sorma yetkisini
kullanmamalıdır. Kamuya ait açık
alanlarda kimlik sorabilmesi için
aşağıdaki şartlardan hangilerinin
oluşması gerekir?
I. ÖGG’nin genel kolluk ile birlikte
görev yapıyor olması gerekir
II. Kimlik sorma uygulamasının
kamu kolluğunca başlatılmış
olması gerekir
III. Kamu kolluğunun talebi olmalı
IV. ÖGG’nin görev yaptığı şirketin
sahibinin emri olmalı
V. ÖGG’nin görev alanında olmalı
VI. ÖGG istediği zaman kimlik
sorabilir
A) I-II-III-IV
B) II-III-IV-V
C) I-II-III-V
D) III-IV-V-VI
E) I-IV-V-VI

15. 5188 sayılı Kanun’da yazılı
görevleri yerine getirirken yaralanan,
engelli hâle gelen özel güvenlik
görevlilerine veya hayatını kaybeden
özel güvenlik görevlisinin kanunî
mirasçılarına tazminat ne şekilde
ödenir?
A) Silahlı görev yapanlar alabilir
B) Soruşturma bitmeden ödenmez
C) Tüketici Hakem Heyetine gidilir
D) Bilirkişi karar verir
E) İş sözleşmesinde veya toplu iş
sözleşmesinde belirlenen miktar ve
esaslar çerçevesinde tazminat ödenir

16. Özel güvenlik mali sorumluluk
sigortası poliçelerinin birer sureti,
personelin göreve başladığı tarihten
itibaren kaç gün içinde valiliğe verilir?
A) 5
B) 7
C) 10
D) 15
E) 20

17. Yabancı kişilerin Türkiye’de özel
güvenlik şirketi kurabilmesinde
aranan temel ilke nedir?
A) Mülkilik
B) Şahsilik
C) Mütekabiliyet
D) Evrensellik
E) Koruma

18. Aşağıdakilerden hangisi zor
kullanmanın en son aşamasıdır?
A) Silah kullanma
B) Bedeni kuvvet kullanma
C) Göz yaşartıcı gaz kullanma
D) Polis köpeklerini kullanma
E) Basınçlı su kullanma

19. Otobüs terminalinde özel güvenlik
görevlisi olarak görev yapan Murat,
terminalin duyarlı kapısından geçen
şahıs üzerinde ruhsatsız silah
olduğunu tespit etmiştir. Murat’ın
aşağıdakilerden hangisini yapması
doğrudur?
A) Cumhuriyet savcılığına suç
duyurusunda bulunur
B) Gecikmeksizin polise haber verir,
polis gelinceye kadar silahı ve şahsı
muhafaza altına alır, tutanakla polise
teslim eder
C) Silahı muhafaza altına alır, şahsı
gönderir, polise haber vererek,
tutanakla silahı teslim eder
D) Şahsa silahla terminale
girilmeyeceğini söyler ve silahını
teslim alarak girmesini sağlar
E) Silah ruhsatsız olduğundan, ruhsat
alınması için emniyete başvurmasını
ister

20. Görev yerinde, işlenen bir suçun
failini yakalayan ve delillerini
muhafaza eden özel güvenlik görevlisi
hangi görevi ifa etmiştir?
A) İdari görev
B) Kişisel görev
C) Kurumsal görev
D) Önleyici görev
E) Adli görev

21. Aşağıdakilerden hangisi parmak
izinin özelliklerinden biri değildir?
A) Değiştirilemez
B) Benzemez
C) Arşivlenemez
D) Benzetilemez
E) Değişmez

22.Belirli güzergâhlara bağlı
kalınarak yürütülen devriye
yöntemine ne denilir?
A) Planlı devriye
B) Dairesel devriye
C) Motorize devriye
D) Geri dönüşlü devriye
E) Olağan devriye

23. Özel güvenlik sorumlusunun
atanabilmesi için özel güvenlik izni
verilen yerde en az kaç özel güvenlik
görevlisi görev yapmalıdır?
A) 10
B) 15
C) 20
D) 25
E) 30

24. 5188 sayılı Kanun’un 7. maddesi
(e) bendi özel güvenlik görevlilerine;
yangın, deprem gibi tabii afet
durumlarında ve imdat istenmesi
halinde görev alanındaki işyeri ve
konutlara girme yetkisi vermektedir.
Bu yetkiyle özel güvenlik görevlilerine
hangi görev verilmiştir?
A) Adli
B) İdari
C) Koruyucu
D) Önleyici
E) Yardım

25. Alışveriş merkezinde devriye
görevlisi ÖGG Metin ile Kerem’in
kullanamayacağı yetki
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı
emanete alma
B) İmdat istenmesi halinde görev
alanındaki işyerine girme
C) Görev alanı içinde şüpheli paket
gördüğünde çevre emniyetini alarak
genel kolluğa haber verme
D) Haklarında yakalama emri veya
mahkûmiyet kararı bulunan kişileri
yakalama
E) Şüpheli şahısların kimlik tespitini
yapma

26. Kontrol noktasına gelen kişileri
güvenlik cihazlarından geçmesini
sağlayan ve girişte uyulması gereken
kuralları bildiren personele ne denir?
A) Yönlendirme personeli
B) Koruma personeli
C) Kontrol nokta amiri
D) Devriye personeli
E) Kontrol personeli

27. Aşağıdaki yerlerin hangisinde özel
güvenlik görevlilerinin kimlik sorma
yetkisi yoktur?
A) Liman
B) Hava meydanı
C) İstasyon
D) Toplantı
E) Park

