81.SINAV A GRUBU

Ana Sayfa / Soru Arşivi / 81.SINAV A GRUBU

81.SINAV A GRUBU
1. “Alıcıya iletilmesi istenen konudur.
Herhangi bir konuya, olaya ilişkin duygu
ve düşüncelerimizin kodlanarak, sözlü,
sözsüz veya yazılı olarak alıcıya ulaşması
sağlanan sembollerdir’’ ifadesiyle iletişimin
hangi temel öğesi tanımlanmaktadır?
A) Alıcı
B) Mesaj
C) Kanal
D) Geri Bildirim (Dönüt)
E) Kaynak

2. Bir takım bilgilerin / sembollerin bir takım
hedefler tarafından üretilmesi, geniş insan
topluluklarına iletilmesi ve bu insanlar
tarafından yorumlanması sürecine
……………………..adı verilir.
Yukarıda boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi gelir?
A) Kitle iletişimi
B) Bireysel iletişim
C) Empati
D) Geri bildirim
E) Eğitim

3. Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişimin
önündeki engellerden biri değildir?
A) Ön kabuller
B) Duyarsızlık
C) Alınganlık
D) Kararlılık
E) Ben merkezcilik (egoizm)

4. Aşağıdakilerden hangisi iletişimde alıcının
taşıması gereken özelliklerden biri
değildir?
A) Alıcı iyi bir dinleyici olmalıdır
B) Alıcı mesajı tam almalı, seçici olmamalı
C) Alıcı bilgi ve birikimi ile mesajı
algılayabilme yeteneğine sahip olmalı
D) Alıcı, kaynaktan gelen mesajı anlamaya
istekli olmalı
E) Alıcı iletişime istekli olmayıp, iletişime
kapalı olabilir

5. Aşağıdakilerden hangisi dinlemenin
yararlarından biri değildir?
A) Öğrenmek
B) Gelişmek, geliştirmek
C) Çatışmaları önlememek
D) Anlaşmazlıkları çözümlemek
E) Motivasyonu yükseltmek

6. “İnsanlar kıyafetleri ile karşılanır,
düşünceleri ile uğurlanır” atasözünde
iletişim açısından aşağıdakilerden
hangisine vurgu yapılmıştır?
A) Beden duruşuna
B) Giyim, kuşamına
C) Jestlere
D) Makamına
E) Yüz ifadelerine

7. Aşağıdakilerden hangisi “ HAYIR”
diyebilmenin önündeki engellerden biri
değildir?
A) İnsanları incitme korkusu
B) Görevinin sınırlarını belirleme korkusu
C) Mahcup duruma düşürülme korkusu
D) İçimizdeki iyi insanı kaybetme korkusu
E) Başkalarına bağlanma arzusu

8. Bir insanın kendisini, karşısındakinin
yerine koyarak olayları onun gözüyle
bakıp, onun duygu ve düşüncelerini doğru
olarak anlamasına ve ona göre davranış
sergilemesine iletişimde ne ad verilir?
A) Sempati
B) Tutum
C) Empati
D) İletişim
E) Algılama

9. Empati ile sempati arasındaki fark
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Empatide duygular önemli değildir
B) Empatide anlama, sempatide ise hak
vermek ön plandadır
C) Sempatide düşünceler önemli değildir
D) Empatide, kişiyle beraber acı çeker ya da
seviniriz
E) Aralarında hiçbir fark yoktur

10. Aşağıdakilerden hangisi stresin olumsuz
etkilerinden biri değildir?
A) Kısır döngü yaratır
B) Sorunlarla başa çıkmamızı zorlaştırır
C) İş performansını düşürür
D) Beden sağlığı üzerinde önemli zararlı
etkileri vardır
E) Bazı durumlarda kendimizi iyi
hissetmemizi sağlar

11. Aşağıdakilerden hangisi problem çözme
yöntemi değildir?
A) Kararı hızlı ve etkin bir şekilde almak
B) Yenilikçi çözümler üretmek
C) Farklı alternatifler içerisinde en doğru ve
en etkin seçimini yapmak
D) Kendi çözüm yöntemini öne çıkartmak
E) Problemin nedenini anlamaya çalışmak

12. Aşağıdakilerden hangisi stresi önlemek için
yapılması gerekenlerden biri değildir?
A) Gülümsemek, neşeli olmaya çalışmak
B) Öfke, korku ve endişeden uzak durmak
C) Kendini diğer insanlardan küçük görmek
D) Kendine karşı anlayışlı olmak
E) Yapılan işin önem ve değerini kabul etmek

13. Kültür merkezinde çalışmakta olan özel
güvenlik görevlisi, görev alanında el
dedektörü ile yaptığı arama esnasında
tespit ettiği suç teşkil eden eşyayı emanete
alır. Aşağıdakilerden hangisi emanete alma
yetkisini kullanabilmesi için gerekli ön
şarttır?
A) Eşyanın suç teşkil etmemekle birlikte
tehlikesiz olması gerekir
B) Genel kolluğa derhal bildirimde bulunması
gerekir
C) Yönetici veya güvenlik sorumlusunun
arama esnasında hazır bulunması gerekir
D) Aramanın suç teşkil eden eşyayı tespit
edebilmek amacıyla elle yapılması gerekir
E) Aramanın aranan kişinin hemcinsi
tarafından yapılması gerekir

14. Mülki idare amirinin veya birlikte görev
yapılan yetkili genel kolluk amirinin
verdiği emirleri yerine getirmeyen
belediyeye ait özel güvenlik şirketinde
çalışmakta olan özel güvenlik yöneticisi ve
görevlisinin bağlı oldukları kişi, kurum,
kuruluş veya şirket yetkilileri kaç yıl süre
ile özel güvenlik alanında görev alamazlar?
A) Bu durum herhangi bir yaptırım
gerektirmez
B) Hiçbir zaman
C) Bir yıl
D) Beş yıl
E) Altı ay

15. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik
görevlisi ile genel kolluk arasındaki ilişkiyi
en iyi şekilde ifade eder?
A) Özel güvenlik görevlisi ancak suç
işlendikten sonra ve isterse genel kolluğun
emrine girer
B) Genel kolluk, keyfi olarak özel güvenlik
görevlisini emir ve komuta etme, alınacak
güvenlik tedbirlerini, bunların yerini,
sırasını ve zamanını belirleme ve
değiştirme yetki ve sorumluluğuna sahiptir
C) Özel güvenlik görevlileri kamu
güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki özel
güvenlik hizmetlerini yerine getiren, genel
kolluğa karşı sorumlukları kanunun
öngördüğü şekilde düzenlenmiş kişilerdir
D) Özel güvenlik görevlisi ancak
yöneticisinin emir verdiği durumlarda
genel kolluğun sevk ve idaresine girer
E) Özel güvenlik görevlilerinin görev yaptığı
yerler genel kolluğun sorumluluk alanı
dışındadır

16. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Müzeye girişteki arama sırasında
haklarında yakalama emri nedeniyle
yakalanan kişiler kimlik tespitinin
ardından salıverilir. Kimlik bilgileri
ivedilikle yetkili genel kolluğa bildirilir
B) Özel güvenlik görevlisi, alışveriş
merkezlerinde can ve mal güvenliğinin ve
kamu düzenin sağlanması, suç
işlenmesinin önlenmesi, taşınması veya
bulundurulması yasaklanmış her türlü
silah, patlayıcı madde veya eşyanın tespit
edilmesi amacıyla elle üst araması
yapabilir
C) Spor müsabakalarına girenlerin üst
araması mülki amirin yazılı emrine
istinaden genel kolluğun gözetim ve
denetiminde yapılır
D) Genel kolluğa bilgi verilerek suç eşyasına
el konulabilir
E) Özel güvenlik görevlisi genel kolluğun
gözetim ve denetiminde alışveriş
merkezine giren tüm araçların içini
arayabilir

17. Kontrol noktalarında eşyaların kontrolleri
esnasında aşağıdakilerden hangisi
yapılmamalıdır?
A) Eşyalar el dedektörü veya X-ray cihazı ile
kontrol edilmelidir
B) X-ray cihazında görevli personel her
zaman dikkatli olmalıdır
C) İçeri sokulmaması gereken eşyalar
emanete alınmalıdır
D) Suç unsuru tespit edilmesi halinde genel
kolluğa bilgi verilmelidir
E) Tespit edilen suç unsurunun zilyedi şahıs
gözaltına alınmalıdır

18. Kamu düzeninin korunması, suçların
önlenmesi, özel dikkat gösterilmesi gereken
belirli yerlere karşı yapılabilecek
saldırıların önlenmesi ve çevre sakinlerine
güven verilmesi amacıyla özel olarak
belirlenmiş, belirli ve sınırlı bir alanda
kurulan görev yeri aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Kişi noktası
B) Araç noktası
C) Kontrol noktası
D) Nokta
E) Devriye noktası

19. Aşağıdakilerden hangisi, nokta görevlisinin
görev yerinde dikkat etmesi gereken
hususlardan değildir?
A) Sorumluluk alanında meydana gelen
olaylara hemen müdahale eder
B) Sorumluluk alanı dışında meydana gelen
olayları, amirine ve genel kolluğa bildirir
C) Görev bitiminde devir teslim yapmadan
noktadan ayrılabilir
D) Nokta görevlisi, noktasının civarında
yirmişer adımlık mesafede dolaşabilir
E) Nokta görevlisi, zorunluluk olmadıkça
nokta içine kimseyi alamaz

20. Can ve mal güvenliğini sağlamak, suçları
işlenmeden önce önlemek, işlendikten sonra
müdahale etmek ve vatandaşlara yardımcı
olmak üzere görev yapan özel güvenlik
görevlilerinin dolaşarak görev yaptığı,
sınırları belirli alana ne denir?
A) Nokta bölgesi
B) Devriye bölgesi
C) Devriye görevi
D) Koruma görevi
E) Kontrol görevi

21. Devriye görevine çıkmadan önce amirler
tarafından özel güvenlik görevlilerinin,
görevle ilgili genel ve özel olarak
bilgilendirilmeleri, aşağıda belirtilen
devriye öncesi hazırlık aşamalarından
hangisine girer?
A) Kişisel hazırlık
B) Fiziksel hazırlık
C) Zihinsel hazırlık
D) Psikolojik hazırlık
E) Sosyolojik hazırlık

22. Devriye görevlileri en az kaç görevliden
oluşmalıdır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

23. Ceza Muhakemesi Kanununun 90 ıncı
maddesine göre yakalama, özel güvenlik
görevlilerinin hangi görevlerine girer?
A) İdari görevler
B) Adli görevler
C) Yardım görevleri
D) Koruyucu görevler
E) Önleyici görevler

24. Aşağıdakilerden hangisi, Sporda Şiddet ve
Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun
kapsamında özel güvenliğin spor
alanlarındaki görev ve yetkilerinden
değildir?
A) Genel kollukla birlikte spor alanının iç
güvenliğini sağlamak
B) Spor alanlarına sokulması yasak
maddelerin içeri sokulmasına engel olmak
C) Spor alanı girişinde genel kolluğun
gözetim ve denetiminde arama yapmak
D) Düzeni bozucu davranışta bulunanları
müsabaka güvenlik amirine bildirmek
E) Spor alanlarında ateşli silah taşımak

25. Aşağıdakilerden hangisi, özel güvenlik
görevlilerinin görev alanlarında dikkat
edecekleri hususlardan değildir?
A) Şüpheli şahıslara karşı duyarlı olması
B) Şüpheli paketlere karşı duyarlı olması
C) Şüpheli araçlara karşı duyarlı olması
D) Kaçan şüpheli aracı genel kolluğa
bildirmemesi
E) Genel kollukla işbirliği içerisinde olması

26. Aşağıdakilerden hangisi, özel güvenliğin
yetkilerinden değildir?
A) Gözaltına alma
B) Yakalama
C) Güvenlik sistem ve cihazlarıyla arama
D) Emanete alma
E) Zor kullanma

27. Kamu güvenliğine, kamu düzenine veya
kişinin vücut ve hayatına yönelik olan bir
tehlikenin giderilmesi için denetim altına
alınması gereken veya suç işlediği yönünde
hakkında kuvvetli iz, eser, emare ve delil
bulunan kişinin göz altına veya muhafaza
altına alma işleminden önce hakim kararı
olmaksızın özgürlüğünün geçici olarak
fiilen kısıtlanarak denetim altına alınması
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Arama
B) Yakalama
C) Zor kullanma
D) Muhafaza altına alma
E) Emanete alma

28. Özel güvenlik görevlileri, Kanunun 7 nci
maddesinde sayılan yetkilerini nerede ve ne
zaman kullanabilirler?
A) Her yerde ve her zaman
B) Görev alanında ve süresinde
C) İl sınırları içerisinde ve her zaman
D) İlçe sınırları içerisinde ve her zaman
E) Belediye sınırları içerisinde ve her zaman

29. Aşağıdakilerden hangisi, önleme amaçlı
yakalamadır?
A) Ceza Muhakemesi Kanununun 90’ıncı
maddesine göre yakalama
B) Görev alanında, haklarında yakalama emri
bulunanları yakalama
C) Görev alanında, haklarında mahkumiyet
kararı bulunanları yakalama
D) Kişinin sağlığı bakımından bir tehlikeden
korunması amacıyla yakalama
E) Aramalar sırasında suç unsuru taşıyan
kişiyi yakalama

30. Suç işlemeye çalışan kişiler ile suç işlemeye
elverişli eşyaları bulmak amacıyla kişilerin
üstünde, araçlarında veya mekanlarında
yapılan araştırma ve kontrol işlemine ne
denir?
A) Emanete alma
B) Arama
C) Yakalama
D) Muhafaza altına alma
E) Zor kullanma

31. Aşağıdakilerden hangisi, zor kullanma
yetkisi ile ilgili olarak yanlıştır?
A) Zor kullanma sırasında sopa kullanılabilir
B) Direnişi etkisiz hale getirecek şekilde
olmalıdır
C) Kademeli olarak artan nispette olmalıdır
D) Direnme ve saldırının, mahiyetine ve
derecesine göre olmalıdır
E) Bedeni kuvvet kullanılabilir

32. Tutanağın en az kaç görevli tarafından
imzalanması gerekir?
A) 6
B) 5
C) 4
D) 3
E) 2

33. Özel güvenlik görevlisi Ahmet ile Mehmet,
görevli oldukları alışveriş merkezi girişinde
yaptıkları kontrolde bir şahsın üzerinde
taşınması yasak ve suç olan bıçak ele
geçirmişlerdir. Bu suç unsuru bıçakla ilgili
olarak hangi tutanağı düzenlemeleri
gerekir?
A) Emanete alma tutanağı
B) Muhafaza altına alma tutanağı
C) Yakalama tutanağı
D) Zor kullanma tutanağı
E) Teslim tesellüm tutanağı

34. Yakalama tutanağında mutlaka bulunması
gereken hususlardan değildir?
A) Yakalananın eşgal bilgileri
B) Yakalama delilleri
C) Yakalama nedeni
D) Yakalama zamanı
E) Yakalama yeri

35. Özel güvenlik görevlileri, görev alanında
bir suçla karşılaştığında suça el koymak,
suçun devamını önlemek ile görevli ve
yetkilidir. Delillerin toplanması yetkisi ve
görevi, aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Olay yerine gelen ilk ekibe
B) Olay yeri inceleme ekibine
C) Genel kolluk ekibine
D) Özel güvenlik amirine
E) Özel güvenlik görevlilerine

36. Görevli olduğu yerde özel güvenlik
görevlilerine yapılan şüpheli paket veya
poşet ihbarı ile ilgili yapılan işlemlerden
hangisi yanlıştır?
A) Çevre güvenliği sağlanır
B) Genel kolluğa hemen haber verilir
C) Çevredeki insanlar uyarılarak tahliye edilir
D) Sık sık yapıldığı için ihbar ciddiye alınmaz
E) Şüpheli pakete dokunulmaz, hareket
ettirilmez

37. Özel güvenlik görevlisi Asaf, görev yaptığı
Esenler otogarında X-Ray cihazından geçen
bir bagajda turuncu renkte bir cisim tespit
etmiştir. Bu cisim aşağıdaki seçeneklerden
hangisi olamaz?
A) Besin maddesi
B) Narkotik madde
C) Silah
D) Plastik madde
E) Kağıt

38. Konveyör bandını geriye doğru çalıştırmak
için kullanılan X-Ray cihazı kontrol paneli
fonksiyon tuşu aşağıdakilerden hangisidir?
A) FWD tuşu
B) REV tuşu
C) EDGE TRACE tuşu
D) HI-PEN tuşu
E) LIGHTER tuşu

39. I.Işık sinyali
II. Ses sinyali
III.Titreşim sinyali
Yukarıdaki özelliklerden hangisi el tipi
metal dedektörü ile kapı tipi metal
dedektörünün ortak özelliklerindendir?
A) I-II-III
B) I-III
C) Yalnız II
D) I-II
E) Yalnız I

40. Özel güvenlik görevlisi Yalçın, görev
yaptığı AVM’de X-Ray cihazının etrafında
görev yapmaktadır ve X-Ray cihazından
yayılan radyasyondan dolayı tedirgin
olmaktadır. Yalçın’ın radyasyona karşı
sağlık güvenliğini alması için aşağıdaki
cihazlardan hangisini kullanması
gerekmektedir?
A) Dozimetre
B) El tipi metal dedektörü
C) İnfrared aydınlatma cihazı
D) El feneri
E) NVR kayıt cihazı

41. Bazı güvenlik sistem ve cihazlarının
kullanım amaçları şu şekildedir;
 Paket veya bagaj içerisindeki
kimyasalların izlerini analiz etmek,
 Araç altında bölgeye girebilecek patlayıcı
madde ve diğer unsurların tespitini
yapmak,
 Paket veya bagaj içerisindeki tehlikeli
veya illegal unsurların tespitini sağlamak,
 Bir binanın özel birimlerine sadece
yetkilendirilmiş personelin giriş
yapmasını sağlamak.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinin bir
kullanım amacı yukarıda yazılmamıştır?
A) Kartlı geçiş sistemi
B) X-Ray cihazı
C) İz dedektörü
D) Araç altı görüntüleme sistemi
E) Yangın algılama sistemi

42. Verimli bir yanma reaksiyonu
gerçekleşebilmesi için aşağıda verilen
şıklardan hangisine daha çok ihtiyaç
vardır?
A) Yeterli miktarda ortamda karbon dioksit
gazının bulunması gerekir
B) Yeterli miktarda ortamda oksijen gazının
bulunması gerekir
C) Yeterli miktarda ortamda karbon monoksit
gazının bulunması gerekir
D) Yeterli miktarda ortamda oksiasetilen
gazının bulunması gerekir
E) Yeterli miktarda ortamda metan gazının
bulunması gerekir

43. Evrenimizde bulunan yanıcı maddeler
aşağıdaki hangi hallerde karşımıza
çıkmaktadır?
A) Katı ve sıvı halde
B) Katı, Sıvı ve Aeresol halde
C) Katı, Sıvı ve Gaz halde
D) Katı, Sıvı, Gaz ve Aeresol halde
E) Katı, Gaz ve Aeresol halde

44. Yanabilen sıvıların oluşturduğu yangın
sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?
A) A Sınıfı Yangınlar
B) B Sınıfı Yangınlar
C) C Sınıfı Yangınlar
D) D Sınıfı Yangınlar
E) F Sınıfı Yangınlar