28. Müzeye gezmeye gelen ve üzerinde
taşıma ruhsatlı silahı olan kişi kontrol
noktasından silahı ile birlikte geçmek
istemektedir. Kontrol noktasında
görevli ÖGG Samet’in davranışı nasıl
olmalıdır?
A) Kişiyi içeri alamaz
B) Kişiyi silahı ile birlikte içeri alır
C) Talimatlara göre hareket eder
D) Müze müdürünün kararına göre
hareket eder
E) Silahı emanete alıp kişiyi içeri alır

29. Aşağıdakilerden hangisi biyolojik
delillerdendir?
A) Boya
B) Lif
C) Para
D) Kıl
E) İlaç

30. Görevli oldukları fabrikada
devriye görevini yerine getiren ÖGG
Selçuk ile Çetin’in hangi davranışı
yanlıştır?
A) Fabrikanın hassas bölgelerini kontrol
etme
B) Şüpheli şahısları izleme
C) Çevreyle iyi iletişim içinde olma
D) Trafiği tanzim etme
E) Ayrı güzergâh kullanmaları

31. Aşağıdakilerden hangisi eşkâl
tarifinde insanın değişmeyen
özelliklerinden biri değildir?
A) Yanık izi
B) Öfke durumu
C) Kekemelik
D) Dilsizlik
E) Ten rengi

32. Adli makamlarca konusunda
uzman personele hazırlatılan teknik
raporlardır. Tanımı yapılan rapor
çeşidi hangisidir?
A) Olay raporu
B) Takip raporu
C) Araştırma raporu
D) Gözlem raporu
E) Bilirkişi raporu

33. Kontrol noktasında görevli ÖGG
Serpil ile Demet’in kullanamayacağı
yetki hangisidir?
A) Zor kullanma
B) Emanete alma
C) Gözaltına alma
D) Yakalama
E) Arama (güvenlik cihazından geçirme)

34. Aşağıdakilerden hangisi telsiz
konuşmalarında dikkat edilecek
hususlardan biridir?
A) Konuşmalarda isim ve rütbe
kullanılmalıdır
B) Mesajlar uzun olmalıdır
C) Konuşmalarda çağrı, karşı tarafın kod
numarası verilerek yapılır
D) Telsizin sesi fazla açılmalıdır
E) Gizli konuşmalar telsizle yapılabilir

35.Bir mal veya eşya üzerinde zilyede
ait tasarruf yetkisinin kamu gücü
kullanarak kaldırılmasına ne denir?
A) Muhafaza altına alma
B) Zor kullanma
C) El koyma
D) Arama
E) Gözaltına alma

36. Genel kolluğun denetimi ve
gözetiminde özel güvenlik görevlileri
tarafından hava meydanlarında
yapılan aramaya ne denir?
A) Adli arama
B) Önleme araması
C) Üst araması
D) İdari arama
E) İş yeri araması

37. Olay devam ederken eylemi
gerçekleştiren şahıs/şahısların
yakalanmasında düzenlenen tutanak
hangisidir?
A) Yakalama tutanağı
B) Olay tespit tutanağı
C) Arama tutanağı
D) Suçüstü tutanağı
E) Teslim tesellüm tutanağı

38. Aşağıdakilerden hangisi adli
aramaya örnektir?
A) Hava meydanlarında yapılan arama
B) Toplantılarda yapılan arama
C) Terminal girişinde yapılan arama
D) Cenaze törenlerinde yapılan arama
E) Hâkim kararı ile ofiste yapılan arama

39. Hangisi delillerin özelliklerinden
biri değildir?
A) Kanuna aykırı olmamalı
B) Olayla ilişkili olmalı
C) Suçun unsurlarından biri olmalı
D) Soyut nesnelerden oluşmalı
E) Olay içinde yer almalı

40. 5188 sayılı Kanun’un 23’üncü
maddesinde “ceza uygulaması” ile
ilgili hangi ifade doğrudur?
A) Özel güvenlik görevlilerine karşı suç
işleyenler kamu görevlisine karşı suç
işlemiş gibi cezalandırılabilmesi için
suçun terör kapsamında olması
gerekir
B) Özel güvenlik görevlilerine karşı
görevleri dolayısıyla suç işleyenler
ağır cezada yargılanır
C) Özel güvenlik görevlileri bir suç
işlemeleri halinde kendilerine avukat
tutulması zorunludur
D) Özel güvenlik görevlileri,
görevleriyle bağlantılı olarak
işledikleri suçlardan dolayı kamu
görevlisi gibi cezalandırılır
E) Özel güvenlik görevlisinin işlediği
suç çalıştığı yerde ise verilecek ceza
yarı oranında artırılır

41. Metal detektörler ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Metal detektörlerin ayarlanmasına
kalibrasyon denir
B) Elektromanyetik dalga göndererek
metalden geri yansıyan dalgayı
algılamak suretiyle metal cisimleri
tespit ederler
C) Kişilerin metal detektöre temas
ederek kontrol edilmeleri statik
elektrikle yüklenme nedeniyle
cihazın yanlış alarm vermesine
sebep olur
D) Metalle karşılaştıklarında sesli veya
ışıklı uyarı sinyali verirler
E) Kişilerin üstlerindeki plastikten
yapılmış ateşli silahların güvenilir
bir metod ile aranmasını sağlar