45. “Sıvı yanıcı maddeler direkt olarak
kendileri yanmaz. Çıkardıkları buharları
yanar.”
Yukarıda verilen bilgiye göre sıvı
madde yangınlarında aşağıdaki hangi
söndürme yöntemi uygulanmamalıdır?
A) Su ile soğutma yapılmalı ve yanıcı buhar
söndürülmeye ve dağıtılmaya
çalışılmalıdır
B) Kuru kimyevi toz ile yanıcı maddenin
üzeri kaplanarak buhar çıkarması
engellenmeli ve böylece yangın
söndürülmelidir
C) Köpüklü söndürücüler kullanılarak yanan
maddenin üzeri kaplanmalı ve yangın
söndürülmelidir
D) Gazlı söndürücüler kullanılarak yanan
maddenin üzeri kaplanmalı ve
söndürülmelidir
E) Yanıcı maddenin üzerine toprak, taş ve
çamur gibi kolay bulunabilecek maddeler
dökülerek buhar çıkarması engellenmeli
ve yangın söndürülmelidir

46. Yangın söndürme cihazlarının tekrar
dolum süresi aşağıdaki şıkların hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
A) Her Yıl B) 2 Yılda Bir C) 3 Yılda Bir
D) 4 Yılda Bir E) 5 Yılda Bir

47. Yanıcı gazlardan olan Likit Petrol Gazı
(LPG) için aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?
A) Sızıntının olduğu ortamda LPG havaya
doğru yükselir ortamı havalandırarak gazı
tahliye etmek mümkündür
B) Sızıntının olduğu ortamda LPG soğuk
etkisinden dolayı açığa çıkan gaz buz
kütlelerine dönüşür
C) Sızıntının olduğu ortamda ısı, ateş kaynağı
veya herhangi bir etken olmaksızın oksijen
teması ile yanmaya başlar
D) Sızıntının olduğu ortamda LPG yerde
birikir ve dağılmaz ortamı havalandırırken
bir yandan da süpürerek gazı dağıtabiliriz
E) LPG gazı çok yanıcı bir gazdır zehirleyici
ve boğucu etkisi yoktur

48. Yıldırım tehlikesinden korunmak için
aşağıdaki önlemlerden hangisi alınmalıdır?
A) Dedektör sistemi bütün bina içerisine
kurulmalıdır
B) Bina içerisindeki bütün su boruları izole
edilmelidir
C) Bina çatısına paratoner sistemi
yapılmalıdır
D) Bina içerisinde alarm sistemi kurulmalıdır
E) Yıldırım doğal bir olay olduğundan
herhangi bir önleme gerek yoktur

49. En temiz yangın söndürme maddesi olarak
adlandırılır, sistem odaları ve bilgisayar
otomasyon odalarında yangın söndürme
sistemlerinde kullanılır.
Yukarıda bahsi geçen yangın söndürme
maddesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kuru Kimyevi Toz
B) Köpük
C) Kum Taş Çakıl
D) Karbon Di Oksit
E) Halon gazı

50. Carson ve Stoughton adlı iki kimyager
tarafından geliştirilen göz yaşartıcı gaz
aşağıdakilerden hangisidir?
A) CN
B) OC
C) CS
D) NC
E) CO

51. Göz yaşartıcı gazların kullanımı ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) Kapalı mekanlarda dozajı yüksek göz
yaşartıcı mühimmat kullanılmalıdır
B) Rüzgar yönü ve hızı iyi ayarlanmalıdır
C) Kaçış yolları açık olmalıdır, dağılım
istikameti önceden belirlenmeli ve ilgililere
duyurulmalıdır
D) Olası ilk müdahalelere karşı olay yerinde
sağlık ekibi bulundurulmalıdır
E) Kullanım öncesi kalabalık ikaz edilmelidir

52. Aşağıdakilerden hangisi organize olmayan
pasif kalabalık türüdür?
A) Çarşı/Pazar kalabalıkları
B) Toplantı gösteri yürüyüşleri
C) Konser izleyicileri
D) Grev için toplananlar
E) Futbol seyircileri

53. Güvenlik görevlilerinin göstericiler ile
görüşürken tavır, davranış veya pozisyonu
aşağıdakilerden hangisi olmamalıdır?
A) Avantajlı pozisyonunu oluşturmalı ve
korumalıdır
B) Olası bir fiziksel saldırıya karşılık hazırlıklı
olmalıdır
C) Elleri cebinde ve rahat pozisyonda olmalıdır
D) Ayakları omuz genişliğinde açık olmalıdır
E) Otoriter ve resmi varlığı hissettirmelidir

54. Topluluk veya kalabalık içerisinde yol
açmak, topluluk veya kalabalığı bölmek ve
yanlara doğru dağıtmak için kullanılan
müdahale düzeni aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Saldırı düzeni
B) Savunma düzeni
C) Hat düzeni
D) Çember düzeni
E) Kama düzeni

55. Gaz maskesine takılarak kullanılan ve gazlı
havanın temizlenmesini sağlayan
malzemeye ne ad verilir?
A) Gaz süzgeci
B) Maske
C) Kask
D) Koruyucu başlık
E) Gaz fişeği

56. Bir topluluğu suç sayılacak bir eyleme,
harekete itmek için tahrik etmeye ve
kışkırtmaya ne denir?
A) Motivasyon
B) Provokasyon
C) Davranış
D) Atak
E) Etkileşim

57. 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
Kanunu'na göre aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Toplantı ve yürüyüşlere güneş doğmadan
başlanamaz
B) 48 saat önceden mülki amirliğe bildirim
gerekir
C) Açık yerlerdeki toplantılar gece vaktinin
başlaması ile biter
D) Kapalı yerlerdeki toplantılar gece 24.00’e
kadar yapılabilir
E) Toplantılar istenilen her yerde yapılabilir

58. Üniversite haricinde görev yapan bir özel
güvenlik görevlisinin, ciddi bir kalabalık
veya toplumsal olayla karşılaşması halinde
öncelikli olarak yapması gereken nedir?
A) Direkt olaya müdahale etmelidir
B) Kolluk görevlilerini bilgilendirmelidir
C) Vatandaştan yardım talep ederek birlikte
müdahale etmelidir
D) Olayla ilgilenmemelidir
E) Kamerayla olayı kayıt altına almalıdır

59. Yangından veya depremden kaçan
insanların oluşturduğu kalabalıkla
karşılaşan güvenlik görevlilerinin hareket
tarzı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
A) Megafonla anons edilerek sakinleştirilmeye
çalışılmalıdır
B) Dağılmaları için gaz kullanılmalıdır
C) Dağılmaları için cop kullanılmalıdır
D) Kamerayla olayı kayıt altına almalıdır
E) Hiçbir müdahalede bulunulmamalıdır

60. Koruma Çemberinde “iç halka” da
aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A) Koruma VIP (Önemli Kişi)
B) Koruma amiri
C) Özel kalem müdürü
D) VIP’in eşi
E) Keskin nişancı

61. Aşağıdakilerden hangisi koruma aracına
binebilir?
A) Koruma amiri
B) VIP
C) VIP’in eşi
D) VIP’in misafiri
E) Hepsi

62. Aşağıdakilerden hangisi korumanın en
temel amacıdır?
A) Korunanın (VIP) beden bütünlüğünü
korumak
B) Korunanın iyi uyumasını sağlamak
C) VIP’in ofis düzenini sağlamak
D) VIP’in ulaşımını sağlamak
E) VIP’in telefon trafiğini takip etmek

63. Aşağıdaki mevzuatlardan hangisi özel
güvenlik görevlisine silah kullanma yetkisi
vermektedir?
A) 2559 sayılı Polis Vazife Salahiyet Kanunu
B) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine
Dair Kanun
C) 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu
D) 6136 sayılı Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle
Diğer Aletler Hakkında Kanun
E) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu

64. Korunan kişi aracı ile program yerine
geldiğinde aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A) Korumalar yerlerini aldıktan sonra VIP
araçtan indirilir
B) VIP’in kapısını koruma amiri açar
C) Araç kullanıcısı aracı kesinlikle terk etmez
D) VIP binaya girene kadar aracın kapısı
kesinlikle kapatılmaz
E) Hepsi

65. Bir kişiyle yapılan koruma düzeni refakat
korumasıdır. Bu düzende koruma, korunan
kişinin neresinde durur?
A) Önünde
B) Arkasında
C) Sağ ya da sol arkasında
D) Sağında
E) Solunda

66. Koruma personeli tarafından korunan kişiye
karşı silahlı bir saldırı girişiminde, yapılması
gereken en mantıklı hareket aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Saldırganı imha edene kadar çatışma
bölgesinde kalmak
B) Çatışmayı sürdürmek ve yerel kuvvetlerden
yardım istemek
C) Havaya ateş etmek
D) Korunan kişiyi çatışma bölgesinden
uzaklaştırarak güvenli bir alana götürmek
E) Olay yerini boşaltmak

67. Korunan kişinin aracı ile koruma aracı
arasındaki mesafe nasıl olmalıdır?
A) Öndeki aracı kaybetmeyecek mesafede
B) Dört araç boyu mesafede
C) Araçların arasına başka bir araç girmeyecek
mesafede
D) Önemli kişiyi görecek mesafede
E) Çok yakın mesafede

68. Yakın koruma hizmetlerini ifa ederken
aşağıdaki maddelerden hangisi göz önünde
bulundurulmaz?
A) Korunan kişinin özellikleri
B) Korunan kişinin talepleri
C) Koruma yapılan mekânın özellikleri
D) Halkın istek ve talepleri
E) Sahip olunan personel sayısı ve mevcut
kaynaklar

69. “Kamu güvenliğinin gerektirdiği hallerde,
özel güvenlik izni verilen yerlerde alınan özel
güvenlik tedbirlerini denetlemeye ve yetersiz
bulduğu takdirde ek önlemler aldırmaya ”
kim yetkilidir?
A) Cumhuriyet Savcısı
B) Hakim
C) Özel Güvenlik Yöneticisi
D) Mülki Amir
E) Site Yöneticisi

70. Bir devlet dairesinde görev yapan özel
güvenlik görevlisi Osman’a, kurumun en üst
yöneticisi tarafından “ Kuruma gelen kim
olursa olsun silahını alacaksınız” sözlü
talimatı verilmesi üzerine, Osman’ın görevi
ile ilgili aşağıdaki hususlardan hangisi
doğrudur?
A) Aldığı silahları dolapta kilitli tutmalıdır
B) Sadece ruhsatsız silahları almalıdır
C) Sadece vatandaşlara ait ruhsatlı silahları
almalıdır
D) Verilen emri olduğu gibi uygulamalıdır
E) Özel güvenlik görevlilerinin silahları
emanete alma yetkisi yoktur

71. Gerekli görülen hallerde “sivil kıyafetle ”
görev yapılmasına izin vermeye kim
yetkilidir?
A) Özel güvenlik şirketi yöneticisi
B) Özel güvenlik şirketi kurucusu
C) Görev yapılan yerdeki en üst yönetici
D) Görev yapılan yerin karakol amiri
E) Özel güvenlik komisyonu

72. Özel güvenlik kimlik kartını başkasına
kullandıran özel güvenlik yöneticisi ve
görevlisine 5188 sayılı Kanunda ön görülen
ceza hangisidir?
A) 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası
B) 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası
C) İdari para cezası ve bir daha özel güvenlik
alanında çalışamamak
D) Adli para cezası
E) Uyarma cezası

73. “Yetkili genel kolluk kuvvetlerine karşı,
görevini yapmasını engellemek amacıyla
direnen veya cebir kullanan ya da tehdit eden
özel güvenlik yöneticisi ve görevlisine”
uygulanacak ceza aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Adli para cezası
B) Kimlik kartları iptal edilir ve bir daha özel
güvenlik alanında çalışamazlar
C) İdari para cezası
D) Yevmiye kesimi
E) Hapis cezası

74. Özel güvenlik hizmetleri kapsamında, özel
güvenlik birimlerini, özel güvenlik
şirketlerini ve özel güvenlik eğitimi veren
kurumları denetlemeye yetkili olan bakanlık
hangisidir?
A) Milli Eğitim Bakanlığı
B) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
C) İçişleri Bakanlığı
D) Milli Savunma Bakanlığı
E) Sağlık Bakanlığı

75. Geçici ve acil durumlarda özel güvenlik izni
kim tarafından verilebilir?
A) Vali
B) Emniyet Müdürü
C) Şirket yöneticisi
D) Jandarma Komutanı
E) Güvenlik amiri

76. Aşağıdakilerden hangisi, özel güvenlik
görevlilerinin görev alanında bir suçla
karşılaştığında yapmaları gereken görevleri
arasında yer almaz?
A) Suçun devamını önlemek
B) Suça el koymak
C) Savcıyı aramak
D) Şüpheliyi yakalamak
E) Olay yerini ve suç delillerini muhafaza
etmek

77. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik
görevlerinde aranacak sağlık şartları
arasında yer almaz?
A) Körlük veya gece körlüğü olmamak
B) İşitme kaybı olmamak
C) Nörolojik rahatsızlığı olmamak
D) Psikiyatrik bir hastalığı olmamak
E) Bel fıtığı

78. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik
görevlisinin 5188 sayılı Kanun kapsamında
uyması gereken yasaklardan değildir?
A) Üniforma ile toplantı ve gösteri
yürüyüşüne katılmak
B) Sendikaya katılmak
C) Greve katılmak
D) Kimlik kartını başkasına kullandırmak
E) Silahını görev alanı dışında kullanmak

79. Mevzuatımıza göre aşağıdakilerden hangisi
“genel kolluk” tanımı içinde yer alır?
A) Belediye zabıtası
B) Gümrük muhafaza memuru
C) Köy ve kır bekçisi
D) Sahil güvenlik
E) Gardiyan

80. Aşağıdaki olaylardan hangisinin varlığı
halinde, özel güvenlik görevlileri konutlara
girme yetkisine sahip olur?
A) Doğal afetler ve imdat istenmesi
B) Gürültü şikayeti üzerine
C) Fuhuş suçu şikayeti üzerine
D) Kavga olayı sırasında
E) Kumar suçu şikayeti üzerine

81. Özel güvenlik görevlileri ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette
görev yaparlar
B) Görevleri sırasında işledikleri suçlardan
kamu görevlisi gibi yargılanırlar
C) Görevleri sırasında genel kolluğun tüm
yetkilerine sahiptirler
D) Özel güvenlik görevlilerine karşı
görevleriyle ilgili suç işleyenler, kamu
görevlisine karşı suç işlemiş gibi
yargılanırlar
E) Özel güvenlik görevlileri silahlı veya
silahsız olarak görev yaparlar

82. Özel güvenlik görevlilerinin görevleri
sırasında üzerlerinde bulundurabilecekleri
silah ve teçhizatlar açısından “göz yaşartıcı
gaz” taşımalarına izin vermeye kim
yetkilidir?
A) İl Emniyet Müdürü
B) Adli Tıp Kurumu
C) Özel Güvenlik Komisyonu
D) İl Sağlık Müdürlüğü
E) Kriminal Laboratuvarı

83. Özel güvenlik görevlilerine soruşturma
yapma yetkisini hangi makam verebilir?
A) Vali
B) Savcı
C) Polis
D) Soruşturma yapma yetkisi yoktur
E) Şirket yöneticisi

84. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik
görevlilerinin yaptıkları iş ve özlük hakları
itibari ile bağlı oldukları kanunlar arasında
yer almaz?
A) 5188 Sayılı Kanun
B) 4857 Sayılı İş Kanunu
C) Ceza Muhakemesi Kanunu
D) Türk Ceza Kanunu
E) Türk Ticaret Kanun

85. Görev yaptığı yerde meydana gelen suçun iz
ve delillerini muhafaza eden özel güvenlik
görevlisinin yaptığı görev hangi
kapsamdadır?
A) Tedbir görevi
B) İdari görev
C) Amirin verdiği görev
D) Adli görev
E) Önleyici görev

86. Görev alanı ve yetki ile ilgili verilen
bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Özel güvenlik görevlileri, üniformalı ve
görev saatleri içinde olduğu sürece
kendilerine tanınan yetkilerini her yerde
kullanabilirler
B) Özel güvenlik görevlileri, özel güvenlik
kimlik kartları yanlarında olduğu sürece
silahlarını görev alanı dışında da
taşıyabilirler
C) İşlenmiş bir suçun sanığı sadece görev
alanı içinde takip edilebilir. Aksi takdirde
görev alanı dışına çıkılmış sayılır
D) Görev alanı, zorunlu hallerde Özel
Güvenlik Komisyonu kararıyla
genişletilebilir
E) Kişi korumasında çalışan özel güvenlik
görevlilerinin görev alanı, koruduğu kişi
ile birlikte olsun olmasın ülke genelidir

87. Özel güvenlik görevlisinin hukuka aykırı
olarak bir kişinin üstünü elle araması hangi
hakkın ihlalidir?
A) Kişilik hakkının ihlali
B) Seyahat etme hakkının ihlali
C) İfade özgürlüğü hakkının ihlali
D) Konut dokunulmazlığı hakkının ihlali
E) Hak ihlali değildir

88. 5188 sayılı Kanuna göre özel güvenlik
görevlisi kimlik kartıyla ilgili hangisi
yanlıştır?
A) Özel güvenlik görevlilerine valilikçe
kimlik kartı verilir
B) Özel güvenlik kimlik kartları 2 yılda bir
yenilenmelidir
C) Üzerinde kimlik kartı olmayan özel
güvenlik görevlileri, 5188 sayılı Kanunun
7. maddesinde sayılan yetkileri
kullanamazlar
D) Özel güvenlik kimlik kartını başkasına
kullandıran özel güvenlik görevlisinin özel
güvenlik kimlik kartı valilikçe iptal edilir
E) Yetkili genel kolluk kuvvetlerine karşı
görevini yapmasını engellemek amacıyla
direnen özel güvenlik görevlilerinin özel
güvenlik kimlik kartı valilikçe iptal edilir

89. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İlkyardım, bu konuda eğitim almış
herkesin olayın olduğu yerde bulabildiği
malzemeleri kullanarak yaptığı hayat
kurtarıcı müdahaledir
B) Acil tedavi, acil tedavi ünitelerinde
hasta/yaralılara doktor ve sağlık personeli
tarafından yapılan tıbbi müdahaledir
C) İlkyardımcı önce kendi can güvenliğini
korumalıdır
D) 112’nin aranması sırasında kimin, hangi
numaradan aradığı bildirilmelidir
E) İlkyardımcı hasta/yaralıyı soğuk tutar ve
hasta/yaralının yarasını görmesine izin
verir

90. Aşağıdaki organlardan hangisi karın
boşluğunda bulunmamaktadır?
A) Karaciğer
B) Mide
C) Bağırsaklar
D) Safra kesesi
E) Akciğer

91. Aşağıdakilerden hangisi Temel Yaşam
Desteği ile ilgili yanlış bir tanımlamadır?
A) Temel Yaşam Desteği ile hayati organlara
oksijen gitmesi sağlanır
B) Hava yolu açıklığı değerlendirilmeden
hızlıca nefes verilir
C) Solunum, bak-dinle-hisset yöntemi ile
değerlendirilir
D) Temel Yaşam Desteğinde kalp masajı
yapılarak kalpten kan pompalanması
sağlanır
E) Yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin
1/3’ü kadar kalp basısı uygulanır