42. Aşağıdakilerden hangisi X-Ray
kullanımı için doğru bir uygulama
değildir?
A) Kişilerin yanında taşıdıkları bavul
B) Daha önceden tanıdığınız kargo
kuryesinin getirdiği paket
C) Kişilerin üzerinde bulunan kemer,
cüzdan, el çantası
D) İçinde 6 aylık bebek bulunan çocuk
arabası
E) Kişilerin taşıdığı sırt çantası

43. Aşağıdakilerden hangisi veya
hangileri bir binaya sadece
yetkili/izinli kişilerin giriş çıkışını
sağlamak üzere kullanılan bir cihaz
veya sistemdir?
I- Kartlı geçiş sistemi
II- X-ray cihazı
III-Metal dedektörü
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III

44.Birden fazla kamerayı elle veya
otomatik olarak ekranda görmemizi
sağlar. Kelime anlamı olarak seçici,
değiştirici demektir.
Yukarıdaki tanım kapalı devre
televizyon sistemi (CCTV) Sistemine
ait hangi ekipmanı anlatmaktadır?
A) Monitör
B) Switcher (anahtarlayıcı)
C) Pan-Tilt motor
D) Bullet kamera
E) Lens (mercek)

45. Kameraların gece karanlık
ortamlarda sağlıklı bir şekilde görüntü
alabilmesi için aşağıdaki aparatlardan
hangisi kullanılır?
A) Hareket sensörü
B) El feneri
C) İnfrared aydınlatma cihazı
D) Floresan lamba
E) Nvr kayıt cihazı

46. Kimyasal reaksiyon alanından ısı
alınması ve çekilmesi söndürme etkisi
özelliklerinden hangisidir?
A) Boğma
B) Soğutma
C) Engelleme
D) Yakıtı giderme
E) Akışından kesme

47. ABC tozlarının içeriği
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sodyum Klorür
B) Potasyum Klorür
C) Sodyum Karbonat
D) Mono Amonyum Fosfat (MAP)
E) Potasyum Karbonat

48. Aşağıdakilerden hangisi yangın
söndürücü maddelerden biri değildir?
A) Köpük
B) Kum
C) Asetilen
D) Kuru Kimyevi Toz
E) Karbondioksit
I. Sakin olun çevredekilere haber
verin
II. Önce yangını söndürmeye çalışın
sonra itfaiyeye haber verin
III. Acil çıkış yönlendirmelerine
uyarak binayı tahliye edin
IV. Camlardan ve balkondan
çıkarak yardım isteyin

49. Yukarıda yangın anında yapılması
gereken davranışlar verilmiştir.
Aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru
davranış şekilleri bulunmaktadır?
A) I, II, III
B) I, II
C) I, III
D) I, IV
E) I, II, III, IV

50.Bulunduğu ortamda gaz kokusu
alan özel güvenlik görevlisi
aşağıdakilerden hangisini kesinlikle
yapmamalıdır?
A) Ortam havalandırılır
B) LPG ise taban kısmından
süpürülerek gaz tahliye edilir
C) Doğalgaz ise tavan kısmından
süpürülerek tahliye edilir
D) Yanan lambalar, elektrikli cihazlar
derhal kapatılmalıdır
E) Gaz vanalarını kapatmalıdır

51. Aşağıdakilerden hangisi yangından
kaynaklanan tehlikelerden birisi
değildir?
A) Kimyasal tehlike
B) Patlama tehlikesi
C) Su tehlikesi
D) Çökme tehlikesi
E) Yüksek sıcaklık tehlikesi

52.Toplumun tamamı veya belli
kesimleri için fiziksel, ekonomik ve
sosyal kayıplar doğuran, normal
hayatı ve insan faaliyetlerini durduran
veya kesintiye uğratan doğal,
teknolojik veya insan kaynaklı
olaylara ne denir?
A) Tsunami
B) Deprem
C) Afet
D) Tehlike
E) Sel

53. Aşağıda verilen seçeneklerden
hangisi söndürme maddesi olarak
kullanılan suyun avantajlarından biri
değildir?
A) Ahşap, kağıt, tekstil yangınlarında
etkili bir söndürücüdür
B) Zehirleyici etkisi olmayan; kimyasal
olarak nötr bir maddedir
C) Potasyum, kalsiyum, magnezyum,
sodyum vb. kimyasallarla suyun
teması hidrojen oluşmasına,
dolayısıyla patlamalara neden olur
D) Su, yangın söndürme maddelerinin
en ucuzudur
E) Her yerden kolaylıkla temin
edilebilir

54. İlkyardım nedir?
A) Yardım çağırmaktır
B) Olay yerinde ilaç vererek yapılan
müdahaledir
C) Hastanedeki hekimler tarafından
yapılan ilk müdahaledir
D) Olay yerinde, hastanın durumunun
daha da kötüleşmesini engellemek
amacıyla ilaçsız olarak yapılan
müdahaledir
E) Ambulansta yapılan müdahaledir

55.Bak-Dinle-Hisset sırasında
solunum en fazla kaç saniye
dinlenmelidir?
A) 2 saniye
B) 5 saniye
C) 10 saniye
D) 20 saniye
E) 8 saniye

56. Aşağıdakilerden hangisi ilk
yardımcının öncelikli amaçlarından
değildir?
A) Ortam güvenliğini sağlamak
B) Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak
C) Yaşamsal fonksiyonların
sürdürülmesini desteklemek
D) Hastaya gerekli medikal tedaviyi
yapmak
E) Hasta / yaralının durumunun kötüye
gitmemesi için gereken önlemleri
almak

57.Trafik kazası geçirmiş bir
kimsenin hava yolu açıklığı nasıl
sağlanır?
A) Dil dışarı çekilir
B) Dil üst dudağa çengelli iğne ile
iğnelenir
C) Baş-çene pozisyonu sağlanır
D) Hastaya koma pozisyonu verilir
E) Baş yana çevrilir

58.İlk yardımın temel uygulamaları
hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A) Kurtarma, Bildirme, Tedavi
B) Koruma, Kurtarma, Tedavi
C) Bildirme, Tedavi, Koruma
D) Koruma, Bildirme, Kurtarma
E) Koruma, Bildirme, Önleme

59.İlk yardımda hangi müdahale
temel yaşam desteği değildir?
A) Hava yolunun açılması
B) Kalp masajı
C) Suni solunum
D) Psikolojik yardım
E) Dilin elle tutulup çekilmesi

60. Özel güvenlik görevlisi Veli, bir
patlama sonrası meydana gelen
yangından sonra bir yaralıyı kurtarır.
İlk yardım işlemleriyle ilgili hangi şık
doğrudur?
A) Yanık üzerine yanık merhemi sürer
B) Su toplamış yerleri patlatır
C) Kişi hala yanıyorsa üzerini bir battaniye
ile kapatıp yuvarlanmasını sağlar
D) Yanık bölgelerine (parmaklar, vb.)
birlikte bandaj yapar
E) Yanmış alandaki derileri kaldırır

61. Kırık tespitinde doğru uygulama
hangisidir?
A) Kırık bölge normal şekline getirilmelidir
B) Açık kırık varsa görünen kemik
parçaları temizlenmelidir
C) Yara varsa üzeri kapatılmamalıdır
D) Tespit yapılırken yaralı bölge sabit
tutulmalıdır
E) Kırıklar tespit edilmeden hastaneye
götürülmelidir

62. Karşıdaki kişiyi dinliyormuş gibi
görünüp başka şeyleri düşünmek nasıl
bir dinleme türüdür?
A) Görünüşte dinleme
B) Seçerek dinleme
C) Denetçi dinleme
D) Savunucu dinleme
E) Nezaketen dinleme

63. Kaza geçirmiş ve araç içinde olan bir
yaralıyı eğer bir tehlike söz konusu ise
omuriliğine zarar vermeden çıkarmak
için kullanılan taşıma tekniği hangisidir?
A) Rentek manevrası
B) Ayaklarından tutarak sürükleme
C) Heimlich manevrası
D) Altın beşik
E) İtfaiyeci yöntemi ile taşıma

64. Aşağıdakilerden hangisi doğal
kaynaklı uyuşturuculardandır?
A) Sedatifler
B) Extacy
C) Solventler
D) Amfetaminler
E) Afyon

65. Aşağıdakilerden hangisi Eroin
maddesinin vücuttaki etkilerinden
değildir?
A) Göz bebeklerinin büyümesi
B) Ayakta durmakta zorluk çekilmesi
C) Vücut ısısının düşmesi
D) İletişim kurma zorluklarının yaşanması
E) Nabız yavaşlaması ve kan basıncında
düşme

66. Bir işi yapmak için içimizdeki
duyduğumuz güçlü isteğe ne ad verilir?
A) Motivasyon
B) Sempati
C) Dürtü
D) Empati
E) İçgüdü

67.Empati ile Sempati arasındaki fark
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Empatide duygular önemli değildir
B) Sempatide düşünceler önemlidir
C) Empatide kişiyle beraber acı çeker ya
da seviniriz
D) Empatide anlamak, sempatide ise hak
vermek ön plandadır
E) Aralarında hiçbir fark yoktur

68. Günlük yaşamda karşılaşılan
engeller ve zorlamalar karşısında
duyulan ruhsal gerginlik, huzursuzluk
hali aşağıdakilerden hangisinin
tanımıdır?
A) İletişim
B) Empati
C) Stres
D) Gürültü
E) Motivasyon

69. Aşağıdakilerden hangisi başarılı
iletişimin temel şartlarından biridir?
A) Yüksek sesle konuşmak
B) İletişimin amacını bilmek
C) İletişimi kısa tutmak
D) Kapalı ortamlarda iletişim kurmak
E) Otoritenin gücünü kullanmak

70.İnsanlar, kurumlar, nesneler, olaylar
vb. hakkında yeterli bilgiye sahip
olmadan peşin olarak verilmiş
kararlara ne denir?
A) Empati
B) Tutum
C) Saygı
D) Bilgisizlik
E) Önyargı

71.İletişimde “Sen Dili”ni kullanmak
neden sakıncalıdır?
A) Sorumlulukları artırdığı için
B) Suçlayıcılık içerdiği için
C) Özgüveni artırdığı için
D) Ekip ruhunu güçlendirdiği için
E) Dayanışmayı artırdığı için

72.İletişim esnasında alıcının bir mesajı
anlamaya çalışarak dinlemesine ne
denir?
A) Aktif dinleme
B) Görünüşte dinleme
C) Yüzeysel dinleme
D) Kişisel dinleme
E) Tuzak kurucu dinleme

73. Özel güvenlik görevi sağlıklı bir
empati becerisi gerektirir. Empati
aşağıdaki tanımlardan hangisidir?
A) Empati, iletişime girdiğimiz insana
saygı duymaktır
B) Empati, iletişime girdiğimiz insanın
kişiliğini benimsemektir
C) Empati, iletişime girdiğimiz kişiyi
anlamaya çalışmak ve onun yerine
kendimizi koymaktır
D) Empati, iletişime girdiğimiz insana
sevgi duymaktır
E) Empati, iletişime girdiğimiz insanın
sempatik özelliklerini görmektir