92. Şokta uygulanan ilkyardım ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Hasta/yaralı düz olarak sırt üstü yatırılır
B) Hasta/yaralının bacakları 30cm kadar
yukarı kaldırılır
C) Üzeri örtülerek ısıtılır
D) Yardım gelinceye kadar hasta/yaralının
yanında kalınır
E) Ayağa kaldırılarak yürütülür

93. Sıcak su dökülmesi sonucunda oluşan yanık
ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Yanık bölgesinde ağrı ve şişlik olur
B) Deride kızarıklık olur
C) Yara oluşmuş ise üzeri temiz nemli bir
bezle örtülür
D) Yanık bölgesine yoğurt sürülür
E) İçi su dolu baloncuklar patlatılmaz

94. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Elektrik yanıklarında öncelikle elektrik
kesilir
B) Sıcak çarpmasında hasta/yaralı serin bir
yere alınır
C) Donmuş bölgeler ovulmaz kendiliğinden
ısınması beklenir
D) Kimyasal madde yanığı olan bölge suyla
yıkanır
E) Kimyasal madde ile temas eden kıyafetler
çıkarılmaz

95. Bayılan kişiye aşağıdakilerden hangisi
uygulanmamalıdır?
A) Su içirilir
B) Solunum yolu açıklığı kontrol edilir
C) Sıkan giysiler gevşetilir
D) Çevre güvenliği sağlanır
E) Kusma varsa yan pozisyonda tutulur

96. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kedi köpek ısırmalarındaki hafif
yaralanmalarda yara bölgesi 5 dakika
sabun ve soğuk suyla yıkanır
B) Arı sokmalarında soğuk uygulama yapılır
C) Arı sokmalarında arının iğnesi görülüyorsa
çıkarılır
D) Deniz canlıları sokmasında yara bölgesi
hareket ettirilmez ve ovalanmaz
E) Yılan sokmalarında yara bölgesi kesilerek
kanaması sağlanır

97. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Göze yabancı cisim battığında çıkarılır
B) Kulağa kaçan yabancı cisim ince bir aletle
çıkarılmaya çalışılır
C) Buruna sokulan yabancı cisim ileri itilerek
boğaza gönderilir
D) Buruna yabancı cisim kaçmasında,
kuvvetli bir nefes verilerek yabancı cisim
atılmaya çalışılır, çıkmıyorsa tıbbi yardım
istenir
E) Göze toz kaçmasında, göz yoğun şekilde
ovalanmalıdır

98. Ağaca çarpan bir araçtaki sürücüye
yapılan ilkyardım ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Olay yeri görünür şekilde işaretlenir
B) Yaralının yaşam bulguları
değerlendirilir
C) Sıkışan bir yeri olup olmadığı kontrol
edilir
D) Aracın motoru durdurulur, el freni
çekilir
E) İkinci bir tehlike olmasa da yaralı
araçtan hızlıca çıkarılır

99. Alışveriş merkezi girişinde görevli özel
güvenlik görevlisi Berna, kendisine
yaklaşan bir kişinin uyuşturucu
kullandığından şüphelenmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu şüphesini
doğrulayan özelliklerden değildir?
A) Cilt üzerinde dövmeye benzeyen siyah
ve mor iğne lekelerinin olması
B) Göz bebeklerinin ebatının büyük
ölçüde değişmesi
C) Damarların yüzeye yaklaştığı yerlerde
su toplanmasını andıran iltihapların
olması
D) Kişinin derin bir şekilde öksürmesi
E) Kişinin gözlerini boş bir noktaya
dikmesi

100. İzne tabi olan, bazı uyuşturucu
maddelerin üretiminde kullanılan
haşhaşın ekimi, üretimi, kontrolü, hangi
kurum tarafından yapılmaktadır?
A) Emniyet Genel Müdürlüğü
B) Toprak Mahsulleri Ofisi Genel
Müdürlüğü
C) Türkiye Ziraat Odaları Birliği
D) Jandarma Genel Komutanlığı
E) Uyuşturucu Bağımlılığı İle Mücadele
Derneği

SİLAH BİLGİSİ SORULARI
1. Fişeğin ana parçaları hangi seçenekte
doğru olarak verilmiştir?
A) Metal gömlek-çekirdek-alev kanalı-kurşun
B) Çekirdek-kovan-barut-kapsül
C) Çekirdek-metal gömlek-kurşun-barut
D) Kovan-kovan dip tablası-alev kanalı-yanıcı
ecza
E) Kapsül kabı-kurşun-metal gömlek- çekirdek

2. Ateşleme iğnesi, fişeğin hangi bölümüne
darbe yaparak ateşlemeyi başlatır?
A) Kovan B) Kapsül C) Barut
D) Çekirdek E) Kovan dip tablası

3. Ateşli silahlarda iğnenin kapsüle darbe
yaparak barutun ateşlenmesini sağlayan
sistemin genel adı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Fişek verme tertibatı
B) İğne emniyeti tertibatı
C) Kovan atma tertibatı
D) Emniyet tertibatı
E) Ateşleme tertibatı

4. I-Sürgü geriye çekilerek bırakılır
II-Silah ölü bir noktaya çevrilir
III-Şarjör çıkartılır
IV-Sürgü geriye çekilerek fişek yatağı gözle
kontrol edilir
V- Söküm işlemine başlanır.
Yukarıda silah sökülürken dikkat edilecek
hususların doğru sıralaması hangi şıkta
verilmiştir?
A) I-II-III-V-IV
B) II-V-III-IV--I
C) II-III-I-IV-V
D) II-IV-V-III-I
E) V-III-I-IV-II

5. Tırnak kırıldığında, aşağıdakilerden
hangisi meydana gelir?
A) Tetik çekilemez
B) Tabanca dolduruş yapmaz
C) Fişek yatağına fişek sürülmez
D) Fişek ateşlemez
E) Fişek /kovan dışarı atılmaz

6. Silahlarla yapılan kazaların sebepleri
aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) Unutkanlık
B) İhmal
C) Kendine aşırı güven
D) Heyecan
E) Fişek yatağına fişek sürülmemesi

7. Şarjör yuvası, horoz, çıkarıcı, tetik gibi
parçalar aşağıdakilerden hangisi üzerinde
bulunur?
A) Gövde(Çerçeve)
B) Sürgü(Kapak takımı)
C) Kabza
D) Nişan Tertibatı
E) Ateşleme Tertibatı

8. Aşağıdakilerden hangisi doğru tetik çekme
kuralına uymaz?
A) Tetikte isnat boşluğu alınır
B) Hedefe nişan alındığında tetik hemen
çekilmeli
C) Tetik parmağı tetik üzerine doğru
yerleştirilir
D) Tetiğe kademeli ezme işlemi yapılır
E) Tetik düşürmek için gereğinden fazla
beklenmemeli