74. “Seçici dinleme” nedir?
A) Kişiler arasında seçim yapmayı
kolaylaştıran dinleme türüdür
B) Konuşma yapacak kişilerin önceden
seçilmesini gerektiren iletişim tekniğidir
C) Sözlü iletişimde sıklıkla kullanılan ikna
yöntemlerinden biridir
D) İletişim esnasında sorular sorulmasını
gerektiren dinleme türüdür
E) Sadece ilgi duyulan hususlara
odaklanarak yapılan dinleme türüdür

75. “Ne söylediğimizden daha önemlisi,
nasıl söylediğimizdir” cümlesi iletişimde
hangi kavramın önemini
vurgulamaktadır.
A) Empati
B) Öğrenme
C) Enformasyon
D) Yaşantı
E) Beden dili

76. Aşağıdakilerden hangisi etkili
dinleme becerisi geliştirmenin
yollarından biri değildir?
A) Soru sorma
B) Hemen sonuç çıkarma
C) Not alma
D) Göz teması kurma
E) Dinlediğimizi belli etme

77. Güvenlik görevlilerinin toplumsal
olaylara müdahalesiyle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Eylemin çevreye veya güvenlik
kuvvetlerine karşı tecavüze
dönüşmediği müddetçe huzur ve güven
içerisinde gerçekleşmesi sağlanır
B) Farklı görüşteki grupların
karşılaşmaları halinde müdahale
edilmez, sadece uzaktan takip edilir
C) Dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı
topluluk korunup güvenliği sağlanır
D) Topluluktan dışarıya karşı
yapılabilecek saldırılar engellenir
E) Provokatörler tarafından topluluğun
amacından saptırılması engellenir

78. Aşağıdakilerden hangisi ilgiye dayalı
kalabalıklardan değildir?
A) Sahnede dans edenler
B) Stüdyoda koro halinde şarkı söyleyenler
C) Bilet kuyruğunda bekleyenler
D) Spor salonunda halk oyunları
oynayanlar
E) Mahalle sahasında basketbol oynayan
çocuklar

79. Aşağıdakilerden hangisi liderlerin
topluluğu etkileme ve yönlendirme için
genel olarak en çok kullandıkları
yöntemlerinden birisi değildir?
A) Sunum yapma
B) Zor kullanma
C) Ödüllendirme
D) İnandırma
E) İkna etme

80. Güvenpark’ta meydana gelen
yasadışı eylem sonrasında güvenlik
görevlisi Fatih ve arkadaşları bir
şüpheliye kelepçe takarken
aşağıdakilerden hangisini
yapmamalıdır?
A) Fatih kelepçe takacağı kişinin
arkasında bulunmalı ve hareketlerini
kontrol altında tutmalıdır
B) Kelepçe takıldıktan sonra yerine oturup
oturmadığı kontrol edilmelidir
C) Diğer görevlilerin kelepçe takan
Fatih’in emniyetini sağlamasına gerek
yoktur
D) Şahsın el, kol ve ayak hareketleri
yapması gibi davranışları önlenmelidir
E) Şahsın silahlı olup olmadığına dikkat
edilmelidir

81. Aşağıdakilerden hangisi özellikle
kanunsuz toplantı ve gösteri
yürüyüşünde önderlik yapan kişilerin
genel özelliklerden birisi değildir?
A) Etkileyici konuşma yeteneği
B) Üstün fizik yapısı
C) Cesaretli olması
D) Kalabalıktakilerden daha yaşlı olmaları
E) Katı tutumu

82. Grupla ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Grup üyeleri tek başlarına iken bazı
duygularını frenleyip bilinçaltına
atabilirler
B) Grup halinde iken duygular bilinç
üstüne çıkar ve sorumluluk duyguları
genellikle kaybolur
C) Kişinin grup içinde iken sorumluluk
duygusunun azalması ve çoğunluğun
gücü arkasına sığınması, istenmedik
davranışlarda bulunmasına sebebiyet
verir
D) Grupta duygusallık hakim olduğu için,
bir hareket yapılacağında çoğu zaman
hareketin neden, nasıl ve kime karşı
yapılacağı tartışılmaz
E) Grup hareketleri genellikle üyelerinin
bireysel istek, beceri ve tutumlarına
göre belirlenir

83.Büyük grupları küçük gruplara
bölmek, yanlara doğru dağıtmak, grup
içerisindeki liderleri ve suçluları
yakalamak amacıyla kullanılan düzen
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hat düzeni
B) Çember düzeni
C) Kama düzeni
D) Yakın koruma düzeni
E) Bariyer düzeni

84. Aşağıdakilerden hangisi yasadışı
toplumsal olayları başlatma
usullerinden birisi değildir?
A) Yaygın propaganda yapmak
B) Heyecanı artırmak
C) Önceden Mülki Amirliğe bildirim
yapmak
D) Eyleme geçmek
E) Etkili konuşma yapmak

85.Belirlenen bir hedefe ve amaca
ulaşabilmek için önceden belirlenmiş
plân, yol, usûl ve yöntemlere ne denir?
A) Davranış
B) Strateji
C) Yöntem
D) Taktik
E) Eylem

86. Şehrin herhangi bir yerinde
meydana gelen yasal olmayan bir
toplumsal olayı başlatan ve sürdüren
topluluklar hedeflerine ulaşmak ve daha
etkili olabilmek için kendilerini
engellemeye çalışan güvenlik
kuvvetlerine karşı hangi taktikleri
uygulamazlar?
A) Dikkatleri başka noktaya çekme
B) Bayrak ve flama açarak marş söyleme
C) Güvenlik kuvvetlerini kuşatma
D) Dağılıyor gözükerek tekrar toplanma
E) Sorumlu güvenlik amiriyle diyaloga
geçme

87. Aşağıdakilerden hangisi kişi koruma
görevinin aşamalarından biri değildir?
A) Daima bir tehlike vardır. Suikast veya
saldırının ne zaman yapılacağını
önceden bilmek mümkün değildir
B) Muhtemel tehlikelerden zarar görmeden
önemli kişinin gidebileceği bir yol
seçimi yapmak gereklidir
C) Muhtemel tehlikeyi ortadan kaldırmak
için tehlikenin mahiyetini bilmek,
tehlikeyi tanımak ve araştırmak şarttır
D) Yakın koruma hizmetlerinde başarı,
öncelikle görevlendirilen personelin
sayısına bağlıdır
E) Saldırı veya tehlikeyi uygun usul ile
bertaraf etmek gereklidir. Korunan
kişiye yumurta atılıyorsa hemen silah
çekilmemelidir

88. Aşağıdakilerden hangisi uzaktan
yapılan saldırılar ve kullanılan
silahlarla ilgili doğru bir ifade değildir?
A) Hedef bedenen ulaşılamayacak bir
mesafededir. 5–10 metreden daha
uzaktadırlar. Uzaklık başarısızlığa
neden olabilir
B) Saldırının nedeni sadece terör amacına
yöneliktir
C) Saldırıda tabanca, çoğu zaman tüfek
kullanılır. Roketatarlar hatta füzeler de
kullanılmaktadır
D) Saldırıda başarılı olmak için özel
eğitim gerekir. Çoğu kez özel
yeteneklere ihtiyaç vardır
E) İyi bir nişancı ve iyi bir silah
gereklidir.

89. Koruma amirinin araçlı koruma
düzenlerinde oturduğu yer neresi
olmalıdır?
A) Makam aracının ön sağ koltuğu
B) Takip aracının ön sağ koltuğu
C) Takip aracının arka sol koltuğu
D) Takip aracının ön sol koltuğu
E) Makam aracının arka sağ koltuğu

90. Çoklu yakın koruma
organizasyonlarında görevli sürücüler
aşağıdakilerden hangisini
yapmamalıdır?
A) Kullandığı aracın yakıtını belli
seviyenin altına düşmemesine dikkat
etmelidir
B) Eğer silah taşıyorsa, silahını koltuk
altı kılıfı takarak taşımalıdır
C) Telsizi sürekli açık olmalı ve
dinlemelidir
D) Koruma amirinin talimatlarına
harfiyen uymalıdır
E) VIP (Önemli kişi) araçtan inmeden
araçtan inmeli ve saygısını
göstermelidir

91. Saldırı esnasında VIP (önemli kişi)
kişi ile ilgili yapılacak ilk iş ne
olmalıdır?
A) Korunan kişi saldırının ters
istikametine kaçırılmalıdır
B) Karşılık verilmeli kaçılmamalıdır
C) Saldırının üzerine gidilmeli
D) Kalabalık içine gidilmeli
E) Saldırının geçmesi beklenmeli

92. Aşağıdakilerden hangisi gidilecek
güzergâhlarda hassas noktalardan
sayılmaz?
A) Hastaneler
B) Yerleşik binalar
C) Köprüler
D) Tüneller
E) Trafik lambaları

93. Hakim yerlere yerleştirilmiş keskin
nişancılar hangi koruma çemberinde
bulunur?
A) İç çember
B) Orta çember
C) Dış çember
D) Ara çember
E) Kenar çember

94. Aşağıdakilerden hangisi, talebine
bakılmaksızın koruma altına alınacak
şahıslardan değildir?
A) Cumhurbaşkanı
B) İçişleri bakanı
C) Milletvekilleri
D) Milli Eğitim Bakanı
E) TBMM Başkanı

95. Aşağıdakilerden hangisi koruma
çeşitlerinden değildir?
A) İşyeri koruma
B) Konut koruma
C) Yakın koruma
D) Beden sağlığını koruma
E) Özel koruma

96. Özel güvenlik görevlisi genel
kolluğun görev alanına giren bir olayla
karşılaştığında aşağıdakilerden
hangisini yapmaz?
A) Suçüstü hükümleri çerçevesinde
geciktirmeksizin olaya el koyar ve
suçun devamını engeller
B) Genel kolluğa haber verir
C) Genel kolluk gelinceye kadar sanık
veya sanıkları, olay yerini ve delilleri
korur, muhafaza altına alır
D) Genel kolluk gelene kadar şüpheli ve
tanıkların ifadesini alır ve olayın
soruşturmasını yapar
E) Genel kolluk olaya el koyduktan sonra
sanık veya sanıkları, olay yerini,
delilleri ve muhafaza altına aldıklarını
teslim eder

97. AVM'de görev yapan özel güvenlik
görevlisi Ahmet, gerçekleşen hırsızlık
olayının failini yakaladığında yapması
gereken aşağıdakilerden hangisi
olmalıdır?
A) Yetkili özel güvenlik müdürüne haber
vermek
B) Cumhuriyet Savcısına haber vermek
C) Valiliğe haber vermek
D) Gözaltına alıp Adliyeye götürmek
E) Muhafaza altına alıp Genel Kolluğa
haber vermek