9. Bir tabancanın tetiğini sonuna kadar
çektiğimizde horozu kurup düşüyorsa bu
nasıl bir sisteme sahiptir?
A) Yarı otomatik
B) Tam otomatik
C) Tek hareketli
D) Çift hareketli
E) Makineli

10. Hangisi silahın kovanda bıraktığı izlerden
değildir?
A) Tırnak izi
B) Yiv ve Set izi
C) Çıkarıcı izi
D) İğne izi
E) Fişek yatağı

11. Aşağıdakilerden hangisi çerçeve takımının
ve kovan atma tertibatının ortak
parçasıdır?
A)Şarjör B) Tırnak C) Çıkarıcı
D) Horoz E) Fişek

12. Hedefte vuruşlar merkezin altında
toplanmış ise aşağıdaki şıklardan hangisi
yapılmalıdır?
A) Atış biraz yukarı nişan alınarak yapılır
B) Atış biraz sağa yukarı yapılmalıdır
C) Atış biraz sola yukarı yapılmalıdır
D) Atış doğrudur, aynı şekilde atılır
E) Atış biraz aşağı nişan alınarak yapılır

13. Aşağıdakilerden hangisi şarjörün
parçalarından biri değildir?
A) Şarjör kapak kilidi B) Gerdel
C) Şarjör yuvası D) Şarjör yayı
E) Şarjör kapağı

14. Bazı ateşli silahlarda bulunan kilitleme
dişlilerinin görevi nedir?
A) Fişeğin düz gitmesini sağlar
B) Fişeğin namludan çıkışını sağlar
C) Barut gazı basıncından azami derecede
faydalanmayı sağlar
D) İğneyi sabitler
E) Geri tepmeyi engeller

15. Mermi çekirdeğinin kendi etrafında bir tur
dönünceye kadar namlu içerisinde aldığı yola
……denir?
Yukarıdaki boşluğa uygun olanı
yerleştiriniz.
A) Rayyür B) Çap C) Hatve
D) Kalibre E) İlk hız (m/s)

16. Temel atış teknikleri aşağıdakilerden
hangisi değildir?
A) Duruş
B) Kabza kavrama
C) Nefes kontrolü
D) Nişan alma
E) Tetik ezmeme

17. Meskende bulundurma ruhsatlı silahı
olanlar için aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
A) Silahını tatile giderken yanında götürebilir
B) Meskun mahalde çantasında taşıyabilir
C) Yetkili kişilerden silahının tamir ve
bakımı için izin alarak yetkili tamircilere
götürebilir
D) İşyerine götürüp burada bulundurabilir
E) Aracında kılıf içerisinde şarjörsüz
taşıyabilir

18. Bir silahın çekirdeğini gönderebileceği en
uzak mesafeye ne denir?
A) Mermi yolu
B) Etkili menzil
C) Azami menzil
D) Namlu ağzı çıkış hızı
E) En uzak hedef

19. Fişek yatağında fişek olduğunu gösteren
emniyet sistemi hangisidir?
A) Şarjör emniyeti
B) İğne emniyeti
C) Mandal emniyeti
D) Horoz emniyeti
E) İkaz pim emniyeti

20. Aşağıdakilerin hangisinde yarı otomatik
horozlu tabancaların ateşleme tertibatının
işleyiş sırası doğru verilmiştir?
A) Tetik – tetik manivelası – horoz – iğne
B) Horoz – iğne -tetik – tetik manivelası
C) Tetik manivelası -tetik – horoz – iğne
D) İğne -tetik – tetik manivelası – horoz
E) Tetik -iğne – tetik manivelası – horoz

21. Silahın hangi parçasının eksik olması atışa
engel teşkil etmez?
A) İğne B) Tetik C) Namlu
D) Gez E) Fişek yatağı

22. MP-5 makineli tabancanın kurma kolu
parçası ile ilgili olarak aşağıda yer alan
bilgilerden hangisi doğru değildir?
A) Silahı elle doldurma ve kurmak için
kullanılır
B) Namlunun üst kısmında başka bir bölgeye
yerleştirilmiştir
C) Silah doldurulduktan sonra, atış esnasında
hiçbir fonksiyonu yoktur
D) Atış esnasında kurma kolu sürgü ile
birlikte hareket eder
E) Kurma kolu takılı bırakıldığında, gövde ile
birlikte namlu, mekanizma ve iğne
grubunu kilitleyerek emniyeti sağlar

23. Aşağıdakilerden hangisi silahtaki
tertibatlardan biri değildir?
A) Fişek verme tertibatı
B) Emniyet tertibatı
C) Nişan tertibatı
D) Kovan atma tertibatı
E) Ateşleme tertibatı

24. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir silahlı özel
güvenlik görevlisinin özelliklerinden
değildir?
A) Silahını güvenli kullanır
B) Silahını tanır
C) Silahını kanun ve kurallara uygun kullanır
D) Silahını korur
E) Silah bakımına özen göstermez

25. Silahın sürgü ve namlusunu gövdeye
sabitlemeye yarayan aynı zamanda
şarjörde fişek bittiğinde sürgünün geride
kalmasını sağlayan parçanın adı nedir?
A) Gerdel yayı
B) İcra yayı mili
C) Tetik manivelası
D) Kilitleme dişleri
E) Sürgü tutucu pimi

CEVAP ANAHTARI
1-B
2-A
3-D
4-E
5-C
6-B
7-B
8-C
9-B
10-E
11-D
12-C
13-B
14-C
15-C
16-C
17-E
18-D
19-C
20-B
21-C
22-A
23-B
24-E
25-D
26-A
27-B
28-B
29-B
30-D
31-B
32-A
33-E
34-A
35-A
36-B
37-C
38-B
39-D
40-A
41-E
42-B
43-C
44-B
45-A
46-D
47-D
48-C
49-D
50-C
51-A
52-A
53-C
54-E
55-A
56-B
57-E
58-B
59-A
60-E
61-A
62-A
63-B
64-E
65-C
66-D
67-C
68-D
69-D
70-E
71-E
72-C
73-B
74-C
75-A
76-C
77-E
78-B
79-D
80-A
81-C
82-C
83-D
84-E
85-D
86-D
87-A
88-B
89-E
90-E
91-B
92-E
93-D
94-E
95-A
96-E
97-D
98-E
99-D
100-B
SİLAH BİLGİSİ CEVAP ANAHTARI
1-B
2-B
3-E
4-C
5-E
6-E
7-A
8-B
9-D
10-B
11-C
12-A
13-C
14-C
15-C
16-E
17-C
18-C
19-E
20-A
21-D
22-D
23-A
24-E
25-E