98. Kamu düzeni ve güvenliğinin
sağlanması yönünden 5442 sayılı İl
İdaresi Kanunu kapsamında ek
önlemler aldırmaya kim yetkilidir?
A) Jandarma Komutanı
B) Emniyet Müdürü
C) Belediye Başkanı
D) Garnizon Komutanı
E) Mülki İdare Amiri

99. Özel güvenlik görevlileri hangi
durumlarda 5188 sayılı Özel Güvenlik
Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen
yetkilerini kullanamazlar?
A) Görev süresi içerisinde
B) Özel güvenlik kimlik kartının yakasında
takılı olmadığında
C) Görev alanında
D) Kişi koruma esnasında
E) Geçici özel güvenlik izni verilen
yerlerde

100. Adli makamlarca çıkarılan
yakalama kararı kişinin hangi hakkını
kısıtlar?
A) Özgürlük ve güvenlik hakkı
B) Mülkiyet hakkı
C) Yaşama hakkı
D) Konut dokunulmazlığı hakkı
E) Özel hayatın gizliliği hakkı

SİLAH BİLGİSİ SORULARI
1. Bir tabancanın tetiğini çektiğimizde
horozu kurup düşüyorsa bu nasıl bir
sisteme sahiptir?
A) Yarı otomatik
B) Tam otomatik
C) Tek hareketli
D) Çift hareketli
E) Makineli

2. Ağır ateşli silahlar birkaç kişinin
yardımıyla veya başka vasıtaların
yardımıyla kullanılabilen ve tahrip gücü
yüksek olan silahlardır. Aşağıdakilerden
hangisi ağır ateşli silah değildir?
A) Uzun namlulu silah
B) Obüs
C) Tank
D) Uçak Savar
E) Top

3. Aşağıdaki silahlardan hangisinde
emniyet sistemi yoktur?
A) Mp-5 makineli tabanca
B) Cz-75 tabanca
C) Toplu tabanca
D) Kırıkkale tabanca
E) Yavuz 16 tabanca

4. Kovan atma boşluğu hangi parça
üzerinde bulunur?
A) Sürgü
B) Namlu
C) Fişek yatağı
D) Gövde
E) Hazne

5. Aşağıdakilerden hangisi tabancanın
emniyet sistemlerinden değildir?
A) Mandal emniyeti
B) Horoz emniyeti
C) Şarjör emniyeti
D) Namlu emniyeti
E) Kabza emniyeti

6. Aşağıdakilerden hangisi silahın ateş
almasına engel değildir?
A) İğnenin kırık olması
B) Tetiğin arızalı olması
C) Barutun yetersiz veya nemli olması
D) Kapsülün arızalı olması
E) Tırnağın kırık olması

7. Ateşli silahlarda iğnenin darbesi ile
fişeğin ateşlenen parçası hangisidir?
A) Çekirdek
B) Kapsül
C) Kovan
D) Barut
E) Kovan dip tablası

8. Aşağıdakilerden hangisi şarjörü
oluşturan parçalar arasında yer almaz?
A) Gerdel
B) Şarjör yayı
C) Şarjör tüpü (gövdesi)
D) Şarjör kapağı ve kilidi
E) Emniyet ve ateş ayar mandalı

9. Ateşli silahlarda iğnenin kapsüle
darbe yaparak barutun ateşlenmesini
sağlayan sistemin genel adı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fişek verme tertibatı
B) Namlu
C) Kovan atma tertibatı
D) Emniyet tertibatı
E) Ateşleme tertibatı

10. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve
Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında
Kanun kapsamında aşağıdakilerden
hangisi ateşli silah taşınabilecek
yerlerdendir?
A) Eğitim ve öğretim kurumlarında
B) Karayollarında
C) Hastanelerin psikiyatri bölümlerinde
D) Her türlü spor karşılaşma veya
yarışmalarının yapıldığı yerlerde
E) Türkiye Büyük Millet Meclisi ana
binaları ile Meclis Başkanlığınca
belirlenen yerlerde

11. Ateşli silahlarda namlu içerisindeki
çıkıntılara ne ad verilir?
A) Yiv
B) Set
C) Çap
D) Hazne
E) Rayyür

12. Aşağıdakilerden hangisi mermi
çekirdeğinin atış mesafesini etkileyen
faktörlerden biri değildir?
A) Çekirdeğin ağırlığı
B) Horozun darbe gücü
C) Havanın yoğunluğu
D) Havanın ısısı
E) Rüzgâr

13. Aşağıdakilerden hangisi hareketli
namluda bulunan parçalardan biri
değildir?
A) Fişek rampası
B) Dirsekli kurs
C) Ateşleme iğnesi
D) Yiv
E) Set

14. Aşağıdakilerden hangisi silahın
dolduruş yapmasına engel olan
faktörlerden biri değildir?
A) Fişek yatağı kirli olabilir
B) İğne veya yayı kırık olabilir
C) Şarjör yerine oturmamış olabilir
D) Şarjör ağzının kenarları arızalı olabilir
E) Şarjör içindeki fişek çapı farklı olabilir

15.Tabancalarda tırnağın kırık veya
tırnak yayının deforme olmasından
kaynaklanan tutukluk sonucu
aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
A) Tetik düşmez
B) Boş kovan fişek yatağından geri
çekilemez
C) Kapsül ateşlenmez
D) Silah otomatik olarak çalışır
E) Silah emniyete alınmaz

16.Aşağıdakilerden hangisi silah bakım
ve temizliği türlerinden değildir?
A) Günlük bakım
B) Haftalık bakım
C) Aylık bakım
D) Atış öncesi bakım
E) Atış sonrası bakım

17. “Silahı emniyetli olarak nasıl
kullanacağını öğrenmedikçe hiç kimse
silah kullanmamalıdır” bu bağlamda
Genel Emniyet Kuralları açısından
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Tetiği çekmek istemedikçe asla
parmağınızı tetik korkuluğunun içerisine
koymayınız
B) Zarar vermek istemediğiniz bir
nesneye asla silahı doğrultmayınız
C) Herkes kullandığı silahın çalışma
sistemini bilmelidir
D) Silah sürekli dolu halde taşınır
E) Silah atışa hazır oluncaya kadar
emniyette bulundurulmalıdır

18. Sökülmüş silahın takılması
işleminde takip edilecek yol
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Takma işlemine istediğimiz parçadan
başlanır
B) Takma işlemenin genel kuralı yoktur
C) Takma işlemi, sökülme işleminin en
son işleminden başlanarak sıra ile yapılır
D) Önce şarjör takılır
E) Silahın dolu olup olmadığı kontrol
edilir

19. 5188 sayılı Özel Güvenlik
Hizmetlerine Dair Kanun’un ilgili
maddesindeki “Silah bulundurma ve
taşıma yetkisi” belirlemede usul nedir?
A) Emniyet Genel Müdürlüğünce
belirlenir
B) İl Emniyet Müdürlüğünce belirlenir
C) İl Özel Güvenlik Komisyonunun
kararı ve Valinin onayıyla belirlenir
D) Bölge Polis Merkezince belirlenir
E) İlgili kurum, kuruluş tarafından
belirlenir

20. MP-5 makineli tabanca da atış
anında elimizin yanmasını önleyen
parça hangisidir?
A) Kabza
B) Kovan atma boşluğu
C) Şarjör
D) El kundağı
E) Alev gizleyen

21. Aşağıdakilerin hangisinde yarı
otomatik horozlu tabancaların ateşleme
tertibatının işleyiş sırası doğru
verilmiştir?
A) Tetik - tetik manivelası - horoz – iğne
B) Horoz – iğne -tetik – tetik manivelası
C) Tetik manivelası -tetik – horoz – iğne
D) İğne -tetik – tetik manivelası – horoz
E) Tetik -iğne – tetik manivelası – horoz

22.(9x19)’luk Fişek denildiği zaman
ikinci rakam olan 19 kovan boyunu
ifade ederken, ilk rakam olan 9 neyi
ifade eder?
A) Çekirdek çapını
B) Kovan çapı
C) Fişek uzunluğu
D) Namlu çapı
E) Kalibre olarak fişek çapı

23. Aşağıdakilerden hangisi kabza
kavramada yapılan hatalardan
değildir?
A) Kabzayı çok sıkma
B) Sol el işaret parmağını tetik
korkuluğunun altına konulması
C) Kabza kavrama esnasında tetik
parmağının tetik korkuluğunun dışında
olması
D) Sol elin sağ elin altına konulması
E) Silah kabzasının ele tam
oturtulmaması

24. Görevlerde kullanılan demirbaş
silahların devir teslimlerinde silahta
herhangi bir anormallik (çatlak, kırık
vb.) var ise ne yapılır?
A) Durum görmezlikten gelinir
B) Teslim eden arkadaşa nedeni sorulur
C) Konu mutlaka devir teslim ve rapor
defterine yazılır ve hemen üst
sorumluya/yetkiliye bildirilir
D) Arkadaş zarar görmesin diye bir şey
yapılmaz
E) Göreve başlanmaz

25. Ülkemizde silahlarla ilgili genel
düzenlemeler, ateşli ve ateşsiz silahların
imal edilmesi, satılması, taşınması ve
kullanılması hangi kanuna göre
yapılmaktadır?
A) 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet
Kanunu
B) 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu
C) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
D) 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar
Hakkında Kanun
E) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI
KONTROL EDİNİZ.
CEVAP ANAHTARI
1-A
2-E
3-A
4-A
5-D
6-B
7-D
8-B
9-E
10-C
11-B
12-A
13-A
14-C
15-E
16-D
17-C
18-A
19-B
20-E
21-C
22-A
23-B
24-E
25-E
26-A
27-E
28-B
29-D
30-D
31-B
32-E
33-C
34-C
35-C
36-B
37-D
38-E
39-D
40-D
41-E
42-D
43-A
44-B
45-C
46-B
47-D
48-C
49-C
50-D
51-C
52-C
53-C
54-D
55-C
56-D
57-C
58-D
59-D
60-C
61-D
62-A
63-A
64-E
65-A
66-A
67-D
68-C
69-B
70-E
71-B
72-A
73-C
74-E
75-E
76-B
77-B
78-C
79-A
80-C
81-D
82-E
83-C
84-C
85-D
86-E
87-D
88-B
89-A
90-E
91-A
92-A
93-C
94-C
95-D
96-D
97-E
98-E
99-B
100-A

SİLAH BİLGİSİ CEVAP ANAHTARI
1-D
2-A
3-C
4-A
5-D
6-E
7-B
8-E
9-E
10-B
11-B
12-B
13-C
14-B
15-B
16-C
17-D
18-C
19-C
20-D
21-A
22-A
23-C
24-C
25-D